Kuran’daki çelişkili ayetler iddiasına cevap

10 yıl önce
Resim bulunamadı

     Benzer içerikli yazılara, ‘Ateizmin ve deizmin sorularına karşı iddialar ve izahlar, Kur’an ve teşbih, Müşkilü’l-Kur’an, Kuran ve bilime zıt ayetler iddiasına cevaplar’ adlı yazılardan ulaşılabilir.

.

 

Yüce Yaradan, “Kur’an’ı   düşünmüyorlar mı? Eğer o  Allah’tan  başkası  tarafından  indirilmiş   olsaydı, onda birbirini tutmayan çok şeyler  bulunurdu.” (Nisa, 82) buyurmaktadır. Ateistler ise Kur’an’da birbiri ile çelişen, birbirine zıt ve çelişkili ayetler olduğunu ileri sürmektedirler. Hâlbuki “Çelişki bulundu zannedilen ayetlerde, yeterli bilgiye sahip olunduğunda hakiki anlamda bir ihtilafın söz konusu olmadığı ortaya çıkmaktadır.” (Flamur Kasami, Kur’an’da çelişkili gibi görünen ayetler, s. 119) “Kur’an semasının yıldızları olan ayetler, gökte intizamsız görünen yıldızların hali gibidir. Üstünkörü bakan, bilgisiz biri onların dağınık zanneder, onların aralarındaki münasebetleri bilen bir astronomi uzmanı ise, nasıl dakik bir saat gibi işleyen bir nizamla yürüyüp kâinattaki ahengi ve dengeyi sağladıklarını bilir.” (Dr Sabri Demirci, Kur’an’da çelişkili ayetler meselesi, s. 12) Çelişkili olduğu iddia edilen Kur’an ayetlerinin bir öncesi veya sonrasının okunması, aynı konudaki ayet ve hadislerin bir arada değerlendirilmesi, ayetlerin neden indiğinin (sebebi nüzul) bilinmesi veya Arap dili edebiyatının bazı inceliklerinin bilinmesi durumunda, çelişkili zannedilen ayetlerde bir sorun olmadığı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Kur’an’daki bazı ayetler ise, Kur’an’ın ‘müteşabih’ olarak adlandırdığı ayetleridir ki, onları da İslam âlimleri ‘Müşkilü’l-Kur’an’ adlı eserlerde ele alarak tek tek açıklamış ve aralarında bir çelişkili olmadığını ortaya koymuşlardır. Hatta bu konuda o kadar ileri gitmişlerdir ki, “Kur’an ilminin en büyük değeri ve zevki, uyumlu çeşitlilik içinde müteşabih ayetleri muhkem olanlarla kıyaslayarak Kur’an ayetlerinden Allah’ın hükümlerini okuyup bulmaktır.” (Zemahşeri, el-Keşşaf, I/563) demişlerdir. Kısaca ortada ne bir sorun vardır ne de ateist veya oryantalistlerce ortaya çıkarılan, Müslümanların gizlediği gizli saklı bir konu. Aslında ortadaki tek sorun, İslami kaynaklarda zaten bulunmakta olan cevaplardan ümmetin haberdar olmamasıdır, ‘OKU’mamasıdır!

İddia, ithamlar ve cevaplarımız:

Ankebut, 13 ve Fatır, 18. ayetler çelişiyor mu? Bir kişi başkasının günahını yüklenir mi yüklenmez mi?

“Andolsun, onlar mutlaka kendi yüklerini ve kendi yükleriyle beraber nice ağır yükleri yükleneceklerdir.” (Ankebut,13); “Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez.” (Fatır, 18; Necm, 38) Başkasının günah işlemesine neden olmak (Ankebut, 13) ile kendi günahından başkasının sorumlu olması (Fatır, 18; Necm, 38) farklı şeylerdir. Normal şartlarda tabii ki bir insanın günahını başkası yüklenmez. Yani, Hıristiyanlıktaki asli suç veya babasız doğan çocuklara yapılan sıfatlamaları İslam asla kabul etmez. Suçun şahsiliği esastır. Ama nasıl ki kanunlardam ‘suça teşvik’ diye bir madde varsa aynı durum ayetlerde de söz konusu olmaktadır. Ankebut, 13. ayet, ‘kötülüğe neden olmak, kaynaklık teşkil etmek, kötülüğe ön ayaklık yapanın alacağı günah yükünden’ (Taberi, XIV/94-95; Razi, XX/18) bahseder ki bu konuda başka ayet ve hadisler de vardır: “Kıyamet günü kendi günahlarını ve ilimsizce saptırdıkları kimselerin günahlarından bir kısmını taşımaları için bunu söylerler.” (Nahl, 25), “Kim güzel bir (işte) aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir (işte) aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah’ın her şeye gücü yeter.” (Nisa, 85); “Kim İslam’da iyi bir çığır açarsa açtığı çığırın ecri ve kendisinden sonra, onunla (o çığırla) amel edenlerin ecirleri, sevaplarından hiçbir şey eksilmeden ona aittir. Kim de İslam’da (Müslümanlar içinde) kötü bir çığır açarsa, açtığı çığırın günahı ve kendisinden sonra onunla amel edenlerin günahları, günahlarından bir şey eksilmeden ona aittir.” (Riyâzu’s-Salihîn, 19, bab. 172. hadis, s. 158) Kısaca, kimse başkasının günahını yüklenmez (Fatır, 18; Necm, 38), eğer başkasının günah işlemesine neden olmuyorsa! (Ankebut,13)

Kaç tane melek Meryem’le konuşuyordu?

“Meryem’e ruhumuz (Cibril’i) göndermiştik.” (Meryem, 19); “Hani melekler: “Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni arındırdı ve âlemlerin kadınlarına üstün kıldı” demişti.” (Ali İmran, 43) Kur’an bizlere Hz Meryem’in sadece bir kere meleklerle konuştuğunu söylememekte aksine meleklerin birden fazla Hz Meryem’e görüldüğünü açıkça ifade etmektedir. “Zekeriyya, Meryem’in yanına mihraba her girdikçe yeni bir yiyecek bulur ve: ‘Ey meryem, bu sana nereden?’ derdi.” (Ali İmran, 37) Bu ayet bize meleklerin devamlı Meryem annemizle irtibatlı olduğunu açıkça bildirir. Yukarıdaki ilk iki ayet bize iki farklı zaman ve mekândan bahsetmektedir. Meryem suresindeki ayetlerde Meryem’in Cebrail ile karşılaşmasında söz edilir. Ali İmran suresindeki ayetlerde ise anlatılan farklı bir olaydır. Bu başka bir yerde, başka bir zamanda Meryem ile meleklerin konuşmasından behsedilmektedir. Dolayısıyla bir yerde çoğul  meleklerden söz edilmesi diğer yerde ise tek ruhtan (Cebrail) söz edilmesi arasında bir çelişki yoktur. Zaten iki Cebrail olduğuna dair hiçbir rivayetlerde İslami eserlerde geçmez.

Allah’ın bir günü dünyadaki kaç güne eşittir?

“Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir.” (Hac, 47); “Gökten yere her işi O evirip düzene koyar. Sonra (işler,) sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine O’na yükselir.“ (Secde, 5); “Melekler ve Ruh (Cebrail), O’na, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir.” (Mearic, 4)  İlk ayette ‘Allah katındaki’ bir günden; İkinci ayette ise ‘yükselen işlerden’; Üçüncü ayette ise, ‘Meleklerin ve ruhun’ çıkışından bahsedilmektedir. Dolayısı ile farklı iki konu ve farklı iki zaman söz konusudur. Bir ateistte aklınca espri (!) yapmış; “Cebrail, Hz Muhammed daha doğmadan 50.000 yıl önce yola çıkmış olmalı.” diye. Hâlbuki mesafe insan için 50.000 yıl olabilir ama melek için bu süre 1 gündür. Herhalde ayetler okunurken sadece rakamlara odaklanıldığından ve rakamlar arasında bir fark çelişki gibi algılanmaktadır. Hâlbuki ayetlerde anlatılan zamanlar kadar olaylarda farklıdır. Ayette geçen Arapça kavram, “Ke elfi senetin” şeklindedir. Arapça, ‘ke’ bağlacı ‘gibi’ anlamındadır ve teşbih için kullanılır, ‘gibi, kadar’ manasındadır. Yani, ‘50.000 yıl gibi, kadar’ şeklindedir ayet ki bu da izafiliğe işaret eder! İzafiyet teorisine göre bir cismin hızı arttıkça, onun için zaman yavaşlar. Örneğin 30 yaşında iki ikiz kardeş düşünelim. Birisini bir uzay gemisine koyalım. Işık hızında ya da buna yakın bir hızla bu uzay gemisinin bir saat gittiğini düşünelim. Bu gemi dünyaya geri döndüğünde gemideki kişi için zaman sadece bir saat geçmiş olsa da, yeryüzünde geçen zaman 30-40 yıl arasında olacaktır. Uzay gemisindeki ikiz kardeş hala 30 yaşında iken, yeryüzünde yaşayan kardeşi 60 yaşına gelmiş olacaktır. Yani, geçen süre ‘yeryüzündekine göre 30 yıl süren bir saatlik gemi yolculuğu’ söz konusudur. Melekler nûr (ışık), işler ise maddi bir yapıya sahip olmadıkları için insanlara göre çok daha hızlı yol alabilmektedirler. “Görelilik kuramı mutlak zamanı çöpe attı. Bir çift ikizi düşünelim. Diyelim ki ikizlerden biri dağın tepesinde yaşasın, ötekisi deniz yüzeyinde. İlk ikiz (yani dağın tepesinde yaşayan) ikincisinden daha çabuk yaşlanacaktır. Yani yeniden karşılaştıklarında öbüründen daha yaşlı olacaktır.” (Stephen Hawking, Zamanın Kısa Tarihi, s.54)

Yer ve gök kaç günde yaratılmıştır?

“Gökleri ve yeri altı günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik.” (Kaf, 38)

Kuran’da göklerin ve yerin altı günde yaratıldığı ifade edilir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kuran’ın terimlerini yine Kuran’ın bütünlüğünü göz önüne alarak ancak doğru şekilde anlayabiliriz. Kuran’ın ayetleri birbirini açıklar. Kuran’da gün kelimesi birçok anlamda kullanılmıştır. Sadece ‘gündüz veya sadece gece’ anlamında kullanıldığı gibi ‘an, devir’ anlamlarında da kullanılmıştır. (Yardımcı Doçent Doktor Abdülcelil Candan, Kur’an okurken zihne takılan ayetler, Müşkilü’l Kur’an, s. 402) “Gün diye tercüme ettiğimiz kelimenin aslı ‘yevm’ Arapça’da ‘güneşin doğuşundan batışına kadar olan zaman dilimi’ manasına geldiği gibi, ‘ne kadar zaman olursa olsun herhangi bir vakit dilimi’ anlamında da kullanılmaktadır.” (Rağib el- Isfehani, el-Mufredat fi Garibil Kuran, Darul Kalem, I/894) Kuran’da gün kelimesinin çeşitli uzunluktaki “zaman devresi” anlamında kullanılmıış, ‘gün’ kelimesi de bazı yerlerde ‘devir’ anlamında kullanılmıştır.” (Maverdi, en-Nüket, II/229; İsfahani, Müfredat, “yvm” maddesi) Araplarda gün/yevm kelimesinin çoğulunu (Eyyamu’l-Arab) “Arab’ın hadiseleri” diye yani ‘olaylar’ anlamında kullanırlar. Eski Araplar, yevm kelimesinin çoğulu olan “eyyam” kelimesini ‘devlet ve yönetim zamanı’ manasında kullanmıştır (Ferâhîdî, Ebû ‘Abdirrahmân el-Halîl İbn Ahmed, Kitâbu’l-‘Ayn, nşr. Mehdî el-Mahzûmî-İbrâhîm es-Semerrâî, VIII/433; ez-Zebîdî, IX/115-116; İbn Manzûr, XII/649) Kuran’ın geneline baktığımız zaman  “yevm” kelimesinin Kuran’daki ağırlık merkezinin göreceli olduğu görülmektedir. Kur’an’da yevm kelimesi ile “mutlak zaman” (Râzî, tefsir, XXVIII/155; Yazır, I/82)  anlamında da kullanılmıştır. Mesela, “Yer başka bir yere, gökler de (başka gökler) haline getirildi gün” (İbrahim, 48)  ayetinde geçen gün kavramının gündüz yahut gece veyahut da hem gündüz hem gece olması mümkün değildir (Râzî, XIX/115-116) Çünkü bu ayette, kıyametten bahsedilmekte dolayısı ile günü meydana getiren kozmik yapı bozulmuş olmaktadır. Yine “Kıyamet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar” (Naziat, 46) ayetindeki gün kelimesinin de 24 saat ifade etmediği ortadadır. “Sura üflendiği gün” (Enam, 73); “Allah sizi çağıracağı gün” (İsra, 52); “Kıyamet koptuğu gün” (Rum, 55); “Hesap günü” (Yasin, 54) ayetleri içinde aynı durum söz konusudur. Kur’an’da yevm kelimesinin kapsadığı zaman; ‘an’ (Rahman, 29; Râzî, Tefsir, XII/101), ‘gün, ay, yıl, asır, devir ve bilinen-bilinmeyen zaman ölçülerinden herhangi biri’ (Yazır, Tefsir 1/82) anlamlarında olabileceği gibi; ‘fetih günü’ (Secde, 28, 29); ‘çetin gün’ (Müddessir, 9); ‘göç günü; konaklama günü’ (Nahl, 80) tamlamalarında da gün kelimesi bilinen 24 saat anlamından çok farklı manalarda kullanılmıştır. Ali İmrân sûresinin 140. ayetinde geçen “eyyam” kelimesi de yine 24 saat anlamında olması imkânsızdır: “Eğer siz bir yara aldıysanız bilin ki o topluluk da benzeri bir yara almıştı. O günleri biz insanlar arasında döndürüp duruyoruz” (Kurtubî, IV/140; Yazır, II/1182) Kısaca Kuran da yevm/gün kelimesine mutlak zaman anlamı kazandıran bir kullanımı kesin olarak ortaya koymak mümkün değildir.  (Dr. Faiz kalın, Felsefe ve bilimin ışığında Kuran’da zaman kavramı)

  6 gün kavramı

Zaten Arapça’daki yevm/gün kelimesi, ” 24 saatlik zaman birimi dışında dönem, çağ, zaman” anlamlarına da gelir (E. W. Lane Arabic English Lexicon (1863), sayfa 3064, ayrıca bakınız:  The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic, sayfa 1110) Kuran’da genel, statik, tek ve sınırlı bir yevm {gün} kavramı yoktur; bilindiği gibi dünyanın kendi çevresindeki hareketi için “24 saat” bir günken güneşin çevresindeki hareketi için “yıl” bir gündür. Her yıldız ve gezegenin günü farklıdır. Günün ve dolayısıyla zamanın izafi {göreceli} olduğunun örnekleri şu ayetlerde açıkça anlatılmaktadır; “Sizin saydığınızdan bin yıl tutan bir günde, yani zaman devresinde” (32:5), “Miktarı ellibin yıl süren bir günde” (70:4) Bu ayetler gösteriyor ki yevm {gün} 24 saatlik bir zaman dilimini ifade etmemekte, herhangi “bir zaman devresi” anlamına gelmektedir.  İşte kainatın yaratılmasıyla ilgili olarak ifade edilen 6 gün de, bildiğimiz 24 saatlik günlerden değildir. Burada geçen ifade, yaradılışın 6 zaman devresine işaret etmektedir. Bu zaman devresinin bizim zaman birimlerimizle ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz şu ki evren 6 evrede yaratılmıştır. Durum böyle iken T. Dursunun evrenin yaradılışını anlatan ayetlerde geçen 6 gün terimini “24 saatlik 6 gün” şeklinde anlaması {anlamaya zorlaması} hatadır. Hele hele kendisini Kuran’ın bütününü bilen ve değerlendiren bir insan olarak tanıtan T. Dursun için büyük bir eksiklik ve çarpıklıktır. Bu konuda Müslim’den kanıt olarak gösterilen hadis de bu altı devrenin kısmen dejenere olmuş sembolik bir ifadesidir. Bu hadis israiliyyattan kaynaklandığı için sahih kabul edilmemiştir. Bu hadisi Ali ibn el Medeni, Buhari ve diğer bazı hadis alimleri eleştirmiş ve Peygamberin sözü olamayacağını ifade etmişlerdir. (İbn Kesir, 3:178, 166; El-Bidaye, 1:17-18) T. Dursun birçok konuda olduğu gibi, bu konuda da Kuran ayetlerinin Tevrattan aktarılma olduğunu iddia ediyor. Halbuki apaçık görülmektedir ki Kuran Tevrattaki doğruları tasdik etmiş, buna karşın Tevratın metnine geçmiş yorum ve eklemeleri düzeltmiştir. Örneğin; 6 zaman devresi, 6 dönem anlamındaki 6 gün terimini açıklığa kavuşturmuş, tasdik etmiş; buna karşın Allah’ın dinlendiği şeklindeki yanlış anlayışı reddetmiştir, “Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı” {Kaf, 38} demiştir. Dursun daha İbn Kesir ve Buhari gibi büyük İslam âlimlerinin eleştirdiği uydurma hadislerle İslam’ı karalama gayretine girişmiştir. “ Kuran’da çelişki iddialarına cevap” başlıklı yazıda bu konu ayrıca işlenmiştir.

   “ De ki: “Gerçekten siz mi yeri iki günde yaratanı inkâr ediyor ve O’na birtakım eşler kılıyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.” Orda (yerde) onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti, onda bereketler yarattı ve isteyip arayanlar için eşit olmak üzere oradaki rızkları dört günde takdir etti. Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi; böylece ona ve yere dedi ki: “İsteyerek veya istemeyerek gelin.” İkisi de: “İsteyerek (İtaat ederek) geldik” dediler. Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip-donattık ve bir koruma (altına aldık). İşte bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)’ın takdiridir. “ (  Fussilet Suresi, 9/12)

   9. ayette yerin yaratılmasının iki günde olduğu bildirilmektedir. 10. ayette ise dağların ve besinlerin takdir edilmesinin 4 günde olduğu söylenmektedir. Yerin ve göğün yaratılış süreci beraber gerçekleşmiştir. Allah göklerin ve yerin birlikte iken onları birbirinden ayırdığını ayette bildirmektedir: “O inkâr edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer, birbiriyle bitişik iken, biz onları ayırdık.”  ( Enbiya Suresi, 30)

  Yer yaratıldığında gökte diğer yandan  aynı zamanda yaratılmaktadır. 11. ayete bakarsanız burada sonra duman halinde olan göğe yönel indiğinden  söz edilir. Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi bir gök vardır. Daha önceden var edilmiştir. Dolayısı ile bundan sonra bir yaratma söz konusu değildir. 12. ayete bakılırsa burada var olan göğün 7 kat olarak düzenlendiğinden söz edildiği görülecektir. Bu ayette geçen ifade yaratmaktan farklıdır. Yaratmak için “haleke” (خلق) fiili kullanılırken, bu ayette geçen kelime farklıdır. Bu kelime karşılığı yaratma değil düzenleme anlamına gelen “ Kadeyehune” (قضيهن) kelimesidir. Yani burada yaratılmış var edilmiş bir şeyin daha sonradan düzenlenmesi söz konusudur.  Bu düzenleme 2 gün sürmüştür. Bu bir yaratılma değil bir düzenlemedir sadece. O yüzden 6 günde yaratmanın dışında bir süreci ifade eder. Yaratılmanın olduğu kısım 9 ve 10. ayete bildirilen 6 günde tamamlanmıştır. Dolayısıyla yaratmanın 8 gün sürmesi söz konusu değildir. Yaratılış kısmının sadece 6 gün, düzenleme için geçen 2 günde eklenince toplam 8 gün sürdüğü görülür. Yukarıda ki ayetlere göre düşünülürse, ilk iki günde yer yaratılmaya başlanmıştır. Sonraki dört günde yeryüzündeki dağlar oluşmaya başlarken bir yandan da atmosfer oluşmaya başlamıştır. Bu esnada yeryüzünde ilk besinlerin de oluşmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Bu besinleri günümüzdeki bitkiler vs olarak düşünmemek gerekir. Bu ilk canlılığın yeryüzünde oluşmaya başlanmasıdır. Ayetteki ifade dikkatli edilirse “isteyip arayanlar” için besinlerin yaratıldığı söylenmektedir. Yani yeryüzünün ilk yaratılmasından sonra yerde var olan canlı türleri hangisiyse ( Örneğin o dönemki atmosfer şartlarına göre bakteriler olabilir) onların ihtiyacı olan yani ayetteki ifadeyle onların isteyip aradığı besinler de aynı anda var edilmiştir.  Bu süreç 4 gün sürmüştür. Toplam olarak yerlerin ve göklerin yaratılması bu 6 günde meydana gelmiştir. Burada yaratma süreci bitmiş ve düzenleme süreci başlamıştır. Son iki günde ise daha önceden var olan, yaratılmış olan gökyüzünün günümüzde olduğu gibi 7 kat olarak düzenlenmesidir.

                                    Gök mü yer mi önce yaratıldı?

   Naziyat ve Fussilet suresinde geçen ifadelerden yola çıkarak iki farklı yerde yerin ve göğün yaratılışıyla ilgili farklı bir sıralamanın olduğu iddia edilmektedir. Aslında yerler ve göklerin yaratılmasında bir sıralama yoktur. İkisi de aynı anda yaratılmıştır. Enbiya suresindeki bir ayette şöyle bildirilmektedir: “ O inkâr edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer, birbiriyle bitişik iken, biz onları ayırdık.” (21 Enbiya, 30) Görüldüğü hem gök hem de yer birlikte vardı. Yaratılışlarında bir sıralama olmadığı gibi birlikteyken ayrılma söz konusu olmuştur. Diğer ayetler de dikkatli okunduğunda. Böyle bir sıralama yapılmadığı görülecektir.

   “Orda (yerde) onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti, onda bereketler yarattı ve isteyip arayanlar için eşit olmak üzere oradaki rızkları dört günde takdir etti. Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi; böylece ona ve yere dedi ki: “İsteyerek veya istemeyerek gelin.” İkisi de: “İsteyerek (İtaat ederek) geldik” dediler.” (Fussilet Suresi, 10/11)

   10. ayete bakarsak yerin yaratılmasından söz edilir. 11. ayette ise “sonra duman halinde göğe yöneldi” ifadesi vardır. Yani burada göğün daha sonradan yaratılması söz konusu değildir. Gök zaten vardır. Olan duman halindeki göğe yönelmedir. Eğer 11. ayete bakarsanız konu şöyle devam eder:  “ Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip-donattık ve bir koruma (altına aldık). İşte bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)’ın takdiridir.”  (Fussilet Suresi, 12)
Burada duman halinde var olan gök, yerin yaratılmasından sonra 7 kat gök olarak tabaklandırılmasıdır. Yeni bir yaratılış söz konusu değildir.Sadece düzenleme söz konusudur.Şimdi atmosferin oluşumuyla ilgili bilimsel teorilere bakarsak bu ifadenin onunla örtüştüğünü de görürüz. Sadece şunu söyleyeyim, atmosferin ilk başta duman halinde olması daha sonradan tüm atmosferin 7 değişik katman şeklinde şekillendiğini bilimsel olarak zaten ifade edilmektedir. Şu anda atmosferimizde ayette bildirildiği gibi 7 ayrı katmandan oluşmaktadır. Bu ayetlerdeki anlatımlar bilimsel gerçekler açık bir şekilde ifade edilmektedir.

Naziyat suresindeki ayetlere bakarsak da benzer bir durum olduğunu görürüz. Burada  göğün yaratılmasından bahsedilir. Bunlar anlatıldıktan sonra ise yer ile ilgili şöyle bildirilir: “Bundan sonra da yeryüzünü düzenledi.” ( Naziat, 30) 

   Burada da yerin yaratılmasından söz edilmez. Zaten yer vardır. Burada söz edilen yerin düzenlenmesidir. Yani bir yaratılış yoktur. Naziyat ve fussilet surelerindeki ayetlerde anlatılan yer ile gökler birlikte yaratılmıştır. Daha sonra da yer ve gök düzenlenmişlerdir. Fussilet Suresinin 11. ayetinde yerlerin ve göklerin birlikte hareket etmesi “böylece ona ve yere dedi ki: “İsteyerek veya istemeyerek gelin.” İkisi de: “İsteyerek (İtaat ederek) geldik” dediler.” şeklinde ifade edilir. Yine yerin ilk oluşumuyla ilgili bilimsel çalışmalara bakılırsa, tüm kıtaları birlikte tek bir kara parçası olduğu daha sonra karaları oluşturan tabakaların hareket ettiği, bu hareketler sırasında kıtaların birbirinden uzaklaşarak yeryüzünde yayıldığı, dağların zaman içinde şekillendiği anlatılır.

 

         Yedi gök tabiri yanlış mı? Aslında atmosfer 5  tabakadan mı oluşuyor?

          “Allah, yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır.” (Talak 12; Fussılat,12)
  Atmosfer 5 büyük katman ve 2 ara katmandan oluşur. Atmosfer, mekansal olarak beş ana mekandan fakat görevsel ve yapısal olarak yedi tabakadan oluşur. Fussılat, 12. ayette (Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti) belirtildiği gibi, yedi tabakanın her birinin ayrı bir görevi olduğu ifade edilmektedir. Yani Kuran görevsel olarak yedi tabakadan bahsediyor ki bilim de bugün Kuran’ı doğrulamaktadır!

    Allah, göklerin 5 kat yaratıldığını söylese, ateist: “Ama, iki de ara katman var, Allah bilmiyoooo…” diye itiraz ederdi. Ayet, baştan genel ve kapsayıcı kuralı bizlere bildirdi. Haaa, ate şimdi de, gökler 5 katman, 7 değil diyor, o (İtiraz, önyargı, hata/eksik arama, taassup vb.) onun sorunu.

            

                               Araf 190, Hz Adem mi? Şirke düşmüş mü oluyor?

Araf, 189-190: “Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O’dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir, onu bir süre taşır; hamileliği ağırlaşınca rableri olan Allah’a şu sözlerle yakarırlar: “Andolsun, bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız! Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince, Allah’ın kendilerine verdiği bu nimet hakkında (sanki nimeti veren Allah değilmiş gibi) O’na ortaklar koşarlar. Allah, insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir.”

Rum, 21: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.”

Araf 190, Rum 21 ile anlam olarak paralellik içerir ve her iki ayette de insan cinsinden bahsedilir. Tüm insanların atası aynıdır. Hepsi tek özden yaratılmıştır. Sonra insan türü erkek ve kadın olarak birlikte olunca çocuk doğmadan önce anne baba, “sağlıklı olsun yeter” derler. Sonra çocuk olunca, Allah’ın hediyesi olduğunu unutup, onu evrimsel sürecin sonucu olan ve yetişmesinde dini prensipler gözetilmeyen bir çizgiye yönelirler. Allah ve emirleri unutulur ve insan verdiği sözü unutup yaratılış ve insanca yaşayış kurallarını veren Allah’ı unutur ve şirk düşer.  Zaten Hz Adem’den önce Azalin’in kibirlenmesi ve Hz Adem sonrası cinayet olayı naslarda (Ayet ve hadislerde) detaylı olarak anlatılırken, şirk gibi vahyin indirilmesinin en büyük nedeni ve Allah’ın af etmediği en büyük günahı -haşa- Hz Adem işlese idi mutlaka detayları bize naslarda bildirilirdi! Çünkü ilahi vahyin temel hedefi şirki ortadan kaldırmaktır!

.

                                            Ölürken ruhu kim alır?

“De ki: “Size vekil kılınan ölüm meleği, hayatınıza son verecek, sonra Rabbinize döndürülmüş olacaksınız.” ( Secde Suresi, 11), Burada vekil kılınan ölüm meleğinden söz ediliyor. Yani herkesin ölüm meleği bir tanedir. Herkese tek melek vekil kılınmakta  ve o melek  bizzat canı almaktadır. Bu yüzden buradaki ölüm meleği ifadesi tekildir. “ Öyleyse melekler, yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldıkları zaman nasıl olacak?”  (47 Muhammed Suresi, 27) Burada canları alınan birçok inkârcıdan söz edilmektedir. Onların canlarını alanda birçok melek vardır. Her biri için vekil kılınmış ölüm meleği farklı olduğu için çoğul bir ifade burada kullanılmıştır.

                                       Şer-kötülük Allah’tan mı gelir?

