Oryantalizm

2 yıl önce

Oryantalizm, Haçlı Seferlerinin yenilgilerinin bir neticesidir. (s. 11 ) Oryantalizmin, emperyalizmin İslam dünyasındaki hedeflerini gerçekleştirmekte kullandığı araçların en belirgini olduğuna kesin olarak inanabiliriz. İslami araştırmaları, Haçlı Savaşları'ndaki hezimetlerin intikamını alma arzusundan ileri gelmektedir. (s. 12 ) Oryantalizm, emperyalizmin İslam dünyasına sızmakta kullandığı bir araçtır. (s. 13 ) Oryantalistler genelde kendilerini dinlerine hizmete adamış din adamları vasfını taşımaktadırlar. (s. 14 )...

2 yıl önce

İslam medeniyetini yok sayıp, tarihi köklerinden kendilerine yeniden bir medeniyet kurma hayali, bağımsızlığını kazanan hemen hemen Tüm İslam ülkelerinde yaşatılan ve sonradan üretilmiş bir ideolojidir! (s. 9-17) Yöntemi ile, yargılarıyla, doğulu ve batılı araştırma konuları ile reform adına Mısır'da uyulması istenen batılı düşünce, Avrupa'da 19. asrın düşüncesinden başka bir şey değildir. Avrupa'nın 19. asır düşüncesi, materyalist ve pozitivist düşüncedir. (s. 17)...

3 yıl önce

Konuyu tamamlayan,  ‘Oryantalistlerin Kuran ve peygamber iddialarına cevaplar  ve Alman ve İngiliz oryantalistlerin Hz Muhammed tasavvuru’ adlı yazıları da tavsiye ederiz.    . .  Batıda Hz Muhammed İmajı Batıdaki Hz Muhammed imajı, aynı zamanda Kuran Konuyu tamamlayan,  ‘Oryantalistlerin Kuran ve peygamber iddialarına cevaplar  ve Alman ve İngiliz oryantalistlerin Hz Muhammed tasavvuru’ adlı yazıları da tavsiye ederiz.  ve İslam imajıdır. (s. 19, 22) Hz Peygamber imajının...

4 yıl önce

Bu yazıdaki tüm oryantalist iddiaların cevapları, 'Tüm dinlerin özü İslam'dır ve Kuran'ın kaynağı denir?' adlı yazılarımızdadır!   Muhammed Hamidullah’ın siyer ilmine katkıları ( Adem Apak ) Hamidullah’ın siyere getirdiği en büyük yenilik, hikayelerle dolu üsluptan siyeri kurtarıp, akli izahlarla açıklamaya çalışması olmuştur. ( s. 11) Mutezile kelamcısı Ebü’l-Hüseyn el-Basri’den etkilenmiş ve siyeri tenkit, tercih ve tahlile dayalı bir sistem haline getirmiştir.  ( s. 12)...

4 yıl önce

Önsöz  Uzun zamandır rekabete dayalı düşmanca ilişkiler içinde olan toplumların birbirlerini daha iyi tanımaları, dünyanın daha yaşanılır bir hale gelmesine sebep olacaktır. Çünkü, rekabete dayalı düşmanlık, gerçeği çarpıtmaya neden olur. Çarpıtılmış imajın bilinen en iyi örneği ise, batının Müslümanlar hakkında ürettiği imajdır. Bu İmaj 7. yüzyılda başlamış, günümüze kadar çok az değişikliğe uğrayarak varlığını devam ettirmiştir. ( s. 12 )   1. Bölüm Doğu ve batı Hıristiyanların...

4 yıl önce

Kitap, özet halinde oryantalizm ile ilgili çok geniş bir alanı kapsayan bilgileri vermektedir. Başlangıç için tavsiye edilebilecek bir küçük hacimli bir kitaptır. " İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider; o, hasımların en yamanı olduğu halde kalbinde olana Allah’ı şahit de tutar. Hâkimiyeti ele aldığında ise ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu...

