İslam

5 yıl önce

“Kur’an ayetlerinin kılıçla yayıldığını sanmak korkunç bir hatadır. İslam dini kanlı silahlara gerek duymamıştır.” (Lord John Davenport, Özür Diliyorum, s. 55)  "Tarih gösteriyor ki, dünyayı süpüren ve hâkimiyetleri altına aldıkları ırkları kılıcın ucuyla İslâm'ı kabule zorlayan fanatik Müslümanlar masalı, tarihçilerin tekrarlaya geldikleri en fantastik ve en saçma hurafelerden biridir." (De Lacy O'leary, Islam at the Crossroads, Londra, 1923) “İslam'ın yayılması bir istila...

7 yıl önce

Konuyla alakalı diğer yazılara,  " Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi, İslam ve Rönesans, Kuran ve bilim, Müslüman bilim öncüleri , İslam felsefesinin özgünlüğü " başlıklı yazılardan ulaşabilirsiniz. 'Mezopotamya'nın Yunan'ı etkilediği son derece açıktır. Yunan mucizesini Mezopotamya'ya borçludur.' (Gerald Messadie, Şeytanın Genel Tarihi, s. 176)  İslam dünyasına eski medeniyetlerden ilimlerin intikal etmesi  (İslam ve İlim, S. H. Nasr) İslam’da bilim ve...

9 yıl önce

Müslüman olmak kolay mı? “Müslüman olmak kolay değil ve sokaktaki adamın da işi değil. O Tefekkür ister, soyutlama gücü ister ve dünyayı hakikaten tanımak ister. Eğitimle çok yakın ilişkisi olduğu kanısındayım.” Alev Alatlı Efendimiz döneminde iman edip “Müslüman olmakla keyifli, zevkli bir şey yapmıyorlardı. Emniyetli bir sürece de girmiş olmuyorlardı. Tersine mal ve can güvenliği açısından sıkıntılı, zahmetli, korkulu bir süreci tercih...

11 yıl önce

Hayrettin Karaman hoca, "Muhammed el-Gazzâlî, İslâm dünyasındaki yozlaşmanın başlıca sebeplerini mezhep kavgaları, siyasî bunalımlar, yöneticilerin ihmal, gaflet ve Batı taklitçiliği, ilim adamlarının faydasız tartışmalarla vakit geçirip gereken ictihadı yapmamaları, Müslümanlar arasındaki çıkar çatışmaları, toplumun Batı hayat tarzına yönelmesi, ilim ve teknik bakımından geri kalması gibi hususlarda görür. Mısır’a İslâm vatanının bir parçası olarak bakarken modern dönemde kin, düşmanlık ve ırkçılık...

11 yıl önce

Modernist, tarihselci, mealciler “Birçok İslam ülkesinde reform düşüncelerinin, Hıristiyan siyasi ve askeri nüfuzla beraber veya onun neticesinde ortaya çıktığı, acı bir gerçektir.” (Muhammed el-Behiy, İslami düşüncede oryantalist etki, s. 265) “İslam’da Reform fikirleri, İslam toprakları Hıristiyanların siyasi-askeri hakimiyeti altına girince gündeme gelmeye başlamıştır. Bu reform taleplerinin kökenini ise yabancıların menfaatleri oluşturur.” (Tibawi; Abdülmelik, Algar, s. 80) “Her şeyi Batılı gözle veya Batı ölçüleriyle görmek...

11 yıl önce

-İslam’ın kılıç zoru ile yayılmadığı ve din hürriyetine verdiği önem içim “İslam barış dinidir, İslam ve Rönesans, İslam kılıç ile yayılmadı” adlı yazılarımız da öneririz- "İnsanlığın ihtiyaç duyduğu karizmatik topluluk fikrini İslam gerçek hayatta diğer büyük dinlerin hepsinden daha iyi uygulamıştır." (M. Watt, İslam ABD the Integration of Society, s. 234) “Müslümanlık ticaret ahlakı bakımından Hristiyanlığı geçmişti.” (Will Durant,  İslam Medeniyeti, s....

11 yıl önce

                            Din ve bilim açısından oruç ve sağlık             -Pr. Dr. Alparslan Özyazıcı, Din ve Bilimin Işığında Oruç ve sağlık- " Oruç tutun ki sıhhat bulasınız" (C. Sağir, 5060; K. Hafa, 1455, Münzirî, Terğib ve't-terhib, 2/83) Her ibadet öncelikle Allah emrettiği için yapılır. Ama Yüce Rabbimizin her emrinin de...

12 yıl önce

                                      'İslam'ın kılıç zoru ile yayılmadığını' anlatan yazımızı özellikle tavsiye ederiz!    . "Okudukça, Kur'an bana daha çok yaklaştı. Sanki bugün yazılmıştı ve doğrudan bana sesleniyordu." (Roger Garaudy, Hatıralar, s. 330)                                      ...