  “Her nerede olursanız, ölüm sizi bulur; yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile. Onlara bir iyilik dokunsa: “Bu, Allah’tandır” derler; onlara bir kötülük dokunsa: “Bu sendendir” derler. De ki: “Tümü Allah’tandır.” Fakat, ne oluyor ki bu topluluğa, hiç bir sözü anlamaya çalışmıyorlar? Sana iyilikten her ne gelirse Allah’tandır, kötülükten de sana ne gelirse o da kendindendir. Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik; şahid olarak Allah yeter.” (Nisa Suresi, 78/79)

   78. ayette tümü Allah katındandır derken, 79. ayete ise kötülüklerin kendinden olduğu bildirilmektedir. Bu iki mealde mana aynı gibi gözükürken, orijinal arapçasında  birbirinden farklı olarak geçen bir kelime vardır. 78. ayete tümü Allah’tandır derken burada Arapça “ indi” (عند) (tarafından) kelimesi geçer. Fakat 79 ayette bu kelime geçmez. Bu kelime önemli bir anlam farkı ortaya çıkartır. Her şey Allah tarafından (indi Allah) dır. Her şey sonuçta Allah’ın dilemesi ve takdiriyledir. Başlara gelen kötülükler ise kendi elleriyle kazanılması sonucundadır. Örneğin bir insan elini ateşe soksa eli yanar. Elinin yanması Allah’ın yarattığı kanunlar gereğidir. Fakat elini yakan buna elini sokandır. Sorumluluk elini sokan insandandır ama onun elini yakan bu doğa kanunlarını yaratan Allah’tır. Bu konuyu irdelediğimiz Kaza kader başlıklı yazımıza müracaat önerilir.

                Ahirette insanların aralarında konuşma olacak mı?

   “Kimi kimine dönüp sorarlar.” ( Tur Suresi, 25), “Kimi kimine yönelmiş olarak birbirlerine soruyorlar.” ( Saffat Suresi, 27), “Böylece Sur’a üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında soylar (veya soybağları) yoktur ve (üstünlük unsuru olarak soyluluğu veya birbirlerine durumlarını) soruşturmazlar da.” ( Mü’minun Suresi, 101)

  Görüldüğü gibi Cennet halkı birbiriyle konuşmasından ilk iki ayette söz edilirken,  Müminun suresinin 101 . ayetinde ise insanların soyları hakkında soruşturulmadığı söylenir. Yani bu ayette insanlar kendi aralarında konuşamazlar diye bir açıklama yoktur. Ayrıca Tur 25 de bulunulan ve konuşmanın olduğu yer cennettir. Oysaki Mü’minun 101 de henüz cennete girilmemiş sadece sura üfürülmüştür. Sur’a üfürüldükten sonra artık dünyada önemli olarak kabul edilen birçok değerin hiçbir anlamı kalmayacaktır. Hangi ırktan olduğu, yada ne kadar varlık sahibi olunduğu hiç kimse için bir anlam ifade etmez.

       Kıyamet günü Allah insanlara soru soracak mı, sormayacak mı?

İbni Abbas: Allahu Teala onlara, ‘şunu şunu yaptınız mı?’ diye sormayacaktır. Zira O bunları onlardan daha iyi bilmektedir, o yüzden Allahu Teala, “İşte o gün insanlara da cine de günahı sorulmaz” (Rahman, 39) buyurmuştur. Fakat niçin şunu şunu yaptınız diye soracaktır. (İbni Kesir, Tefsir, IV/468,469)

 

Hüküm gününde inkâr edenlerin kitapları hangi tarafından verilir?

   “Kimin de kitabı ardından verilirse” ( İnşikak Suresi, 10), “Kitabı sol eline verilen ise; o da, der ki: “Bana keşke kitabım verilmeseydi.” (  Hakka Suresi, 25),  İnşikak suresinin 10. ayetinde kitabı ardından verilenlerden söz edilmektedir. Burada cehennem ehlinin kitabının arkalarından uzatıldığı anlaşılmaktadır. Hakka suresinin 25. ayetinde ise kitabın cehennem ehlinin sol ellerine verileceği söylenmiştir. Bu iki ayet arasında hiç bir çelişki yoktur. Birinde kitabın uzatıldığı yön yani arkalarından uzatılmasından söz edilmiştir, diğerinde ise kitabın cehennem ehlinin sol ellerine verilmesinden söz edilmektedir. Yani cehennem ehlinin kitabı arkalarından uzatılarak sol ellerine verilecektir. Çelişki bir yana iki ayette söylenen ifadeler birbirini tamamlamaktadır.


Allah hem adalet bakımından hem de hüküm bakımından verdiği sözleri zaman içerisinde değiştirebilir mi? -Nesh Konusu –

Allah verdiği sözleri hiçbir zaman değiştirmez. Daha önceden bir vaadi değiştirip daha sonra başka bir şey vaat etmez. Benzer şekilde Kuran’da Allah söylediği bir şeyi daha sonradan başka bir ayetle değiştirmemiştir. Nesh konusu son derece yanlış anlaşılan ve bu yönde kullanılan bir konudur. Bu konuya delil olarak kullanılan Nahl suresinin 101. Ayetteki (Biz bir ayeti, bir (başka) ayetin yeriyle değiştirdiğimiz zaman, -Allah neyi indirdiğini daha iyi bilir.- “Sen yalnızca iftira edicisin” dediler. Hayır, onların çoğu bilmezler) manayı daha iyi anlayabilmek için “ayet” (اية) kelimesinin karşılığını tam olarak vermemiz gerekir. Ayet kelime anlamı olarak “ Delil, mucize” anlamına gelir Kuran ayetleri de Allah’ın delilleri olduğu için bu kelimeyle ifade edilir. Kuran’da ayet ve bunun çoğulu olan ayetler (Âyât) ( اياة) kelimesinin farklı kullanımları vardır. Tekil ayet kelimesi Kuran boyunca mucize, delil anlamlarında kullanılır. Örneğin: ”Andolsun, biz Musa’ya apaçık dokuz ayet (mucize) vermiştik; işte İsrailoğullarına sor; onlara geldiği zaman Firavun ona: “Gerçekten ben seni büyülenmiş sanıyorum” demişti (İsra Suresi, 101), “Elini koltuğuna sok, bir hastalık olmadan, başka bir mucize (ayet) olarak bembeyaz bir durumda çıksın.” (Taha Suresi,22), “ (Musa) Ona büyük mucizeyi (ayeti) gösterdi. Fakat o, yalanladı ve isyan etti.” ( Naziat Suresi, 20- 21) Bu şekilde Kuran’da geçen tüm tekil ayet kelimesi mucize delil anlamında olup, hiç birisi Kuran ayetleri anlamında kullanılmaz. Çoğul ayetler (Âyât) kelimesi ise Kuran’da Kuran ayetleri anlamında kullanılır: “İnkâr edip de ayetlerimizi yalanlayanlar ise; onlar, ateşin halkıdırlar ve orada süresiz kalacaklardır.” (Bakara Suresi, 39), ”Yanınızda olan (Tevrat)ı, doğrulayıcı olarak indirdiğime (Kur’an’a) iman edin; onu inkâr edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimizi az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun.” ( Bakara Suresi, 41) , “ Ona ayetlerimiz okunduğu zaman: “Geçmişlerin masallarıdır” dedi.” ( Mutafiffin Suresi, 41) Bu örnekleri de çoğaltabiliriz. Bu ayetlerden de görülebileceği gibi çoğul olarak kullanılan ayetler kelimesi Kuran ayetleri anlamında kullanılmaktadır.

Şimdi ayet ve ayetler (Âyât) kelimelerinin bu anlamlarıyla nahl suresinin 101. ayetine bakarsak, konu daha iyi anlaşılacaktır. Biz bir delili (ayeti), bir (başka) delilin (ayetin) yeriyle değiştirdiğimiz zaman, -Allah neyi indirdiğini daha iyi bilir.- “Sen yalnızca iftira edicisin” dediler. Hayır, onların çoğu bilmezler. ( Nahl Suresi, 101) Bu ayette Allah kendi varlığının gösteren bir delil verdiğini daha sonra gönderdiği başka bir delille ya da mucize ile bunu değiştirdiğini söylemektedir. 102 ayet okunduğunda ise bu delilin ya da mucizenin ne olduğu anlaşılacaktır. De ki: “İman edenleri sağlamlaştırmak, Müslümanlara bir müjde ve hidayet olmak üzere, onu (Kur’an’ı) hak olarak Rabbinden Ruhu’l-Kudüs indirmiştir.” ( Nahl Suresi, 102) Burada verilen delil Kuran’dır. Allah geçmiş kitapların yerine Kuran’ı vermiştir. Yani ayetler arasında bir değişiklik değil, aksine Kuran’ın önceki kitapların yerine gönderilmesinden söz edilmektedir. Dolayısıyla Kuran’da ne birbirinin hükmünü kaldıran bir ayet vardır, nede böyle bir durumun olduğunu söyleyen bir Kuran ayeti bulunmaktadır.

 Benzer durum Bakara suresi 106. ayet içinde söz konusudur:  “Biz bir ayetin hükmünü diğer bir ayetle değiştirirsek veya unutturursak (geri bırakırsak), ondan daha- hayırlısını yahut onun benzerini getiririz.” Ayetin öncesi ve sonrasında ehli kitaptan bahsedilmektedir. Yani Allah, daha önceki bir peygamberin kurallarında  olan bazı hükümleri değiştirmiş, yerine başka hükümler getirmiştir. Hatta bu ehli kitap inananlarında bile oldu: Hz. İsa (as), Hz. Musa (as)’ın dininde yasak olan bazı şeylere cevaz verdi. “Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve (daha önce) size haram edilenlerden bir kısmını helâl kılmak üzere gönderildim.”(Ali İmran, 3/50)

Dolayısı ile “Allah’ın sözlerinde asla bir değişme yoktur.” (Yunus,  64) mealindeki ayette de değişmeyen sözlerden maksat vahiy sözleri değil, zaman- topluma göre değişen, topluma göre bazen imtihan vesilesi de olan imtihan kurallarıdır.

Eğer (o Mekkeli) kâfirler sizlerle savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçar, sonra da ne kendilerini koruyan, ne de destek olan hiç kimse bulamazlardı. Allah’ın öteden beri câri olan kanunu budur. Ve sen Allah’ın nizamında hiçbir değişiklik bulamazsın.”(Fetih, 22-23) Ayeti de konuyu açıklık getiren ayettir.

                       Bakara 106 ile, Fetih 23 ve Fatır 43. ayetler çelişkili değil mi?
“Biz bir ayetin hükmünü diğer bir ayetle değiştirirsek veya unutturursak (geri bırakırsak), ondan daha- hayırlısını yahut onun benzerini getiririz.”(Bakar, 106)
“Halbuki kötü tuzak, sadece hazırlayanın ayağına dolanır, sadece onu perişan eder. Onlar daha öncekilerin uğradıkları fecî âkıbetten başka bir şey mi bekliyorlar? Sen Allah’ın nizamında hiçbir değişiklik bulamazsın!”(Fatır, 43); “Eğer (o Mekkeli) kâfirler sizlerle savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçar, sonra da ne kendilerini koruyan, ne de destek olan hiç kimse bulamazlardı. Allah’ın öteden beri câri olan kanunu budur. Ve sen Allah’ın nizamında hiçbir değişiklik bulamazsın.”(Fetih, 23)
Bakara, 106. ayette ‘Nesh’ kelimesi geçerken, diğer iki ayette ‘tebdîl ve tahvîl’ kavramları geçer. Nesh’ten kasıt, aynı doğrultuda ama daha iyiye devam eden bir süreç kastedilir. Mesela içkinin haram olması 4 aşama ile gerçekleşir ve her ayette içki haram olsa da uygulama alanı genişletilir. Fetih, 23 ve Hatır, 43. ayetlerde ise ‘sünnetullah’tan bahsedilir ve bunlarda bir tebdil/tahvil yani değişim olamayacağının altı çizilir. Sünnetullah, Allah’ın değişmeyen kurallarıdır. Bunlar, fiziki, biyolojik, toplumsal kurallar yanında, Allah’ın daima iyinin yanında olup, zalimlere karşı olması gibi prensiplerden; iman, ibadet, ahlak ve muamelat gibi kurallarına kadar tüm bu tarih boyunca hiç değişmeyen kuralları kapsar.

 

                                                             İçki konusu

     Nesih konusuna delil olarak gösterilmeye çalışılan iddialardan birisi içki hakkındadır. İçki hakkındaki bazı ayetlerden yola çıkarak bazı ayetlerin diğer ayetlerin hükmünü kaldırdığı iddia edilir oysa durum böyle değildir.  Şimdi bu konudaki ayetlere bakalım:

  “Hurmalıkların ve üzümlüklerin meyvelerinden kurdukları çardaklarda hem sarhoşluk verici içki, hem güzel bir rızık edinmektesiniz. Şüphesiz aklını kullanabilen bir topluluk için, gerçekten bunda bir ayet vardır.” (Nahl Suresi, 67) Nahl suresindeki bu ayette bir durum tespiti vardır. Meyvelerden hem sarhoşluk veren şeyler üretildiğinden hem de güzel rızk üretildiğinden söz edilmektedir. İçki içmek helaldir diye bir ifade yoktur. Sadece bir durum tespiti söz konusudur. Fakat burada asıl üzerinde durulması gereken şeyin, Kuran’da ‘Güzel şeyler ile sarhoşluğun ayrı olarak‘ zikredilmesidir. “Ayette bu tür içkileri ‘ahlaken kınayıcı bir îmanın bulunduğundan’ şüphe yoktur (Taberî ve Râzî’nin kaydettiğine göre İbni Abbâs; ayrıca Râzî, Muhammed Esed; Tefsiru’l-Mesaj) Bu ayette içki yasaklanmamış ama “güzel bir rızka” karşıt manada gösterilmiş, böylece Allah’ın onu güzel görmediğine işaret edilmiştir. (Elmalılı, M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, I/3107)

  “Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah, hem insanlar için (bazı) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür.” ( Bakara, 219)

   Bilimsel temelde benzer şeyi Y. Z. Auckland Üniversitesinden Rod Jackson’da ifade etmektedir: ” Alkolün olumlu etkisi, ne miktarda tüketilirse tüketilsin, olumsuz etkisinden fazla değildir.” ( Jackson R., Broad J., Connor J., Wella S., Tıp dergisi, Lancet, 2005, IV/369)

   Bakara suresindeki bu ayette de içkinin ( Şarap ve sarhoşluk) bazı faydaları olabileceğini fakat günahının yararından daha fazla olduğu bildirilmektedir. İçkide günah bulunduğu, dünyevi menfaatine – zevki ve alış verişinden elde edilen kârına- rağmen terk etmenin iyi olacağı herkesin içki içtiği bir toplumda, içkinin zararlı olduğu zihinlere böylece yerleştiriliyordu.

   “Ey iman edenler, sarhoş iken, ne dediğinizi bilinceye ve cünüp iken de -yolculukta olmanız hariç- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz ya da biriniz ayakyolundan (hacet yerinden) gelmişseniz yahut kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız, bu durumda, temiz bir toprakla teyemmüm edin, (hafifçe) yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz, Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.”(Nisa Suresi, 43) Bu ayet ise zihinlerdeki bilginin pratik hayata aktarılmasındaki ilk adımlardır. Günde 5 kere artık içkiden uzak durulacaktır.

  “Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz.” ( Maide Suresi, 90 ve 91 ) Son nokta konulmuş, zihinler ve bedenler artık haramı kabul edecek kıvama gelmiştir. Bu ayette de açıkça içkinin haram olduğu ifade edilir.

   Son ayet inince ne oldu? Sahabelerden Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Biz içki âlemindeydik. Ben dağıtıyordum. Bir adam geldi “İçki haram edildi” dedi. Arkadaşlar derhal “şu içki kaplarını dök, temizle” emrini verdiler. O haberden sonra kimse ağzına içki almadı. (S. Nesaî, Eşribe 51, 2) İslam’da içkinin tüketimini yasaklamakla kalmamış üretiminden satışına kadar bütün mesleklerin kazancının haram olduğunu bildirip yasaklamıştır. (İbn-i Mâce, Eşribe 30/7)

     Sonuç olarak bu ayetlerin hiçbiri diğeriyle çelişmediği gibi, hiç biri diğerinin hükmünü ortadan kaldırmaz. Aksine birbirini tamamlayan ayetlerdir. Nesh  olayını tedricilik  olarak ele alıp ” Toplumun  zihnen ve ruhen altyapısı aşama aşama içkinin  yasak olmasına alıştırılmış ve içki haram kılınmıştır.”  sonucuna varmakta mümkündür!

     Hadislerde ayetleri destekler mahiyette son ayetle sarhoşluk veren her şeyi yasaklar: “Sarhoşluk veren her içki haramdır.” (Tirmizî, Eşribe 27/2, Hadis No.1864; Nesaî, Eşribe 23) , “Bir şeyin çok miktarda alınması insana sarhoşluk veriyorsa, onun azı da haramdır.” (Ebû Dâvud, Sünen, c.II, s.294; Tirmizî, Eşribe 3) ,  “Her sarhoşluk veren şey hamrdır ve sarhoşluk veren her şey haramdır.” (Buhâri, Eşribe 1; Müslim, Eşribe 73) ,  “Ben her sarhoşluk veren şeyi yasaklıyorum.” (Buharî, Megazî 60; Müslim, Eşribe 70; Ebû Davud, Eşribe 5)

  Son ayet inince ne oldu? Sahabelerden Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Biz içki âlemindeydik. Ben dağıtıyordum. Bir adam geldi “İçki haram edildi” dedi. Arkadaşlar derhal “şu içki kaplarını dök, temizle” emrini verdiler. O haberden sonra kimse ağzına içki almadı. (S. Nesaî, Eşribe 51/2)

   Amerika’lı bir Ordinaryüs Profesörün sözü ile konuyu bitirelim: “Hz. Muhammed (s.a.v.) Kur’an vasıtasıyla içkiyi men etmiş ve asırlarca büyük insan kütlelerini içkinin zararlarından korumuştur. Bu netice 20’nci asırda münevver Amerika’da her nevî popagandaya ve fenni terakkiye rağmen elde edilememiştir.” (Ord. Prof.Dr. Julius Hırsch: Hıfzıssıhha Ders Kitabı. İstanbul Ün Yay, No: 34, s.242 )

  Kuran’da içki haram kılınırken, cennette içki içilmesinin helal olması çelişki değil midir?

  Bu iddianın temel sebebi içki ve içecek kelimelerinin Arapça karşılığı ile Türkçe karşılığının karıştırılmasıdır. Bu karışıklılıkla orijinal metinde olmayan ifadeler sanki Kuran’da varmış gibi zannedilmektedir. “Takva sahiplerine va’dedilen cennetin misali (şudur): İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır ve orda onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç (böyle mükafatlanan bir kişi), ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını ‘parça parça koparan’ kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur mu?”  (Muhammed Suresi, 15)

   Bu ayette çevrilen “şaraptan ırmaklar” kelimesinden yola çıkarak şarabın bir içecek olarak cennette olduğu ve dolayısıyla övüldüğü iddia edilmektedir. Ayetin orijinalinde de “şarap” kelimesi geçer ve Türkçeye direk olarak “şarap” olarak tercüme edilir. Fakat Arapçadaki “şarap” kelimesinin karşılığı ile türkçedeki “şarap” kelimesinin karşılığı aynı değildir. “Şarap” kelimesi Arapça “içmek” anlamına “şerebe” (شرب) fiilinde türer. Şarap kelimesi içilecek her şey için kullanılan bir kelimedir Arapçada. Fakat bu kelime Arapçadan Türkçeye geçerken anlam kaymasına uğramış ve “içki” anlamında “ kullanılmıştır. Arapçada ise “şarap” ve “alkollü diğer içecekler” için “Hımır” (خمر) kelimesi kullanılmaktadır. Kuran’da da “alkollü içecek” ( Türkçedeki şarap) anlamında bu kelime kullanılmaktadır.  “  Ey iman edenler, içki ( Hımır) (خمر), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz. Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?”  ( Maide Suresi, 90-91, Ayrıca, Saffat:45-47)  Ayrıca Allah Kuran’da cennet içeceğinin sarhoşluk vermediğini başka bir ayette ayrıca şöyle ifade etmektedir: “Kaynağından (doldurulmuş) testiler, ibrikler ve kadehler ki bundan ne başlarını bir ağrı tutar, ne de kendilerinden geçip akılları çelinir.” (Vakıa Suresi, 18-19)  Dolayısıyla iki dil arasındaki bu anlam karmaşasından faydalanılarak bu eleştiriler yapılmaktadır. Halbuki sadece kelime oyunu yapılmak istenmekte, bu saldırıları klasik seviyesizce saldırılarına örnek teşkil etmektedir.

                                  Bir Müslüman kaç kişiye eşittir?

     “Ey Peygamber, mü’minleri savaşa karşı hazırlayıp-teşvik et. Eğer içinizde sabreden yirmi (kişi) bulunursa, iki yüz (kişiyi) mağlup edebilirler. Ve eğer içinizden yüz (sabırlı kişi) bulunursa, kâfirlerden binini yener. Çünkü onlar (gerçeği) kavramayan bir topluluktur.” (Enfal Suresi, 65) , “Şimdi, Allah sizden (yükünüzü) hafifletti ve sizde bir zaaf olduğunu bildi. Sizden yüz sabırlı (kişi) bulunursa, (onların) iki yüzünü bozguna uğratır; eğer sizden bin (kişi) olursa, Allah’ın izniyle (onların) iki binini yener. Allah, sabredenlerle beraberdir. “ ( Enfal Suresi, 66)

İki ayet dikkatli okunduğunda farklı iki durumdan söz edildiği anlaşılacaktır. Bedir savaşından önce inen Enfal 65. ayette bir Müslüman kişi inkâr eden 10 kişiye bedel olduğu bildirilmektedir. Bu kişilerin zaafsız olmaları halinde bu oran geçerlidir. Fakat Bedir savaşından sonra inen 66. ayette ise, zaaf halinde olanlar için farklı bir durum bildirilir. Zaaf halinde olan yüz kişinin, iki yüz kişiyi yeneceği bildirilir. Müslümanlar en zor anlarında ilahi yardımla (Enfal, 9-10) kendilerinden 10 kat üstün düşmanı alt etmeye kararlı Müminler ile, zamanla gevşeyen ama hala kendilerinden sayıca hala üstün olan düşmanla savaşan Müslümanların kıyası söz konusudur ayetlerde. İki ayet arasında bir çelişki ya da bir birinin hükmünü kaldırması diye bir şey söz konusu değildir. Zaaf olmaması durumunda 65. ayetteki hükümler geçerli iken, zaaf durumunda ise 66. ayetteki hükümler geçerlidir. Kısaca Müslüman’ın şuur seviyesine göre ayet, Mümin’in şuurunu kâfir sayısı ile kıyaslamaktadır. Şuurlu Mümin 10 kafire bedelken, iman ve şuuru azaldıkça bu sayı aşağı doğru inmektedir. Tarihte de bunun bir çok örneği yaşanmıştır. Enfal 65-66. Ayetler ve Müslüman tarihinden kanıtlar: Bedir: 300 kişiye 1000 kişi; Mute: 3.000 kişiye 100.000 kişi; Malazgirt: 50.000 kişiye 200.000 kişi ile savaşıp kazanmaları gibi.

                    Allah sadece dilediğini mi doğru yola iletir?

   “Biz hiç bir elçiyi, kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki, onlara apaçık anlatsın. Böylece Allah, dilediğini şaşırtıp saptırır, dilediğini hidayete erdirir. O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.” (İbrahim Suresi, 4)

 İbrahim suresindeki bu ayette açıkça Allah dilediğini saptırıp dilediğini de doğru yola iletebileceğini söylemektedir. Fakat aynı zamanda Allah kimseye haksızlıkta yapmaz. Onun sıfatlarından birisi de adil olmasıdır. Allah’ın insanları saptırmasıyla ilgili ayetlere bakılırsa, bu insanların sapmayı istedikleri ve inkârda oldukları görülecektir.

   Nisa 155: “Sözlerini bozmalarından, Allah’ın  ayetlerini inkar etmelerinden,haksız  yere peygamberleri öldürmelerinden ve “kalplerimiz mühürlü”  demelerinden ötürü onları lanetledik, tam aksine inkarlarından ötürü Allah onların  kalplerini mühürlemiştir.”  Bakara 88: ” Kalplerimiz perdelidir” dediler. Hayır ; küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lânet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar.”,  Yunus 74: ” Onlar daha önce yalanladıkları şeye inanacak değillerdi. İşte haddi aşanların kalplerini biz böyle mühürleriz. “
Nahl 104:” Allah’ın âyetlerine inanmayanlar yok mu, kuşkusuz Allah onları doğru yola iletmez “, Sâf 5:” Onlar yoldan sapınca, Allah da kalplerini saptırmıştı “, Mutaffifin 14:” Onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir.” Şura 30: ” Sizin başınıza gelen kötülükler ancak elinizle kazandıklarınızın, yaptıklarınızın sonucudur. ” Konuyu işlediğimiz “ Allah kalpleri mühürler mi? konusunu incelemeniz tavsiye edilir.

                                        Cennetin genişliği ne kadardır?

   “Rabbinizden olan mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete (kavuşmak için) yarışın; o, muttakiler için hazırlanmıştır.”(Ali İmran Suresi, 133), “Rabbinizden olan bir mağfirete ve cennete (kavuşmak için) ‘çaba gösterip yarışın,’ ki (o cennet) genişliği gök ile yerin genişliği gibi olup Allah’a ve Resûlü’ne iman edenler için hazırlanmıştır. İşte bu, Allah’ın fazlıdır ki, onu dilediğine verir. Allah büyük fazl sahibidir.”( Hadid Suresi, 21)

 Cennet mekan olarak tek bir yer değildir. Kuran’da birden fazla cennet olduğundan söz edilir:

    “Rabbin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır.”( Rahman Suresi, 46), “Bu ikisinin ötesinde iki cennet daha var.”( Rahman Suresi, 62)

 Görüldüğü gibi Kuran’da birden farklı cennetlerden söz edilir. Bu cennetlerin farklı özelliklerinden rahman suresinde de söz edilir. Ali İmran ve Hadid suresinde geçen cennet kelimelerinin bir özelliği vardır. Bu özellik Arapça dilinin bir özelliğidir. Bu ayetlerde geçen cennet kelimesi “Cennetin” ikisinde de aynıdır. Bu kelime belirli bir cenneti ifade etmez. Böyle olması için “El cennet” kelimesi kullanılması gerekir. Burada kullanılan kelimenin karşılığı herhangi bir cennet demektir. – Arapça’daki ” El ” kelimesinin İngilizcedeki karşılığı ” The ” – Yani yukarıdaki ayetlerde anlatılan bu cennetlerden herhangi birisinin özellikleridir. Birisinde farklı özellik varken, diğerinde farklı bir özellik vardır.

  Kuran ve hadisi şerifler bize cennetin birden çok olduğunu bildirir. Cennet Tabakaları hakkında İbn Abbâs (r.a.)’dan gelen bir rivayette, Cennetin  tabaka sayısı olarak yedi rakamı verilmektedir (Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl, Beyrut (t.y.), I, 119) , (Şuârâ, 85) ,(bk. el-Mâide, 65; et-Tevbe, 21; Yunus, 9), (Beyyine, 8, Ayrıca bk. et-Tevbe,72; er-Ra’d, 23; en-Nahl, 31), (el-Kehf,107 ve el-Mü’minun, 11), (Secde, 19 ve En-Necm, 15), (Yunus, 25 ve el-En’âm, 127),  (Fâtır, 35)

  Bütün ayet, hadis ve İslam âlimlerin yorumlarından Cennet’in birçok tabakası olduğu anlaşılmaktadır. Bu tabakalardan bazılarının daha yüce ve nimetlerinin daha güzel veya daha efdal olması sebebiyle isimleri bize bildirilmiştir. Firdevs Cenneti mertebece en yüksek olan Cennet tabakasıdır. (Ayrıca bkz. et-Taberi, Tefsir, Mısır 1954, XVI. 37-8) , (Mansur Ali Nâsıf, et-Tâcü’ el-Câmi’ li’l-Usul, fi Ahadisi’r-Rasûl, İstanbul (t.y.), V, 4033) ,(Müslim, İmâre, 116), (en-Nevevi, Şerhu Müslim, Kahire (t.y.), XIII. 28), (Buhârî, Cihad 4)

.

Allah’a ve ahiret gününe inanmayanlarla savaşmak mı lazım yoksa onları affetmek mi lazım?

   Kuran’daki savaş ile ilgili ayetler inkârcılar tarafından kasıtlı olarak çarpıtılıp kullanılmaya çalışılmaktadır. Ayetlerdeki ifadeler metnin ana akışından koparılarak farklı anlamlara çekilmeye çalışılmakta ve konu tümüyle farklı şekilde yorumlanmaktadır. Oysa bu ayetler Kuran’ın genel mantığı ve konunun akışına göre değerlendirilse durum daha net anlaşılacaktır.

