Genel

3 ay önce

İslam'ı oryantalizm disiplini ile değerlendirme gayretleri yeniden ivme kazanmaya başladı. Oryantalizm, Avrupa kültürünün doğuyu yönetmek ve ona yön vermek için kullandığı sistemleştirilmiş bir disiplindir. Müsteşrikler, batı medeniyetinin kafalarda egemen olmasını amaçlamaktadırlar. Kendi Medeniyetlerinde bir nevi kutsiyet meydana getirerek alternatifsiz bir yol olduğu izlenimini vermeye çalışmaktadırlar. (s. 9, 73) Kendi din ve kültürlerini doğu toplumlarında hakim kılmak gayretinde olan ve çoğu Yahudi Hıristiyan din...

4 ay önce

Makineyi icat eden insan bir anda, 'ben de tanrı olabilirim' hevesine kapıldı. Zihninde öldürdüğü tanrının yerine bir şey koymalıydı, kendisini koydu. Modern insan ürettiği bilimden din çıkartmaya kalkıştı. (s. 14 ) Bilim insanın dünyevi refahına hizmet eder, din ise insanın toplumsal düzeni, ahlakı ve manevi yönüne hizmet eder. (s. 15 ) Din yoluyla insan, yaratıcısını ve yaratıcısına karşı görevlerini...

5 ay önce

İman alanı temel alan olup ibadet ve ahlak bunun üzerine kurulur. "Ey iman edenler, iman edin."  (Nisa, 136) ayeti, imanın daima canlı tutulması gerektiğine dikkat çeker. (s. 9) Doğru bir inanca ve sağlam bir akideye sahip olmak, insan için hayati önem taşır. Zira bütün dini kurallar, bu sağlam akide üzerine inşa edilir. Her peygamber hayatı boyunca yaşadıkları dönemlerdeki itikadî sapmalar ile...

8 ay önce

Konu hakkında ayrıca sitemizdeki " Papa ve İncil, Şiddet dini Hristiyanlık,  Batı medeniyeti" başlıklı yazılarımızı tavsiye ederiz. . Şiddet karşısında İslam Katoliklerle ve Protestanlar, daha sonra Protestan grupların kendi aralarındaki kanlı çatışmalar yıllarca sürmüştür. Buna dayanarak aydınlanma hareketinin önde gelen düşünürleri, Haçlı savaşlarını ve engizisyonu da hatırlatarak, dinin sosyal hayattan çıkarılmasıyla şiddetin en aza indirileceği sonucuna ulaşmışlardır. Buna göre din; özel...

1 yıl önce

"Ey iman  edenler... İman edin!" ( Nisa, 136) "Bugün biz sadece isim Müslümanları olduk." ( Prof. Ebu'l Hasen Ali En-Nedvi, Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti s. 11) " Hedefimiz: Müslümanların İslamlaşması." ( Aliya Izzetbegovic, İslam Deklarasyonu ) Malik bin Nebi: "”Müslümanların İslamiyet'e sarıldıkları için değil, ondan uzaklaştıkları için İslamiyet tarafından kendilerine verilen bir cezadır.” ( Müşkiletül Efkar fil Alemi'l-İslami, s. 76) Charles Mismer: “ Müslümanlar...

1 yıl önce

Geri kalmışlık ve zayıflıklarını yegane sebep olarak dini gösteren bazı seçkinler, dinden yüz çevirmişlerdir. Batıda, dini devre dışı bırakmayı kalkınmanın gereği gören anlayış sonucu okumuş aydın arasında, dini görevlere bağlılık sorumluluğu somut bir şekilde zayıflamaya başlamıştır. Bu durum, din eğitiminin gerçek bir şekilde anlatılmamasından kaynaklanmaktadır. ( s. 16) İnkarcıların saldırılarında ilk gözettikleri hedef  Kuran'ı kerimdir. ( s. 19) Kendine, 'Üstat...

3 yıl önce

İslam'ın orta Ümmet çizgisi Ehli sünnet: Hıristiyanlar, ehli sünnetin peygamber kabul ettiği Hz. İsa'yı tanrı katına yükseltmiştir. Şiiler ise, diğer halifelerden üstün olarak Hz Ali'yi tutar ve hatta bazıları (Nusayriler) onu tanrı seviyesini yükseltir! Ehlisünnet ise, diğer üç halife gibi Hz Ali'yi de sever, saygı duyar. Hz. İsa diğer peygamberler gibi peygamberimiz, Hz Ali ise, diğer halifeler gibi halifemizdir! Ehli sünnet içinde,...

