Allah kelimesinin kökeni

10 yıl önce
Resim bulunamadı

   Allah kelimesi özel bir isimdir. Evreni yoktan yaratan; Hâlik, yaratılanı eğiten; Rab,  olan Allah’ın  (cc) eşi benzeri yoktur ve her türlü eksik sıfatlardan uzaktır. Bu isimle çağrılan bir başka varlık olmamıştır, olmayacaktır da. İsim, ifade ettiği ilâhî manasıyla yalnız Allah’a aittir ve hiçbir kelime bu ismin manasını ve muhtevasını ifade gücüne sahip değildir. Bu isim başkası için de kullanılamaz ( Meryem: 65. ayet) Ancak muhtelif lisanlarda Allah’u Teâlâ’nın ayrı ayrı isimleri olabilir. Türkçe’de Tanrı, Farsça’da Hudâ, İngilizce’de God, Fransızca’da Dieu gibi. Ne var ki bu isimler “Allah!’ gibi özel isim değildir. ilâh, rab, ma’bud gibi cins isimdirler. Arapçada ilâhın çoğuluna “âlihe”, rabbın çoğuluna “erbâb” denildiği gibi Farsça’da Hudâ’nın çoğulu da “hudâyân” ve lisanımızda da “tanrılar”, rablar, ilâhlar, ma’budlar denilir. Çünkü bu isimler gerçek ma’bud -Allah- için kullanıldığı gibi, Allah’ın dışında gerçek olmayan bir nice ma’bud kabul edilen şeyler için de kullanıla gelmiştir. Eski Türklerde gök tanrısı, yer tanrısı; Yunanlılarda güzellik tanrıçası, bereket tanrısı, vs olduğu gibi. Hâlbuki “Allahlar” denilmemiştir ve denilemez. Manasındaki birlik ve özel isim olması nedeniyle Allah ne tanrı kelimesiyle ne de bir başka kelimeyle tercüme edilebilir.

  İslâm’ın temel ilkesi olan “Lâ İlâhe İllâllah” tevhid kelimesi, meselâ Fransızca’ya tercüme edildiği zaman “Diyöden başka diyö yok”, Türkçeye aktarılmasında “İlâhtan başka ilâh yoktur.” Diye tercüme edilir yani Allah kelimesi “ilâh” kelimesiyle tercüme edilirse bu şekilde yanlış bir tercüme elde edilmiş olunur. Çünkü ilâh- tanrı cins isimdir, Allah ise özel isimdir. Kelime-i Tevhid “tanrı” kelimesiyle Türkçeye çevrildiğinde aynı çarpıklık ve yanlışlık ortaya çıkar. “Allah” kelimesinin kökenini araştıran dil bilimcileri bu konuda birçok beyanlarda bulunmuşlarsa da en kuvvetli görüş; bu kelimenin Arapça olup herhangi bir kelimeden türetilmeden aynen kullanıldığı ve has bir isim olduğudur. Allah kelimesinin aynı anlama delalet ettiği konusunda ise görüş birliği içindedirler ( İbn-i Kayyim, “es-Savâiku’l-mürsele”, s. 749 )

  Allah ismi, Esma’u-l Hüsna isimlerinden farklı olan, en özel olan isimdir. Rahmân, Rahîm, Rezzâk, vs. gibi isimlerinin manalarında bulunan özellikler  “kısmen de olsa” insanlarda bulunduğu için, Allah ismi kadar özellik taşımazlar. Hiçbir insanın Cenab-ı Hakk’ın bu mukaddes ismiyle başkasına hitap ettiği, bir kimseye ad verdiği beşer tarihinde duyulmamıştır. Allah ismi ibadette, rububiyette kendine ortak kabul etmeyen tek, yegane isimdir. Allah ismi celili, Cenab-ı Hakk’ın diğer bütün isimlerinin manasını kendinde bulundurmaktadır.