  “Kendilerine kitap verilenlerden, Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah’ın ve Resûlü’nün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini (İslam’ı) din edinmeyenlerle, küçük düşürülüp cizyeyi kendi elleriyle verinceye kadar savaşın.” (  Tevbe Suresi, 29)

  Ayetteki ifadeye dikkat edilirse burada savaşmanın emredildiği insanlar tüm kitap ehli değildir. Ayette ‘ellezî’ kelimesi geçer. Yani, ‘onlar öyle kişilerdir ki’ diye başlayarak, İslam’a düşman olanlardan bahseder. Bunlar kitap verilenlerden bir gruptur. Bunlarla savaşmak istenmesinin nedeni yine onları Müslümanlarla savaşmalarından dolayıdır. Eğer tevbe suresi başından itibaren okunursa konu anlaşılacaktır. 

Savaş ile ilgili ayetler Kuranın bütünlüğü içinde değerlendirmek lazımdır. Bu iddiaların aksine Kuran’a göre savaş savunma amaçlı yapılmalıdır. Başka insanların topraklarını fetih etmek için yapılan savaş Kuran’a göre dini bir savaş olamaz. Allah bu tarz bir savaşı yasaklamaktadır. Bakara suresinde şöyle buyrulmaktadır: “Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın, (ancak) aşırı gitmeyin. Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları, bulduğunuz yerde öldürün ve sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne, öldürmekten beterdir. Onlar, size karşı savaşıncaya kadar siz, Mescid-i Haram yanında onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın. Kafirlerin cezası işte böyledir. Onlar, (savaşa) son verirlerse (siz de son verin); şüphesiz Allah, bağışlayandır esirgeyendir. ( Bakara Suresi, 190/192) Bu ayetlerden anlaşıldığı gibi savaş ancak savaşanlara karşı yapılır. Üstelik bu savaşta aşırılığa gidilmemesi için Allah inananları uyarmaktadır. Savaş esnasında karşı taraf savaşa son verip aman  dilerse, Müslümanlar buna uyar ve savaşa son verirler. Kuran’da savaş ancak savunma amaçlı olduğunu yukarıdaki ayetlerde görmüştük. Bunun dışında saldırı olduğunda ise Allah Müslümanların bu saldırganlığa karşı cevap vermelerini ve tüm güçleriyle bu mütecavizlerle savaşmalarını ister. Allah Müslümanlardan zayıf bırakılmış, eziyet gören, muhtaç insanlar için yine onları koruma amaçlı savaşa izin vermektedir: “ Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: “Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sahip) gönder, bize katından bir yardım eden yolla” diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?” ( Nisa Suresi, 75)

 Bu tür bir savaşta şiddetten değil aksine merhametten doğmaktadır. Zalimliğe karşı İslam mazlumu, kuşatıcı ve koruyucu olunmasını inananlara öğütler.Barış durumunda ise Allah İman edenlerden iyiliği ve adaleti ister. Burada amaç savaşa karşı barışın korunup muhafaza edilmesidir: “Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah, adalet yapanları sever. ( Mümtehine Suresi, 8) Karşınızdaki grup hangi dinden olursa olsun eğer barış içinde yaşamak istiyorsa, bunlara karşı inananların yaklaşımı Kuran’a göre sadece dostane bir yaklaşım olabilir. Konuyu tamamlayan “ İslam barış dinidir  ve İslam savaş hukuku” yazılarına bakılabilir.

                                       İnsan neden yaratılmıştır?

  İnsanın yaratılışı hakkında birçok ayet vardır. Bu ayetlerde Allah insanın farklı şeylerden yaratıldığını ifade etmektedir. Bazılarında insanın topraktan bazılarında kuru balçıktan bazılarında sudan bazılarında ise ‘alak’tan yaratıldığı ifade edilmektedir. Bu farklı ifadelerin olması, bir çelişki gibi gösterilmeye çalışılsa da, burada bir çelişki yoktur. Bu farklı anlatımların hepsi gerçeği ifade etmektedir.

   İnsanın yaratılışı farklı adımlarda ve farklı safhalar içinde olmuştur. Bu safhaların farklılığından dolayı ayetler de bu adımlar farklı farklı ifade edilmiştir. Şimdi ayetlere teker teker bakalım:

Adem’in ilk yaratılışı temel olarak topraktandır: “Şüphesiz, Allah katında İsa’nın durumu, Adem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona “ol” demesiyle o da hemen oluverdi. “ (Ali İmran Suresi, 59) Allah ademi ilk başta toprağı kullanarak yapmıştır. İnsanda var olan tüm atomlar toprakta da vardır. Allah toprağı kullanırken insanın belli bir şekilde planlamış ve bir suret vermiştir. Bu safhada yine toprak kökenli olan onun su ile karışımı olan balçığı kullanmış ve bu daha sonra bir ısı etkisi altında kurutulmuştur. Temel olarak köken topraktır, bu toprak balçık halinde insan olarak biçimlendirilip kurutulmuştur. Bu diğer bir safhadır: “Hani Rabbin meleklere demişti: “Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım.” ( Hicr Suresi, 28)  Adem’in yaratılışının dışında genel olarak insanın ayrı bir  yaratılışı vardır. Bu yaratılışın başlangıcı ise  rahimlere dökülen menidir. Ayetlerde ifade edilen insanın bu yaratılışıdır: “ Allah sizi topraktan yarattı, sonra bir damla meniden (nutfeden). Sonra da sizi çift çift kıldı. O’nun bilgisi olmaksızın, hiç bir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta (yazılı)dır. Gerçekten bu, Allah’a göre kolaydır.” ( Fatır Suresi, 11)

  Meninin sperm ile birleşimsiyle anne karnında alak ( cenin – Embriyo ) oluşmaktadır. Bu da insanın yaratılışındaki diğer bir safhadır. İnsanlar bu safhadan geçerek yaratılırlar: “Yaratan Rabbin adıyla oku. O, insanı bir alak’tan yarattı.”  ( Alak Suresi, 1/2)

   Sonuç olarak insanın ve Ademi yaratılışında geçirdiği safhalar düşünüldüğünde yukarıda bildirilen ayetlerin hepsinin bir gerçekliği ifade ettiği ve kesinlikle aralarında bir çelişki olmadığı açıkça görülmektedir.

    Kuran ayetlerinde bildirilen miras paylaşımın da bir hata var mı?

   Bu iddiayı öne sürenler bir örnek verirler ve bu örnekten yola çıkarak Kuran’da bir hata olduğunu iddia ederler. Örnek şudur: Bir kişi ölür. Mirasçı olarak 3 kızı, anne babası ve karısı kalır. Bunlar nasıl mirası bölüşürler?

  Ayette bildirilen oranlardan yola çıkılarak bir hesaplama yapılmakta ve toplam oranların 1.25 olduğu yani 1 den büyük olduğu iddia edilmektedir. Bu da matematiksel olarak bir hesap hatası olduğunu ortaya koyar. Fakat konu yakından incelendiğinde yapılan hesaplamada bir hata yapıldığı görülecektir. Bu konuyla ilgili tarafların mirastan alacakları oranlar Nisa suresinin 11 ve 12. ayetlerinde anlatılmaktadır: “ Çocuklarınız konusunda Allah, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Eğer onlar ikiden çok kadın ise (ölünün) geride bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Kadın (veya kız) bir tek ise, bu durumda yarısı onundur. (Ölenin) Bir çocuğu varsa, geriye bıraktığından anne ve babadan her biri için altıda bir, çocuğu olmayıp da anne ve baba ona mirasçı ise, bu durumda annesi için üçte bir vardır. Onun kardeşleri varsa o zaman annesi için altıda bir’dir. (Ancak bu hükümler, ölenin) Ettiği vasiyet veya (varsa) borcun düşülmesinden sonradır. Babalarınız, oğullarınız, onların hangilerinin yarar bakımından size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. (Bunlar) Allah’tan bir farzdır. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. “ ( Nisa Suresi, 11)

  “ Eşlerinizin, eğer çocukları yoksa, geride bıraktıklarının yarısı sizindir. Şayet çocukları varsa, -onunla yapacakları vasiyetten ya da (ayıracakları) borçtan sonra- bu durumda bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Sizin çocuğunuz yoksa, geriye bıraktıklarınızdan dörtte biri onların (kadınlarınızın)dır. Eğer sizin çocuğunuz varsa geriye bıraktıklarınızdan sekizde biri onların (kadınlarınızın)dır. (Yine bu hükümler,) Edeceğiniz vasiyet veya (varsa) borcun düşülmesinden sonradır. Mirası aranan erkek ya da kadın, çocuğu ve babası olmayan bir kimse olup erkek veya kız kardeşi bulunursa onlardan her biri için altıda bir vardır. Eğer bundan fazla iseler, bu durumda -kendisiyle yapılan vasiyette ya da (varsa) borçtan sonra- üçte bir’de -zarara uğratılmaksızın onlara ortaktırlar. (Bu size) Allah’tan bir vasiyettir, Allah, bilendir, (kullara) yumuşak olandır. “ ( Nisa Suresi, 12)

  Çocuklar 3 kız olduğuna göre:  Eğer onlar ikiden çok kadın ise (ölünün) geride bıraktığının üçte ikisi onlarındır.( Nisa Suresi,11) Alınan oran 2/3tür.

  Geride bir bıraktığına göre:  Eğer sizin çocuğunuz varsa geriye bıraktıklarınızdan sekizde biri onların (kadınlarınızın)dır. ( Nisa-12) Alınan oran 1/8

  Anne babanın alacağı oran: Onların alacağı oran hesaplanırken bir hata yapılıyor. İki durumda anne baba mirastan hak sahibi oluyor: Bir çocuğu (veledün) (ولدﱞ) varsa, geriye bıraktığından anne ve babadan her biri için altıda bir, çocuğu olmayıp da anne ve baba ona mirasçı ise, bu durumda annesi için üçte bir vardır. (Nisa Suresi, 11)

  Şimdi ya ölenin bir çocuğu olması gerekir ya da ölenin geride bıraktığı çocuğu olmaması gerekir. Burada geride bırakılanın bir çocuk (veledün) (ولدﱞ) ifadesine dikkat edilmeli.
Bu örneğimizde ikisi de değildir. 3 tane çocuk vardır. Bu durumda anne ve babanın mirastan hak alması söz konusu değildir. Böyle bu durumda anne babaya bir pay verileceği ayette söylenmez. Açıklanan çocuksuz ve tek çocuklu olma durumlarıdır. Buna göre toplanırsa 2/3 +1/8=19/24 olur. Bundan sonra artan 5/24 lük hisse ise Nisa suresinin 8. ayetinde belirtilen kişiler arasında paylaşılır: “Mirası Bölüşme sırasında yakınlar, yetimler ve yoksullar da hazır olursa, onları ondan rızıklandırın ve onlara güzel (maruf) söz söyleyin.” ( Nisa Suresi, 8 )  Dolayısıyla bu miras paylaşımındaki oranlarda herhangi bir hesap hatası yoktur. Yapılan hata farklı durumlar için geçerli olan oranlara göre yanlış hesap yapılmasıdır.

 Kısaca asıl sorun ayette geçen “Veledün” ifadesinin tercümesinden kaynaklanmaktadır. “Veledün” bir çocuk demek. Eğer iki çocuk kastedilseydi “Veledani-Veledeyni”, ikiden fazla çocuk kastedilseydi “Evladun” ifadesi kullanılırdı. Burada geçen ifade ” Veledün ” kelimesidir ve anlamı ‘Bir çocuktur.’ Dolayısıyla ortada bir sorun bulunmamaktadır. Bazı meallerden aldığımız tercümeler ile konuyu tamamlayalım:

 ”Allah, evladınız hakkında size şunu tavsiye eder: Erkeğin payı, iki kızın payı kadardır. Kızlar, ikiden fazlaysa terekenin üçte ikisi onlarındır, kız bir taneyse yarısı onun. Bir çocuğu varsa anayla babanın her birine, terekenin altıda biri kalır.” (Abdülbaki Gölpınarlı)

 ”Çocuklarınız konusunda Allah, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Eğer onlar ikiden çok kadın ise (ölünün) geride bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Kadın (veya kız) bir tek ise, bu durumda yarısı onundur. (Ölenin) Bir çocuğu varsa, geriye bıraktığından anne ve babadan her biri için altıda bir, çocuğu olmayıp da anne ve baba ona mirasçı ise, bu durumda annesi için üçte bir vardır.” (Ali Bulaç)

 ”Allah size, çocuklarınızın alacağı miras hakkında, erkeğe kadının payının iki katını tavsiye eder. Kız çocuklar ikiden fazla iseler, ölenin geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer çocuk tek bir kız ise mirasın yarısı onundur. Ölenin bir erkek çocuğu varsa, geriye bıraktığı malından anne babasından her birinin altıda bir hissesi vardır.” (Bayraktar Bayraklı)

 ”Çocuklarınızın [ın varisliği] konusunda Allah size [şunu] emreder: Erkek, iki kadının hissesine eşit [bir miktar] alacaktır; ama ikiden fazla kadın varsa, onlara, [ebeveynlerinin] geride bıraktıklarının üçte ikisi verilecektir; sadece bir tane varsa, onun yarısını alacaktır. [Ölenin] anne babasına gelince, geride bir çocuk bırakması durumunda, her biri terekenin altıda birini alacaktır; ama hiç çocuk bırakmamışsa ve anne babası onun [tek] mirasçısı ise, annesi üçte birini alacaktır.” (Muhammed Esed)

Not: İslam hukukunda, ölünün mirası ile ilgili haklardan ve mirasın taksiminden bahseden ilme, “Feraiz” denir. Feraiz İslam hukukunda başlı başına bir ilimdir. Diğer ilimlerde olduğu gibi bu ilmin de bir çok konuları ve kendine has terimleri vardır. Kuran-ı Kerim’de, yalnız veya başkaları ile olmalarına göre mirasçıların mirastaki kendi payları belirlenmiştir. Değişik mirasçıların bir arada bulunmaları ile ilgili örneklemeler yapılmamış, detaya inilmemiştir. Bu nedenle, mirasçıların yakınlıkları ve sayılarına göre bazen payda ile pay eşit olmakta, bazen bu eşitlik bozulmaktadır. Paydanın paydan az olması durumunda, her mirasçının kendi hissesi oranında indirim yapılmaktadır. Payın az olması halinde arta kalanın eşler dışında mirasçıların hissesi oranında arttırılarak denklik sağlanmaktadır. Birincisine “avliye” , ikincisine “reddiye” denilmektedir. Zaten matematiksel işlemlerde de bu durum aynen söz konusudur. Tüm fonksiyon ve denklemlerin muhtemel sonucudur bu durum. Mesela herhangi bir rakamı tam olarak üçe bölemeyiz.  0,3333… şeklinde sonsuza dek gider. Bir yerde “Yuvarlamak “ gerekir. Matematiğin doğasında olan şeylerde bile İslam’a hata arama gayreti ancak düşmanca bakış ile açıklanabilecek davranışlardır.

                                    Miras paylaşımı neye göre olur? 

 Miras paylaşımıyla ilgili iki ayette çelişki olduğu iddiası vardır. Bu iddiaya göre Bakara Suresinin 180. ayetinde varise vasiyetin hak olduğu söylenirken, Nisa suresinin 11 ve 12. ayetlerinde ise miras paylaşımında bazı oranlar bildirilmektedir.

    Sizden birine ölüm yaklaştığında, bir mal bırakacaksa anaya babaya, yakınlara, uygun bir biçimde vasiyet etmesi farz kılındı. Bu, erdemliler için bir görevdir. (Bakara, 180 )

Allah size çocuklarınız hakkında öğütte bulunuyor…Bu paylaşım vasiyetteki payların dağıtılmasından ve borçların ödenmesinden sonra uygulanmalıdır ki kimseye zarar verilmesin. Bu, Allah’tan bir vasiyettir. Allah Bilir, Şefkatlidir. (Nisa, 11-12)

    Bakara suresinin 180. ayetinde vasiyet etmenin bir hak olduğu, herkesin ölümünden sonra mallarının dağıtımı için vasiyet edebileceği ayette bildirilir. Fakat bir insan vasiyet etmeden ölebilir. Bu durumda ise bu kişinin bıraktığı malları nasıl paylaşılacağı Nisa suresindeki ayetlerde ifade edilmiştir. Bu ayetler arasında herhangi bir çelişki olması söz konusu değildir. İki ayette farklı durumlara göre miras hukuku hakkındaki hükümler bildirilmektedir. Ama ikisini de bir arada yapma hakkı da vardır,  malının 3/1’ini ayette belirtilenler haricindeki istedikleri için vasiyet edebilir, geri kalanı ise Nisa suresi gereğince mirasçılar arasında pay edilmelidir. ( İbn Mace, Vesâyâ, 5; Zeylaî, Nasbu’r Râye, IV, 399, 400 )

kuran-matematik-miras-hata-1                                                                            Detaylı bilgi için tavsiye kitap

İslam Miras Hukukunda üç şey göz ardı edilmemelidir:

1- Avliye/reddiye meselesi bir matematik sorunudur. İslam miras hukukunun sorunu değil, sonsuz sayıdaki alternatiflerin olduğu meselelerde ortaya çıkan ve günümü matematik problemlerin de kullanılan bir usuldür. ( Matematikte yaklaşık değer hangi konularda var? Mesela, doğal sayılarda; ondalıklı sayılarda; kareköklü sayılarda; Pi sayısında, vb. )
2- Avliya/reddiyeden amaç, Kuran’da verilen payların uygulanabilmesidir yani, avliye/reddiye yapıldığında Kuran’daki hisselerde azalma veya çoğalma olmaz, o oranlar aynen uygulanır.
3 -Mirasçı, varislerine miras hukukuna göre mirası paylaştırılmadan önce isterse vasiyette bulunabilir, kendisi malının üçte birini (Buhârî, Vesâyâ 3) miras olarak bırakabilir. Geri kalan 3/2, İslam miras hukukuna göre taksim edilir. 

Miras konusunda gelen bir soru: “merhaba sıtenızı yenı kesfettim mırasla ılgılı yazınızı okudum ama yeterı kadar bılgı yoktu su lınke bana yorum olarak bır cevap verırsenız cok mutlu olacagım : http://turan-dur…-miras-paylasmndaki-matematik.html”

CEVABEN:
-Sitede, miras paylaşımında, avliye metodunun matematiksel hata içerdiği iddia edilmektedir. –

Kuran, temel prensipler kitabıdır. Detaylar ise hadislere ve bunların çizdiği sınırlar içinde içtihatlara bırakılmıştır. Ateist iddia, bazı miras paylaşımlarında, “Payların mirastan fazla geldiği” şeklindedir, doğrusu ise payların, mirastan değil, hesap gereği olarak paydalar eşitlenince paydadan fazla olabildiğidir. Böyle bir “mirasçılar tablosu” karşımıza çıktığında çözüm, paylar toplamının payda olarak alınmasından ibarettir ki buna ‘avliye’ denir. Nisa, 13. ayette zikredilen “Allah’ın hududu/sınırları” ifadesi, orada verilen sayıların sabitliğini değil, onların (üçte bir, dörtte bir gibi) metodolojik olarak hesaplamalarda baz alınmalarının gerekliliğini ve paylaşım tablosu ne olursa olsun, bu ölçülerin değişmezliğini vurgulamaya yöneliktir. Yani, verilen oranlar, hesaplamanın temel oranları olduğunu, bu oranlar baz alınarak hesapların yapılacağına işaret etmektedir. Hiçbir artı-eksiye mahal bırakmadan, birçok olasılık ihtimali olan miras paylaşımlarını her seferde tek-değişmez hesap tablosuyla gerçekleştirmek, imkansızdır. Bu durum, matematiksel olarak bir kesrin genişletilmesi veya sadeleştirilmesi işlemine denk düştüğü için, kesrin değeri, yani ayetteki ana formül değişmemiş olur. Mesela, 3 ev miras kalmıştır ama 4 mirasçı vardır, burada ‘eşit’ paylaşım beklemek yanlış olur. Sorudaki durumda bundan farklı da değildir.

Avliye uygulaması yaparak oranların Kuran-ı Kerim’deki oranlarda sabit tutulması sağlanmaktadır. Avliye neticesinde dağıtılan oranlar Kuran-ı Kerim’de belirtilen oranlardan kesinlikle farklı olmamaktadır. İslam hukukunda avliye yaparak taksimde bulunulur. Neticede Allah’ın (c.c.) belirlemiş olduğu oranlarda mirasçılara taksimde bulunmuş olunur. Ne az ne de fazla çıkmadan. Aksi durum, Allah’ın hesap hatası değil bizim hesap hatamız olmuş olurdu. Asıl önemli noktada, ‘miras sisteminin ferdi olduğu bir hukuk sistemi’nde, binlerce ihtimal gerçekleşmekte ve bu ihtimaller içerisinde böyle istisnai durumların ortaya çıkması da gayet doğal olmaktadır.  Bu sorunda, yine ayetler esas alınarak çözümlenmektedir.

 

                 Kuran’da güneşin suyu içinde battığı iddiası mı vardır?

   Kehf suresi 86. ayetindeki “onu kara çamurlu bir gözede batmakta ( garabe) (مغرب) buldu,” ifadesinden yola çıkarak Kuran’da güneşin suyun içine battığını söylendiği iddia edilmektedir.  Yine bu ayetlerdeki ifadenin dünyanın düz olduğu sonucunu çıkartmaktadırlar.

  Bu  eleştirilerdeki en büyük hata kelimelerin anlamlarını kavrayamamak ve anlayış eksikliğinden  kaynaklanıyor. Bu gösterdiğiniz ayette iki yerde geçen ve Türkçeye  “Batmak” olarak çevrilmiş iki  kelime var: “ Sonunda güneşin battığı ( mağrib) (مغرب) yere kadar ulaştı ve onu kara çamurlu bir gözede batmakta ( Garabe) (غرب)  buldu, yanında bir kavim gördü. “ ( Kefh Suresi, 86)  Ayette güneşin suyun içine batıyormuş gibi bir ifade olduğunu iddia ediliyor. Şimdi “güneşin batması” ile, “bir şeyin suda batması” türkçede aynı kelime olabilir, fakat bu kelimeler arapçada ayrı kelimelerdir. Bu farkı bilmemesi veya karmaşadan yararlanmak istemesi bu son derece yanlış iddiada bulunmasına neden oluyor. Güneşin batması “Garebe” fiiliyle ifade edilir. Hatta bu kökten türeyen kelimeler Türkçeye‘de geçmiştir. Örneğin “garb”(غرب) ya da “mağrib”(مغرب) aynı kökten türeyen kelimelerdir, “batı” (yön) anlamlarına gelir. Bir nesnenin suda batması ise “gareke”(غرق) fiilidir ve “garabe” (غرب)den farklı bir fiildir. Bu kelime de aslında türkçeye geçmiştir. Suya gark oldu derken bu fiili kullanırız. Kuran’da, da bir şeyin suyun içine batması anlamında bu kelime kullanılır, mesela Kehf suresinde: “İçindekilerini batırmak ( garake) (غرق) için mi onu deldin?”(Kefh Suresi, 71) denmektedir

     Şimdi güneşin batmasıyla, bir şeyin suda batmasının Türkçede batmak fiiliyle kullanıldığını, Arapçada ise farklı kelimeler olduğunu anladık. Dolayısıyla Yukarıdaki ayette de güneşin suyun içinde bir cisim gibi batmasından bahsedilmesi söz konusu değildir. Bizim anladığımız (normal muhakemesi olanların anladığı) şekildeki güneşin batışıdır. 

    Aslında buradaki batmak fiilini Arapça karşılıklarını bilinmese bile yukarıdaki eleştirileri yapan arkadaşların anladığı gibi anlamak bir art niyet sonucudur. Acaba biri “ Ben dün deniz kıyısında gittim ve güneşin denizde batışını seyrettim” dese bundan siz güneşin suyun içine battığını mı anlarsınız?  Ya da “Güneş hersabahdoğuyor” derken sen güneşin bir annesi var, hersabahbu anne doğum yapıp, güneşi doğurduğunu mu düşünüyorsunuz?

     Zaten kelimelerin Arapça karşılıklarına baktığımızda konunun çok açık olduğu fark edilmiştir. Güneşin battığı yer olarak ayette geçen kelimenin orijinali  “mağrib” (مغرب) kelimesidir. Bu kelime batıda bir yer anlamına gelir. Bu ifade batıda gidilecek en uzak yeri ifade etmektedir. Mesela Kuzey Afrika ülkesi Fas’a Araplar “Mağrip “ derler. Çünkü batı yönünde gittikleri bir yer olduğu için böyle isimlendirmişlerdir. Buradan da dünya düz anlamı nasıl çıkar anlamıyorum.  Mesela günümüzde de Türkçede ya da diğer dillerde benzer ifadeler kullanılır. Japonya bir uzak doğu ülkesidir ( İngilizcede de Türkçedekiyle aynı anlama gelen “Far East”). Doğu da gidilebilecek en uzak ülke Japonya’dır. Japonya’nın dünyanın en doğudaki ülke denmesi dünyanın düz olduğunu mu gösterir?

                                           İnsanlar ne için yaratılmışlardır?

   Zariyat suresindeki ayette insanların kulluk için yaratıldığından söz edilirken, Araf suresindeki ayette ise çoğunun cehennem için yaratıldığından söz edilmektedir. Zariyat suresinde yaratma ( haleka) (خلق )  fiili geçerken, Araf suresindeki ayette ise yaratma ( haleka) (خلق) değil, türeyip çoğaltma (zareena) ( ذرا) fiili geçmektedir.

    Zariyat 56:” Ben, cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım (haleka) (خلق )”   Burada söz konusu olan durum ilk yaratılmadır. İnsanların yaratılması için “haleka (خلق )   fiili kullanılmaktadır ve ilk yaratmayı bildirmektedir. Ayetin devamına da bakılırsa, insanın yaratılışından beklenen, ona verilenlere göre Allah’a kulluk etmektir. Allah insanlardan bu yaratma karşılığında kulluk dışında bir şey beklemediğini de 57. ayette bildirmektedir.

    Araf 175: “Onlara, kendisine ayetlerimizi  verdiğimiz kişinin haberini anlat. O, bundan sıyrılıp-uzaklaşmış, şeytan onu peşine takmıştı. O da sonunda azgınlardan olmuştu. 176- Eğer biz dileseydik, onu bununla yükseltirdik. Ama o yere meyletti (veya yere saplandı), hevasına uydu. Onun durumu, üstüne varsan dilini sarkıtıp soluyan, kendi başına bıraksan dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalanlayan topluluğun durumu böyledir. Artık gerçek haberi onlara aktar. Ki düşünsünler. 177- Ayetlerimizi yalanlayanlar ve yalnızca kendi nefislerine zulmedenlerin örneği ne kötüdür.” Ayette Allah bir kişiden bahsetmektedir. Kendisine Allah’ın ayetleri ulaşmış bir kişi bundan yüz çevirmiştir. 176. ayette Allah dilerse onu hidayete erdirebileceğinden söz eder. Fakat bu kişi hidayeti değil küfrü seçtiği için, Allah ona hidayet vermemiştir. Bu kişi küfrü seçmiş, Allah da onun sapkınlık içinde bırakmıştır.

     Zariyat suresindeki ayette insanların yaratılış amacının Allah’a kulluk olduğu söylenirken, Araf suresinde ise bunlardan büyük çoğunluğunun, yaratılış amacının dışına çıkarak sapkınlığı seçtiği bildirilmektedir. 179. ayette şöyle devam etmektedir:
Araf 179: “And olsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi türetip çoğalttık (zareena) ( ذرا). Kalbleri vardır, bununla kavrayıp anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır.” Burada söylenen ilk yaratılma değil, türetip çoğaltılmadır (ذرا).  Yaratma(خلق )  ve türetip çoğaltma (ذرا) fiilleri farklıdır ve farklı anlamlara gelmektedir. Zariyat ve Araf suresindeki ayetler beraber düşününce anlatılan şudur:
Allah, tüm cinleri ve insanları kulluk etmeleri amacıyla yaratmıştır. Onlardan beklenen bu amaca göre yaşamaktır. Fakat bir kısmı kendi yaratılışı dışında küfrü tercih etmiş, seçmiştir, Allah’ın türeyip çoğalttıklarının içinde cehenneme gidecekler vardır. Meallerdeki bir kelimenin yanlış çevrilerek, yaratma ve türetme fiillerini yaratma şeklinde anlamlandırmalarından dolayı bu durum ortaya çıkmaktadır. Görüldüğü gibi kelimelerin doğru karşılıkları verildiğinde ortada bir çelişki söz konusu olmamaktadır. “Allah kalpleri mühürler mi” adlı yazımız konuya açıklık getirir.