4 yıl önce

  "Kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken «Bana da vahyolundu» diyenden daha zalim kim vardır! O zalimler, ölümün (boğucu) dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış, onlara: «Haydi canlarınızı kurtarın! Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ötürü, bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız!» derken onların halini bir görsen!" ( Enam, 93)  "Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Cehennemde kâfirlere yer mi yok!" (Ankebut, 68 )  . Evrenesoğlu'nun kurduğu, 2000'de...

5 yıl önce

                                      ÇOCUKLARDA MAHREMİYET EĞİTİMİ Mahremiyet eğitimi, çocuğun bütün yaşamını kolaylaştıran, kendi duygu dünyasını yönetme becerisi elde etmesini sağlayan kişilik eğitimidir. Mahremiyet eğitimiyle çocuk sadece kendisini korumayı değil, başkalarına da zarar vermemeyi öğrenir. Çocuğa mahremiyet bilinci dört ile yedi yaşları arasında verilmelidir. Mahremiyet eğitiminde çocuğa kazandırılması gereken bazı davranışlar vardır. Bunlar: “Bedenim Bana Aittir” Bilinci Bebekliğinden itibaren kendini rahatlıkla yetişkinlerin eline bırakan çocuğun,...

5 yıl önce

 “Allah (c.c.) sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz, lakin sizin kalplerinize ve amellerinize bakar.”  (Ahmed bin Hanbel, Müsned, II. 285,539)  ENGELLİ OLMANIN SEBEPLERİ  Doğuştan veya sonradan insanlar niçin engelli oluyorlar? Bunun sebebi nedir? Kur’ân’a baktığımızda insanların görme, işitme, duyma, konuşma, düşünme ve anlama gibi zihinsel veya bedensel engelli olmalarında temel iki faktörün olduğunu görüyoruz: İlâhî irade ve imtihan ile insanların ihmal ve kusurları.  a)...

6 yıl önce

Cambridge, Massachusetts'teki Broad Institute of MIT ve Harvard'da genetikçi olan baş araştırma yazarı Andrea Ganna, “'eşcinsel geni' yok” (8.2.2021) Eşcinsellik kendi cinsine ilgi duymaktır ve bu normal olmayan bir psikolojiyi ifade eder. Tedavi edilmesi gereken bir durumdur ve bu mümkündür. Eşcinsel olup sonradan normal cinsel tercihe dönen bir çok insanın varlığı da eşcinselliğin aslında bir kader olmadığını,  zamanla tedavisinin mümkün olduğunu otaya...

7 yıl önce

                                                           AHLAKIN DİNİ TEMELİ                                                                            Giriş 1-Ahlakın bir felsefi disiplin olarak ele alınışı Ahlak kelimesi Arapça ‘Hulk’ dan türemiştir ve huy, karakter, hal ve hareket tarzı anlamlara tekamül eder. İnsanda yerleşmiş olan bir karakter yapısına işaret eden ahlak fertlerinin kendi özgür iradesi ile yaptığı hareketlerle ilgilenir. Genel bir hayat tarzını, davranış ifade eder. Ahlaki davranış, olay veya olgular üzerine felsefi olarak...

7 yıl önce

Bildt: Osmanlı Gitti Huzur Bitti Eski İsveç Başbakanı Bildt, “Osmanlı’nın kurduğu düzeni bozan her şey bölgenin daha fazla kan gölüne dönmesine yol açtı” dedi. Orta Doğu’daki pek çok çatışmanın köklerinde Osmanlı’nın çözülüşünün bulunduğunu ifade eden eski Başbakan Bildt, “Osmanlı İmparatorluğunun birbirine karışmış kültürler, gelenekler ve dillerle zengin mozaiğini oluşturan Bosna Hersek’teki Bihac’tan Irak’ın Basra şehrine kadar geniş bölge, İstanbul’daki Sultan’ın otoritesiyle başarılı...