5 yıl önce

Bu yazının, Michael Curtis  tarafından yazılan 'Şarkiyatçılık ve İslam' adlı eserin, sitemizde bulunan özeti ile beraber okunmasını özellikle tavsiye ederiz!    Önsöz Bütün büyük geleneksel inanç sistemleri arasında sadece İslam'ın, zayıflamak şöyle dursun giderek güçlü bir toplumsal ve siyasal siyasal hareketlendirici kuvvet haline geldiği, tuhaf ama son derece önemli bir olgudur. Diğer geleneksel inançlar, modernizm ve popülizmin çeşitli karışımları...

5 yıl önce

Bu yazının, Bryan S. Turner tarafından yazılan 'Oryantalizm, Kapitalizm ve İslam' adlı eserin sitemizde bulunan özeti ile beraber okunmasını özellikle tavsiye ederiz! "Batıdan doğu despotizmine ilişkin oluşmuş bir önyargı mevcuttu. ( Jack goody, Avrupa'da İslam damgası, s. 61) 19. yüzyılda bir din olarak İslam'ın, kaderci olduğu, ilerlemelere engel olduğu düşünülmüştür. Uzun vadede bunun bir önyargı olduğu görülmüştür. ( s. 85) 1820'lerde...

5 yıl önce

Batı, bilim devrimini yaptıktan sonra iki temel felsefe akımı ortaya çıkarmıştır. (s. 42) Fransız rasyonalizmi ve empirizm. Aydınlanma 18. yüzyılda bu iki geleneğin bir sentezidir! Bizim için batının tarihsel anlamı aydınlanma dönemi ile başlar. 1774-1820 yılları arası batılıları Ordu'nun donanımı anlamında askeri alanda taklit edilmiş, tazminatla beraber, 1826 yılından itibarende, zihniyet düzenlenmesine gidilmeye başlanmıştır. Batılılaşmak demek, Avrupalılaşmak demek, aydınlanmacı...

5 yıl önce

Kavramsal sorun Bilimsel anlatımla oryantalizm, doğu ülkelerinin tarihlerini, dillerini, edebiyatların inceleyen bilim dalıdır. ( Doğu bilim, Büyük larousse, VII/3277) Fakat aslında oryantalizmle, doğu batılı gözle yeniden tanımlanır. Batı karşıtı olarak gösterilen Doğu, rahat bir vicdanla sömürülebilmek için ötekileştirildi. ( s. 14)  İslam dünyasını önce çökertmek, sonra da onu kendi amaçlarına göre yeniden kurmak ve onu yönetebilmek için batılıların yürüttüğü tüm çalışmalara...

5 yıl önce

      Konuyu tamamlayan,  'Alman ve İngiliz oryantalistlerin Hz Muhammed tasavvuru' ,  Batı'da Hz Muhammed imajı',  'Kuran'ın kaynağı nedir?',  'Oryantalist Leone Caetani'nin İslam Tarihi'ne reddiye'  ve  'Oryantalist iddia, vahiy sara nöbeti mi idi?' adlı yazılarımıza bakılmasını tavsiye ederiz! . ."Kur'an, yalnızca bilgi edinmek için okunacak bir kitap değildir. O, ilahiyat duygusunu tatmak için okunur ve aceleyle okunup geçilecek bir kitap değildir." (Karen Armstrong, Tanrı'nın Tarihi,...

6 yıl önce

Konuya ek olarak 'Batı medeniyeti' adlı yazımızda da İslamofobi konusu işlenmiştir! .  "İslam, hem Hıristiyan hem de seküler batının ötekisi olarak algılanıyor. Bazıları dini bazıları da seküler-kültürel gerekçelerle İslamofobik bir düşmanlık içine giriyor."  (Doç. Dr. İbrahim Kalın, Derin Tarih, sayı:70, Ocak 2018, s. 49) "Yeni bir ırkçılık türü olarak islamofobi, din ve medeniyet alanlarına sirayet eden, temel hak ve hürriyetleri ihlal eden ama...