  Özetle, cehennem için yaratılanlar insan ve cinler değildir, İnsanlar ve cinler için cehennem yaratılmıştır. Zaten ayetin devamı da konuya açıklık getirmektedir. ‘Onların kalpleri vardır, onunla düşünmezler.’ Yapılan kötü, hataların sonucunda insan ve cin cehenneme girmektedir. ( ‘Kalp ve akıl’ konusu, ateistlere cevap bölümümde ele alınmıştır.)

                         Allah’ın Resul’ü İsa, yoksa cehennemde mi?

   Enbiya 98-101. ayetler: ”Gerçekten siz de, Allah’ın dışında taptıklarınız da cehennemin odunusunuz, siz ona varacaksınız. Eğer onlar (gerçek) ilahlar olsalardı, ona girmeyeceklerdi. Oysa onların tümü içinde temelli kalıcıdırlar. Orda kendileri için, ‘kemikleri çatırdatan inlemeler’ vardır. Onlar orda işitmezler de. Ama bizden kendilerine güzellik geçmiş bulunanlar; işte onlar, ondan uzaklaştırılmışlardır.”

    Enbiya suresindeki ayette Allah’ın dışında tapılanlar ve onlara tapanların cehennem odunu olduğu bildirilmektedir. Yine başka ayetlerde Hıristiyanların Hz. İsa’yı ilah edindikleri de söylenmektedir. Bu ayetlere göre Hz. İsa’nın da cehenneme gitmesi gerektiği iddiasında bulunulmaktadır. 98. ayette Allah dışında başka ilahlar edinenler ve taptıklarının hepsinin cehennem odunu olduğu açıkça söylenmektedir. Kendisine putları, insanları ya da başka varlıkları put edinenler cehennemde yanacaktır. Fakata bazı peygamberleri de insanlar ilahlaştırmış ve onlara tapmışlardır. Allah onların durumunu ayetin akışında, 101. ayette açıklamaktadır. Bu tapılanlar için Allah’tan bir güzellik geçilen yani hidayet sahibi olanlar, bu ateşten uzaklaştırılacaklardır. Hz. İsa ve onun gibi diğer salih olan kişiler kendilerine Allah’ın sıfatlarının verilmesinden ve tapınılmasından masumdurlar. Onların bir sorumluluğu yoktur. Allah işte onları cehenneme gideceklerin dışında tutmaktadır.

   Bu iddiada görülen mantık aslında inkârcılar tarafında sürekli kullanılan bir mantıktır. Ayetteki bir ifade konunun akışından çıkartılarak, anlamı kaydırılır ve bu tarz iddialara mesnet olarak kullanılır. Oysa ayetler birlikte okunduğunda konu çok farklıdır. Ortada hiç bir tezat olmayan, normal muhakemeye sahip bir insanın okuduğunda rahatlıkla anlayabileceği bir konu, bu örnekteki gibi bir çelişkiymişçesine ortaya atılır. Ayrıca Arapça’yı iyi bilmemekten kaynaklanan bir sorudur. Arapça’da hayvan ve cansızlara hitap şekli farklıdır. Âyet-i kerimede ve ma ta’büdüne” deniyor. ma edatı Arapça’da akılsızlar için kullanılır, yani; taptığınız putlar demektir. Burada “ve men ta’büdüne” denmiyor, öyle denseydi, böyle bir sual sorulabilirdi. Burada akıllılar için kullanılan “men” edatı kullanılmadığı için, Hıristiyanların taptıkları İsa aleyhisselam yahut bazı Yahudilerin taptıkları Üzeyir aleyhisselam veya melekler anlaşılamaz.( İmam-ı Kurtubi)

                           Kıyamet Günü İnsanlar Kaç Grup olacak?

   “Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman, Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!  Soldakiler, ne bahtsızdırlar onlar! (Hayırda) önde olanlar, (ecirde de) öndedirler. İşte bunlar, (Allah’a) en yakın olanlardır,  Naîm cennetlerinde .” ( Vakıa Suresi 7-12)

     “Ayetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir. Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir. “(  Beled Suresi18-20)

   Allah, ilk surede insanların kıyamet günü, kitabı sağından verilenler ve kitabı solundan verilenler olmak üzere iki gruba ayrıldığını söylemektedir. 3. grup ise önde olanlardır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken “önde gidenler” aynı zamanda kitabı sağdan verilenlerdendir. Hayır- iyilik ehli iki gruptan oluşur. Sağdan kitabını alanlar ve bir de sağdan kitabını aldığı halde en önde olanlar. Her ikisi de cennet ehlidirler, fakat diğer cennet ehlinden farklı olarak diğer iman edenlere önderlik yapmışlardır. Fazilette, amel, iyilikte o kadar öndedirler ki sağdakilerden farklı olarak kendilerini taltif etmek için ayet onları ayrı bir grup olarak nitelendirir. Beled suresinde ise zaten kaybedenler grubu olan soldakilerden bahsedilmektedir.

                 

                        Tarık Suresinde bahsedilen meni mi ? İnsan mı? 
Tarık 5-8. ayetler.” İnsan bir baksın, hangi şeyden yaratıldı? O insan dökülüp atılan bir sudan yaratıldı.  Yine o bel kemiği ile kaburgalar arasından çıkar. Şüphesiz (Allah), yine o insanı yeniden-döndürüp yaratmaya güç yetirendir. “

1. Yorum: Bu ayet, ‘erkek’ anatomisinden bahseder. Ayette “sulb ve teraib” kelimeleri geçer. Sulb ( Omurga) bölgesinden kasıt nedir? ‘Ductus deferens’ spermlerin taşındığı kanaldır. Testiste üretilen sperm bu kanalla vücudun içerisine girer, idrar kesesinin arkasını dolanır, prostat bezinin içerisine girer ve oradan idrar kanalına katılır. Teraib: Kaburga bölgesidir. Damar, sinir sistemi, teraib (Kaburga) bölgesinden itibaren başlar. Damar ve sinirler teraib bölgesinden beslenir! Yani sulb ve teraib bölgesinin tamamı, spermin/meninin atılmasını sağlayan, koordine eden mekanizmadır. Yani, ‘atılan su’, sadece testislerden ibaret değildir, bunun damarları, kanalları, sinirleri, dolaşım sistemi vardır ve bu sistem, ayetin belirttiği bölgedir.

2. Yorum: Kadın üreme organlarından yumurtalık üzerinde ayda bir defa folikül oluşmakta ve bu folikül patlayarak içindeki yumurta  hücresini Fallop tüpüne doğru hızla fırlatmaktadır. Baloncuktaki bu patlama sonucu meydana gelen “tazyikle fırlatılma olayı” sayesinde yumurta hücresinin gideceği yere ulaşması sağlanır. Eğer tazyikle atılma olmasa idi yumurta hücresi rahime varamayıp karında farklı noktalara tutunurdu. İnsanın yaratılışı bu hücrenin bulunduğu tazyikli suyla başladığı için Kuran bu olayı tazyikli atılan sudan yarattık diye belirtmiştir.

 3. Yorum: Tarık, 5. ayet: ” İnsan nereden yaratıldığına bir baksın.” Bakılacak yeri de Kuran bildiriyor. “İnsan akan bir sıvıdan yaratıldı. O sıvı kaburga ile belkemiği arasından çıkar.” Ayette üzerinde durulan, akan sıvı nedir? İnsan sperm ve yumurtanın birleşiminden oluşur. Embriyoloji alanında çalışanların açıklaması şöyledir: Ceninin vücut organları oluşurken, erkeklerin ve kadınların üreme hücrelerinin ilk yaratıldığı yer, kaburga ile bel kemikleri arasındadır. Sonra yavaş yavaş kadının yumurtalıkları aşağı doğru akar ve erkeğin de spermleri de testislere doğru gelir.

 

                         Kuran sadece Araplara mı indirilmiştir? 

 “ Biz her elçiyi, kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki, onlara apaçık anlatsın. Böylece Allah dilediğini şaşırtıp saptırır, dilediğini hidayete erdirir. O üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. “ (İbrahim Suresi, 4) Ayeti peygamberimizin sadece Araplara gönderildiğine delil kabul edenler vardır. Halbuki ayet çok açıktır. Elçinin gönderildiği toplum hangi dili konuşuyorsa elçi de aynı dili konuşmaktadır. Bu tarih boyunca böyle olmuştur. Ancak bu şekilde elçiler Allah’ın vahyini çevrelerindeki insanlara eksiksiz ve kusursuzca aktarabilirler. Bu sebeple elçiye vahyedilen kitap da elçinin ve kavminin dilinde gönderilmektedir. Bundan daha doğal bir şey olamaz:  “ Eğer biz onu Acemi (Arapça olmayan bir dilde) olan bir Kur’an kılsaydık, herhalde derlerdi ki: “Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Arap olana, Acemi (Arapça olmayan bir dil)mi?” De ki: “O, iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır. İman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlık vardır ve o (Kur’an), onlara karşı bir körlüktür. İşte onlara (sanki) uzak bir yerden seslenilir.” (Fussilet Suresi, 44)

   Peygamberimiz önce “Yakın çevresini” ( Müddessir:1-2)  sonra “ Mekke’yi” ( En’am: 92 ) sonra tüm  “Alemlere” ( Sebe: 28 ) peygamber olarak gönderilmiştir. Aşama aşama Kuran Mekke’den tüm insanlığa yayılan mesajı ile evrensel- ilahi bir kitaptır. Zaten sadece Mekke’ye peygamber gönderilse, Akabe biatlerinde Medine halkı O’na neden biat etsin, Medine’ye çağırsın ve en önemlisi neden İslam düşmanları peygamberimize ” Allah seni Mekke’ye peygamber göndermişti, dışında ne işin var?” diye karşı çıkmasın ?

    Hz. Muhammed’in tüm insanlığa gönderilmiş bir peygamber olduğu ve Kuran hükümlerinden kıyamete kadar tüm insanların sorumlu olduğu pek çok ayette vurgulanmıştır. “Biz seni ancak bütün insanlığa bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar. (Sebe Suresi, 28); De ki: Ey insanlar, ben Allah’ın sizin hepinize gönderdiği bir elçisi (Peygamberi)yim. Ki göklerin ve yerin mülkü yalnızca O’nundur. (A’raf Suresi, 158);  Müşrikler hoşlanmasa da dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini gönderen Allah’tır. ( Tevbe, 33) 

     R. Arnaldez, Kuran’ın evrensel bir ilahi mesaj olduğunu kabul etmiş ve ” Kuran yeryüzünün tanımış olduğu en büyük çaptaki ‘ Oecumênique’ evrensel bir davet getirmiştir.” Demiştir. Peygamberimiz sadece Araplara peygamber olarak gönderilseydi Bizans, Sasani, Mısır, Habeşistan hükümdarlarına neden davet mektubu göndersin!

  Hıristiyan oryantalist Watt, “Hicretten önce bile Hz Muhammed’in davetinden evrensel olarak bahsedilmektedir.” (M. Watt, Hz Muhammed’in Mekke’si, s. 131) demektedir. “İslam evrensel   Hz Muhammed hicret’in 7. Yılında, dünyanın belli başlı devlet başkanlarına mektuplar gönderir.” (Kerim Aytekin, Misyonerlere kanmayın, s. 70 )

   Zaten Maide suresi 15. ve 16. ayetlerde de, “Ey ehli kitap, elçimiz size geldi.” buyrularak onlara da peygamber olarak gönderildiği açıkça ilan edilir. (Maşallah Turan, Batılı iki müsteşrik W. Montgomery Watt ve Rudi Paret’in İslam’ı algılama biçimlerinin kritiği, s. 32)

  “İslam’ın çağrısı sadece Araplar için değildi, Hz Muhammed zamanın önemli hükümdarlarına mektuplar da yolladı. (Thomas Walker Arnold, İslam’ın tebliğ tarihi, s. 50) ” Allah’ın mesajları sadece Araplarla sınırlı olmayıp bütün insanlık için geçerlidir.  Hz Muhammed muhakkak O’nun elçisi olarak bütün insanları iteate çağırmakla görevlendirilmişti.” ( Eduard Sachau, Uber den zweiten Chalifen Omar, s. 293) ” Bu Kuran bütün insanlar için bir nasihattir, Bu bir kitaptır ki diri olanları uyarasın, Biz senialemlere rahmet olarak gönderdik, Alemler için bir uyarıcı olsun diye bu Furkan’ı indiren ne kadar mübarektir, Seni bütün insanlara bir müjdeci olarak gönderdik, Müşriklerin hoşuna gitmese de bütün dinlere galip ve üstün kılsın diye resulünü hidayet ve hak dinle gönderen Allah’tır.” ( Sad, 87; Yasin, 69; Enbiya, 107; Furkan, 1;Sebe, 28; Saf, 9) Bütün insanlığın davetin muhatabı olduğu görülmektedir. Hz Muhammed’in Bilal’e, ‘Habeşin ilk meyvesi , Süheyb’e, ‘ Rum’un ilk meyvesi’ demesi bu vizyonun göstergesidir. Selam ise İran asıllı ilk Müslüman idi. İslam’ın Araplarla sınırlı olmadığını Hz Muhammed faaliyetleri ile açık ve net olarak göstermiştir. Daha sonra da bütün topluluklara İslam’ın anlatılması için elçiler gönderilmiştir. ( Thomas Walker Arnold, İslam’ın tebliğ tarihi, s. 52)

   “Kuran, insanların sorunlarını çözen öneriler ileri sürdüğü için evrenseldir. Kuran’ın ilk muhatapları cahiliye Araplarıdır. Fakat onların sorunları bugün dahi bütün dünyanın içine düştüğü sorunlardır: Şirk, kibir, içki, faiz, zina, hırsızlık, gıybet; iyiliksizlik, adaletsizlik, yardımlaşmama… gibi. ( Ahmet Bayraktar, Ateizmus 1, s. 73, 144)

Ateistlerin neredeyse baş tacı ettikleri komünizm, sosyolizm ve anarşizm gibi ideolojilerin ilk metinleri belli bir dilde üretildi. Karl Max’ın İngilizce yazması, bu ideolojinin Rusya’da kabul edilmesine engel teşkil etmedi. Hz Muhammed, Mekke Panayır yerine gelen her milletten insana İslam’ı duyurmayı görev bilmiştir. Medine Döneminde ise İranlı, Rum, Habeşli her ırktan ve her renkten Müslüman olanlar ayrıca, Bizans, İran, Mısır gibi  dönemin en güçlü devlet adamlarına yazdığı davet mektupları vardı. (Prof. Cağfer Karadaş, Kafama takılanlar 2, s. 114,115 )

İnsanlığın ilk yerleşim yeri Mezopotamya ve Maveraünnehir bölgesidir. Peygamberler sadece Ortadoğu’dan çıkmamıştır. Ama insanlık, orada başlamış, eski medeniyetler orada kurulmuştur.(Prof. Ramazan Altıntaş, Gençler inançtan soruyor, s. 46, 49 )   Hadis kaynaklarında ise, 124.000 veya 224.000 peygamber gönderildiği ifade edilir. (Ahmet b. Hanbel, Müsned, V/265-66)

  Tüm bunlara rağmen William Muir, ( The Caliphate, s. 43-44) veya Caetani ve daha birçok oryantalist İslam’ın sadece Araplara gönderildiğini iddia edebilirler. O kadar Müslüman boşuna İslam’ı tebliğ için uğraştı, o kadar alim anlamadı, ateist veya Hıristiyan oryantalistler Kuran’ı anladı?!

  Kısaca, Sebe suresi 28.ayet ve Nisa 79, Araf 158, Bakara 78, Ali İmran 20 ve 75, Cuma 2.ayetler zaten peygamberimizin bütün insanlığa gönderildiğinin delilleridir.

   Bu konu ayrıca sitemizde “İslam tüm dinlerin özüdür.” ,   “Oryantalist Caetani’ye cevaplar.” ve ”  Kuran ve Hz. Peygamber Aleyhindeki İddialara Cevaplar  ” bölümlerinde de ayrıca ele alınmış, işlenmiştir. 

                Allah’ın kendi için “Biz” kelimesini kullanması

“Andolsun, Biz Musa’ya kitabı verdik ve ardından peş peşe elçiler gönderdik.” (Bakara Suresi, 87), “Biz onu dünyada seçtik, gerçekten ahirette de O salihlerdendir. “ (Bakara Suresi, 130)

Biz tabiri Allah’ın çoğul olduğu anlamına mı gelir? Bu iddia son derece yüzeysel ve cahilce bir yaklaşımdan kaynaklanan bu yanılgından başka bir şey değildir. Biz tabiri tıpkı Türkçede olduğu gibi Arapçada da “Büyüklük, heybet, azamet, yücelik, üstün makam ve mevkii vurgulamak  için kullanılır.  Türkçede muhatabımız tek olsa da ona ‘iz’ diye hitap etmek nasıl nezaketse, yaratıcının da kendi azametini ifade etmek için çoğul kelime kullanması o kadar doğaldır. O yer ve göklerin yoktan yaratıcısı tek hakimidir. Yüceltmek, saygınlık ve kutsiyet ifade etmek için kullanıldığı açıktır.

   Arapçada birinci çoğul şahıs, ‘nûn’ zamiri ile yapılır. Fail tek olmasına rağmen çokluk belirten ve “nûnu’l-azame” denilen bu zamir Arapçada sık kullanılan bir belağat çeşitidir.

 Allah Teala’nın sıfatlarını, fiillerini ve icraatlarını ifadeye, dilin imkânlarının yetmediği de bir gerçektir. Düşünün bir kere” Yoktan var etmek” anlamındaki fiili bir daha nerede, kim için kullanabiliriz? Allah her şeyi ilk kez yaratmıştır, insanlar ise o yaratılana ancak şekil verebilmektedirler. İşte dil bazen yaratıcıyı anlatmakta yetersiz kalır (Yıldırım, Kur’ân’da Uluhiyyet, İstanbul, 1997, s.57)

Ayrıca Allah biz ifadesini bazen vasıta olarak kullandıklarını kastetmek için de kullanır. Yani Allah icraatına bazen mahlûkatını perde yapmak suretiyle onlara değer verdiğini göstermek için de bu ibareyi kullanmıştır: “Hiç şüphe yok ki o zikri, Kuran’ı Biz indirdik, onu koruyacak olan da Biziz.” (Hicr sûresi, 9) Kuran’ı melek Cebrail vasıtası ile indirtmiş ve o Kuran peygamberimiz, sahabe ve hafızlarca korunma altına alınmıştır. Allah (cc) Bakara sûresinde “bir halife yaratacağım” ( 30. ayet ) dedikten biraz sonra “kulnâ”: dedik ( 35. ayet ) buyurur. Şimdi burada Cenab-ı Allah yaratma fiilinin yalnız kendisinin olduğundan, yaratmada hiçbir sebep, hiçbir vasıta bulunmadığından dolayı orada “Ben yarattım” derken, “dedik” ifadesinde, Cenab-ı Allah’ın kelamını insanlara tebliğde Vahy meleğinin, Hz. Peygamberin ve daha başka vasıtaların sebepliği söz konusu olduğundan Cenab-ı Allah orada cemi sigasıyla “Biz dedik” buyurur (B. Said Nursi, İşaratu’l-İ’caz, Bakara 30 tefsirinde (s. 297, İhsan Kasım neşri, 1409/1989)

“Biz sana aşikar bir zafer ihsan ettik. Bu da Allah’ın senin geçmiş ve gelecek kusurlarını affetmesi içindir” (Fetih sûresi, 1-2) ayeti için Âlûsî: “Allah Teala’nın azamet cem’i ile zaferi Kendisine isnad ettikten sonra affetme işini ism-i a’zam olan Allah lafz-ı celiline isnad etmesi şuna işaret edebilir: Mağfiret etmede hiçbir sebebin dahli yoktur. Ama zaferi Allah bazı vasıtaları kullanarak verir. Bazı âlimler şöyle demişlerdir: Büyüklerin âdeti, konuşmalarında birinci çoğul şahsı kullanmadır. Çünkü ekseriya yaptıkları icraatları, görevlilerini çalıştırarak gerçekleştirirler.” (Ruhu’l-Meani, Fetih sûresi, 1-2 tefsirinde (26/91)

Bazen tekil ve çoğul zamir aynı ayette geçer, mesela. “Ahirette Allah nezdinde olan nimet, eğer bilirseniz, sizin için elbette daha hayırlıdır. Sizin elinizdekiler tükenir ama Allah’ın elinde olanlar bakidir. Biz sabredenleri, işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız.” (Nahl sûresi, 95-96) Bu ayet için  Âlûsî, “ Ödüllendireceğiz ifadesinde üçüncü tekil şahıstan birinci çoğul şahsa geçilmesi, “ahirette Allah nezdinde olan nimet, eğer bilirseniz sizin için elbette daha hayırlıdır” cümlesinde yer alan vaadi te’kid için olup sözünde durmanın ehemmiyetini hatırlatmak gayesine yöneliktir.” (Ruhu’l-Meani, Nahl sûresi, 95-96 tefsirinde (14/225) diye açıklar.

 Bazen de bu biz anlamındaki azamet cem’i, failin büyüklüğünü hatırlatmanın yanı sıra, aynı zamanda mef’ulün- Nesenenin – ehemmiyetini de göstermek gayesine yöneliktir. “İman edip yararlı işler yapanların mükâfatlarını ise tam tamına ödeyeceğiz. Allah zalimleri sevmez” (Al-i İmran sûresi, 57) ayetinin tefsirinde İbn Âşur şöyle der: “Nüveffihim diye azamet nununa izafe etmek, failin yaptığı işin azametine dikkat çekmek içindir. Zira Büyüğün bağışı da büyük olur.” (Tefsiru’t-Tahrir ve’t-Tenvir, Âl-i İmran sûresi, 57 tefsirinde (1/761) Buna bir başka örnek de şu ayet-i kerimedir: “Allah’a itaat edin, Resulüne itaat edin! Eğer yüz çevirirseniz bilin ki Elçimizin görevi sadece açık bir tebliğden ibarettir.” (Teğabün sûresi, 12) Âlûsî bu ayetin tefsirinde şöyle der: “Zamirle ifade ederek “onun görevi” denmesi beklenirken azamet cem’ine muzaf olarak “Elçimiz” buyurulması, Hz. Peygamber (a.s)’ı şereflendirmek gayesiyledir. Ayrıca hükmün medarına yani tebliğ görevine, bir de ondan yüz çevirmenin ne derece büyük bir vebal olduğuna (adeta Allah’tan yüz çevirme olduğuna) dikkat çekmek içindir.” (Ruhu’l-Meani, Teğabün sûresi, 12 tefsirinde (28/125)

   Azamet üslubunun kullanılmasında failin azametini veya yapılan icraatların ehemmiyetini yahut o icraatların her tarafta çoklukla bulunduğunu, ayrıca çok sayıda kişinin onları gerçekleştirmede sebeplik açısından rol oynadığını, Allah Teala’nın onlara değer verdiğini göstermek gibi çeşitli fonksiyonlar bulunmaktadır. ( Prof. Yıldırım, Yeni Ümit Dergisi Sayı:79 Yıl:2008 )

                                                         Haman kimdir?

 Kuran’da kendilerince tutarsızlık bulmaya çalışanların öne sürdükleri iddialardan biri de, ayetlerde Firavun’un adamlarından biri olarak geçen “Haman” hakkındadır. Tevrat’ta Hz. Musa’nın hayatını anlatan bölümde, Haman’ın adı hiç geçmez. Fakat Haman ismi Kitabı Mukaddeste, Hz. Musa’dan yaklaşık 1100 sene sonra yaşamış ve Yahudiler’e zulmetmiş bir Babil kralının yardımcısı olarak geçmektedir. İşte Kuran’ı Peygamberimizin Tevrat ve İncil’den bakarak yazdığını iddia edenler, Hz. Muhammed’in bu kitaplarda anlatılan bazı konuları Kuran’a yanlış aktardığı gibi bir safsatayı ortaya atarlar.

  Oysa bu iddianın tümüyle dayanaksız olduğu Mısır hiyeroglifinin bundan yaklaşık 200 yıl önce çözülüp, Eski Mısır yazıtlarında “Haman” isminin bulunmasıyla ortaya çıkmıştır. O zamana kadar Eski Mısır dilinde yazılmış kitabeler ve yazılar okunamıyordu. Eski Mısır dili hiyeroglifti ve çağlar boyunca bu dil varlığını sürdürdü. Fakat MS. 2. ve MS. 3. yüzyılda Hıristiyanlığın yayılması ve kültürel etkisiyle Mısır, dinini olduğu gibi dilini de unuttu, yazılarda hiyeroglif kullanımı azaldı ve sona erdi. Hiyeroglif yazısının kullanıldığı bilinen en son tarih MS. 394 yılına ait bir kitabedir. Bundan sonra bu dil unutuldu ve bu dilde yazılmış yazıları okuyabilen ve anlayabilen kimse kalmadı. Ta ki bundan yaklaşık iki yüzyıl öncesine dek. Eski Mısır hiyeroglifi 1799 yılında, Rosetta Stone adı verilen MÖ. 196 tarihine ait bir kitabenin bulunmasıyla çözüldü. Bu tabletin özelliği üç farklı yazıyla yazılmış olmasıydı: hiyeroglif, demotik (hiyeroglifin el yazısı şekli) ve Yunanca. Yunanca metinin de yardımıyla tabletteki Eski Mısır yazısı çözülmeye çalışıldı. Tabletin tüm çözümü, Jean-Françoise Champollion adlı bir Fransız tarafından tamamlandı. Böylece unutulan bir dil ve bu dilin anlattığı tarih aydınlanmış oldu. Bu sayede Eski Mısır uygarlığı, onların dinleri ve sosyal yaşantıları hakkında birçok şey öğrenildi.

  Hiyeroglifin çözümüyle konumuzu da ilgilendiren çok önemli bir bilgiye daha erişilmiş oldu: “Haman” ismi gerçekten de Mısır yazıtlarında geçiyordu. Viyana’daki Hof Müzesi’nde bulunan bir anıt üzerinde bu isimden söz ediliyordu. Aynı yazıtta Haman’ın Firavun’a olan yakınlığı da vurgulanıyordu. (Walter Wreszinski, Aegyptische Inschriften aus dem K.K. Hof Museum in Wien, 1906, J C Hinrichsche Buchhandlung)

 Tüm yazıtlara dayanılarak hazırlanan, “Yeni Krallıktaki Kişiler” sözlüğünde ise Haman’dan “Taş ocaklarında çalışanların başı” olarak bahsedilmektedir. (Hermann Ranke, Die Ägyptischen Personennamen, Verzeichnis der Namen, Verlag Von J J Augustin in Glückstadt, Band I,1935, Band II, 1952) Gerçekten de ortaya çıkan sonuç müthiş bir gerçeği ifade ediyordu. Haman Kuran’a karşı çıkanların aksine aynen Kuran’da geçtiği gibi Hz. Musa zamanında Mısır’da yaşayan bir kişiydi ve Kuran’da bahsedildiği gibi o Firavun’a yakın ve inşaat işleriyle ilgili bir kişiydi.

   Nitekim Kuran’da, Firavun’un kule yapma işini Haman’dan istemesini aktaran ayet de bu arkeolojik bulguyla tam bir mutabakat içindeydi: Firavun dedi ki: “Ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yak da, bana yüksekçe bir kule inşa et, belki Musa’nın ilahına çıkarım çünkü gerçekten ben onu yalancılardan (biri) sanıyorum.” (Kasas, 38)

  Sonuçta, Eski Mısır yazıtlarında Haman’ın adının bulunması Kuran aleyhinde birtakım zorlama iddialar getirenlerin bir iddiasını daha boşa çıkarmakla kalmayıp Kuran’ın gerçekten Allah katından olduğunu da bir kez daha ortaya koyuyordu. Zira Kuran Peygamber devrinde ulaşılması ve çözülmesi mümkün olmayan bir tarihi bilgiyi mucize şeklinde bize aktarmaktaydı.

 Kitabı Mukaddeste geçen Haman bölümü birçok batılı araştırmacı ( Prof. Albert A.List, Lewis paton, Carey Moore…) kurgu hatta abartılı komedi içerikli hikaye-masal olarak nitelemelerde bulunmaktadırlar: 175 ili olan bir ülkeden, 180 gün süren partilerden ve savaşlarda öldürülen 75.000 insandan bahsedilir… vb. Kitabı Mukaddesteki bu senaryoyu mitolojik olarak yorumlanır ve eski Yahudi festivali  (Feast of Purim) hakkında insanları ikna etmek isteyen bir kişi tarafından yazıldığı kanaati mevcuttur. Buradaki Haman karakteri özellikle festival zamanı çok fazla ön plana çıkmıştır.

