Kaynaklar

2 yıl önce

Peygamberimize öğrenmek amacıyla soru sorulduğu gibi bunu, sıkıştırma, zorda bırakma ve suçlamak amacıyla da sorular sorulmuştur. Sorular, soranın ilgisini ve kapasitesini de yansıtır.( s. 11) Sorulara, farklı insanların başka cevapları da olacaktır. ( s. 11) Her sorunun birden çok cevabı olabileceği ihtimali göz ardı edilmemelidir. Verilen cevaplar, yazara ait bakış açısını da göstermektedir. ( s. 13) Hz Muhammed'in hayatını...

2 yıl önce

Ateist, oryantalistler İslam hukukunun dogma ve statik olduğunu iddia ederler. Bu konudaki cevaplarımızı iki yazıda yayınlıyoruz. İkinci yazımız, " İslam hukuku" adlı dosyamızdır. . Kuran ahkamın değişmesi hakkındaki görüşleri üç grupta toplayabiliriz. Bir grup, "asıl olan amaçlardır, buna göre hükümleri değişebilir."  derken ikinci grup, " Kuran'da yer alan hiçbir hüküm değişmez." demektedir. Üçüncü grup, " dinin temelinde olan hükümler değişmezken, örf üzerine...

2 yıl önce

Sitemizdeki yazılardan oluşan  e-kitabı aşağıdaki adresten indirebilirsiniz. Sitemize ekleme yaptıkça e-kitap çalışmamızı da güncelliyoruz, bi-iznillah ( Ateistlere cevaplar pdf ) Buraya  Tıklayarak  e-kitabı  indirebilirsiniz. . . .                                                                                  ...

3 yıl önce

Konuya ek olarak, " Oryantalist hadis anlayışı ve eleştirisi", " İslam fıkhı" ve "Hadis müdafaası" adlı yazılarımızı tavsiye edebiliriz. Voltaire, " Dünyada kimse yoktur ki hayatı Muhammed'inki kadar ayrıntılı şekilde yazılmasın." ( Voltaire, Türkler, Müslümanlar ve Ötekiler, s. 6)  . Eser üzerine alman oryantalist Joseph Schacht, İslamiyet'i - tıpkı bozulmuş Hıristiyanlık gibi - daha başlangıçta bozulmuş bir din olarak görmek istemektedir. Ona göre Hz Muhammed'in...

3 yıl önce

Çevirenin önsözü Batılıların yedinci yüzyılda ortaya çıkan yeni dine ilgisi zamanla artar. Bu, bir tepki ilgisidir. Tepki zamanla haçlı seferlerini doğurmuş ama savaşla bir şey yapılamayacağını anlayınca, taktik değiştirerek oryantalizm çalışmalarına yönelmişlerdir. Oryantalizm, Müslüman ülkelerinde emperyalistlerce tam bir egemenlik sağlanması, gerekli şartları hazırlama görevini, ilim ve doğu halklarını tanıma adı altında gerçekleştirmiş, misyoner ve sömürgeci güçlere ilmi altyapı hazırlama görevini yerine getirmişlerdir. ( s....

4 yıl önce

                                           Konuya ek olarak " İslam fıkhı ve sünnet"  adlı yazıyı da tavsiye edebiliriz.  . Bu yazımızda amaç, hadis ilmi hakkında genel bilgi vermek değil ( Hadis terimleri, usulü, tarihi vs ) hadis ve sünnetin önemi, değeri, delil olması konusunu açıklamaktır. Amacımız oryantalist...

4 yıl önce

Konuya ek olarak " İslam fıkhı ve sünnet" ile "Hadis müdafaası" adlı yazılarımızı tavsiye edebiliriz. . Oryantalist hadis anlayışı ve eleştirisi Kuran'ı vahiy değil Hz Muhammed'in yazdığını, hadislerin ise müşterek ravi denen özellikle tebeüttabiin döneminde (2. yy) uydurulduğunu, siyer kitaplarının ise uydurma ve masallarla dolu olduğunu ileri süren oryantalistler tüm bu iddialarına rağmen, sonradan uydurulan hadislerde ve siyer eserlerinde hala nasıl eksik, uydurma,...