 

                                                       Ay kültü iddiası

    İslam dinin karalamak amacıyla fanatik Hıristiyanların ortaya attığı bu iddiayı ülkemizdeki ateistlerde balıklama dalmış ve dillendirmeye başlamışlardır. Buna göre Allah ismi, Kuran’ın gelişinden de önce de vardı. Araplar, İslam dininden önce de Allah’ı biliyorlardı. Ve bu iddiaya göre Allah yani El- İlah Ay tanrısının adıydı. Ayrıca İslam inancı da Ay kültünden gelmekteydi. Bu iddiaların ışığında diğer semavi dinlerle hiçbir ilgisinin olmadığını, arkeolojik bulgularda bulunmuş bazı kabartma resimleri  delil olarak öne sürmektedirler.

  Bu iddiaların tümü açık bir saptırmadır. Bu iddialar detaylı incelendiğinde gerçek bir temelinin olmadığı ortaya çıkacaktır. Şimdi madde madde bu iddialara bakalım:

1- Arapların İslam öncesi Allah inancı olduğu fikri Amerikanın yeniden keşfinden başka bir şey değildir. Peygamberimizin babasının adı bizzat “Abdullah” ( Allah’ın kulu) dur. Kuran’da bu gerçek, bir çok ayette ifade edilir. Bunlarda birisi şöyledir, “ Haberin olsun; halis (katıksız) olan din yalnızca Allah’ındır. O’ndan başka veliler edinenler (şöyle derler:) “Biz, bunlara bizi Allah’a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz.” ( Zümer 3. ayet ) Bu ayetten de anlaşılacağı gibi peygamberimizin döneminde müşrikler bile Allah’ı biliyordu; ama “Putlara bizi Allah’a yakınlaştırsın diye tapıyoruz” diyorlardı. Onlarda Allah’ı tümüyle bir inkâr söz konusu değildi. Sadece bazı putları ona ortak koşuyorlardı.

    Allah inancı İslam öncesi diğer hak dinlerden geliyordu. İslam dininin ilk geldiği dönemde İbrahim dininden gelen “Hanef” dini de bu ortamda bulunmaktaydı. Bunlar dinlerini dejenere etseler de İbrahim’in dininden gelen birçok ibadeti ve inancı korumayı başarmışlardı. O yüzden İslam öncesinde de Allah inancı ve hac, namaz, oruç gibi ibadetler de bozulsa da hala mevcuttu. Dolayısıyla İslam geldiğinde bu kavram ve ibadetleri onlardan almamış, aksine onları ilk defa insanlara buyuran Allah, hataları düzelterek tekrar Hz. Muhammed vasıtasıyla tüm insanlara emretmiştir .

    Ebu Hüreyre’nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimizin “Allah Teala, Hz. Adem (a.s)’i yarattığı ve ruh üflediği zaman, Adem hapşırdı ve elhamdülillah diyerek, izni ile Teala’ya hamt etti” buyurduğu haber verilir. ( Tirmizî, Tefsir, Muavvizateyn , 3365 ) Bu rivayet bize ilk insan Adem aleyhisselamdan beri Allah kelimesinin bilindiğinin de delilidir.

      Bu konuda “ İslam tüm dinlerin özüdür.” İsimli yazımıza müracaat edilebilir.

 2- Bu konuda delil olarak gösterilmeye çalışılan arkeolojik bulgularda kasıtlı olarak çarpıtılmaktadır. Bu bulgular Mekke bölgesinde değil oradan çok daha uzak güney Arabistan bölgesinde bulunmuştur. Bu bulgular kasıtlı olarak Kuzey Arabistan’da bulunmuş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır.

 3- Ay tanrısı Arkeolojik bulgularda “Sin” olarak geçer. Allah (el-ilah) kelimesinin ay tanrısı olduğu iddiasını destekleyecek hiçbir kanıt yoktur. Buna rağmen bu tarz iddialarda birkaç resim koyup altına böyle bir yorum yazarak Ay tanrısının Allah olduğunu iddia ederler.