 Kuran’da geçen Haman karakteri ise eski ahitteki senaryodan çok farklı özellikler gösterir. Kitabı Mukaddesteki Haman karakteri ile ancak isim benzerliğinden bahsedilebilir. Çünkü iki karakter arasında hem zaman hem mekan farklılığı bulunmaktadır. Oxford üniversitesi öğretim üyesi Adam Silverstein (“Hāmān’s Transition From Jāhiliyya To Islam”, Jerusalem Studies In Arabic And Islam, 2008 (published 2009), Volume 34, pp. 285-308.) Ahitteki Haman ile Kuran’daki Haman arasında üç fark olduğunu belirtir. Aradaki zaman – mekan ( Ahitte İran’dan bahsedilmektedir! ) farkı, karakterlerin özellikleri ve anlatılan konuların farklılığı üzerinde geniş açıklamalar yapar! Tüm bu farklılıklar Kuran’a kaynaklık yapamayacağının da delilidir. (A. H. Jones, “Hāmān”, in J. D. McAuliffe (Ed.), Encyclopaedia Of The Qur’an, 2002, Volume II, op. cit., p. 399)

Not: Haman adının Mısır yazıtlarında h-m-n-h  kökeni ile geçtiğini ve haman ile yazıtlardaki hmnh’nin aynı şey olmadığını ileri süren bir görüş vardır. Bu iddiada bulunan kişi hemen sonra haman kelimesinin Humajun  kelimesinden türediği de ileri sürmüştür. Yani Güya Kuran’a cevap verdiğini iddia eden kişi, hmnh kökeni ile haman aynı değil derken, haman kelimesinin kökenini ‘humajun’ olarak gösterebilmektedir ki isimlerin diller arasındaki geçiş sürecindeki değişimini* önce kabul etmeyen bu kişi, sonra kendi iddiasına delil olarak bu değişimi kendi kabul ederek İslam’a saldırmaya çalışmaktadır. Amaç saldırmak olunca kendi ‘cevabında’ bile böyle tutarsızlıkların farkına varamamaktadır insanlar! Nefret ve ön yargı böyle bir şey!

* Mesela Türkçe’deki Ayşe kelimesinin Arapça aslı Aişe şeklindedir. Daha ilginci yazılımında ( عاءشه ) sonunda yuvarlak te harfi bulunmakta yani yazılırken, ‘Aişetün’ şeklinde yazılmakta, okunurken Aişe şeklinde okunmakta ama Türkçeye Ayşe şeklinde geçmiş bulunmaktadır. Benzer şekilde diller arası isim değişikliğine bir kaç örnek daha verelim: Aaron: Harun, Elijah: İlyas, Eve: Havva, Isaac: İshak, Antony: Adnan, Aleksandr: İskender, Zachary: Zekeriya, Salomon: Süleyman, Johannes: Yunus, Meryem: Mary: Maria: Miriam,…

Daha detaylı bilgi için (Yaklaşık 45 sayfa İngilizce ve 15 sayfa dipnotlu )İngilizce şu kaynağa bakılabilir: http://www.islamic-awareness.org/Quran/Contrad/External/haman.html

  İşin ilginci farklılıklardan haberdar olanların bu defa konuyu Muhammed yanlış anlamışa getirip yine hata aramaya devam etmeleridir! Kısaca önyargılı bakış açısı ve subjektif bir anlayışla amaç eksik aramak, çamur atmak olunca muhatabı ikna etmek mümkün olamamaktadır!   “Onların kalpleri vardır, onunla gerçeği anlamazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır ama onlarla işitmezler.” ( Araf, 179)

                                     Firavun boğuldu mu boğulmadı mı?
İsra 103. ayet: “ Derken Firavun, Musa’yı ve İsrailoğullarını Mısır’dan sürmek istedi. Biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk.”, Zuhruf 55. ayet: “Nihayet bizi gazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk.” Ayetler Firavunun boğulduğunu ifade ederken, Yunus 92. ayet: ” Biz de bugün senin bedenini arkandan gelenlere bir ibret olsun diye kurtaracağız. Bununla beraber, insanların birçoğu âyetlerimizden yine de gafildirler.” Diyerek boğulmadığını belirtir, bu çelişki değil midir?  Firavun boğulduktan sonra bedeni ibrete olması için sahile atılmış, denizde çürütülmemiştir. Çelişki yoktur.

                             Nuh’un tüm Oğulları gemiye bindi mi?

   Enbiya 76. ayet: “ Nuh da daha önceleri bize yalvarmıştı; biz de onun duasını kabul ettik, kendisini ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtardık.” Hud 43. ayet: “ O, dedi ki; “Ben, beni sudan koruyacak bir dağa çıkacağım”. Nuh da “Bu gün Allah’ın merhamet ettiğinden başkasını, Allah’ın bu emrinden koruyacak kimse yoktur.” dedi. Derken dalga aralarına giriverdi. O da boğulanlardan oldu.” İlk ayet ailesi kurtuldu derken, ikinci ayette oğlunun boğulduğu açıkça ifade edilir.

   Hud  suresinin 46. ayeti bize gerçeği ifade eder: “Allah: “Ey Nuh! O kesinlikle senin ehlin (âilen)‘den değildir. Çünkü o salih olmayan bir amelin sahibidir. Hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme! Ben, seni, cahillerden olmaktan sakındırırım.”

    Gördüğümüz gibi Allah-ı Teala Nuh’un o oğlunu Enbiya 76. ayette geçen ailesinden bir fert kategorisine koymamıştır.

                                    Allah’ın oğlu olabilir mi olamaz mı?

   Zümer 4. ayet:”Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, elbette yaratacağından, dileyeceğini seçecekti. Ama o bundan münezzehtir. O, tek ve kahredici olan Allah’tır.” ,  En’am 101. ayet: “ Gökleri ve yeri yoktan var eden O’dur. Eşi de olmadığı halde, nasıl olur da çocuğu olur? Her şeyi yaratan O’dur. Ve O, her şeyi bilendir.”

   Verilen iki ayette de Allah’ın oğlunun olabileceği sonucunu çıkarmak için en hafif deyimi ile mantık yoksunu olmak gerekir.

                                            Her şey çift mi yaratılmıştır?

    ( Zariat 49, Yasin 36) Bütün hayvanlar çift yaratılmıştır deniliyor fakat bakteri ve virüslerin dişisi ve erkeği yoktur. Bölünerek ürerler.

     “Zevc (çoğulu, ‘ezvâc’) kelimesi, karı koca için olduğu gibi ayakkabılar içinde kullanılır.” (Maurice Bucaille, Müsbet ilim yönünden Tevrat İnciller ve Kur’an, s. 304 )  “Yüce Allah evreni zıtlıklar ahengi içinde yaratmıştır.”  (Prof. Cağfer Karadaş, Kafama takılanlar 2, s. 44 )

      Eğer melekler yaratılmamış olsaydı, zıt çiftler halinde yaratılma kanunu bozulmuş olurdu. Varlıklar ancak zıtları olduğunda bilinebilir. Eğer çirkinlik ve kusurluk yaratılmamış olsaydı, güzellik ve kusursuzluk bilinemezdi, hastalık olmasaydı sağlığın ne derece önemli olduğu takdir edilemezdi. Bu sebeple Allah varlıkları çiftler halinde yaratmıştır. Varlıklar zıtları ile bilinir. Kafamızda sıcak diye bir kavram olmasa, soğukta bilinemez. (Prof. Doktor Soner Duman, Allah’ım sorularım var, s. 82, 199, 267)

   Ayetlerde geçen çift kelimesi Kuran’da “ Zevc “ kelimesi ile geçmektedir. Türkçede bile karı- koca için zevce yani ‘Eş’ kelimesi kullanılır. Yani bir şeyin zıttı ile beraber bir olması, çift olmasıdır burada kastedilen. Her şey çifttir. Siyah beyaz, artı eksi, gecegündüz, kadın erkek, beden ruh, dünya ahiret… Müfessirler de  “her şeyden çift çift yaratma”nın anlamını açıklarken daha çok “gece-gündüz, erkek-dişi, yer-gök, insan-cin, iman-küfür, ay-güneş” gibi karşıtlık örnekleri üzerinde durmuşlardır.(Taberi, XXVII/8-9, Elmalılı Tefsiri, VI/4543-4544 ) Ayrıca canlı-cansız her şey, elektron, nötron ve protonlardan meydana gelir. Bu üç unsurun da eşleri vardır ki bunlar anti elektron, anti nötron, anti protondur. Buna göre her şey çifttir, ikili sisteme sahiptir.

    Birkaç yıl öncesine kadar atomu tanımlarken “ Bölünemeyen en küçük yapı birimi.” Tanımı kullanılırken artık atomunda artı ve eksi yüklü olduğunu bilmekteyiz. Paul Dirac adlı bilim adamının atom parçacıklarının da çift yaratıldığını, yani elektron karşısında pozitronun bulunduğunu tespit edip “parite kanunu”nu keşfetmiş ve bu sayede Nobel Ödülü kazanmıştır. Sormak gerekir bu bilim adamının buluşundan bir yıl önce atomlar çift yaratılmadı diye iddiada bulunan adamın bir yıl sonraki hali nice olurdu acaba? Aynı durum, “ Bilimin her şeyi çözdü- açıkladı, karanlık- bilinmez hiç bir şey kalmadı mı ki “ insanlar rahatlıkla ‘ Şunun çifti yok, o halde…’ diye cümleye başlayabilmektedirler!

   Eşeyli üremede ise, aynı türe ait iki bakteri yan yana gelerek aralarında geçici sitoplazmik köprü oluşturur. Bu köprü aracılığıyla DNA molekülü, tamamen veya kısmen bir bakteriden diğer bakteriye aktarılır. Bu gen aktarımı olayına “konjugasyon” denir. Konjugasyon olayı ile yeni özelliklere sahip ve ortam şartlarına uyum yapmış dayanıklı bakteriler oluşur. Eşeyli üremede gen aktarımında bulunan bakteri erkek, geni alan ise dişi olarak kabul edilir. Olay tamamlandığı zaman bakteriler arasında kurulmuş olan sitoplazmik köprü erir. Salyangozun üremesi için de çift olması gerekir. Salyangozlar hermafrodit (Çift eşeyli) canlılardır. Yani hem dişi ve hemde erkeklik organı aynı hayvanda bulunur. Fakat yine de çiftleşmeleri gerekmektedir. Kıştan çıkan salyangozlar ilkbaharda gece gündüz sürekli körpe filizleri yerler. Çok çabuk gelişirler. İki salyangoz yüz yüze gelerek uzuvları sayesinde birbirlerini döller. Her yıl çiftleşmeyebilirler ve mayıs ayında çiftleşirler. Bir defa çiftleşme ile birkaç yıl yumurtlamaya devam ederler. Çiftleşme mayıs ve ağustos aylarında iki defadır. Yumurtlama ise bir defadır. Burgonya cinsi salyangoz çiftleşmeden 12-15 gün sonra, bir başka tür ise 5-8 gün sonra yumurtlar.”

Fizikçi Paul Dirac: “Her bir elektronun aynı kütle değeri fakat karşıt yükte bir ikizinin olduğu anlaşılmıştır.”  (Metin Aydın, Ateizm Yanılgısı, s. 289)   

                                 Maymunlara dönün ne demek?

       Bakara 65, Maide 60,166. ayetlerde insanlar ceza olarak maymuna dönüştürülüyor.

    Kuran usulü hakkında hiçbir bilgisi olmayan insanların böyle iddialarda bulunması gayet doğaldır. Teşbih, benzetme sanatı Kuran’ın indiği dönemde, sözlü sanatın geliştiği Araplar arasında çok yaygın olarak kullanılan bir iletişim türü idi. Sözlü sanat, şiir o dönemin Araplarında çok yaygın idi. Müberrid, El-kamil  adlı eserinde : “Şayet bir kimse; Araplar sözlerinde ekseriyetle teşbih  kullanır derse, bu söz doğrudur.”derken İbn- i  Abbas :” kur’an’ın herhangi  bir yeri size kapalı gelirse, şiire ( Şiirde kullanılan sanat türlerine ) müracaat ediniz. Zira şiir, arapların divanıdır. ” diye açıklamada bulunur. Sututi, “ Mecaz gibi, kinayenin varlığı da cumhur tarafından kabul görmüştür.” (Süyuti, 2:789) derken İşaratu`l–İcaz, s: 12–30’da:”  Müteşabihat denilen Kur`ân–ı Kerim’in üslûpları hakikatlere geçmek için ve en derin incelikleri görmek için avamı nasın gözüne bir dürbün veya numaralı birer gözlüktür.” denir.

   Cevaba geçersek, Türkçede bile” Maymun iştahlı” diye terimler kullanılırken bu ayetleri anlamama gayreti içinde olanlara sadece önyargının akılları kör eden örnekleri olarak bakmak yeterli açıklama olur kanaatindeyiz.

Ateistler bu başlığı görünce  Ertuğrul Özkök’ün yazarlık yaparken makyaj yaptığını mı iddia edecekler acaba? Bazı şeyler için belirli bir birikim ve tarafsız bir bakış açısına sahip olmak gerekir.   Bu konuyu tamamlayan “ Kuran’da mecaz” adlı yazımızı öneririz.

                                                  Ahzab 53. ayet

Ahzab 53. ayette Muhammed, eve gelen misafirlerini Allahın sözleriyle kovuyor.

      Ayet evlere izinsiz girmemeyi tavsiye ediyor. Bu bir görgü kuralıdır. Cahiliye dönemi bu kurallardan habersiz insanlar her konuda olduğu gibi bu konuda da eğitilmektedir. Efendimizin yoğun iş temposunda gereksiz meşguliyet içinde olayın diye hatırlatıyor ki bu sadece efendimizin evi değil tüm evler için söz konusudur. Ayrıca bizzat efendimiz bu kurallara uymakta, izin almadan ve selam vermeden evlere girmemekte, izin gelmezse geri dönmekte idi. (Zâdu’l-Me‘âd , 2/381 , Rıyazu’s-salihin, 872)  Zaten aynı surenin 21. ayeti bize efendimizin bizim için ” Güzel bir örnek ” olduğu açıkça ifade edilir. O (sav) kendi yaşantısı ile bize örneklik teşkil etmektedir ve bu onun ilahi görevlerinden biridir.

                                          İsrailliler üstün müdür ?

       Casiye 16, Bakara 47,122. ayetlerde İsraillilerin dünyaya üstün kılındığı anlatılıyor.

       Üstünlük onlara verilen manevi sorumluluk idi. Hak din onlara gönderilmiş, onu tebliğ edip yayarak maddi ve manevi üstünlük sağlayacaklarına zamanla ilahi dini bozmuşlar dolayısı ile üstünlüklerini de kaybetmişlerdir.

                                                   

                                                       Ahzab 50-52. ayetler

        Ahzab 50,51,52 Bu ayetlerde hemen hemen bütün kadınlar Muhammed’e helal kılınıyor.

     Efendimizin evlilik hayatına baktığımız zaman bu yorumun hayata geçmiş olduğunu görüyor muyuz, hayır! Pratikte uygulama safhasına geçirmeyeceği ayeti neden Kuran’a yazsın (!) o zaman? Demek ki ateistlerin ayetten anladığı ile gerçek aynı değil, peki gerçek ne?
        Ayetin ilk kısmı sadece efendimize değil, tüm inananlara hitap eder, yani ilk bölüm zaten özel değil genel hüküm ifade eder. Ayet önce mehrini vererek evlenilebilecek olan kadınlardan bahseder, bu genele hitaptır sonra ise efendimize özel olan duruma geçer: Ayetin ikinci bölümde efendimizle mehirsiz evlenmeyi kabul edenlerden bahsedilir ki bu da zaten ayette açıkça ifade edilir: Kendini mehir almadan efendimize hibe eden yani karşılık beklemeden; mehri almadan efendimizle evlenmek isteyenlerden bahsedilir ki mehirsiz evlilik sadece peygamberimize özeldir ve bu karşılıklı rıza iledir ama burada kesin “evlen” diye bir emir söz konusu değildir. Kısaca ayetin ilk bölümü genel, ikinci bölümü ise efendimize özel durumu açıklar. 52. ayette de  iddianın aksine Bundan sonra artık başka kadınlar sana helâl olmaz.” denilerek efendimizin evliliğine bir sınırlama getirilmiştir.

.

                                              Fetva ile takva kavramları

    Bir yandan: “İyilik ve fenalık bir değildir… Sen fenalığı en güzel şekilde sav; o zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kişinin yakın bir dost olduğunu görürsün…” (K. 41 Fussilet 34) seklindeki hükümler, diğer yandan bunlara ters düsen: “Ey inananlar…size kısas farz kilindi…Ey akil sahipleri kısas’ta sizin için hayat vardır…” (K. 2Bakara 178-9), ya da “:Bir kötülüğün karşılığı, ayni şekilde bir kötülüktür…” (K. 42 Sura 40) seklindeki hükümler bulunur Kuran’da. Hangi kötülüğe hangi kötülükle karsı konulacağını da : “… hür ile hür insan, köle ile köle,kadın ile kadın…” (K.2 Bakara 178) ya da “… onlara can cana, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe dişle ve yaralara karşılıklı ödeşme yazdık…Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, iste onlar zalimlerdir…”(K.5 Maide 45ayrıca bkz. Bakara 179) seklindeki hükümler de bulunur Kuran’da. Bir yandan öç almayı farz kılan bu emirlerle, ya da: “Sen de müşrikleri hicvü zemmet, yahut onların hicivlerine mukabelede bulun, Cibril’de seninle beraberdir” seklindeki Hadis’lerle 186 haşir nesir olurken diğer yandan: “Her kim öç almayıp bağışlarsa iste bu hareket büyüklerin karidir” (K.42 Sura 43) seklindeki hükümler bulunur Kuran’da.

  Ayetler fetva ile takva boyutunu bizlere ifade etmektedir. Her Müslüman fetvalara göre yaşamalıdır ki bunun içinde kısas ta vardır. Ama olaylara takva boyutu ile bakar, af edici olur, bağışlarsa ecrini, mükâfatını Allah sana verir görüşü de ihlas, samimiyet, İslam’ı yaşamada ileri boyutta olanların tercih edebileceği bir yoldur ki Allah (cc) bunu da tavsiye eder. Ama ne fetva ne takva İslam’a aykırıdır ne de birbirine zıttır. Biri genel ( fetva ) kural, diğeri İslam’ı yaşamada ileri boyuta ulaşmış insanların ( Takva) davranış biçimidir.

  Kısas’tan amaç adalettir. Ama sevap için af ta İslam ruhuna uygun, daha güzel bir davranış biçimidir. Örneğin bir erkek haksız yere öldürülse yakınları üç şık sunulur: ya devlet katili idam eder ya kan bedeli karşılığı para alınıp katil af edilir ya da işin takva boyutu gündeme gelir, Allah rızası için katil karşılıksız af edilir. Her üç şıktan hangisini tercih ederse etsin, sonunda maktulün ailesi tercihte bulundu için toplumda kan davası başta toplumsal sorunlar da baş göstermez.

                                            Kafir alçaltılmıştır

  Din adami: “Allah ve peygamberine karşı gelenler … alçaltılacaklardır… Biz apaçık ayet’ler indirmişizdir, bunları inkar edenlere alçaltıcı ceza var…” (58 Mücadele 5), ya da: “Allah ve Resulü bir ise hükmettiği zaman (inananlara) artik islerinde başka yolu seçmek yaraşmaz. Allah’a ve Peygambere başkaldıran şüphesiz apaçık bir şekilde sapmış olur...” (K. 33 Ahzab 36) seklinde hükümleri gösterirken “Allah’ın hükmüne uygun hüküm vermeyen kafirdir” (K.5 Maide 44) ayet’ini ekler, ve benzer ayet’lerle “şüphe” etmenin yada Kur’an’da çelişki olduğunu söylemenin dinsizlik sayılacağını bildirir.

    Ayetler açıkça inkar eden kafirler alçaltılır derken Müslümanların Allah’ın sözünden çıkmayacağı ifade edilir.  Arada bir çelişki yoktur. Ateist yazar aslında buradan hareketle İslam’ın okuma, düşünme, araştırmaya engel olduğu sonucuna varmak istemektedir ki tam aksine bu konularda yüzlerce ayet Kuran’da bulunmaktadır.

                                 Hıristiyanlar cennete girebilecek mi?

    Bakara 62 Bu ayette yahudi ve hiristiyanların cennete girebileceğinden bahsediyor, fakat Ali imran 19,85,113, Maide, 69,Hac, 17, Bakara, 136. ayetlerinde ise hak dinin İslam olduğundan bahsediyor.

    Bozulmamış, asli unsurlarını muhafaza eden her din mensubu cennete girecektir. Fakat tahrif edilen bozulan, İsa figürlü heykellerle put haneye dönen günümüz  kiliselerine giden Hıristiyanlar tabii ki cennete gidemeyeceklerdir. Günümüzde hak din sadece İslam’dır. Tek ilaha inanıp, putları reddeden tek din İslimdir.

                              Hz. İbrahim’in babası Azer mi Tareh mi?

    Hz. İbrahim’in babasının isminin aslında Azer değil de Terah olduğu Hz. Muhammed’in “Yahudilerin kutsal bildikleri Tevrat ve Talmut gibi kitapları bilenlerden bilgi edinirken böyle bir yanılgıya düştüğü” iddia edilmektedir. Aşağıdaki  ayetten hareketle “Bu yanlışlık, Muhammed’in Yahudi kaynaklarından yaptığı alıntılarla ilgilidir. Öyle anlaşılıyor ki Muhammed, Yahudilerin kutsal bildikleri Tevrat ve Talmud gibi kitapları bilenlerden bilgi edinirken böyle bir yanılgıya düşmüştür.”  demektedir. İçerisinde “Hani İbrahim babası Âzer’e, “Sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz, ben seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum” demişti.” Ayetleri de bulunan En’am suresi Mekkî bir suredir. İslam’a saldırmak isteyenler abii bunları bilmiyor. Enam suresi Mekke’de inmiştir. Mekke de Yahudi yoktur. Yani Yahudilerden bilgi edinme gibi bir durum söz konusu değildir. İkincisi Medine de mevcut bulunan Hayber, Beni Kurayza, Beni Nadir gibi Yahudi kabileleri varken niye hiç bir Yahudi buna itiraz etmedi “ Sen bunu bizim kitaptan aldın ama yanlış almışsın dememiştir?”Onların kafası çalışmıyor da bizim kafirlerin mi çalışıyor? Muhammed b. İshak, “Âzer, Hz. İbrahim’in babasıdır ve Kûfe çevresinde “Kûsâ” köyü halkındandır” demiştir (Tefsîru’t-Taberî). Ebû Hayyân tefsirinde; Âzer’in, marangoz, yıldız bilimci ve mühendis olduğunu ve Nemrud’un da yıldızlara ve hendeseye özel merakı bulunması nedeniyle, ona ayrı bir değer verdiğini belirtir. Nemrud; kendisini ilâh ilân etmiş ve kavmi ona ibadet etmeye başlamıştı. Bu arada inandıkları ilâhları temsil etmek üzere puthanede de putlar vardı. İbrahim (a.s.)’ın babası Âzer de Nemrud tarafından bu puthaneye görevli tayin edilmişti. Sa’lebî’nin naklettiğine göre, daha önce adı Tarah iken, puthanede adı Âzer’e çevrilmiştir. Çünkü Âzer puthanedeki bir putun adı idi (Tecrid-i Sarih Tercümesi, IX, 126). İbrahim (a.s.)’ın babasını inancından dolayı tenkit etmiş ve onu hak dine çağırmıştır ki bu kurana uygundur : “Ana-baban, hakkında bir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için baskı yaparlarsa, onlara boyun eğme ve dünyada onlara iyilikle muamele et” (Ankebût,  8 ) Hz. İbrahim’in babası. Kur’an’da “Âzer” ismiyle zikredilir. Tarih kaynaklarında İbrahim (a.s.)’in babasının Süryânîce “Târeh” olduğu belirtilir. Buna göre, Yakup peygamberin bir diğer isminin de İsrail olması gibi, biri isim diğeri lâkap olmak üzere “Âzer ve Târeh ” aynı şahsa ait isim ve lâkap demektir. Bazıları “Âzer” in çok yaşlı ihtiyar anlamına geldiğini veya bir put ismi olduğunu söylemişlerdir. Ayrıca Târeh’in, İbrahim (a.s.)’ın babası, Âzer’in ise amcası olduğunu ifade eden görüşler de vardır. (Tecrîd-i Sarih Tercümesi, IX, 126) Çünkü arapça da “Baba” kelimesi olan“Ebün” kelimesi aynı zamanda “Amca” anlamına da gelmektedir.

                                                    Kuran’daki yeminler

   T.  Dursun yazdığı yazılarda “Müslümanların Pehlivanı yok diyerek” uzun süre havasını attı. Ama Molla Sadreddin Yüksel’in yazdığı “Makaleler” adlı kitap ,  Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’nin ortaya çıkıp tarafsız bir zeminde tartışmayı kabul etmesini görmezden gelir. Diyanet’in ” Muhatap alıp reklam yapmama”  kuralını  ise istismar eder. Ahmet kekeç’in karşılıklı sohbetini tahrif ederek dergide yayınlar!

    Turan, İnandırmak İçin Kuran’daki Tanrı’nın And İçmeleriyazısınaKuran’ın Tanrı’sıyla Tevrat’ın Tanrı’sının birçok benzerlikleri vardır.” Diye başlıyor. Aklınca Hz. Peygamberin, İslam’ı Yahudilerden aldığını iddia ediyor. Halbuki efendimiz ve bizzat Kuran sürekli Tevrat’ı ve İncil’i tasdik ettiğini ama onların tahrif edildiğini ileri sürer. Bu konuda” İslam tüm dinlerin özüdür.” Çalışmamızı tavsiye ederiz.

   Kur’an Arapça indirilmiştir. “Biz onu sana, aklınızı çalıştırasınız diye, Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” (Yusuf, 2) dolayısıyla Kuran’ı o dili kullanan insanlarının kullandığı mantık içinde anlamak gerekir. Türkçe düşünerek İngilizce, Fransızca anlaşılmadığı gibi Arapçada anlaşılmaz. Acaba T. Dursun İngilizcede “Çok yağan yağmuru” ifade için kullanılan “It’s raining cats and dogs.”(Gökten kedi köpek yağıyor) ya da Fransızcadaki “il pleut des cordes” (Gökten ip yağıyor) cümlelerini nasıl anlardı ya da anlayamazdı merak ederdik.  Seyyid Şerif Cürcani, Tarifât” isimli  eserinde Yemin’i şöyle tarif eder, Lügatte; kuvvet demektir. Şer’i ıstılahta ise; Allah’ın ismini söyleyerek veya alakalandırarak, haberin iki tarafından birisini kuvvetlendirmektir.” ( Yani Turan’ın iddia ettiği gibi “inandırmak için değil.) Celaledddin es-Suyuti de “İtkan” da; Kasem ( Yemin) ile maksat, haberin gerçekliğini ortaya koymak ve onu pekiştirmektir,der. Nitekim Ebu’l-Kasım Kuşeyri de, “Muhakkak ki Allah kasemi, delilin mükemmel (olduğuna işaret) ve pekiştirme için ifade etmiştir.” Demektedir. Kuranı Kerimdeki yeminlerin sebepleri aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir.

a) İslam’dan önce Arapların sosyal hayatında yeminin rolü büyüktür. Bunun mahiyetini Johs Pedersen “İslam Ansiklopedisi”nde etraflıca izah etmiştir. (İslam Ansiklopedisi, 6/374-378) Arapların öteden beri alıştıkları bu usulü Kuranı Kerim muhafaza etmiştir.

b) Yüce Allah indirdiği ayetlerini ve delillerini, bu türlü yeminlerle pekiştirmiştir. Bunda garip görülecek bir taraf yoktur. Kuranın o anki muhatabı onlardı ve hiç bir Arap ta “Allah, Kuran da niye yemin ediyor?” diye sormamıştı.

c) Yemin her zaman pekiştirmek için değil, bazen de o şeyin kıymetine işaret etmek ve kadrini yüceltmek için de kullanılır. Yemin, bir şeyin faziletli oluşuna ya da faydasına da işaret eder. “Tin” suresinde Yüce Allah “Zeytine ve incire” yemin etmektedir. Günümüzde bunların sağlık açısından faydaları daha yeni yeni anlaşılmaktadır.

d) Yemin dinleyenlerin dikkatlerini çekmek için kullanılmıştır.

e) Arapçada isim tamlamasında muzaf eğer biliniyorsa hazfedilebilir. Yani ayette geçen “Veş-şemsi” ( Güneşe yemin olsun) kelimesi “Ve Rabbi’ş Şemsi” ( Güneşin rabbine yemin olsun), demektir.

  Özetle, Kuran’da neye yemin ediliyorsa muhatabın ona dikkatini çekmek ister ve oradan da gerçeğe ulaşmasını istenmektedir. Yemin edilenler bilinçli ise şahit, bilinçsiz ise delil hükmündedir.