5 yıl önce

Muhtelifu'l-Hadîs Birbiri ile çelişir 'gözüken' hadislerin gerçek mahiyetlerini açıklayan bilim dalıdır. Ama ne yazık ki tıpkı Mevzu- uydurma - hadis  çalışmaları gibi bu alandaki bir çok eserden ve çalışmadan günümüz Müslümanları pek haberdar değildir. Bu özet çalışma ile bu konuyu kardeşlerimize tanıtmayı, benzer rivayetlerle karşılaşınca kıyas ile çelişkili durum olamayacağı mantığına ulaşmalarını amaçlamaktayız.                      1- " Birinizin ayakkabısının tasması koptuğu zaman, tek ayakkabı...

7 yıl önce

  "Alimler, hatalı olabileceklerini gösteren önemli bir delille karşılaştıklarında, kararlarını değiştirmişlerdir." ( Muhammed Mustafa el-A'zami, İslam fıkhı ve sünnet, oryantalist Schacht'a reddiye, s. 83)    Hz Muhammed'e sahte peygamber diyenlerde ( Adları sayılamayacak kadar çok Hıristiyan ve Yahudi oryantalistler), Ona, dürüst, samimi hatta kahraman diyenlerde ( E. Gibbon, A. Schimmel, H. Grimme, A. Reland, H. Stubbe, T. Carlyle, R. Arnaldez, Davenport, Higgins,...

8 yıl önce

Konuya giriş babında,  " Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi,  İslam ve bilim ,  İslam'da bilim  ve İslam ve Rönesans" başlıklı yazıların okunmasını özellikle tavsiye ederiz!  ‘Batılı aydınlar arasında yeni bir Müslüman imajı doğar. İslam dünyası, felsefesinin heybetli bir beşiği idi.’ ( Maxime Rodinson, Batıyı büyüten İslam, s. 25)  Hegel’de bilimin özellikle felsefenin batıya Araplardan geldiğini kabul eder. ( Hegel, The...

8 yıl önce

                                                  İslam ve Oryantalizm   Batılı olduğu için batı kültür ve medeniyetini içinden birisi olarak çok iyi bilen, araştırma ile Müslüman olduğu için de batılıların İslam'a olan küçümser ve önyargılı bakış açısından uzak, olaylara teşhisini hemen yapıp kendi bakış açısı ile tedavi usullerini açıkça, çekinmeden , keskin bir dille ve mücadeleci bir ruh ile ortaya koyan bir çalışma olan bu eserin...

9 yıl önce

Misyonerliğin ileri karakolu olan müsteşriklerin esasa gayesi, İslam’ın özünü teşkil eden esas kaynakları bulandırmak, Müslümanları inandıkları değerlere karşı tereddüt uyandırmak, onları şüphe girdabında boğmaktır. Onlar ihtilafları körükleyerek işe başladılar. Toplumlara hangi yol ve yöntemle gireceklerini öğrendiler. İslam medeniyeti, İslam kültürü gibi tamamıyla insanın istifadesine sunulmuş bir manzume karşısında şaşkına dönmüşlerdir halbuki batı almadan hiçbir şey vermez ve daima verdiğinin fazlasını...

9 yıl önce

   Oryantalistler, İslam’ı olduğu gibi anlamak ve anlatmak yerine kendi zihninde tasavvur ettiği bir İslam ortaya çıkarmışlardır. Oryantalizm gerçek doğuyu değil, kendilerinin görmek istedikleri bir doğuyu aksettirirler. (s. 14)   Papa II. Urbain’in 1096 yılında haçlı savaşlarına çağrısı sırasında Avrupa’da korkunç bir İslam imajı verilmiştir, 1-İslam sahte bir dindir. 2-İslam kılıç dinidir. 3-Muhammed deccaldir. 4-İslam laubali bir dindir.  (s. 22)   Aradan geçen yaklaşık bin yıl...

9 yıl önce

  Bu makalede bir metnin anlaşılmasında gerekli olan ön yargı ya da imajın, Kuran’ın anlaşılmasında Müslüman birey ve toplumlardaki etkisi ele alınacaktır. Bu çerçevede Müslümanlar arasında fazlaca yaygın olduğu düşünülen Kuran imajları ele alınarak kritiği yapılacak daha sonrada sağlıklı Kuran imajı belirlenmeye gayret edilecektir. Bu Kuran imajları şöyle sıralanabilir:    Kuran, geçmişle ilgili haberler taşıyan en doğru tarih kitabı, gelecekte olacak...

