Kaynaklar

1 yıl önce

Tefsirde israiliyyât Taberiden itibaren yetişen bazı müfessirler kendilerinden önce tedvin edilmiş eserlerden ne buldularsa aynen benimsediler. İslam'a yüzde yüz zıt olanlar bile bazı tefsirlerde yer aldı. (s. 18) Bazı hakikatler, efsane ve israiliyat içinde boğuldu. (s. 19) Yakup Aleyhisselam'ın lakabı İsrail'dir. Yakup, 12 yahudi boyunun atasıdır. İsrailiyattan tefsire girmiş Yahudi kültürüne İsrailiyat denir. (s. 29) İsrailiyyat dediğimiz haberler, Yahudi ve Hristiyanlar kanalıyla...

5 yıl önce

Ateist, oryantalistler İslam hukukunun dogma ve statik olduğunu iddia ederler. Bu konudaki cevaplarımızı iki yazıda yayınlıyoruz. İkinci yazımız, "İslam hukuku" adlı dosyamızdır. .Kur’an ahkâmının değişmesi hakkındaki görüşleri üç grupta toplayabiliriz. Bir grup, "asıl olan amaçlardır, buna göre hükümleri değişebilir."  derken ikinci grup, "Kur’an'da yer alan hiçbir hüküm değişmez." demektedir. Üçüncü grup ise "dinin temelinde olan hükümler değişmezken, örf üzerine bina edilmiş...

6 yıl önce

Konuyu tamamlayan 'Muhtelifu’l-hadis’, ‘Oryantalistlerin hadis anlayışının eleştirisi’, ‘Hadis kitaplarının değeri’ ve ‘Caetani'ye cevap’ adlı yazılarımız ile birlikte, ‘İslam fıkhı’ adlı yazımızdaki, ‘İslam fıkhı ve sünnet, oryantalist Schacht'a reddiye’ adlı kitap özetinin okunmasını da özellikle tavsiye ederiz. (Bu yazımızın amacı, hadis ilmi hakkında bilgi vermek değil hadis ve sünnetin önemi, değeri, delil olması konusunu açıklamak ve gerek oryantalist gerekse, ne yazık ki,...

8 yıl önce

Te'vîlu Muhtelifu'l-Hadîs Metni sorunlu gözüken bir hadisi duyduğumuzda önce şu soruları sormamız gerekir: Hadisin kaynağı nedir? Sahih kaynaklarda geçiyor mu? Geçiyor ama zannımızca anlamı sorunlu ise reddetmek yerine İslam âlimleri hadisi nasıl yorumlamıştır? Alimler çelişkili gözüken hadisleri reddetmek yerine, bizden daha fazla hadise ulaşabilen muhaddisler bu hadisleri yorumlar ile akli ve İslami sınırlar içinde olduğunu çoğu kere ispat etmişlerdir: Ayakta su...

9 yıl önce

Oryantalistler (ve ateistler) bir taraftan hadisçileri hadisleri tahrif etmekle suçlamaktadırlar. Mesela M. J. Kister bu iddiayı savunanlardandır. (Studies in Jahiliyya and early Islam, s. 275. Devamı için, ‘Oryantalist hadis anlayışı ve eleştirisi’ adlı kitap özetimize bakılabilir.)  Halbuki hadisçiler hadis uydursalar, hadisleri tahrif etseler veya sadece işlerine gelen rivayetleri kaydetselerdi, Hz peygamberin ve İslam’ın aleyhine delil arayan Oryantalistler, bugün ellerinde hiçbir malzeme...

11 yıl önce

Yaygın Kur’an imajları Bu makalede bir metnin anlaşılmasında gerekli olan ön yargı ya da imajın, Kur’an’ın anlaşılmasında Müslüman birey ve toplumlardaki etkisi ele alınacaktır. Bu çerçevede Müslümanlar arasında fazlaca yaygın olduğu düşünülen Kur’an imajları ele alınarak kritiği yapılacak daha sonrada sağlıklı Kur’an imajı belirlenmeye gayret edilecektir. Bu Kur’an imajları şöyle sıralanabilir: Kur’an, geçmişle ilgili haberler taşıyan en doğru tarih kitabı, gelecekte...

11 yıl önce

Tefsir usulü Bu kısa yazımızda Müslümanların bilmesi gereken kapsamlı bir tefsir usulü ilmi konusunda bilgi vermek yerine, Müslüman olmayıp İslam’a saldıran kesimlerin usulsüzlük/metotsuzlukları ele alınacaktır. Kuralsız, önyargılı, temel İslami bilgilerden yoksun, önceden verilen karara uygun delil arama güdüsü ile yapılan çalışmalara en klasik örnek, oryantalistlerin Kur’an üzerindeki çalışmalarıdır. Oryantalistlerin Kur’an hakkındaki en büyük yanılgısı, Kur’an'ın Allah tarafından gönderilen bir ilahi kitap olarak değil...

11 yıl önce

İbn-i Rüşt,  Gazali'nin İbni Sina'yı yanlış anladığını, aslında ‘özde ikisinin de aynı şeyi söylediklerini’ açıklayarak aralarını bulmaya çalışır: Gazali, İbni Sina'yı  üç konuda tekfir ve tenkit etmiştir. Cismani Haşr Meselesi: İbn-i Sina da cismani haşr olayını kabul eder ama bedenin aynı beden olmayacağını ileri sürer. ‘Aynı beden olmasına imkan yok’ der Sina çünkü ‘zaman-beden ilişkisi nedeni ile aynı beden ile haşr...

11 yıl önce

Bu konuda ayrıca, ‘Müslümanların iç meseleleri’, ‘Ehli sünnet’ adlı yazılarımızı da tavsiye ederiz. Mezhep ile din aynı mıdır?  Dini kaynaklardan hüküm çıkarıp yorumlamakta otorite sayılan âlimlerin ortaya koyduğu görüşlere mezhep denir. Mezhepler itikadî, de fıkhî mezhep olarak ikiye ayrılır. Efendimiz (sav): “Hâkim hüküm verirken ictihad eder ve ictihadında hakka isabet ederse, iki sevap alır. Hüküm verirken ictihat eder ve ictihadında hata ederse, bir...

11 yıl önce

Konuya ek olarak "Kur’an'da ahkamın değişmesi, Ehli Sünnet ve tarihselcilik"  adlı yazıların okunmasını da tavsiye ederiz. (Burada amacımız genel anlamda İslam fıkhı konusunda bilgi vermek değil, ateistlerin öncelikli olarak ileri sürdüğü iddialara cevap vermektir. İslam fıkhı konusu, burada ele alınanlardan çok daha geniş ve detaylı uzmanlık alanıdır!) Giriş “Ana kaynaklardan (Kur’an ve sünnet) zihnî çaba ile elde edilen dini bilgilere fıkıh denir.” (DİA,...


Yukarı Çık