                   Kocası ölen bir kadın ne sürede iddet bekler?

        “Ölüp de geriye eşler bırakan erkekleriniz, eşlerinin evlerinden çıkarılmaksızın bir yıl boyunca geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Çıkarlarsa, kendileri için uygun olanı yapmalarından siz sorumlu değilsiniz. Allah Güçlüdür, Bilgedir.” (Bakara, 240)

       “İçinizden ölen erkeklerin geride bıraktığı eşleri, dört ay ve on (gün) beklerler. Sürelerini doldurunca artık kendileri için uygun olanı yapmalarında size sorumluluk yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberlidir.” (Bakara, 234)

 Kocası ölen bir kadının durumuyla ilgili bazı hükümler Kuran’da bildirilmektedir.Bu ayetlerin birisinde bir yıllık bir süreden söz edilirken diğerinde ise dört ay on günlük bir süreden söz edilir. Sürelerin farklı olmasının sebebi, dul kalmış kadınlar için farklı konularda farklı süreler bildirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu konuyla ilgili ayetler şu şekildedir:

      Bakara suresinin 240. ayetinde bildirilen konu dul kalmış kadınların kocalarının evinde bir yıl kalma hakkının olduğunun bildirilmesidir. Kocası öldükten sonra miras paylaşımında kocaya ait ev farklı kişilere miras olarak kalmış olabilir. Bu durumda kadının bu evde bir yıl oturma hakkı vardır. Ayrıca geçiminin de sağlanması gerekir. Bakara Suresi’nin 234. ayetinde ise kocaları ölen kadınların dört ay on gün süreyle beklemeleri ve bu süre içinde evlenmemeleri buyrulmaktadır. Ama kadın 4 ay 10 gün sonra isterse evden ayrılır ve evlenebilir. Dolayısıyla iki ayette kadın için farklı iki durum hakkında hüküm bildirildiği görülmektedir.

                                                Yılan mı? Ejderha mı?

   “Böylelikle (Musa) asasını fırlatınca, anında apaçık bir ejderha oluverdi.” ( Araf, 107),   “Böylece, onu attı; (bir de ne görsün) o hemen hızla koşan (kocaman) bir yılan (oluvermiş).” (Taha, 20)

    Burada dikkat edilmesi gereken ilk nokta, Araf suresindeki ve Taha suresindeki anlatılan iki olay birbirinden farklıdır.  Aynı konudan söz edilmemektedir. Eğer ayetinden önceki birkaç ayet okunsa bu rahatlıkla görülebilir. Araf suresinin 107. ayetinde firavunla karşılaşma esnasında yaşanan bir olay anlatılır ve ona karşı Musa asasını atar. Taha suresinin 20. ayetinde ise Firavuna gitmeden önce Allah Musa’ya verdiği mucizeleri gösterirken, asasını atmasını ister. Bunun dışında iki ayette geçen kelimeler birbirinden farklı olsa da, ortak sözlük anlamları vardır. Sözlüğe bakıldığında ikisini de “yılan” anlamı olduğu görülecektir. Mesela Taha 20 de geçen kelime “Hayyatun”nun anlamı “yılan”dır. ( Kaynak: Kuran’ı kerim lügatı , Timaş yayınları sayfa, 160) Araf 107 deki “Suaba” kelimesinin de yılan anlamı vardır. ( Kaynak: Kuran’ı kerim lügatı , Timaş yayınları sayfa, 112) Fakat bazı meal yapanlar yılan anlamını değil, diğer anlamını mealinde kullanmışlar. Bunlar eş anlamlı kelimelerdir. Bu yönüyle de bakıldığında da yine ortada bir çelişki olmadığı anlaşılmaktadır.

Hz Musa’nın asası: “Hemen apaçık bir ejderha oluverdi” (Araf 107; Şuara 32)  “Hızla sürünen bir yılan”  (Taha, 20) Yılan haline geldiği anda küçük ve hızlı bir yılan oldu. Sonra büyük bir yılan haline gelecek şekilde gelişti. Buna göre ”cân’ kelimesi ile bir hali ‘se’bân’ kelimesi ile de diğer hali kastedilmiştir.(Flamur Kasami, Kur’an’da çelişkili gibi görünen ayetler, s. 157-159)

                               Şeytan Melek mi yoksa Cin mi?

    “Meleklere, Adem’e secde edin demiştik de iblis müstesna hepsi secde etmişlerdi. ” (Bakara, 34 )

Burada Allah iblisi meleklerden istisna etmiştir. Ayette gecen İlla iblis –iblis dışında “ cümlesi, meleklerle beraber anılan bir çoğul cümlenin, bunun dışında bırakılan istisna tek bir kavramı belirtmektedir. Burada Allah’ın seslendiği varlık meleklerdir. Dolayısıyla çoğunluğa sesleniş tarzı, cümlenin kurulumunda etmendir ve içlerinde ki bir istisna olan iblise seslenmesi bu secde işinde melekleri saf dışı bırakacaktır. Mesela “müdür kapıdan içeri girince, tüm öğrenciler ayağa kalktı, yalnız öğretmen hariç.” Cümleri bu manayı teyit etmektedir. Ayetin devamında: “  O,yüz çevirdi (eba),kibirlendi (ve’stekbere) ve kafirlerden oldu (ve kane mine’l-kafirin).” Ayeti de iblisin meleklerden olamayacağının alametidir. Çünkü melekler asla Allah’ın emrine isyan etmezler. İblis kibir gibi bir özelliğe sahipse, bu onun cinlerden olduğunun alametidir; İnsan henüz yeni yaratılıyor, bunun dışında kbirlenme özelliği oan tek yaratık cinlerdir. İnsan ve cinler dışındaki tüm varlıklar Allah’ın emrine itaat ederler: Güneş ışık verir, arı bal yapar, dünya döner, melekler görevlerini yaparlar. ‘Kafirlerden oldu’ kelimesi, olmadan önceki halinin, meleklerle beraber itaat ettiğini ve Allaha karşı gelmediği anlaşılmaktadır.

Ayette şeytanın çoğul bir gurubun yani meleklerin içinde olması, yaratılış itibariyle farklı bir duruma sahip olsa da fark etmeyecektir.,Allah’a melekler gibi itaat etmesi,kafir cinlerden olmamasının sebebidir.ta ki; adem’e secde emri kesin olarak verilmesine kadar.

Bunun için Muhammed ibn ishak ,Hallad’dan ,Ata’dan,Davud’dan ve İbn Abbas’tan nakleder ki;o şöyle demiş:

-İblis günah işlemezden önce (davranış ve itaat olarak) meleklerden bir melek idi ve ismi Azazil olup yeryüzünde yaşardı. Çalışma bakımından meleklerin en ileri gidenlerindendi içlerinden en bilgini idi, Bu husu,onu kibre sevketti ve o Hınn adı verilen bir kabileden idi. ( Hadislerle kuran-ı Kerim tefsiri, İbn kesir, Çağrı yayınları-C2,syf.288 ) Davranış ve itaat boyutunda meleklerle aynı anlamda çağrılan iblisin, yaratılış itibariyle meleklerden farklı olması onun cin sıfatında olmasını gerektiriyor. ancak ayetin manasında bu böyle söylenmemektedir.söyleniş tarzında çoğunluk bir gurup meleklere,ve bunlarla aynı davranış içerisinde bulunan ve yaratılış itibariyle farklı olan iblise yöneliktir.ancak itaat etmemesinden sonra ayetin devamında,o zaten bir cin ve kafir cinlerden oldu ayetiyle birebir teyid edilerek.anlamın iblisin meleklere ait yada cinlere mi ait olduğu ihtilafı ortadan kalkmış olmaktadır.

Kehf süresinin 50.ayeti zaten tümüyle konuya açıklık getirmektedir: Yine o vakti hatırla ki biz, meleklere: “Âdem’e secde edin!” demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı.”  Bakara 34. ayetteki istisna burada ifade edilmiş, “İnsan ve cinlere has olan” kibirlenebilme özelliği Adem babamızın yaratılması ile depreşmiş, melekler seviyesinden ( Azazil iken ) iblis seviyesine inmiştir.


   Tanrı kendi kaldırabileceğinden daha ağır bir taş yaratabilir mi?

   Allah kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi?  Kaldıramayacağı bir taş olan zatın Allah olması mümkün olabilir mi ? (Ömer Faruk Korkmaz, Sorun kalmasın, s. 101) 

     Bizde bir soru soralım: Bir Giritli “bütün Giritliler yalancıdır” dese, bu Giritli doğrumu söylüyor yoksa yalan mı?   ‘Su her şeyi ıslatır, suyu kim ıslatmıştır?’ … Eveeeet, bazen mantık tıkanır. Acaba amaçta bu mu…gelelim cevaba: Bir kere bu soru tam bir laf oyunu, demagojidir: “Allah’ın gücü” ve “yaratmak” kavramları birlikte sunulmuş iki sıfatın yarışına girişilmiştir. Kendi kaldıramayacağı bir taştan bahsedersek; güçsüz, yaratamayacağını ifade edersek; yaratıcılık sıfatı zedelenen bir tanrıdan bahsetmiş oluruz.Buna göre soru, bir cevap almaktan çok zihin bulandırmaya yönelik bir oyundur.Bu soru mantıksızdır çünkü;Yaratılması düşünülen varlığın şu anda mevcut olmadığı kabul edilmektedir. Hayal edilen varlığın yaratılması, Allah’tan beklenmekte, böylece Allah’ın yaratıcı olduğu, o hayalî varlığın ise yaratılan olacağı kabul edilmektedir. O hayalî varlığın yaratılması, Allah’tan istendiği gibi, onun büyüklüğü, gücü, dirayet ve azameti de Allah’tan istenmektedir. Kısaca Allah’ın nihayetsiz büyük, yegâne yaratıcı, ezelî ve ebedî mutlak kâdir olduğu; sonradan yaratılan taşın ise yaratılmaya muhtaç, aciz, zelil, miskin olduğu sonucu çıktığı hâlde, tam tersine o hayalî varlığın Allah tarafından kaldırılıp kaldırılamayacağı sorulmaktadır.Soru ile yapılmak istenen kıyas, çelişkili hükümlere dayandırılmıştır.Meselâ “Sonsuzdan daha büyük bir sayı yazılabilir mi?” sorusu, böyle çelişkili bir varsayıma dayanır. Bu sebeple hiçbir ilmî değere sahip değildir. Çünkü sonsuzdan büyük bir sayı olamaz ki, böyle bir soru sorulabilsin. Aynen bunun gibi: Farz edelim ki siz dünyada en usta elektrik lambası üreten bir mühendissiniz. Bu hususta en gelişmiş ve mücehhez fabrikaların da sahibisiniz. Size “Madem bu alanın en usta mühendisisiniz ve en gelişmiş fabrikalar da elinizdedir, o halde bize öyle bir ampul üretin ki aynı anda hem yansın, ışık versin, hem de sönük ve karanlık olsun” deseler, bunu yapabilir misiniz? Böyle bir öneriye vereceğiniz cevap, hiç şüphesiz “hayır” olacaktır. Ama bu sizin acizliğiniz, güçsüzlüğünüzden dolayı değil, esasen böyle bir şeyin imkânsızlığından dolayıdır. Zira aynı anda hem aydın, hem de karanlık olan bir nesnenin varlığını tasavvur etmek mümkün değildir. Veya : Dünyanın en güçlü insanını düşünün ki, eline aldığı bir ağırlığı metrelerce uzağa fırlatabiliyor. Aynı adamın eline bir kuş tüyünü verin ve “Madem bu kadar güçlüsünüz, o halde şu kuş tüyünü de o taşı fırlattığınız yere fırlatın” derseniz, bunu yapabilir mi? Elbette ki hayır. Ama bu, onun aciz veya güçsüz olduğundan değil, kuş tüyündeki fırlatılma kabiliyetsizliğindendir.

                                             Gaybı kimler bilebilir?

   Gayb, duygu organları ile veya hesap ile, tecrübe ile anlaşılmayan şey demektir. Mesela geleceği bilmek gibi.. Bu da çelişkili bir konudur. Kur’an’a göre gaybı yalnız Allah bilir, peygamberlerine bildirebilir, O’nun ve bildirdiği peygamberlerinin dışında kimse bilemez. Tabi bazı ayetler bunu söyleyen ayetleri etkisiz kılar: Ali-İmran=179, Cinn=26-27. Şu ana kadar bir çelişki yok. Peygamberlerinden istediğine bildirebiliyormuş gaybı. Kur’an’a Göre Peygamberler Erkektir: Enbiya= 7, Yusuf= 109, Nahl= 43 Ayetlere bakıldığında, peygamberlerin erkek oldukları ve Allah’ın gaybı istediği peygamberine bildirdiği, onların dışında da kimseye bildirmediğini anlıyoruz. Ama durum bundan farklıdır:  Kasas=7: “Mûsa’nın annesine şunu vahyettik: “Emzir onu! Onun aleyhinde bir korku hissedince de nehire bırakıver onu. Korkma, üzülme! Kuşkun olmasın ki, biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu resullerden biri yapacağız.” Musa’nın annesine vahyediyor, gaybı bildiriyor (bir kadına). Ali-İmran=45:”Hani melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah, seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah’a çok yakın olanlardandır.” Meryem’e(bir kadına) İsa’nın doğacağını, geleceği, gaybı bildiriyor. Görüldüğü gibi o ayetler, gaybı peygamberden başkasına bildirmiyor derken, bu ayetlerde Allah peygamber olmayanlara gaybı bildiriyor.Yine görülen o ki Kur’an Tanrı sözü değil, Muhammed’in uydurması.

  Vahiy, Gizli konuşma, işaret etme, emretme, ilham etme, ima etme, fısıldama, mektup yazma, elçi gönderme, acele etme, seslenme vb gibi anlamları vardır. ( el-Cevherî, es-Sihah; ibn Manzûr, Lisânü’l-Arab, “VHY” maddesi) Ayrıca Terim anlamı olarak “Yüce Allah’ın vasıtasız olarak veya değişik vasıtalarla emirlerini peygamberlerine bildirmesine” de vahiy denir. Hz Meryem’e Allah’ın vahiy etmesi  demek Allah’ın ilham etmesi anlamında kullanılmıştır. Yoksa Allah arıya da vahiy etmiştir: “Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin…” (Nahl,  68-69 ) Buradaki vahiy ise emretme-görevlendirme anlamındadır.Kuran tüm peygamberlerin erkek olduğunu bildirir, terim anlamı olarak bildiğimiz vahiy ( Allah’ın emir yasaklarını bildirmesi ) anlamında kullanılır. Ama ( Erkek olan  ) peygamberler dışındakiler için kullanılan vahiy kelimesi ise yukarıdaki kelime anlamlarında uygun olanı ile açıklanmalıdır. Kelime oyunu veya direk cehalet örneği ile Kuran’da hata aramak sadece çamur atanın elini kirletir, çünkü Kuran güneş gibidir, çamur atmakla kirletilemez, atanın eli – Yüzü, ruhu- kirlenir sadece. Anti parantez Peygamber erkeklerden seçilmiştir çünkü iftira, hakaret, savaş, öldürülme vs gibi kesin muhatap olunacak bu zor görev kadınlara yüklenilmemiştir. Hele ki hamilelik veya özel haller gibi ayrıcalıkları da hesaba katarsak bu Allah’ın kadınlar hakkındaki, aktüel ifadesi ile pozitif ayırımcılık yaptığı rahatlıkla anlaşılabilir. Başka şekilde düşünmek sadece önyargılı olmak ve  dar düşünceye sahip olmakla açıklanabilir. Bu dinsiz deist ya cahil; bilmiyor, bilmediği konuda sallıyor, ya da biliyor saklıyor; önyargılı ve düşman. Ama manevi- ilmî olarak önder birçok kadın da vardır tabii ki:

Rabiatül adeviyye: Manevi önder , Amra: Hz. Aişe tarafından yetiştirilmiş büyük bir hadis bilgini, Nefise bintu Hasan: İmam Şafii’ye öğretmenlik yapacak kadar bilgin, Ümmü’l-Hayr Rabia: Hat ustası ve hadis alimesi, Zeyneb bintu Selma: Medine’nin büyük fıkıh alimesi, Zeyneb bintu Abdirrahman: Zemahşeri isimli Türk kökenli tefsircinin hocası, Abide: İmam Malik’ten hadis rivayet eden alime, Kerime: Buhari’nin hadislerini Mekke’de rivayet eden muhaddise, şair sahabe kadınları Hz. Fatma, Hz. Şeyma, Hz. Hansa, Hz. Atike, Hz. Naciye vs liste uzar gider.

   Müslümanlar Haceru’l-Esved’e taparlar, şirke mi düşmüşlerdir?

   “Allah’a yemin ederim ki, Cenab-ı Hak kıyamet gününde O’nu gören gözleri ve konuşan dili olduğu halde kendisine ihlas ile el sürüp öpen kimsenin cennetlik olduğuna şahit olarak diriltecektir”. Hacer-ül esvedi hayırlı işlerinize şahit yapın. Çünkü o, kıyamette şefaati reddedilmeyen bir şefaatçidir. Dili ve iki dudağı olacak ve ona elini sürene şahitlik yapacaktır. (Taberani) “Kıyamet gününde Hacer’ül Esved getirilecek Konuşan bir dili bulunacak ve kendisini selamlayan herkesin mü’min ve muvahhid olduğuna şehadet edecek” , ”Vallahi Allah, onu Kıyamet gününde gören iki gözü ve konuşan bir dili olduğu halde diriltecektir de kendisini hakkıyla istilâm edenler hakkında tanıklık edecektir” (Tirmizî)

    H. Esved  kıyamet günü şefaat etmeyecektir. Hadiste açıkça şefaat edecek diye belirtilen tek hadis ise şefaatin  nasıl olacağını hemen bir cümle sonra açıklamaktadır: ” Şehadet edecektir.” Zaten diğer hadislerde şefaatten değil, şahit olmaktan bahseder ki bu da bizim görüşümüzü ve bu konudaki ayetleri kuvvetlendirir. Hadis ilmi ile biraz uğraşanlar bazı hadis metinlerine zamanla hadisi rivayet eden kişilerin yorumlarının karıştığını bilir. Ama benzer konudaki diğer hadis rivayetleri ile kıyaslayınca hadisin asıl anlamı – amacının ortaya çıkarılması hiçte güç olmamaktadır. Bu hadis ilminde sıkça rastlanan bir durumdur. Yukarıdaki hadislerde bu konuda klasik örnek teşkil etmektedir. Kısaca  H. esved şahit olacak ama şefaat etmeyecektir. Müfteri yazar daha sonra H. esved’e istilam edilmesi yani selam verilmesi ile ilgili hadisleri sıralıyor ki bu tamamen konudan uzaklaşmaktır: Tüm hacı adayları her dönüşte H. esved’e selam verir. H. Esved bir bakıma tavafın başlama yeri olarak işaret taşı olarak kabul edilebilir. Daha sonra yazar Kabe’ye secde etmemizi diline dolayıp Kabe’ye taptığımızı iddia etmektedir ki bu iddiaların genel cevabı “ İlhan Arsel’e cevaplar” ve ” ateistlere cevaplar ” adlı bölümlerde mevcuttur. En son olarak müşriklerin kabe’yi tavaf etmelerinden hareketler Müslümanların tavafı arasında bağ kurmaya çalışan dinsize şunu hatırlatalım: Kabe Hz İbrahim’in yaptığı bir binadır, İslam kaynaklı tüm dinlerde kabenin kutsal olduğu bildirilir ve İslam öncesi kabe’nin kutsallığından haberdar olan ama İslami olarak ona saygının nasıl gösterileceğini bilmeyen müşrikler kendilerince kabe’de dini ritüeller yapmışlar hatta çevreden pek çok insan da kabe’ye ibadet amacı ile gelmeye devam etmişlerdir. Ama İslam Muhammed aracılığı ile Kuran vasıtası ile yeninden öz – asıl hali ile gelince kabe hem putlardan temizlenmiş hem asli özelliklerine kavuşmuştur.

Son bir soru ile bitirelim. Madem biz Müslümanlar puta tapacaktık (!), efendimiz neden 23 sene çile çekip, savaşlar, zorluklar, mücadeleler sonunda Kabe’yi putlardan temizlemiştir? Sadece tapılacak putları değişmek için midir tüm bu çaba, emek, mücadele? Bırakın Kabe’deki putları, İslam Hz isa heykellerine bile karşıdır. Detay, “İsa, Papa, İncil” adlı yazımızda.

                                    Ay tanrısının başka bir ismi: SİN 

   İslam öncesi Müşriklerde Ay Tanrısı çok popülerdi, farklı kabilelerce farklı isimler verilebiliyordu.Bir ismi de Sin’di bu isim Kuran’da aynen geçmektedir; Kuran’da bir surenin adı Yasîn’dir.İslamcılar bu ve benzerlerine anlamı yalnız Allah tarafından bilinen kelimeler diyorlar.Ama öyle değildir.Sure başlığı Yasin bence  Ey sin anlamındadır, yani Sin’e sesleniş var burada. Sin’e hitaben yazılmış bu sure.

    Birçok kabile içinden ve farklı isimlerden birini bulup sonra da Kuran’da bırakın cümleyi bir harf (Sin) harfinden hareketle nerelere ulaşıyor bu müfteri.  Bu ne hayalperestlik ve bu ne hata arada güdüsü? Sormak lazım;  mesela Şura suresi 2. ayette geçen Sin’e bakalım : ” Ayn-sîn-kaf” ne anlama geliyor acaba? Arapça’da – İngilizce dahil- çeviri sondan başlanır ya; Sondan başlayalım  Kaf: Kafdağı, sin: zaten ay tanrısı demek, ayn: Arapça; göz demek, topla hepsini: Kaf dağındaki ay tanrısının gözü! Sizce daha mantıklı olmadı mı? Hadi bizde dinsiz deist olup çıkalım mı? Hadi canım! Hem neden başka ayetlerde bu tanrı “ Sin” den bahsedilmiyor öyle ya madem İslam’da “Sin “ neden bir yerde, yoksa hiç ilgisi olmadığı için mi?

  Ayetleri değil hecelere, harflere bölerek bir yerlere ulaşma gayreti içinde olmaları zaten ateistlerin içinde bulunduğu zafiyet ve çaresizliğin de göstergesi olmakta değil midir?

  Hoca Karadenizli arkadaşına sormuş, çocuğunun adı ne, Oğuz demiş Karadenizli. Kızmış hoca ve Kuran’da geçen bir isim neden koymadın, demiş. E ama koydum ya demiş laz oğluda, nerde geçiyor diye sorunca hocada, Karadenizli cevap vermiş, Kuran’da geçiyor ya:” Oğuzu billahimineşşeytanirracim.”

  Benzer garip mantığı İslam’da ağaç kültü başlıklı yazısında da işletir dinsiz deist: “Animizm doğada insan ruhuna az ya da çok benzer Ruhlar bulunduğunu kabul eden dindir. İnanışa göre Ruh sadece insanda yoktur canlı cansız her şeyin ruhu vardır. İslam’da da bu kült olduğuna göre İslam’a Animizm de yamanmış demektir. “

  Tabiatı korusan animist, korumasan zaten saldırmak için hazır beklerler. Nasrettin Hoca’nın oğlu ile eşeğine binmesi meselesi gibi, asla kimseyi memnun edemezsin, en iyisi “Kınayıcının kınamasına aldırmadan” hak yolda yürümeye devam etmek. Ağzımızla kuş tutsak bu taife bize yine çamur atacak sonunda, bari biz Sıratı mustakim’de devam edelim, nasılsa memnun olmayacaklar bizden. Son olarak şunu ad belirtelim, ’İnsanlığın birçok ortak kültürel mirası vardır, bunlar maddi veya manevi olabilir. Bunlarda insanlık birleşmiş, ortak akıl ile bir noktada buluşmuşlardır. Yalancı biri “2+2=4  derse, itiraz mı edeceğiz? Veya “ O dedi, bizde onaylarsak bizi de hırsız ilan ederler.” diye red mi edeceğiz? Dinsiz kafaya göre  öyle!

                                    İslam’da Ağaç Kültü ve Kökeni
 Kasas 30. ayet aynen şöyle der; Mûsâ, ateşin yanına gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi: “Ey Mûsâ! Şüphesiz ben, evet, ben âlemlerin Rabbi olan Allah’ım.” Ayet ne diyor ”ağaçtan seslenildi” sonrasında ne diyor ”Ben Allah’ım” bu da =(eşittir) Allah ağaca girdi, Ağaç Allah oldu, Allah insanın ruhuydu, Ağacın da ruhu oldu. Ağaçtan seslenebilmek için Ağaca girmesi şart, ağacın bedenine girmeden ağaçtan seslenemez. Yani ayet açıkça Allah’ın Fizikî olarak bedenlendiğini söylüyor. Zaten Animizm de bu inançtan doğmuştu. Şimdi sorarım size İsa’ya Tanrı diyorlar diye Hıristiyanları yerden yere vuran zihniyet, Ağaca Tanrı diyen Allah’a neden bir şey demiyor? Allah ağacın bedenine girince oluyor da Tanrı ağaçtan daha üstün olan İsa’nın bedenine girince neden şirk,sapıklık filan oluyor?

 Olmuyor çünkü hiç bir İslam âlimi bu ayeti böyle anlamadı. Anlamak için mantık-sızlık- hastalığına tutulmak lazım belki de. Mesela; Radyolarda parti liderlerini dinleriz. Acaba o parti lideri radyonun içinde mi gizlendi, Radyodaki ses: “Ben falan parti lideri filanım.”  dese parti lideri= radyo mu diyeceğiz –  O  mantık bu sonuca ulaşıyor da! – Olayın dini referans boyutu ise kısaca şudur: Allah vahyini 3 şekilde iletir: Direk vasıtasız, vasıta ile ve melek ( Cebrail ) vasıtası ile. Vasıtalardan – Aracılardan – bir taneciği de o  ağaç idi. Olay bu kadar basit!

               Peygamberimiz  Ad Kavmini başkasından mı öğreniyor?

   Yazar, Hz Resul’ün Ad kavminden bir sahabenin bahsetmesi üzerine, konu hakkındaki bilgisini öğrenmek için ” Ad elçisi nedir?” diye o sahabeye sorduktan sonra onun anlattıklarını dinleyip, Kuran’dan  aynı konu hakkındaki ayetleri sıralamasından hareketle bu ayetleri – hem de herkesin ortasında, herkes o  sahabenin sözlerini duymuş,  yazar kadar huylanacak biri çıkma ihtimalini düşünmeden peygamberimiz o ayeti orada uyduruvermiştir iddiasında bulunulur.

  Halbuki efendimizin orada okuduğu ayet önceden inmiştir, orada bir kez daha okunmuştur! İlk kez vahyolunsa idi belki iddia – iftiranın bir temeli olabilirdi. Zariyat suresi Mekke’de inmiştir ama yazarın aktardığı olay- Kendisi de itiraf etmektedir – Medine’de geçmektedir.

                                     Rumlar Galip mi Oldu, Yenildi mi?

    Ebu Sa’id anlatıyor: “Bedir günü Rumlar, İranlılara galebe çaldı. Bu zaferden Müminler de sevindi. Bunun üzerine şu mealdeki ayet nazil oldu (okundu): “Elif Lam-Mim, Rumlar mağlub oldu, yakın bir yerde. Halbuki onlar bu yenilmelerinin ardından galib olacaklar birkaç yıl içinde. Önünde de sonunda da emir Allah’ındır. O gün mü’minler Allah’ın nusretiyle ferahlayacak” (Rum 1-4)

    Tirmizi, Tefsir, Rum (3190) Ya Allah’ın yanlışı var ya Muhammed’in. Muhammed Rumlar galip oldu diyor, Allah bu galibiyetin üzerine inen ayetinde Rumlar yenildi diyor.

    Önce Rumlar mağlup olur. Ama Allah Rum  suresinin ilk ayetlerini gönderir. Rumlar yenilmiş olsa da ileride yenecek anlamında ayet iner. Ebu Bekir bir  müşrik ile de iddialaşır ve sonra ayetin  önceden haber verdiği durum aynen gerçekleşir, Rumlar İranlıları yener. Hadisi rivayet eden Ebu Sa’id sadece olayı anlatırken tarihi sıralamayı  karıştırır – Veya daha büyük ihtimal hadisi rivayet edenler hadisi aktarırken tarihi olayların sırasını karıştırırlar ki bu hadis rivayetinde çok sık karşılaşılan bir durumdur –  Ama yazar bu Kuran mucizesinden de İslam’a saldırmak için bir kulp bulmayı başarır! Hem o dönemde bu kadar İslam düşmanı bu hatayı (!) fark edip efendimizi eleştirmedi, 1400 sene sonra bu büyük hata ortaya çıktı, öyle mi? Anti parantez belirtelim Muhammed Rumlar galip oldu demiyor, hadisi rivayet eden ravinin haberi bu. Neresi doğru ki yazarın görüşlerinin, bunu da düzeltelim!