12 yıl önce

  İslam ve had cezaları ve kısasın hikmetleri İslâm hukukunda had, Allah hakkı yani toplum hakkı olarak yerine getirilmesi gerekli olan, miktar ve durumu şâri‘ (nas: ayet, hadis) tarafından belirlenmiş yaptırımlar kastedilir. Zina, hırsızlık, iftira, eşkıyalık gibi cezaları kapsar. Kısas (Suçluya ceza olarak, başkasına yaptığı kötülüğün aynısını uygulama) ve diyet (Kan bedeli) ilebirlikte hadler, İslâm’ın muhafazasını esas aldığı beş temel değerin (akıl,...

12 yıl önce

Kuran   daima iyiye, güzele yönlendirir. İnsanlara iyi, faydalı, güzel şeyleri  emreder; zararlı, insan için kötü olan şeyleri yasaklar. (İslami emirler ve hümanizm başlıklı yazımıza bakılabilir.) Yani İslam’ın insandan yapmasını istedikleri hem kendi, hem toplum hem doğaya faydalı olan şeylerin toplamıdır. İnsana -ve topluma-  zararlı olan şeyler (sigara, içki, zina, rüşvet vs ) hem kanunen hem Allah-ahiret inancı gereği yasaklanmıştır. Meleklere  iman...

12 yıl önce

Önce zihin açıcı bir soru ile konuya giriş yapalım: İslam'ın köleliğe bakışı pozitif- olumlu olsa acaba ilk Müslümanlar hep köle, fakir insanlardan oluşur muydu? “Peygamberimizin etrafında ilk etapta köle, mazlum ve fakir insanlar çoğunluktaydı.” (Abdülcelil Candan, Kur'an okurken zihne takılan ayetler, Müşkilü'l-Kur'an, s. 286) “Bu yeni din İslam'ın birçok üyesi köle idi." (Molla Musa Celali, Ateist İtirazlara Cevaplar, s. 25)  İslam'a karşı...

12 yıl önce

“Allah'ın bizden istediği ibadet ve kaidelerin tamamının bizim lehimize, bizim faydamıza olduğunu biliyor musun?” (Osman Nuri Topbaş, Aklın cinneti Deizm, s. 189); “Din, insanın lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi ve ona uygun şekilde davranmasıdır. Dolayısıyla din, insan için vardır. Aristo felsefesinde, madde veya evren tanrı gibi hep vardır. Tanrı maddeye şekil vermiştir ve varlığı harekete geçirmiştir.” (Selçuk Kütük, Deizm, s....

12 yıl önce

"Ateistler, 'Gaybî şeylere iman ve dolayısıyla din, ilmin ve aklın özgürce ortaya çıkması ve gelişmesi ile çelişmektedir.' derler. Bazı Müslümanlar, dine bağlılıklarını açıklayıp sonra da, yöntemlerinde, yaşam biçimlerinde, hak yoldan, adaletten, kamu yararından, akıl ve bilimden sapıyorsa bunlar aslında Kur'an'ın muhkem telkinlerinden de saptıklarının göstergesidir. (İzzet Derveze, Kuran cevap veriyor, s. 196) Nitekim İslam'ın ilk çağlarında yaşayan Müslümanlar bütün bunlara...

12 yıl önce

   Tarihi süreç içinde örnekleri ile, 'İslam'ın kılıç zoru ile yayılmadığını' anlatan yazıyı da özellikle tavsiye ederiz! İslâm kelimesi ‘s-l-m’ kökünden türemiştir. Kelime anlamı olarak ‘Barış, esenlik, güven, huzur, kurtuluş, itaat ve teslimiyet’ (Bâkıllânî, et-Temhîd, s. 392; Mâtürîdî Kitâbü’t-Tevḥîd, s. 394) anlamlarına gelmektedir. (Büşra Refas Türkmen,  İslâm Kelimesinin Semantik Analizi) Buna göre İslâm: barış ve huzur içinde yaşamak için Allah’ın kanunlarına...

12 yıl önce

Oryantalistler, Kur’an’ın Tevrat ve İncil’den yapılan alıntıların birleştirilmesi ile Muhammed tarafından yazıldığını ileri sürer. Günümüzde de bazı ateistler bu benzerlikler üzerinden İslam üzerinde şüphe utyandırmaya çalışırlar. Mesela kendini din uzmanı olarak tanıtan T. Dursun,  İncil ve Tevrat' ı okuduktan sonra, Kur’an'daki pek çok ayetin bu kitaplardan kopya edildiğine kanaat etmiş ve sonunda da ateist olmaya karar vermiştir. Öncelikle T. Dursun...


Yukarı Çık