8 yıl önce

   İslam nimetine sahip olmak aynı zamanda bu nimetin değerini  kavrayamayanlara mesajın ulaştırılma sorumluluğunu da bizler yükler.   İçeride kardeşlerimize     Dışarıda İslam'ı bilmeyenlere - Dolayısı ile düşman olanlara -     Avusturya'daki Müslümanlar  metro ve otobüs gibi toplu taşıma araçları duraklarının panolarına Hz. Muhammed'in (sav) sözler,nden oluşan reklamlar astırırlar. ( Yukarıda, "Tebessüm sadakadır." hadisi )         Devam...   Hak yolda sabır; muhabbet,en azından futbol turnuvası doğurur. 28.10.2017       Mısırlı meşhur alim Şaravi anlatıyor: Heyecanlı aşırı...

8 yıl önce

                                                                                      En çok Türkün yaşadığı Almanya'dan başlayalım Yazar ateist ama ne Hıristiyanlık ve Yahudilik ve ne de Budizm'den rahatsızlık duymuyormuş. Onu tek rahatsız eden din İslam imiş. Peki neden? Sonra klasik oryantalist bakış açısı kendini gösteriyor: İslam'da kadın, eşcinsellik, anti-semitizm... Ateist yazar İslam hariç her dinin Almanya'da entegrasyona engel olmadığının da altını çiziyor! Demokrasi bir yere kadar tabii, ya benden ol...

8 yıl önce

 Tarihte daha önceki dinlere itiraz edildiği gibi İslam’a da birçok itirazlar yapılmıştır. İtiraz; kabul etmemek, geri çevirmek, reddetmek, sözle veya fiille engellemek demektir.İnsanlara gelen dinlerin, haksızlığı ortadan kaldırmak, adaleti sağlamak, sapmaları düzeltmek, doğru yola getirmek, tek kelime ile insanın düşünce ve davranışlarına şekil vermek için gönderildiğinden toplumdan bazı kimselerin itirazlarına hedef olmaları tabiidir. Bu sebeple İslam’a da karşı çıkmışlar, itiraz...

9 yıl önce

Bölüm  1      Balkanları kaybettikten sonra Osmanlı Devleti içindeki Arap nüfusu Türk nüfusunu geçmişti. Milliyetçilik cereyanına kapılmış olan İttihat ve Terakki partisi taraftarları da bunun üzerine "Türkçeyi resmi dil yapma, Arapçayı yasaklama  çalışmaları yanında ilk seçimde meclisteki 75 olan  Arap milletvekili sayısını 5'e düşürdü ayrıca  mecliste Arapça konuşmayı yasaklandı, Arapça okullar da yasaklandı, Arap asıllı paşalar yerlerinden alındı, basında Arapları...

9 yıl önce

                                                    Mediha Öğretmen    Okulun ilk gününde 5. sınıfın önünde dururken, öğretmen çocuklara bir yalan söyledi. Çoğu öğretmen gibi, öğrencilerine baktı ve hepsini aynı derecede sevdiğini söyledi. Ancak bu imkânsızdı, çünkü ön sırada oturduğu yerde bir yana kaykılmış ismi Mustafa Yılmaz olan bir erkek çocuk vardı.  Bayan Mediha bir yıl önce Mustafa’yı izlemişti ve diğer çocuklarla iyi oynamadığını, elbiselerinin kirli olduğunu ve sürekli...

9 yıl önce

                                                             Giriş     Modern temalarına ABD'de 1891'de E.A. Birge ve H.C. Cowles; İsviçre'de 1892 'de F.A. Forel; Danimarka'da 1896'da E.B. Warming ile kavuştuğu öne sürülen çevrebilim, aslında çok çok önceki tarihlerde Doğu'da biliniyordu. (E. Britannica vol 7/914 vd ) Nitekim, 11. yüzyılda yaşayan İslam bilgini Bîrünî "tabiat ekonomisi" kavramı ile, tabiata hakim olan ve bugün bizim "eko-sistem" diye bildiğimiz denge ve...

9 yıl önce

                                Allah (cc) alkolü "Aklı Kullanmaya Engel " olduğu için yasakladı.                                          Bu konuda "  İslami emirler ve hümanizm" başlıklı yazımıza bakılabilir.      AB, Artan alkol tüketimine savaş açtı   AB...