                                  Ama yabancı  kelimeler var Kuran’da

   Zümer= 28: “Korunsunlar diye, pürüzsüz Arapça bir Kur’an indirdik.” Kuran’da anlamları sadece Allah tarafından bilinen  ve anlamlarını insanların ancak kıyamet günü öğrenebileceklerine  inanılan, anlamı çözülememiş kelimeler vardır. Eğer Kuran saf Arapça ise yukarıdaki savunmada da olduğu gibi her kelimesini her Arap’ın anlayabilmesi gereklidir. Anlaşılamayan kelimeler içermesi Kuran’ın pürüzsüz Arapça olmadığı sonucunu doğurur.

  Soruda iki farklı konu geçmektedir, ilki anlamı anlaşılamayan ayetler meselesi, diğeri saf Arapça iddiası! Kuran cevap veriyor: Müteşabih ayette var Kuran’da!

  Muhkem müteşabih: Avam da olsa filozofta olsa bir insanın cennete gidebilmesi için kendisine gerekli olan tüm bilgileri muhkem ayetler verir. İlimde derinleşmiş olanlar için ise, müteşabih ayetler vardır!  

   Âl-i İmran 7. ayette Allah açıkça bazı ayetlerin müteşabih – Araştırma ile ancak anlamları anlaşılabilecek – ayetlerin Kuran’da olduğunu ifade eder. Bu ayette belirtildiği gibi muhkem yani okuyunca anlaşılabilecek – ki Kuran’ın büyük çoğunluğu – ayetlerden oluşurken yine Kuran bazı ayetlerin araştırılması gerektiğini ifade eder. Zümer 28. ayet Kuran’ın çoğunluğu olan muhkem ayetleri ifade eder, müteşabih ayetler ise zamanla sırlarını ortaya çıkarır. Bu da Kuran’ın bir başka mucizevî yönüdür. 

“Bazı ayet manalarının müteşabih göstermesi, insanların tekamülüne imkan vermek, diğer taraftan alimlerin derin kavrayış ve keskin nazarlarını çalıştırmak hedefine yöneliktir. Kur’an’ın her ayeti, kesin hatlarıyla herkes tarafından aynı şekilde anlaşılsaydı akli delilere ihtiyaç duyulmaz ve insan aklı dondurulmuş olurdu. Halbuki oradaki bazı kapalı veya çelişkili gibi görünen ayetler sebebiyle akli delillerden yardım isteyerek, insan aklı çalıştırılmış oluyor.” (Dr Sabri Demirci, Kur’an’da çelişkili ayetler meselesi, s. 213) 

   Kuran’daki yabancı kelimeler konusuna gelince: Kuran apaçık Arapça bir kitaptır. Yani Arap dilini bilen herkes Kuran’da söylenenleri anlar. Kuran’da Arap diline daha önceden başka dillerden geçmiş kelimeler olabilir ama bunlar da zaten Arapçadır. Arap dilinde olan kelimelerdir. Burada dil bilimi düşünülmeden, sadece bir iddiada bulunmak için ortaya atılmış bir suçlama vardır. Bu özellik sadece Arap dilinde değil her dilde vardır. Her dile başka dillerden kelimeler geçer ve bu dile yerleşir. Aynı şey Türkçede de geçerlidir. Örneğin “ Kemal, final imtihanında kopya çektiği için fakülte konseyi kararıyla üniversiteden uzaklaştırıldı”. Bu cümle Türkçe bir cümledir. Her okuyan bu cümleyi anlar fakat bu cümledeki kelimelerin tamamına yakını başka dillerden Türkçeye geçmiş kelimelerdir. Kelimelerin başka dillerden geçmiş olması bu cümlenin Türkçe olmadığı anlamına gelmez. Aksine bu cümle içindeki kelimelerin hemen hemen hepsi yabancı dillerden geçmiş kelimeler olsa da, herkesin anlayabileceği açık bir Türkçedir. Kuran’da bu şekilde anlaşılır bir Arapça ile yazılmış bir kitaptır. Ayetlerde de Kuran’ın bu yönü açıkça vurgulanmaktadır.

“Aynı kelime ortaklığı sadece Kuran, Tevrat’a ait bir özellik değildir. Bu, aynı dil ailesine bağlı tüm dillerde var olan bir olgudur.  Coğrafi, tarihi ve kültürel olarak birbirleri ile iletişim halinde yaşayan toplumların kullandıkları dillerde ortak kelimelerin olduğu tarihte en çok bilinen meselelerdendir. Sami dilleri Arapça’dan türemiştir. Çok eski zamanlarda gerçekleşen diller arası kelime alışverişlerinde, bir kelimenin hangi dilden diğerine geçtiğini tespit edemeyiz  Latince ile Fransızca dillerinde ortak kullanılan sayısız kelime vardır. Bugün İngilizceye ait bir çok kelimenin dünyanın çok farklı köşelerinde birçok dilde kullanıldığına şahit olmaktayız. Arapça ile aynı dil ailesine ait olan Aramice, Süryanice, Akkadça, İbranice, Habeşçe gibi diller tarafından kullanılan kelimelerin Kuran’da da bulunması gayet doğaldır. Kuran nazil olduğu toplumda kullanılan dili kullanmıştır. Zaten dünyadaki tüm diller de bu şekilde gelişmiştir. Kuran kullandığı kelimelerin orijinalini değil, Araplar arasındaki kullanım durumunu dikkate almıştır.” ( Naif Yaşar, Oryantalistlere göre Kuran’ın kaynağı ve metinleşmesi, s. 97, 98, 101,102, 103)

   Kuran saf Arapçadır. Ancak neden kuran içerisindeki bazı kelimeler Arapça kökenli değildir?  

          “ Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kuran olarak indirdik.” (Yusuf:2)

 Kuran apaçık Arapça bir kitaptır. Yani Arap dilini bilen herkes Kuran’da söylenenleri anlarlar. Kuran’da Arap diline daha önceden başka dillerden geçmiş kelimeler olabilir ama bunlar da zaten Arapçadır. Arapça dilinde olan kelimelerdir. Burada dil bilimi düşünülmeden, sadece bir iddiada bulunmak için ortaya atılmış bir suçlama vardır. Bu özellik sadece Arap dilinde değil her dilde vardır. Her dile başka dillerde kelimeler geçer ve bu dile yerleşir. Aynı şey Türkçede de geçerlidir. Örneğin “ Kemal final imtihanında kopya çektiği için fakülte konseyi kararıyla üniversiteden uzaklaştırıldı”. Bu cümle Türkçe bir cümledir. Her okuyan bu cümleyi anlar fakat bu cümledeki kelimelerin tamamına yakını başka dillerden Türkçeye geçmiş kelimelerdir. Kelimelerin başka dillerden geçmiş olması bu cümlenin Türkçe olmadığı anlamına gelmez. Aksine bu cümle içindeki kelimelerin hemen hemen hepsi yabancı dillerden geçmiş kelimeler olsa da,  herkesin anlayabileceği açık bir Türkçedir. Kuran’da bu şekilde anlaşılır bir Arapça ile yazılmış bir kitaptır. Ayetlerde de Kuran’ın bu yönü açıkça vurgulanmaktadır.

  “Hz Peygamber bütün Arap ve topluluklara gönderilmiştir. O halde Kuran’da bütün Arapların ve diğer ümmetlerin dil ve sözcüklerinin bulunması zorunludur. Kuran’daki her kelime Arapçadır. İnişinden önce kullanılıyor ve dinleyenler tarafından bu dil anlaşılıyordu. Bunlar, artık Araplaşmış kelimelerdir. Bu kelimelerin hepsi de Kuran’ı nüzulünden önce Araplar tarafından kullanılmaktadır. Dolayısıyla Kuran’ın indiği dil olan Arapçanın bir parçası olmuşlardır. İnsanlar, kendilerine okunup tebliğ edilen Kuran’ı anlamışlardır.” ( İzzet Derveze, Kuran cevap veriyor, s. 173-175)

    Not: Dinsiz deist adını kullanarak islam’a saldırıda bulunan bir site sahibi Kuran’ın bazı konularda helal veya haram hükmü gelmeden önce peygamberimizin bazı uygulamaları ile konu hakkında ayet inip kesin hüküm verilince aradaki farklılıktan hareketler İslam’da hata arama gayretine girişmiştir. Mesela hicretin 6. yılında içki haram kılınınca peygamberimizin daha önce içki içenlere sadece kızıp yanlarından ayrıldığını belirtmektedir. Halbuki içki kademe kademe yasaklanmış, mesela bir ayetle sadece namaz dışında içki içilebileceği ifade edilmiş, böylece günde beş kere içkiden uzak olma alışkanlığı topluma kazandırılmış, zamanla kademe kademe ayetlerle içki – Toplum psikolojisi hazır olunca- tamamen yasaklanmıştır. Yani doğal bir süreçten bile negatif sonuç arama gayreti ortaya çıkmaktadır. Bu konu yukarıda açıklandı zaten.

   “Dinsiz deist” ayrıca recm  konusunda  hareketle İslam’a saldırmak istemektedir ki yine aynı metodu kullanmaktadır. Kuran zina edene ” Teşhir ve dayak ” cezasını verir. Recm Yahudilik dininde olan bir ceza şeklidir, Tevrat’ta geçer. Kendisini de ele aldığı hadislerde de açıkça yazıldığı gibi Yahudiler zina ediyor, peygamberimize geliyorlar, cezasını soruyorlar, Tevrat’tan – Suçlular Yahudi oldukları için – suçun cezasını bildiriyor ve kendi dinlerine göre cezalarının hükümlerini uygulattırıyor. Bu hüküm şekli yani her ferdin tâbi olduğu hukuk sistemine göre cezalandırılması görüşü hala İslamî sistemin bir parçası olarak savunulan bir husustur ama dinsiz deist buradan da hareketle hata arama gayretini ihmal etmemiştir.

       “Kuran’ın toplanması”  ve peygamberimizin “Ümmi olup  olmama”  meselesi sitemizde cevaplanmıştır.

                                                                  II

   Kuran’ın bizzat kendisi “Kuran müminin imanını kâfirin ise küfrünü artırır.” ( Tevbe, 124-125) buyurur. İmanı artıracak ayetlerden nasıl küfür arandığını örneklerle göstermeden önce ateist zihniyetteki insanların aşağıda sıraladıkları maddeleri ‘Aynen’ oryantalist- misyoner Hıristiyanlardan aldıklarının altını çizerek konumuza başlayalım.
    Bu yazıda Kuran’ın sadece iç çelişkilerinden söz edilecektir. Bunlar en vahim çelişkilerdir, dış kaynaklara başvurmayı gerektirmeden, Kuran’ın sadece kendi metni ele alınarak Kuran’ı çürütmeye kâfi gelmektedirler. Aşağıdaki listenin Kuran’daki iç çelişkilerin tam bir listesi olduğu iddia edilmemektedir, birçokları daha mevcut olabilir.

Enfal Suresi, 44. ayet: “Allah olacak, bir işi yerine getirmek için savaş alanında karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözünde azaltıyordu.” ne demek? Düşmanların az gösterilmesi, Müslümanlara  moral vermek amacıyla idi. Müslümanların az gösterilmesi ise, düşman hazırlık yapmasın amacına matuftur. Eğer Allah onları çok gösterseydi,  Müslümanlara karşı daha fazla hazırlık yaparak çıkacaklardı.

.

 

 Kur’an apaçık bir kitap mıdır?

Enam suresi, 38. Ayet: “Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.” Ayetindeki kitap ne demek? Ayette geçen kitap Kur’an değil, ‘Levh-i mahfuz’dur. Kaf suresi, 4. ayette de kitap kelimesi, yine aynı anlamda geçer. Kuran’da levh-i mahfûz ayrıca, kitâb mübîn, yani “apaçık kitap” (Yûnus,61; Sebe, 3); kitâb meknûn” (Vâkıa, 78); “kitâb mestûr” (İsrâ, 58; Ahzâb, 6); “ümmü’l-kitâb” (Ra‘d, 39; Zuhruf, 4) tamlamaları ile de geçer. Kelime anlamı, korunmuş levha demektir. Olmuş ve olacak tüm her şeyin kayıtlı olduğu – kıyas yaparak daha iyi anlaşılabilmesi açısından, güncel bir terim olan tablet anlamında anlayabileceğimiz- bir ilâhî muhafaza levhası, kainat programıdır!

 Kur’an tefsirinin en temel kuralı, aynı konu hakkındaki tüm ayetleri bir araya getirerek değerlendirme yapılmasıdır! “Kur’an, her konuda açıklama getiren bir rehber, bir hidayet ve rahmet kaynağı’dır.” (Nahl, 89); Kur’an’da muhkem ve müteşabih ayetler vardır. (Ali İmran, 7-8) Muhkem ayeti okuyan herkes anlar, müteşabih ayetin anlaşılması için ise alimlerin açıklamasına ihtiyaç vardır. Okuyan, araştıran herkese okuduğu ölçüsünde açıktır, açıklayıcıdır, yol göstericidir! Kur’an’da ana konuları ile dünya ahiret mutluluğunu sağlayacak her şey vardır. Avam da Kur’an’ı okuduğunda ne yapıp neden kaçması gerektiğini bilir, alim de. Ama alimin imanı derûnîdir! (Fatır, 28) Herkesin her okuduğu konuyu kendi başına anlayabilecek altyapıya sahip olduğunu düşünmek mümkün değildir. Avam, yılın aylarını ve günlerini bilir, astronomi alimi ise uzayı ve derinliklerini. Astronomi alimi, avama baktığı ama göremediği detayları anlatır, açıklar. Hz. Muhammed’in tebliğden başka bir görevinin de Tabyin/ Kur’an’ı açıklama olması, zaten konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. Tarih boyunca, İslam alimleri Hz. Peygamber’in tebliğ vazifesini yürüttükleri gibi, tebyin / açıklama vazifesini de sürdürmüşlerdir. En’am, 38:”Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.”; En’am, 59: “Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.” Ayetlerindeki apaçık kitap (Kitab-ı Mübin), levh-i mahfuzdur.  (Taberi, Beğavi, Maverdi, İbn Atıye, Kurtubi, Meraği ilgili ayet tefsiri) Zaten bu iki ayetin baş taraflarını da okuyunca konu daha net anlaşılmaktadır: 38. ayet: “Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) toplanıp rablerinin huzuruna getirileceklerdir.”; 59. ayet: “Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.”Kitap’tan kasıt nedir, o da Burûc, 21-22’de yazar:”Şüphesiz o (asılsız saydıkları kitap) şanı yüce bir Kur’an’dır; Levh-i mahfûzdadır.”; Rad, 39: “Ana kitap ‘O’nun katındadır.”; İsra, 59:”kıyamet gününden önce ya helâk etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu, kitapta yazılıdır.”

Nahl, 89. ayette,” Biz sana her şeyi açıklayan kitabı bir rahmet ve hidayet kaynağı olarak indirdik.”; Yusuf, 111:” Kur’an’da anlatılan peygamberlerin kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. Kur’an, her şey için detaylı açıklama, hidayettir.” buyrulur. İşte burada kastedilen ise, elimizdeki Kur’an’dır. Nahl, 89. ayette, insanları dünyada mutlu kılacak, ahirette cennete götürecek ‘hidayet kaynağı’ olacak her şey kastedilir ve bu aynen Kur’an’da vardır! Yusuf, 111. ayetten maksat zaten ayette açıkça, ‘insanların kıssalardan ders, ibret almalarına yetecek olan her şey detaylı olarak anlatılır’ denmektedir.

Maide, 15; Neml, 1; Hicr, 1; Yasin, 69 Kur’an için ‘Mubîn’ yani apaçık kavramı kullanılır. Bu kelimeyi nasıl anlamalıyız? Bunun içinde yine Kur’an’ın en büyük ‘açıklayıcısı’ olan Kur’an ayetlerine başvurarak, ‘mubin’ kavramının ne anlamda kullanıldığına bakmak gerekir. Yasin, 60:” Şeytan size apaçık (mübin) bir düşmandır.” ‘Göremediğimiz’ şeytan bize nasıl ‘apaçık’ düşman olabilir ki? Demek ki, apaçık/mübin kavramı ile kastedilen, “Şüpsesiz, inkar edilemez” manasıdır.

Ankebut, 51. ayet: ” Kur’an yetmiyor mu?” ayetinden kastedilen nedir? Bir önceki ayeti (Ankebut, 50) okuyunca konu anlaşılır oluyor. Kafirler peygamberimizden mucize istiyorlar. Allah’ta, ‘mucize olarak bu Kur’an yetmez mi?’, buyuruyor.

.

Müzzemmil suresi, 4. ayet: “Biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz.”; Kamer suresi, 17. ayet: “Andolsun ki Kur’an’ı düşünmek için kolaylaştırdık fakat düşünen var mı?” Çelişki değil mi? Kur’an’ı okumak, ezberlemek, anlamak kolay; Ancak bu kolaylığı insanlara anlatmak ağır ve zordur.

Müminun suresi, 58-59. ayetler: “Rablerinin ayetlerine inanırlar, Rablerine ortak koşmazlar.” Çelişki değil mi?  İlk ayette iman etmekle, ikinci ayette ortak koşmamakla nitelenmişlerdir. Şirk için önce mümin olmak gerekir.

Fecr suresi, 22. ayet: “Rabbim gelip melek(ler) saf saf dizildiği zaman her şey ortaya çıkacaktır.” Tek melekten kasıt ne? Arapçada çoğul yerine tekilin kullanılması geçerli bir kuraldır. “Sizler kitap(lar)ın tümüne inanırsınız.” (Ali İmran suresi, 119. ayet) Kur’an, Arapça nazil olduğundan Arapça kurallarını uygulamaktadır. (Yardımcı Doçent Doktor Abdülcelil Candan, Kur’an okurken zihne takılan ayetler, Müşkilü’l Kur’an, s. 509) Tabii, ateistler Arap dili kurallarını bilmeyip, bir de bilgiçlik taslayıp cahillerini ortaya çıkardıklarını bilmeden ukalalık yapabilmekte ve Kur’an’da hata arama (!) faaliyetlerden vazgeçmemektedirler. “Ateistlere Kur’an dersi” adlı yazımıza bakılabilir.

Müminun suresi, 101. ayet: “Su’ra üfürüldüğü zaman artık aralarında akrabalık bağları yoktur, birbirlerini arayıp da sormazlar.”; Saffat suresi, 50. ayet: “İşte o zaman birbirlerine dönerek soracaklar.” Çelişki değil mi?  İlk ayet sure üfürüleceği zamandan, ikinci ayette ise, cennetliklerden bahsetmektedir.

 

Lokman suresi, 34. ayet: “Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah’ın katındadır. Yağmuru o indirir. Rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Yine kimse nerede öleceğini bilmez. Ayet, yağmurun Allah tarafından indirildiğini belirtmiştir. Allah dışında bu olayı gerçekleştirmek, kimsenin gücü dahilinde değildir. Ayet, rahimdekinin cinsiyetine değinmemiştir. Ancak, ‘orada meydana gelen harika ve acayip durumlara’ dikkat çekmektedir. Ayette, ‘kim’ anlamına gelen ‘men’ edatı yerine ‘şey’ anlamına gelen ‘mâ/مَا ‘ edatının gelmesi de çok önemlidir. ‘Mâ’ akılsız olan şeyler, ‘Men’ akıllı olan (insan) için kullanılır. Dolayısı ile ‘Men’ yani ceninin ‘kim’ olduğu değil; ‘mâ’ yani, ceninin nasıl geliştiği, nasıl büyüyeceği, ne kadar yaşayacağı, iyi mi kötü mü olacağı vs. konularla ilgilidir. Cinsiyeti ise bu konular dışındadır.(Yardımcı Doçent Doktor Abdülcelil Candan, Kur’an okurken zihne takılan ayetler, Müşkilü’l Kur’an, s. 363-365)

 

         Muhammed yalan söylüyorsa veya yanıldıysa bunun cezasını kim çekecektir?

 34:50’de Muhammed: “Ben eğer sapmışsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayete ermişsem bu da rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, kuluna çok yakındır.” der. bu sav, Kuran’daki birçok diğer savla çelişmektedir, örneğin “inkar edenler iman edenlere, “yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim” derler. Halbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Şüphesiz onlar kesinlikle yalancılardır.” (29 :12) yani Muhammed insanları yanılttıysa, günahı sadece onun boynuna olmayacak, yanılttığı insanlar da günaha girecektir. Muhammed’in iddia ettiği gibi günahı sadece kendi boynuna olmayacaktır. Kuran kendiyle çelişmektedir.

   Hiç bir kimse başkasının işlediği bir suçtan sorumlu değildir. Temel kural budur: “Her kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür, kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür.” (Zilzâl, 7-8), “Hiç bir günahkâr, başkasının günahını çekmez. Eğer yükü ağır gelen kimse onu taşımak için (başkalarını çağırsa) onun yükünden hiç bir şey (alınıp) taşınmaz. Akrabası dahi olsa (kimse onun yükünü taşımaz).” (Fâtır, 18), “De ki; Âllah’a itaat edin! Peygambere itaat edin! Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki o peygamber; kendisine yükletilenden ve siz de kendinize yükletilenden sorumlusunuz.” (Nûr, 54), “Ey iman edenler! Rabbınıza karşı gelmekten sakının! Babanın oğlu, oğulun da babası için bir şey ödeyemeyeceği günden korkun!…” (Lokman,33) Ama bazen insanlar kendi yaptıkları günahların sorumluluğu kadar başkalarını kötülüğe yönlendirmeleri halinde onlarında günahlarından bir kısmını yüklenirler. Hukukta da bu böyle değil midir? Katil cinayetten suçlanır ama ona yardım yataklık eden varsa o da ayrıca suça ortak olur ve ceza alır. “Kıyamet günü kendi günahlarını ve ilimsizce saptırdıkları kimselerin günahlarından bir kısmını taşımaları için (bunu söylerler). İyi bilinsin ki, işledikleri suç ne kötüdür!” (Nahl, 25)

   Aynı şey güzel şeyler için de geçerlidir: Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor: “Her kim İslam içinde güzel bir çığırı açarsa ve bu güzel çığır kendisinden sonra da tatbik edilip sürdürülürse, kendi sevaplarından hiçbir şey eksilmeksizin, onu sürdürenlerin sevaplarının benzeri, kendisi lehine yazılır. Ve her kim de İslâm içinde kötü bir âdet çıkarır ve bu kötü âdet kendisinden sonra da sürdürülürse, kendi günahlarından hiçbir şey eksilmeksizin onu sürdürenlerin günahlarının benzeri de o kimse üzerine yazılır.” (Müslim, İman, 15; Tirmizi, İlm, 14)

    Kısaca Kuran’dan hüküm çıkarılmak isteniyorsa o konu ile ilgili tüm ayetleri bir araya getirip sonra bir hükme varmaya çalışmalıdır. Aradan, seçmese, cımbızla genel içeriğinden koparılarak alınan ayetlerden ancak ateistçe sonuçlara varılabilir. Bu arada ateist merak etmesin, Hz resul kimseyi aldatmamıştır!

                                         İblis melek midir, cin midir?

   2:34’e göre melektir: “hani meleklere, “Adem için saygı ile eğilin” demiştik de iblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, iblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.” 18:50’ye göre ise cindir: “Hani biz meleklere, “adem için saygı ile eğilin” demiştik de iblis’ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. iblis ise cinlerdendi de rabbinin emri dışına çıktı.” iblis’in melek mi cin mi olduğu çelişkidedir. Zaten saygı ile eğilme emri meleklere verildiyse ve iblis bir melek değilse, iblis bu emre tabi değildir. iblis’in tabi olmadığı bir emre uymadığı için cezalandırılması da bilahare çelişki teşkil etmektedir.

   İblis – eski adı Ezazil – meleklerin lideri, hocası idi. İçlerinden hatta önderlerinden ama melek cinsinden olamayan bir varlıktı; cin idi. Ama şurası kesinki iblis ateistler gibi kafası basmayan biri değildi, Allah ” ey melekler secde edin ” denince ” Ey kandıralı iblis sende et ” denmeden mesajı alacak bir zekâya sahipti. Zaten İblis’te itiraz ederken “ Ey Allah’ım, sen meleklere secde et dedin zannettim.” Dememiştir. Mesajı almış ama kibri onu Ezazil’likten iblisliğe geriletmiştir. Kehf suresi 50. Ayet zaten İblis’in hangi cinse ait olduğunu bize haber veriyor. Buna Arap dilinde “müstesna-ı munkatı” yani istisna edilen ile edilmeyenlerin, iki ayrı cins varlık olması denir. Yani iblis anladı ama ateist anlamadı ayeti.

   Zaten ayette İblis’in Allah’ın buyruğunun dışına çıktığı bildirilmiştir. Meleklerle ilgili başka ayetlerde ise, meleklerin kesinlikle, Allah’ın emrinin dışına çıkmayacakları bildirilmektedir. Zaten ayetin son cümlesi, Allah’ın emrini tutmayışının kaynağına işaret ediyor, onun cin olduğu açıklanıyor. Kısaca yine yukarıdaki tefsir kuralını bilmemenin sonucu yine ateistler yanlış sonuçlara ulaşıyorlar. Fahreddin Razî İblis’i cinlerden kabul ederken (Razî, 15/200), Tabi’înden Sa’id b. Müseyyeb de, “İblis daha önce en aşağı semanın meleklerinin reisi idi.” demiştir. Katade’ye göre İblis, Allah Teala’ya itaat etmekten yüz çevirdiği için, taatı gizlediği için, “taatı gizleyen”, yani yapmayan manasında “cin” ismini aldı. Bir başka tabi’în alimi Hasan Basrî ise, “İblis, bir an bile meleklerden olmamıştır.” Görüşündedir. (Taberî, 15/169-170) İblis’in bir melek olmadığı, ayrı bir cins olduğu görüşü (Razî, 2/337-342 ) ayetler ile hadisler ile sabittir (İbn Hazm, 4/34) Konu ayrıca yukarıda “Şeytan Melek mi yoksa Cin mi?” başlığı ile ele alınmıştır.

                                           Melekler Allah’a karşı gelebilir mi?

   ” Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah’a boyun eğerler. Üzerlerinde hakim ve üstün olan rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar.” (16:49-50) ” Hani meleklere, “adem için saygı ile eğilin” demiştik de iblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, iblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.” (2:34) Bu çelişki, iblis’in bir melek olup olmadığı çelişkisi ile de alakalıdır.

  İlk düğmeyi yanlış iliklersen devamı da böyle yanlış gelir. İblis melek değil, ateist pardon cin idi.

                                                         İlk Müslüman kimdir?

   Muhammed mi (6:14, 6:163), İbrahim mi (3:67), yoksa İsa mı (3:52, 5:110-111)?

    Bir insan bir konuda bir şeyler karalamak istiyorsa önce biraz o konu hakkında bilgi sahibi olmalıdır. “İlk insandan itibaren gelen dinin adı İslam’dır.” Daha bunu bundan haberi olmayan, Kuran hakkında görüş ileri sürmeye çalışır. Tüm din ve peygamberleri aynı ilah göndermedi mi? Bu konu sitemizde “ Tüm dinlerin özü İslam’dır “ başlığı altında işlenmiştir.

                                        Cehennem’de insanlar ne yiyecektir?

  Acı ve kötü kokulu bir dikenli bitki mi (88:6), kanlı irin mi (69:36)? iki ayet de, söz konusu yiyeceklerin cehennem’deki tek yiyecek olduğunu iddia etmektedirler, birebir çelişmektedirler. Bunlarla bilahare çelişen 37:62-68, cehennemde insanların zakkum ağacının meyvelerini yiyeceğini ve kaynar sudan karışık bir içecek içeceğini iddia etmektedir. Üç yönlü bir çelişki söz konusudur.

   İnsan menüyü bu kadar mı merak eder, gidince göreceksin işte. Neyse cevaba geçeli: Cehennem 7 kattır (Hicr, 44). Her katın ayrı ceza şekli vardır. Hatta cehennemde soğuk ile de ceza ( Zemheri)  olduğuna dair rivayetler vardır.

 Not: Cennette 8  kattır (İbn Hacer,VII/28 ) Ama bu ateisti ilgilendiren bir haber değil tabii.

Bir Müslüman’ın kaç annesi vardır?

   58:2’ye göre bir ( “onların anaları ancak, kendilerini doğuran kadınlardır.”), 33:6’ya göre ise birden fazla (“onun [ Muhammed’in] eşleri de Müminlerin analarıdır.”)