4- Camilerin Kubbesinde ay sembolünün bulunması Ay kültünün bir uzantısı olduğunun delili olarak sunulmaktadır. Bu da oldukça desteksiz bir iddiadır. Camilerin tepesine ay sembolü konması Peygamberimizin döneminde kullanılan bir sembol değildir. Hatta halifeler döneminde de kullanılmamıştır. Bu adeti ilk yapanlar Emeviler de olmamıştır. Bu adet ilk defa Araplar tarafından değil, Türkler tarafından uygulanmıştır. Alparslan 1064’te Ani’yi fethedince camiye çevrilen katedralin kubbesindeki büyük haç indirilip yerine büyük bir hilal konulmuştur. Ve bundan sonra bu uygulama gelenek haline gelmiştir. Müslümanların ay takvimi kullanmasının yine Ay kültüyle alakası yoktur. İslam geldiğinde var olan takvim budur. Ve Müslümanlar da bunu kullanmışlardır. Ayrıca İslam dininde güneş takvimi de kullanılır. Mesela namaz ibadeti güneşe göre ayarlanır. Sonradan bu takvime geçmemişlerdir. Bu iddiaların hiç birinin temeli yoktur. Sadece akla gelen her şey, temelsizce bu şekilde vehimlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Yoksa herhangi bir akli ve bilimsel bir dayanağı yoktur.

 5- Bu konuda en açıklayıcı nokta ise Allah kelimesinin kökeni ile ilgilidir. Allah kelimesi “El-İlah”tan gelir. “El” takısı İngilizcedeki “the” gibidir. Allah (El- İlah) “The God” anlamına gelir. Yani Allah; El- İlah belli bir ilahtır.  Bu kelime sadece Arap dilinde yoktur. Arapçanın mensubu olduğu Sami dillerinde de bu kelime vardır. Örneğin İbranice’de “Elohim” (Tanrı) kelimesi bu kökten gelir. Ayrıca yine aynı dil ailesinden gelen ve Hz. İsa’nın ana dili olan Aramicede de aynı kelime vardır. Hem de Arapçadaki “İlah” kelimesiyle aynı kelimedir. Okunuşu da aynıdır.

Bu konuda Aramice bir sözlüğe ulaşamayanlara bir filmi kaynak olarak gösterebiliriz. Mel Gibson’un yönettiği “Passion” filminde, konu orijinali gibi olması için o dönemde konuşulan diller seçilmiştir. Filmde, İsa rolünde oynayan kişi de Aramice konuşmaktadır. Bu filmde bir çok yerde Tanrı kelimesi kullanırken Aramice “İlah” şeklinde telaffuz edilir. ( Bu filmi seyretme imkanı bulanlar, Hz. İsa rolündeki kişinin  çarmıha gerildiği sahnede, Aramice Allah’a dua ederken “İlah” diye seslendiğini duyabilirler, yine benzer bir şeyi Yahudi rolündeki kişinin Hz. İsa’yı sorgularken, “Sen Allah’ın oğlu musun?” diye sorarken, yine Aramice “ilah” kelimesini söylediğini duyabilirsiniz.” ) Bu gerçek Fanatik Hıristiyanların iddialarını tümüyle boşa çıkartmaktadır. Eğer El- İlah  ay tanrısıysa, Hz. İsa’da bu tanrıya inanıyordu. Ona bu isimle dua ediyordu. Böyle bir şey söz konusu değildir. Hz. Muhammed’in seslendiği Allah ile Hz. İsa’nın seslendiği Allah aynıydı. Ve o her şeyin yaratıcısı olan eşi ve benzeri olmayan yüce Allah’tır. Dolayısıyla bu iddiada bulunan Hıristiyanlar bilmeden kendi kendilerini yalanlamaktadırlar. Bu iddialarda bulunanlar kendi dinlerini bilmeden, Aramicede tanrının ne demek olduğundan haberleri olmadan, İsa’nın konuştuğu dilin farkında olmadan bu vehimleri söylemişlerdir.  