9 yıl önce

Evet, her doğan kendi rızkı ile doğar, her kulun kendi rızkı vardır ama onun o rızkını bir başkası; sömürü, rüşvet, yolsuzluk ile çalmazsa! Herkesin rızkını adil bir şekilde aldığı sistemin adı İslam’dır: Zekat, sadaka, fitre, kurban, kul hakkı, komşu hakkı, cemaatle namaz, hac gibi ibadetler ile zengin-fakir arasındaki uçurumun ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Ayrıca “ Oku “  emri , “ Beşikten mezara...

9 yıl önce

"İnsanlar, (sadece) "İman ettik" diyerek, sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar?"  (Ankebut, 2) Hac, 53: “Bunu Allah, şeytanın kattığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve yürekleri katılaşmış olanlar için sınama vesilesi kılmak için yapar. Şüphesiz zalimler derin bir ayrılığa düşmüşlerdir.” İmtihanı kaybedecek olanlar, kendi içlerindeki ön yargı, cehalet ile vardıkları sonuca göre cennet ve cehennemlik olacaklardır. İnsanlar, kendi sonlarını kendileri belirler.  Dünya imtihan dünyasıdır (1). Kimin iyilik...

9 yıl önce

                                                             Giriş Cin kelimesi lügatte; "örtmek, örtünmek, gizli kalmak" manalarına gelen "cenne" fiilinden müştaktır( R. İsfehani, Müfredat. Cin md )  Cin, genel manasıyla "örtülü ve gizli olan" demektir. Müfredi "cinn" olup, çoğulu "cann" gelir. Cin cemaatine de "cinne" denir. (Asım Efendi, Kamus. Cin md) Terim anlamı ise, gözle görülmeyen bir takım ruhani varlıkların adıdır. Cinler, türlü şekillere girebilen, havadan ve ateşten yaratılmış,...

9 yıl önce

En başta hatırlatalım ki, bir çok konuda hadis uydurulmuştur. Bundan acemler, kadınlar, mezheplerden...meyve sebzelere kadar bir çok alanda yalan furyası ümmetin üzerine çökmüştür. Ama hadis alimleri bunları tek tek bulup ortaya çıkarmıştır.   "Moğol istilacıları da daha sonra katliamlar uyguladığı toplumun dinini seçmişlerdir." ( Thomas Walker Arnold, İslam'ın tebliğ tarihi, s. 19) "ki bu "Moğolların 4/3’ü Türktür." ( Leon Cahun,...

9 yıl önce

                          Allah'a kul olan kula kulluktan kurtulur *                     Kul olan her türlü teb'a olmaktan da kurtulur       Gerçek kul olanın Allah'tan başka kimse önünde  başı eğilmez   Ben bir kul'um, teb'a değil, herkes eşit rabbimin huzurunda. Zengin-fakir, Avrupalı-Asyalı , zenci- Kızılderili, şehirli-köylü, patron-işçi... Üstün olan sadece  Allah'tır, kul olan vatandaşlar arasında ise üstünlük sadece takva sahibi olanlardadır, yaratılan kullar içinde insani vasıfları en iyi...

9 yıl önce

Akraba evliliği sakat doğumlara sebep oluyorsa İslâm akraba evliliğine neden izin vermiştir? Sakat doğuma akraba evliliği değil, hastalık (kan uyuşmazlığı, ırsî hastalıklar...) neden olur. Yani her akraba evliliği sakat doğuma neden olmaz, sakat doğuma neden olan hastalıklardır, ırsî hastalık akrabada olsun veya olmasın fark etmez. Akraba olmazsa bile hastalık nedeni taşıyan her insan sakat doğuma neden olur. Ama akraba olduğu halde...

9 yıl önce

Konu hakkında özellikle " Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi " adlı yazının da okunması gerektiğini ifade etmek isteriz! .    İslam bilim ve teknolojiye nasıl yön verdi?  "Müslüman Endülüs'ten bize 30 kitap kaldı, atomu parçalayabildik. Şayet yakılan bir milyon kitabın yarısı kalsaydı çoktan uzayda galaksiler arasında geziyor olacaktık."  1903 Nobel ödüllü Fransız fizikçi Pierre Curie    (Erol Toy, Cumhuriyet Gazetesi, 30 Temmuz 1979; Doğuştan günümüze...


Yukarı Çık