6 yıl önce

    Konuyu tamamlayan ' Oryantalistlerin Kuran ve peygamber iddialarına cevaplar  ve Batı'da Hz Muhammed imajı' adlı yazıyı tavsiye ederiz.   . "Oryantalistlerden bazıları İslam'ı 'bireyci' olarak tasvir etmiş, diğerleri ise 'kollektivist' ( Bireyciliğin zıttı, toplumsal bağımlılık) olarak görmüşlerdir." ( Gai Eaton, İslam Ve İnsanlığın Kaderi, s. 99) "Peygamber, İnsanî yöntemle yavaş yavaş öğrenen ve daha sonra edinmiş olduğu bilgiyi yayan bir insan değildir." (...

6 yıl önce

                                                     Benzer içeriğe sahip Dr. S. Hunke'nin kitap özetini tavsiye ederiz     John Davenport'un, 1967 yılında  Ankara Üniversitesi yayınları arasında çıkan 'Hazreti Muhammed ve Kuran-ı Kerim' adlı eseri, 2007 yılında Moralite Yayınları tarafından ' Hz Muhammed'ten Özür...

6 yıl önce

Giriş Misyonerlik tarih boyunca hiçbir zaman sadece inanç ile sınırlı bir faaliyet alanı olmamıştır. Sömürgeciliğin ayrılmaz bir parçası olan misyonerlik bugün hâlâ dünyanın birçok bölgesinde yardıma muhtaç insanların mahrumiyetleri üzerinden ülkelere nüfuz etme aracı olarak kullanılmaktadır. Sivil toplum kuruluşu kisvesi altında dünyanın en fakir ve yardıma muhtaç bölgelerine giden misyonerler, küçük yaşlarda misyoner kurumlarda endoktrine edilen (beyni yıkanan) yetim ve yardıma...

6 yıl önce

"Özellikle batı medyasının yoğun kampanyası birçok sıradan insanın zihninde, İslam ve Müslüman terimlerinin terör, anarşi, savaş, kan, intikam ve şiddet çağrışımı yapmasını sağladı." ( Prof Şinasi Gündüz, Dinsel şiddet, Sevgi söyleminden şiddet realitesine Hıristiyanlık, s. 10)  "İnkârcıların önderleri güç, mevki ve sermaye sahipleridir. ( İzzet Derveze, Kuran cevap veriyor, s. 56; Enam, 123; Ahzab, 37; Sebe, 31) Kuran sürekli, yoksulları doyurmaya,...

7 yıl önce

                                                         Kelami Münakaşalara Giriş Oryantalistler Kuran'ın ilahi kaynaklı olmadığını Hıristiyanlıktan esinlenerek yazıldığını, Hz. Muhammed'in okuma yazma bildiğini veya bilmediğini, onun sara hastası olduğunu, Kuran'da gramer hatalı bulunduğunu... iddia ederler. (s. 6) Oryantalistlerin Hz. Muhammed'e, Kuran'a...

7 yıl önce

  KISIM-I: Oryantalizm I.Bölüm – Oryantalizm, Postmodernizm ve Din Dünya ekonomisi ve kültürel globalleşmenin etkisiyle kültürel farklılık sorunu çağdaş siyasette daha hızlı ve kısa sürede meydana geldi. 1970’li yıllarda akademisyenler bu kültürler arası problemin özgül bir özelliğine; Batı toplumların doğu toplumlarını emperyalist yayılma dönemi boyunca nasıl anladıkları ve yorumladıkları sorununa ilgi duydular. Oryantalizm hakkındaki tartışma, sömürgelerin çözülmesine ve tarihin yazılmasına, bilhassa Hindistan tarihinin...

7 yıl önce

 Oryantalizmin kısa tarihi Önsöz Oryantalizmin Avrupa'nın somut ihtiççalarının sonucudur. Oryantalizm ‘den Doğu önce Araplar ve İslam, sonra Osmanlı ve Türkler ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Aslında Avrupa'nın ekonomiden dine , edebiyattan felsefeye kadar zihin dünyasının her alanında Doğunu izleri bulabilmek mümkündür . Oryantalistlerin sayısı kadar Doğu tanımı bulunmaktadır . Doğu ile girilen ilişki biçimine bağlı olarak Doğuya yaklaşımlardada farklılık gözükmektedir . Batının bilinç altındaki...