 6- Bu tip çalışmalar yukarıda da söylediğim gibi fanatik Hıristiyanlar tarafından ortaya atılmaktadır. Bağımsız bilim adamları bu iddialara destek vermez. Bu konuda Türkiye’de ateist çevrelerin destek olmasının sebebi, olayın bilimsel temellerine dayanması değildir. Adeta “Düşmanıma atılan çamur benim çamurumdur.” mantığında bu iddialara sahip çıkmaktalar. Bu çevreler için söylenenlerin bilimsel olup olmaması önemli değildir. Önemli olan dine bir saldırıda bulunulmasıdır.

     Sonuç olarak, bu iddialar tümüyle gerçek dışıdır. İslam tevhit dinidir. Bu din Adem’den günümüze kadar yeryüzünde hep var olmuştur. Allah elçileri vasıtasıyla bu dini İnsanlara ulaştırmıştır. Allah Kuran’da insanları aya güneşe değil sadece Allah’a tapmaları gerektiğini şöyle vurgulamaktadır: “  Gece,gündüz, güneş ve ay O’nun ayetlerindendir. Siz güneşe de, aya da secde etmeyin. Alah’a secde edin, ki bunları kendisi yaratmıştır. Eğer O’na ibadet edecekseniz. ( Fussilat 37. ayet )

Allah-kelimesinin-kokeni-1-2 

Allah kelimesinin kökeni Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

 1. Adem dedi ki:

  Pagan Arapların İslamiyet öncesi yaratana Allah demesinde bir sakınca yok. Kelimenin harf sırası önemli değil. Örneğin Putperestte masa derdi Kuran da masa diyor. Mühim olan bizdeki Allah anlamı ile masa nın anlamı.
  Evet Allah Kuran ve İslam dini henüz tebliğ edilmeden önce kullanılmıştır. Bu konuda Müslüman biri rahatsız oluyorsa psikolojik bir durumdur.

 2. Hamza dedi ki:

  Güzel bir çalışma olmuş teşekkürler Rab bizi doğrudan ayırmasın selametle.

  ALİ iMRAN 8. AYETİ HATIRLATAN BU DUANIZA AMİN DEMEK DIŞINDA BİZE DÜŞEN BAŞKA NE VAR Kİ? ALLAH RAZI OLSUN.W.A.SELAM M. EHAD

 3. İbrahim dedi ki:

  Allah Kur’an-ı Kerim’de ayı ve güneşi yarattığını söylerken nasıl müslümanlar ay tanrısına yapıyor denilebilir?

  Allah ayı yarattığını söylüyor

  Enam 96
  Araf 54
  Yunus 5
  Rad 2
  İbrahim 33
  Nahl 12
  Enbiya 33
  Furkan 61
  Lokman 29-30
  Fatır 13
  Yasin 39-40
  Zümer 5
  Rahman 5
  Nuh 16

  BİLGİLENDİRME İÇİN TEŞEKKÜRLER İBRAHİM KARDEŞİM, BUNU DA E-KİTAB’A EKLEYELİM.
  ALLAH RAZI OLSUN,
  DUA İLE
  M. EHAD

 4. Furkan dedi ki:

  hocam https://dinsizdeist.blogspot.com/2012/05/islamustundurcoma-ceaplar.html gıbı sıteler sıze cevap verıyorlarda sızde onlara reddıye yazar mısınız yanı cevap verırmısınız lutfen hocam sızde onlara cevap verın