9 yıl önce

Bu kısa yazımızda Müslümanların bilmesi gereken klasik tefsir usulü bilgileri vermek yerine, Müslüman olmayıp İslam’a saldıran kesimlerin usulsüzlük- metotsuzlukları ele alınacaktır. Kuralsız, önyargılı, temel Kuranî bilgilerden yoksun, önceden karar verip verilen karara uygun delil icat etme güdüsü ile yapılan çalışmalara en uygun örnek, oryantalistlerin Kuran üzerindeki çalışmalarıdır. Oryantalistlerin Kuran hakkındaki en büyük yanılgısı Kuran'ın Allah tarafından gönderilen bir ilahi kitap olarak değil insan ...

9 yıl önce

  Günümüzde hadis kitapları hakkında bir takım insanlar ileri geri konuşmaktadır. Böyle konuşanların ne hadis usulünden ne hadis tarihinden ne hadis ulemasının gayretlerinden, ne metotlarından ne de muazzam hadis literatüründen haberleri vardır. Özellikle oryantalistlerin başlattığı bir söylem bazıları tarafından devam ettirilmektedir. Oryantalistlerin temel amacı hadisler hakkında Müslüman zihinlere şüphe sokmaktır. Şu kadarını söyleyelim ki, bizim ateist oryantalistler (!) Batının Hıristiyan...

9 yıl önce

   İbn-i Rüşt  Gazali'nin İbni Sina'yı -ve felsefeyi-  yanlış anladığını, aslında özde ikisinin de aynı şeyi söylediklerini açıklayarak aralarını bulmaya çalışır:                                  Gazali, İbni Sina'yı  üç konuda tekfir ve tenkit etmiştir. 1-Cismani Haşr Meselesi:İbn-i Sina da cismani haşr olayını kabl eder ama bedenin aynı beden olmayacağını ileri sürer.Aynı beden olmasına imkan yok der Sina çünkü zaman -beden ilişkisi nedeni ile aynı beden ile...

9 yıl önce

Mezhep ile din ( İslam ) aynı mıdır?  Günümüz İslam âleminde Müslümanların mezhep konusunda içine düştükleri en önemli sorun, ehlisünnet içi bir fetva bile olsa farklı bir fetvasını duydukları her insanı ”Tümden” reddetme, bir anda tüm görüşleri ile o kişiyi defterden silme gayreti içine girmeleridir. Hâlbuki Kuran ve sahih sünnetten hareket ettikten sonra ve ehlisünnet çizgisi içinde kalan her türlü yorum,...

9 yıl önce

Bilindiği gibi, genel olarak İslam düşüncesinde iki türlü bilim ve buna bağlı olarak iki türlü bilgi edinme yolu vardır. Bunlardan birincisi din bilimleridir ki, bunlarda bilgi elde etme yöntemi işitme ve nakildir (sima’ ve rivayettir). Diğeri akli ilimlerdir ki, bunlardaki bilgi elde etme yöntemi de duruma göre akıl ve deney- gözlem de olabilir. İslam kültüründe tedvin edilen (kuralları konulup, yazılarak...

9 yıl önce

 Konuya ek olarak " İslam fıkhı ve sünnet, Kuran'da ahkamın değişmesi, Ehli Sünnet ve tarihselcilik"  adlı yazıları da tavsiye ederiz.                                            "Tüm toplumu kucaklayan açık bir alimler, hukukçular, fıkıhçılar sınıfı, herkesçe erişilebilir, bütün inananların Allah'a eşit ölçüde ulaşabilmelerine dayalı, eşitlikçi bir öğretiyi insanlara sunuyordu." ( Bryan S. Turner, Oryantalizm Kapitalizm ve İslam, s.11)    "İlahî vahiy diğer beşerî kelamlar gibi statik yani sabit...

9 yıl önce

                                 Kuran’da teşbih, mecaz, kinaye                                                                 Giriş    Kuran indiği dönem ve şartlarına göre bir üslup kullanış, muhataplarına göre bir dil seçmiştir. Kuran’ın indiği dönemdeki Arap toplumunda yazmaktan daha çok sözlü rivayet- aktarım yaygın idi. Sözlü edebiyatla beraber şiir de gelişmiş, bunun sonunda da toplumda mecaz, teşbih çok ileri safhada kullanılır olmuştu. Kuran açıkça muhkem – hemen anlamı anlaşılan – ayetler kadar Müteşabih...


Yukarı Çık