7 yıl önce

 Batı Bilinçaltı ve Oryantalist Mesai Mehmet Emin Özafşar Tarihi Süreç Hıristiyan entelektüellerinin İslam’a karşı ilk tepkilerinin ne olduğunu hemen hemen hiç bilmiyoruz.Yedinci yüzyıkldan kalma kimi yayınlar tepkinin çok olumlu olduğunu gösteriyor. Sekizinci yüzyılda İslam hakkında Hırisityanların bilgilerinin ham olduğunu görmekteyiz. Dokuzuncu yüzyılda ise İslami arianizme ( Hz İsa’nın tanrılığını reddeden anlayış) benzettiklerini görüyoruz. Yuhanna ed-Dımeşki ( m. 817) İslamiyet Hıristiyanlığın sapık bir fırkası olduğunu...

8 yıl önce

                                                                      Batı ve İslam arasında Oryantalizm Oryantalist düşünce üstünlük psikolojisi içinde konuşur ve 'ötekini' söylemleri ile yeniden üretir. Modernizm ise batı dışı toplumları batılılaştırmayı hedefleyen bir ideolojik projenin adıdır. Oryantal söylem öteki olan batı dışı toplumlara yetersiz ve eksik olduklarını empoze eder. Ötekiler içinden ortaya çıkan yerli seçkin oryantal sınıf ise " dar, yıkıcı ve nefret yüklü olan" ulusçuluk söylemini efendisince ...

9 yıl önce

                                                                     Giriş    İnsanlık tarihinin büyük bir bölümü uzun yıllar boyunca inanç çatışmalarıyla meşgul olmuştur. Bu süreç içerisinde ise en çok saldırıya uğrayan, tahrip edilmek istenen din İslamiyet’tir. Daha çok Hıristiyanlık ve Yahudilik tarafından gerçekleştirilen bu saldırılar, İslamiyet’in hak din olmadığına, Tanrı’nın bahsettiği hak dinin kendi dinleri olduğuna inanmaları sebebiyle olmuştur. Oryantalizm ise bu yolda ilmi çalışmalar yapmış kişilerin metotları,...

9 yıl önce

                                                               Krizdeki oryantalizm  Kitap üç yazarın makalelerinin toplamından oluşmuştur. Birinci yazar (Enver Abdülmelik ) oryantalizme sol ideoloji açıdan yaklaşıp, Rus  kökenli oryantalistleri överken, A.L. Tibawi sonraki iki makalede ( İngilizce konuşan) oryantalistler bağlamında derinlemesine tahlil etmekte son yazar Hamid Algar ise çok kısa ama harika bir özetle kitabı sonlandırmaktadır.                                                                    Krizdeki oryantalizm  1963 yılında yazılan makalede 1245 yılında Viyana Konsülü ile oryantalizmin başlamış ama...

10 yıl önce

   Sunuş bölümünde Prof. Yıldırım “ Oryantalizmin, sömürgeci batının fikir ve zihniyetini temsil ettiğini, haçlı seferleriyle Müslümanların kuvvet kullanılarak yenilemeyeceğini anlayan batının, oryantalistler vasıtasıyla Müslümanları tanıyarak misyonerlerle Müslümanlara karşı sefere çıkıldığını, belirtir. 9 mayıs 1636 yılında Cambridge üniversitesi Arapça bölümünün açılışında bölüm başkanına hitap eden yazıda şöyle denmektedir:”Biz sadece dil ve edebiyat öğretmek istemiyoruz, ticaretimizi artırmak yanında Kilisenin sınırlarını genişletmek, Hıristiyanlığı...

10 yıl önce

                                                                                                                                              I                               Peygamber değil, siyasi lider!        Danimarka’da yayınlanan karikatürler İslam dünyasını ayağa kaldırdı. İlk önce Danimarka’nın önde gelen gazetelerinde ilant-posten’de daha sonrada Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan karikatürler Başta Hz.Muhammed olmak üzere İslam hakkında hareket içermekteydi. Aslında karikatürler geçmişte var olan batı’daki olumsuz İslam imajını yeniden karikatür olarak gündeme gelmesinden başka bir şey değildi. Batı’da İslamiyet hakkında tarih boyunca oluşan ve/veya oluşturulan...