  CEVABEN
  Furkan kardeşim,
  şimdi anladım!
  Bunlara cevap verdiğimizde veya cevap veren başkaları da aynı sonuca ulaştı ki, şu an onların kabul ettikleri ve doğru zannettikleri fikirlere ne kadar ne bilimsel ne edebî olarak cevaplar verirseniz verin, kabul etmiyor, umursamıyor ve daha da çirkefleşiyorlar.Daha önce ‘forum’ sayfalarında bunu defalarca denedim.
  O nedenle yeni metodum sadece görüşleri ele alıp sıra ile cevaplamak! Kişileri muhatap alınca işe duygu-önyargı-ideoloji vb karışıyor, onlarda kendilerini bu defa bulunmaz hint kumaşı zannediyor. Çok az kişi gördüm, fikrî mücadeleyi edebi ile ve ilmî bazda yapan!
  Daha önce cevap verdik, cevap verdiler, cevap verdik, baktık başa döndük, verdiğimiz cevapları yok saydılar, başa sardılar! Çünkü arayış değil amaçları, dikte etme, hava basma ve ego/nefis düzleminde yaşama…
  Peki ne zaman akıllanacaklar, kendi hayatımdan örnek vereyim: Beni ateist fikirlerle ilk tanıştıran akrabam ile, kanser olunca, 25 sene sonra yanyana namaz kıldık!
  Umarım kendimizi ifade edebilmişizdir.
  Dualarınızı bekleriz. Selam ile.

 5. Sümer Tanrısı dedi ki:

  Kuranda allah geçmez el’lah geçer, zamanla asimile olup allah demeye başlamış insanlar.
  Araplar puta taptığı dönemde 369 put arasında en büyük olan putun ismi el lah.
  Aradan 1400 yıl geçmiş olmasına rağmen bütün müslümanlara el’lah secde ediyor.
  İslam Hanif putperestlik dinin devamıdır.
  Daha detay isterseniz de kanıtlı veririm. İslam öncesi Sümer tarihine bakın.
  Lah mitolojik ay tanrıçası.
  Yemin olsun ki
  70/ el-Meâric -40- Doğuların ve Batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye Bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez.
  Tanrı neden kendi kendine yemin etsin.

  CEVABEN
  Arkadaşım,
  Bir iddia ki, delil olmadan ileri sürüyorsunuz, sonra da ‘kendi kafanızdaki sonuca göre’ muhataplarınızı değerlendiriyorsunuz.Bir de bizim ne dediğimize baksanız?!
  İslam’ın kökeni haniflik midir? Cevabı için şu yazılarımıza bakabilirsiniz (haniflik ve Arap monoteizmi başlıklı yazılar):
  http://islamicevaplar.com/oryantalistlerin-kuran-islam-ile-ilgili-elestirilerine-cevaplar.html
  http://islamicevaplar.com/ingiliz-ve-alman-oryantalistlerin-hz-muhammed-tasavvuru.html
  http://islamicevaplar.com/kuran-ve-hz-peygamber-aleyhindeki-iddialara-cevaplar.html

  Dünyada putperestliğe savaş açmış bir dine putperest damgasını vurmanızda subjektifliğinizin göstergesi olduğunu düşünüyorum!
  Sümerler konusu ise :
  http://islamicevaplar.com/kuran-gilgamis-destani-sumerler-nuh-tufani.html başlığı altında ele alınmıştır.

  Kuran’daki yeminler konusu ise;
  http://islamicevaplar.com/kurandaki-celiskili-ayetler-ithamina-cevaplar.html adlı uzantıda, “Kuran’daki yeminler” adlı bölümde,
  http://islamicevaplar.com/ilhan-arsele-cevaplar.html adlı uzantıda ise, “Kuran’daki yeminler, benzetmeler, argo iddiası” adlı yazıya ve
  “Kuran’ı Muhammed mi yazdı?” adlı ( http://islamicevaplar.com/kuranin-kaynagi-nedir.html ) yazıya bakmanızı tavsiye ederim.

  Gördüğünüz gibi, sitemizin amacı da olan oryantalist ve ateist iddialara, ön yargıdan olabildiğince uzak ve her bir iddia tek tek araştırılıp, hem de defalarca olmak üzere cevapları verilmiştir, bi-iznillah!
  Ve’l-hamdü-lillahi rabbi’l-âlemin.

Yorum Yaz


Yukarı Çık