10 yıl önce

                                    Eschatological Themes In The Qur'an*                                                          -Tanıtım ve Tenkit- Çalışmamız, bir oryantalistin eseri üzerine odaklanmaktadır. Bu anlamda iki şeyi hedeflemekteyiz: hem şekil hem de muhteva açısından tanıtım, hem de eser hakkında genel bir eleştiri.   1) Eserin Tanıtımı Thomas J. O'shaughnessy S. J.,Eschatological Themes in the Qur'an, Cardinal Bea İnstitute Loyola School Theology Ateneo De Manila University, 1986, Philippines.Eser, Cizvit Cemiyetinin bir üyesi ve...

10 yıl önce

                                                Oryantalistlerin iddiası:Vahiy, sara nöbeti                                              VAHİY ESNASINDA HZ. PEYGAMBER (sav) * Ayrıca bu konu ' Kuran ve Hz. Peygamber Aleyhindeki İddialara Cevaplar ' adlı yazıda ele alınmıştır.   Beşerin beşer sıfatları altında Allah Teâlâ’nın hitabına muhatap olması güçtür. Yine bu sıfatlarla meleklerle karşılaşmak ta kolay bir şey değildir. Böyle bir irtibat ancak beşeriyetten sıyrılıp, melekût âlemine girmekle mümkün olabilir. İşte Hz. Peygamber’in bu...

10 yıl önce

                                                                                                             I  Merhum Mustafa Asım Köksal'ın İslam Tarihi isimli eseri'nin 7. cildi, Oryantalist Leone Caetani'nin İslam Tarihi isimli kitabına reddiye olarak hazırlamıştır. Özetini sunuyoruz.           Hüseyin Cahit Yalçın'ın 1924 yılında Türkçe'ye çevirdiği İtalyan oryantalist Caetani'nin olayları aslında uzaklaştıran, gerçekleri tahrif eden,hakaret, saldırı ve taassup kokan, araştırma ve incelemeden çok önyargı ile hazırlanmış eseri birbiri ile çelişen tezat ve yorumlarla doludur. Kitap yanlışlıklar ve...

10 yıl önce

                                       Herkes aynaya – Tarihe – bir baksın!    Ehli kitaptan bir çoğu sizi tekrar kafirliğe çevirmek ( Bakara, 109) , sizi doğru yoldan sapıttırmak (Ali İmran, 69) isterler.     İslam’la ilgili eleştirilerinde belli bir kural, metot asla kullanmaz oryantalistler. İslami kaynaklar içerisinde işlerine gelenleri cımbızla seçer, ortamında koparır, istedikleri gibi kullanırlar. En aşırı şii kaynağı delil getirir Kuran’a saldırır, Kuran’dan bir...

10 yıl önce

  Oryantalizm kelimesinin sözlük anlamı Doğu bilimi'dir. Kökeni ise güneşin doğuşunu ifade eden Latince oriens kelimesine dayanır. Oryantalizm; Özellikle Müslüman doğu medeniyetinin ( Din, edebiyat, dil ve kültürü dahil) bütün unsurlarını inceleyerek İslam dünyası hakkında batılıların sistematik bir bilgiye sahip olmalarını sağlayan, İslam ve Batı medeniyeti arasındaki mücadelede Batı uygarlığı lehine veriler elde etmeye çalışan bir akımdır ( Günümüz Din...

11 yıl önce

               BU AÇIK SÖZLÜLÜK, ÖZ GÜVEN VE ALLAH'A OLAN İTAAT-BAĞLILIK, BU KİŞİ Mİ YALANCI (!) "Size ben, “Allah’ın hazineleri yanımdadır”, demiyorum; gaybı da bilmem. “Ben bir meleğim” de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için, “Allah, onlara asla hiçbir hayır vermez” de diyemem. Allah, onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem, o zaman ben...


Yukarı Çık