   Şimdi bu cümleyi yazana cevap vermeye gerek var mı acaba? Hadi bir tane de biz ekleyelim, sütanneyi de ekledik etti üç! Biri öz, diğeri Müminlerin manevi anneleridir.

        Meryem’e İsa’nın doğacağı haberini bir melek mi (19:17-19) yoksa birden fazla melek mi (3:42, 3:45) vermiştir?

    3:42,3:45: Doğumdan önce meleklerin konuşması bahsedilir. 19:17-19: Cebrail’in babasız doğum olayının olma anından hemen önceki ziyareti. Sanki bir insanı sadece bir kere melek ziyaret edebilir diye bir kural var! Konu yukarıda “Kaç tane melek Meryem’le konuşuyordu?“ başlığı altında ele alınmıştı.

         Cennet’te bir bahçe mi (39:73, 41:30, 57:21, 79:41), birden fazla bahçe mi (18:31, 22:23, 35:33, 78:32) vardır?

         Tek cennet mi var ki bahçelerde tek olsun. İnsanların dünyada elde ettikleri makamlarına göre Allah (cc) ahirette farklı cennet tabakaları yaratmıştır. İbn Abbâs’dan (ra) gelen bir rivayette, Cennetin yedi tabakası olduğu haber verilmektedir.  (Beydâvî)

       İnsanın canını tek bir melek mi (32:11), birden fazla melek mi (47:27), yoksa Allah bizzat kendisi mi (39:42) alır?

  Her şey Allah’tandır. Ama vasıta kullanır. Hatta kullarına ceza vermek için bile. Tabiat kurallarını Mikail’in emrine verir, can alma görevini ise Azrail’e vs ama hepsi Allah’a bağlı, O’nun emri ile bu işleri yaparlar. Ama hepsi Allah’a bağlıdır. O’nun izni olmadan onlar hiç bir şey yapamazlar. Can alan Azrail’in ise yardımcıları vardır. ( Muhammed, 27)

 Allah, firavun’a bir peygamber mi (7:103,73:15), iki peygamber mi (10:75) göndermiştir?
Önce Musa (as)’ı tek başına firavun’a göndermiştir. Daha sonraları Musa kendine yardımcı isteyince Harun (as)’ı da Allah görevlendirip Musa ile beraber yeniden firavun’a gönderiyor. Yanı önce bir sonra iki!  Bu olay Kuran’da anlatılır ( Furkan35. Ayet: “Kardeşi Harun’u da ona yardımcı yaptık.“ ) ama ateist olur ya, biri okumaz da onu kandırırım mantığı ile hareket ettiği için bunu anlatan ayetleri görmemiş gibi davranıyor.

Allah, ad kavmini bir günde mi (54:19), birden fazla günde mi (41:16, 69:6-7) yok etmiştir?

  Birinci ayet kasırganın başladığı günden bahseder, diğer ayetler ise detayları anlatır. Birinci ayette onların helak edilmesinden bahsedilmez, kasırganın başladığından bahsedilir. Günlük hayatta da kullanılmaz mı, “Şiddetli yağmur bir nisan günü başlamıştı ve tam bir hafta sürdü.”

    Allah, insanı “alak” [kan pıhtısı] dan mı (96:1-2), sudan mı (25:54), çamurdan mı (15:26), topraktan mı (30:20) yaratmıştır? Yoksa hiçbir hammadde kullanmadan, sadece “ol” diyerek mi yaratmıştır (3:47)

   Allah ” ol ” deyince her istediği olur. Ama zaman kavramı biz insanlar için söz konusu olduğu için bize göre o olma işi belli saat-yıl asır sürebilir. Allah zaman ve mekândan münezzehtir. Çünkü onları da O yaratmıştır. Yarattığı ile kısıtlanamaz yüce yaratan. Allah ilk insanı toprak+su= çamur’dan yaratmıştır. Sonraki insanlar: meni- su ‘dan yaratılmıştır. Bu tabii anne karnında meni iken kan pıhtısı, sonra et, sonra kemik gider ki bu ad Kuran’da tıp ilmine uygun olarak anlatılır. Yanı yukarıdaki kelimeler aşama- kademelendirme sıralamalardır. Kuran’da 40-Mümin Suresi 67. ayette ve 23-Müminun Suresi 14. ayette insanın yaratılışında geçirdiği aşamalar anlatılır. İnsanın doğuma kadar geçirdiği aşamaları şöylece 6 maddede toplayabiliriz: 1- Toprak, 2- Damlacık (Sperm) 3- Asılıp tutunan (Rahim duvarına asılma safhası) 4- Bir çiğnemlik et, 5- Kemikler, 6- Et (48. ve 54. bölümlerin arasında Kuran’ın insanın yaratılış aşamalarını mucizevi anlatımını inceledik). Bu kelimelerden 1- Toprak (turab) kelimesi 17 kez, 2- Damlacık (Nutfe) kelimesi 12 kez, 3- Asılıp tutunan (Alak) kelimesi 6 kez, 4- Bir çiğnemlik et (mudğa) kelimesi 3 kez, 5- Kemikler (izame) kelimesi 15 kez, 6- Et (Lahm) kelimesi 12 kez geçmektedir. İnsanın doğuma kadar geçirdiği bu aşamalar 65 kez geçmektedir. “İnsan” kelimesi de aynen 65 kez tekrarlanır. Ne tesadüf olabilir mi?

   Konuyu ele alan yazımıza ulaşmak için “ Ahiret, beden, ruh ilişkisi” adlı yazımızda.

      İçki Allah’ın bir nimeti olarak sadece iyi midir (16:67), hem iyi hem kötü müdür (2:219), yoksa şeytan işi olarak sadece kötü müdür (5:90-91)? Üç yönlü bir çelişki söz konusudur.

    (16:67) Burada içki iyidir diye bir ifade yok ki. Ayetin mealini araştırmayan birileri çıkar, kafalarını karıştırırım belki diye ateist sallıyor tabii. Ayette geçen Allah’ın bir rızkı olan üzümdür. Üzümden iyi rızık olarak bahsedilirken aynı zamanda içki olunca kötülüğünden de bahsedilir. Üzüm kendi başına güzel bir rızık ( Rızkan hasenen ) olarak ayette ifade edilirken, sonra “Ve” bağlacı ile aynı nimetten, başka ayetlerde haram olarak nitelendirilen şarabında yapıldığı ifade edilir. Bu da bilinen bir durumdur. Anormal bir ifade yok ortada. (2:219) : Bakara 219. Ayette ise zararı faydasından fazladır denilerek asıl mesaj verilir. Şarabın az veya çok belli faydaları olabilir ama ayetin altını çizdiği ve son hükmünü verdiği mesaj, “zararı çok daha fazladır ve insana zararlı olduğu için de haramdır!” hükmüdür. Dikkat edilmesi gereken burasıdır. İçkiyi yasaklanırken toplum aşama aşama buna hazırlanmıştır. Bir anda içki yasaklanmamıştır. (5:90-91) ile son mesajı verilir. Konu yukarıda”  İçki konusu” başlığı altında, ayrıca alkolün zararları da “ Alkol neden yasak” başlığı altında işlenmiştir. Kısaca ilk ayet üzümden hem güzel rızık hem şarap yapılır tespitinde bulunur, ikinci ayet şarabın faydası az da olsa var ise de zararı çok daha fazladır der, son ayet ise sarhoşluk veren tüm olkollü içecekleri haram kılar. Burada toplumu aşama aşama zararlı olan alkolün yasaklanmasına hazırlanması söz konusudur, gerisi ateistlerin önyargı ifadelerinden başka bir şey değildir. Zaten hiçbir Müslüman’da ayetleri bu mantıkta anlayıp alkol kullanımına ayetlerden delil cevaz bulmaya çalışmadı!

      109:1-6’da Muhammed, kâfirlerin tapındığı tanrının veya tanrıların Allah’tan farklı olduğunu söylemektedir. Burada kâfirler ile kime atıfta bulunulduğu belli değildir — ehl-i kitap (Yahudiler ve Hıristiyanlar) ya da putperestler söz konusu olabilir. Halbuki Kuran, Yahudiler ve Hıristiyanların da (2:62, 2:139, 3:64, 29:46), putperestlerin de (16:35, 39:3) Allah’a inandığını öğretmektedir. İddiaya göre putperestler Allah’a ortak koşmakla birlikte Allah’a inanmayı sürdürmektedirler. Muhammed’in iddiası yalanlanmaktadır.

  Kâfirler derken tüm Müslüman dışı insanlar kastedilir. Bizim ilahımız onlarınkinden farklıdır. Bakara 62. Ayette ise İslam gelmeden önceki Yahudi ve Hıristiyanların cennetlik olduğundan bahsedilir. Zaten 134. Ayette bu açıkça ifade edilir: “ Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir..” 139. Ayette ise sizi de aynı Allah yarattı bizi de derken Tüm insanların yaratıcısı olan Allah’tır görüşü ifade edilir yoksa sizler ( Yahudiler, Hıristiyanlar) aynı Allah’a inanıyorsunuz denmiyor. Sadece İslami bakış açısı ifade ediliyor ayette: Tüm kâinatın yaratıcısı Allah’tır görüşü yani. Ali- İmran suresi 64. Ayette ise Hıristiyanlara “Müslüman olmuyorsanız da bari onu üç kabul etmeyin; gelin Allah üçtür demeyin, İsa’yı put yapıp onu ilahlaştırmayın, ‘tek bir ilahı kabul edin.’ Teklifi sunulmaktadır. Ayette ‘Bizim’ Allah’ımıza inanıyorlar değil, inanın teklifi vardır. Ankebut suresi 46. Ayette ise:” Ehl-i kitapla ancak en güzel yoldan mücadele edin ve deyin ki: Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim Tanrımız da sizin Tanrınız da birdir. denmektedir. Ayetin ilk cümlesine dikkat edilirse, Ehli kitab’la mücadele devam etmekte fakat bunun yumuşak bir şekilde yapılması gerektiği ifade edilmekte ve “Ey Ehli kitap olan Yahudi ve Hıristiyanlar, Biz Tevrat, İncil, Zebur-un bozulmamış asıllara- inanıyoruz, bizi de sizi de yaratan aynı Allah ( Bakara 139 ) denilmekte ortak noktaların son sınırı çizilmektedir. Ama hala ayrı din, ayrı tanrı, ayrı inanç sahibidir onlar:

   “Şüphesiz ki: “Allah ancak Meryemoğlu İsa Mesih’tir”, diyenler kâfir olmuşlardır. Ey Muhammed! Deki: “Allah, Meryemoğlu İsa Mesih’i, anasını ve bütün yeryüzündekileri helâk etmek istese, O’na kim engel olabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti yalnız Allah’a aittir. O, dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir.” (Mâide, 17),  “Şüphesiz, Meryemoğlu Mesih (İsâ), Allah’ın kendisidir.” diyenler kâfir olmuşlardır. Halbuki bizzat Mesih şöyle demiştir: “Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Çünkü kim Allah’a eş koşarsa, şüphesiz Allah ona cenneti haram kılar. Allah, şüphesiz üçün (üç Tanrının) biridir.” diyenler kafir olmuştur. Halbuki bir tek ilâhtan başka hiç bir ilâh yoktur. (Mâide, 72- 73) , “Yahudiler; “Uzeyr Allah’ın oğludur.” dediler. Hristiyanlar da: “Mesih (İsa) Allah’ı n oğludur.” dediler. Bu, onların ağızlarıyla geveledikleri sözler olup, güya bununla, daha önce yaşayan inkarcıların sözlerini taklit ediyorlar.” (Tevbe,  30)

   Putperestlere gelince onlar zaten bir yaratıcıya inanırlar ama putları aracı kabul edip şirke düşerler ( Zümer suresi 3. Ayet )

    Kısaca; Kafirler de ehli kitapta, putperestlerde Allah’a inanırlar. Ama sonra O’na kabul edilemez sıfatlar eklerler, melekler kızlarıdır, oğlu vardır, putlar bizi ona yakınlaştırır. Tanrıya inanırlar ama bu tanrının içeriği boş, şirk doludur zaten müşrik olmak için önce tanrıya inanmalı sonra ona ortak- Şirk- koşmalıdır. Tanrıya inanmadan müşrik olunmaz, tanrıya inanmayana ateist denir zaten.

  Hep aynı yanlışa düşülmektedir, aynı konudaki tüm ayetler bir araya getirilmeden sadece ortamında koparılıp keyfimize göre ayetleri yorumlamak art niyet ve sübjektivizmle açıklanabilir ki bunu hem ateist hem oryantalistler sıkça yapmaktadırlar.

    Kıyamet gününde, şefaat (aracılık) mümkün olacak mıdır (20:109, 34:23, 43:86, 53:26), olmayacak mıdır (2:122-123, 2:254, 6:51, 82:18-19)?

   Allah’ın izni dışında şefaatçi olmayacaktır. Yani şefaatçi vardır ama Allah kime izin verirse, yoktur ama sadece Allah’ın izin verdikleri hariç. Yanı istisnalar hariç şefaatçi yoktur. Bazı ayetler geneli ifade ederken – yani şefaat olmayacak- bazısı da istisnalara – Ama Allah’ın izni ile şefaat edeceklere – işaret eder. Burada amaç şefaatle kurtuluşa kanma, güvenme, sen kendi iyiliğin ile cenneti hak etmeye çalış mesajıdır.

   Kısaca Allah’ın izin verdiği şefaatçiler dışında şefaat asla olmayacaktır.

  Tefsir usulü bilmeyince aynı hatalar hep ardı ardına gelmektedir. Aynı konudaki ayetler bir araya toplanmalı, istisna olanlar, açıklama yapan ayetler o zaman daha belirgin ortaya çıkar ve yüce yaratıcının amacı asıl o zaman tam manası ile anlaşmış olur. Peki neden aynı konudaki ayetler peş peşe Kuran’da sıralanmamıştır çünkü herhangi bir konu Kuran’da aranırken; O konu ile ilgili tüm ayetler aranırken tüm Kuran gözden geçirilmek zorunda kalmaktadır ki bu da aradığımız konunun tüm kuran içindeki konumu yerini de bize vermesi açısından önemli bir metot olmakta, Kuran genelinde o konunun konumunu bize göstermektedir.

   Kötülüklerin kaynağı Allah mıdır (4:78), insanın kendisi midir (4:79) yoksa şeytan mıdır (38:41)? Özellikle arka arkaya gelen 4:78 ve 4:79’un birbirleri ile birebir çelişmesi dikkat çekicidir. Bu üç yönlü çelişki, günah / kader çelişkisi ile de alakalıdır.

Allah’ın izni olmadan ne olabilir ki. O izin vermeden yaprak bile kımıldamaz. Yanı her şey Allah izin verirse olur. Ama Allah şunu ister: Kötülük yapma, cezası var der, Allah o işi istemez, ondan razı olmaz, haramdır- kötüdür ‘Yapma, sonu cehennemdir’ der; ‘İyilik yap, sonunda cennet nimeti var’ der. Ama biri illa ben cehenneme gitmek istiyorum der, kötülüğe yönelirse Allah ona o kotu ısı yapma gücünden mahrum bırakmaz – izin verir ama razı olmaz!  O kişide kendi eli ile işledikleri sonucu kendi kendine cehenneme gider! Yanı iyilikler Allah’tandır; Hava, su, yerçekimi, akıl, vs, iyiliği teşviki ile insanların güzele yönelmesini ister ama kötülük sadece bizim ellerimiz ile islediklerimizin sonucudur ki, o da yine Allah’tan, yani O’nun izni ile olur. Ama o izini verirken asla ondan razı olmaz. Ama hüz irade ile yaratılan insanın yaptıklarının sonucundan mesul olması için kulun istediğini yapma gücünü Allah kuluna verir ama iyi kötü listesini de göndermiş, peygamberlerle açıklamış,  vicdanı insanların içine yerleştirmiş ve sonuçta cennet- cehennem ile de kullarını uyarmıştır. Kısaca ortada çelişki yoktur ama Kuran ruhunu kavrayamama sorunu vardır.

  Kader konusu “ Kaza kader “ başlıklı yazımızda incelenmiştir.


Allah çirkin işlerin yapılmasını emreder mi? 7:28 (“şüphesiz, Allah çirkin işleri emretmez.”) ve 16:90’da (“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar.”) Allah’ın çirkin işleri emretmediği öğretilir. Hatta 2:169’da çirkin işleri şeytan’ın emrettiği belirtilir (” o [şeytan], size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.”). Ayrıca Allah’ın bir ülkeyi haksız yere helak etmeyeceği öğretilir (6:131). Fakat tüm bu öğretiler 17:16’da yalanlanmaktadır: “Biz bir memleketi helâk etmek istediğimizde, onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına (itaati) emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz.” Allah insanlara çirkin işlerin yapılmasını emretmekte, sonra da bunu bahane olarak kullanıp ülkeyi haksız yere helak etmektedir. Çelişki ortadadır.

   Allah bir kavım helaki hak etmek için yarışmadıktan, kötülük bataklığı içinde yüzmedikten sonra onları helak etmez etmekte istemez. Ama o kavım helak olmak için her şeyi – Adeta yarışırcasına – yapınca, onların başına bir zalim idareci getirtir. O zalimde onlara o hak ettikleri cezayı verir. Allah hak etmeyene ceza vermez, ama edene “ Nasıl “ verdiğini ayette ifade eder. Ayetteki “Biz bir memleketi helak etmek istediğimizde” cümlesi; ” Artık helakı hak edecek her şeyi yapan memleketi hangi vasıta ile helak edeceğini bize anlatır.” Ki tarih “ bunun delilleri ile doludur. Aslında bu ayet aslında son bir ikaz mahiyetindedir. “Başınıza zalim idareci geldi ise bu size helakın yaklaştığını da göstermektedir’ mesajı da verir ayeti kerime. Diğer rivayetlerde bu sonucu teyit etmektedir: “ Nasılsanız öyle idare edilirsiniz.” (Ali el-Müttakî, Kenzu’l-Ummâl, 6/89, Süyûtî, Câmiu’s-Sağîr, II, 82 ), “İnsanlar, iç âlemlerinde, özlerinde kendilerini değiştirmedikçe, Cenâb-ı Hakta onlar hakkındaki hükmünü onları değiştirmez ” (Ra’d, 11) ,   “Bu da, bir millet kendilerinde bulunanı (güzel ahlâk ve meziyetleri) değiştirinceye kadar, Allah’ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden dolayıdır.” ( Enfâl, 53) Son sözü Hz Ömer’e bırakalım: “İdârecileri istikâmet üzere bulunduğu müddetçe insanlar da müstakîm olurlar.” (İbnü’l-Cevzî, Menâkıb, s. 223)

Allah adil midir? 39:69’a göre öyledir: ” Yeryüzü rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap (amel defterleri) ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir.” Ama örneğin 14:4’e göre, Allah insanları keyfine göre sapkınlığa sürüklemektedir: “Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir.” bu durum, 4:88, 4:143, 6:125, 7:178, 7:186, 13:27, 13:33, 16:93, 17:97, 35:8, 39:23, 40:33, 42:46, 74:31 ile de desteklenmektedir. İnsanları keyfince saptıran Allah, sonra da bu insanları saptıkları için cezalandırmaktadır, mesela 16:94’te belirtildiği üzere: “Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. ( ahirette de) sizin için büyük bir azap vardır.” veya 72:15’te belirtildiği üzere: “Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.” Allah’ın kendi saptırdığı insanları cezalandırılması adil midir? Sapkınlığın asıl sorumlusu kimdir? Günah / kader çelişkisi burada açıkça ortaya konulmaktadır.

   Aynı usul hatası ve hep benzer sonuç. Aynı konudaki tüm ayetler bir araya toplansa ortada sorun kalmadığı açıkça görülecektir. Konuyu “ Allah kalpleri mühürler mi?” başlığı altında sitemizde ele aldık.

    Melekler dostumuz mudur? 2:107 ve 29:22’ye göre Allah’tan başka dostumuz yoktur, ama 41:31’e göre melekler dünya hayatında da âhirette de dostlarımızdır.

    Meleklerle Allah’ı bu karsı karsıya getirme mantığı da ne ki? Zaten melekler Allah’ın emirlerini yerine getiren varlıklar değil midir? İmani noktada, hüküm vermede tek destek – dost tabii ki Allah’tır! Ama melekler de unutmayalım ki O’nun emrindedirler. Yani eğer birinin dostu melek ise aslında asıl dostu Allah’tır! Zaten Fussilat 30. ayette “Muhakkak ki: “Rabbimiz Allah’tır.” deyip, sonra (da) istikamet üzere olanlara (Allah’a yönelip dîni ikame edenlere) melekler inerler: “Korkmayın ve mahzun olmayın. Ve vaadolunduğunuz cennetle sevinin! (derler)” Görüldüğü gibi melekler önce Allah’a atıfta bulunup sonra da 31. ayette dostunuz biziz diye açıklamada bulunurlar. Allah’ın bazı işlerini vasıtalarla ( Melek, peygamber yaptırdığı bir gerçektir, dolayısı ile yapan – Mesela- melek gözükse de asıl emir veren ve yaptıran Allah olmaktadır.

  

    Her şey Allah’a boyun eğer mi? 30:26’ya göre her şey Allah’a boyun eğer, ama düzinelerce ayet, hem şeytan’ın (7:11, 15:28-31, 17:61, 18:50, 20:116, 38:71-74) hem de birçok değişik insanın Allah’a boyun etmeyi reddetmesinden, başkaldırmasından söz eder.

   Yer ve gökte her şey Allah’a itaat eder. Gezegenler, ağaçlar, su, hava, hayvanlar, güneş vb insan ve cin – şeytan’da cin idi unutmayalım-  Özgür iradeli yaratılmıştır. Hür iradeyi vicdan, vahiy, peygamber, ilahi kitaplarla destekleyen ve dünya hayatının sonunda verilen akıl ile cennet cehennem seçenekleri arasında serbest bırakılan insan ve cinler isterlerse Allah’ın emir- yasaklarına itaat ederler ve sonucuna da buna göre katlanırlar. Hür irade sahibi iki cins varlık cennet-cehennem ile muhataptır, gerisi zaten kurulmuş makine-robot gibi Allah’a itaat ederler. Ama altını çizmeden konuyu kapatmayalım insan ve cinler- Şeytan da dahil-  Allah’a rakip olamazlar, Allah’ın hükmü dairesinde yaşarlar. Şeytan dahi insanlarla uğraşmak, yoldan saptırmak için Allah’tan izin istemiştir: A’raf 14. Ayet: “(İblîs) dedi: «Bana (halkın) dirilib kaldırılacakları güne kadar mühlet ver.”

.

   Allah, ‘şirki’ (kendisine ortak koşulmasını) affeder mi (7:153, 25:68-71), affetmez mi (4:48, 4:116)?

   Şirk ile ölmedikten sonra tabii ki Allah günahtan dönenleri affeder. Araf, 153. Ayette af dileyip tövbe edenler kastedilmiştir. Furkan 71. Ayette:” Ve her kim tövbe edip iyi davranışta bulunursa, muhakkak o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner.” Yani bir kere hata işleyenin ebedi cehennemlik olması gibi bir şey söz konusu değil! Ateist ayetlerin meallerini yazsalar her şey ortaya çıkacak, okuyan anlayacak hemen sonuca ulaşacak ama araştırmayan, önyargılı birkaç kişiyi kandırmayı marifet zannediyorlar galiba. Bu arada Allah müşrik olarak öleni ise asla af etmez: Nisa, 48-116: ” Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz.” Ortada sorunda çelişki de yok.

 

 

Nisa 93 Bir mümini kasten öldüren kişinin ebediyen cehennemde kalacağı, Nisa 48 de de şirk koşanın asla affedilmeyeceği yazıyor. Ama Zümer, 53 de Allah’ın bütün günahları bağışlayacağı yazıyor. Şimdi yukarıdaki günahları isleyen kişi affedilir mi affedilmez mi? Ayetleri nasıl anlamalıyız? Yardımcı olur musunuz. Kafam çok karıştı.

Nisa, 48: “Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.”
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِه۪ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لمَنْ يَشَٓاءُ   Bu ayette bile, ‘Limen yeşâ’ istisnası vardır; ”bunun, yani ‘şirkin dışında’, dilediğini af eder.”

Nisa, 93: “Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”
Bu ayeti de, Araf 153, Nisa 116 ve Zümer, 53 ile beraber anlarsak sorun çözülür, çünkü Kuran bütüncül okunup anlaşılmalı, ayetlerine parçacı yaklaşılmamalıdır! Aynı konudaki TÜM ayetler bir araya getirilip sonuca varılmalıdır!

Arâf, 153: “Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbekâr olup da iman edenlere gelince, şüphesiz ki, o tövbe ve imandan sonra rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”;  Nisa, 116: “Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a ortak koşan büsbütün sapıtmıştır.” ; Zümer, 53: “De ki (Allah şöyle buyuruyor): “Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.”
Tüm ayetleri bir arada okuduğumuzda ki, ayetleri anlama ilmi olan tefsir ilminde kural,  ‘aynı konudaki tüm ayetlerin’ incelendikten sonra hüküm, sonuç çıkarılmasıdır. Bu kuralı uygulayınca ortada bir çelişki olmadığı görülecektir. Özetlersek, “Allah şirki asla af etmez, haksız yere kul öldüren, tevbe ederse, – Allah dilerse – af edilebilir, zira, ” Allah tevbeleri kabul edendir.” ( Bakara, 37; Tevbe, 104 ) Burada bir konunun altını çizelim: Kuran’da istiğfar: Söz ile af dilemek; tevbe ise, sözün fiiliyata, pratiğe geçirilmiş hali ile af dilemek demektir!

Devamındaki soru:  Peki bu dünya da şirk günahını isleyen adamı öldüren, tövbe ederse affolunur mu? O ayetler tövbe etmeyenler için de geçerli ?
Müslüman olsun kafir olsun bir insanın, ‘can, mal, namus, akıl ve dinine’ saldırmak haramdır, detay; İslami emirler ve hümanizm adlı yazımızda! Eğer bir insan, kafir veya müşrik olsun, yapılan anlaşmayı bozar, Müslüman devletle savaşırsa zaten bu savaş hukukuna girer ve nefsi müdafaa içerisinde telakki edilir, ceza gerektirmez, bu konuda, İslam’da savaş kuralları adlı yazıya bakılabilir. Eğer bir insanı, hele de İslam ile anlaşma yapan, müşrik veya kafir ( Hıristiyan, Yahudi vs. ) birisini ( Yani zımmiyi)  öldürürse,bu konu, “Kim bir insanı (suçsuz yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. ” (Maide, 32) ayetinin hükmü alanına girer: “Bir Müslüman, kasden bir gayrı müslimi (zimmiyi) öldürürse, kendisine kısas tatbik edilir.” (Merginani, 4/160); “Müslüman birisi bir zimmiyi kasden öldürse kısas gerekir. (Şeybani, Kitabu’l-hucce, Beyrut, 1983, 4//322); “Peygamberimiz, zimmet ehlinden bir gayri müslimi öldüren kimseye kısas cezasını tatbik etmiş ve; “Elbette ben zimmetim altında bulunanların hakkını almaya en layığım.” (Buhari, Diyet, 22; Kitabu’l-hucce, 4/329-345) buyurmuştur. “Kafir karşılığında Müslüman öldürülmez.” (İbn Mace, Diyet, 21) hadisinde geçen kafirden kasır, kendisiyle savaş halinde olunan kimseleri ifade etmektedir. (Mevsıli, İhtiyar, 5/27) Bu ceza dünyadaki cezasıdır, ahiretteki cezasını Allah bilir!
Tevbe etmezse ne olur? Dünyadaki cezalardan bahsettik, ahiretteki cezalar konusunda mezhep imamları ihtilaf etmişlerdir, çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. ‘Şahsen ben’ Allah’ın iradesi altındaki konularda, O’nun bildirdiği kadarı ile yetinilmesi gerektiğini düşünüyorum: Şirk af olunmuyor! Tevbe edenler; Allah isterse -cezasını çektikten sonra veya  öldürülen kul hakkından vaz geçerse hemen- af edilir,  bu konular açık ve net. Ama dünyada tevbe etmezse ne olur? Dünyadaki cezaları belli, ahireti de ancak bu düzlemde yorumlayabiliriz ki mezhep imamları da bunu yapmış, en iyisini Allah bilir!
.

 

     “Musa’nın kavmi onun ( Tur’a gitmesinin ) ardından, ziynet eşyalarından, böğürmesi olan bir buzağı heykeli (yaparak ilah) edindiler.” (7:148) Musa’nın kavmi, Musa Tur’dan dönmeden önce mi (7:149) yoksa döndükten sonra mı (20:91) bu hatalarından vazgeçip tövbe ettiler?

   Söz olarak “Musa dönmeden biz tövbe etmeyiz.” ( Taha, 91 ) diyorlar ama o daha dönmeden pratikte pişmanlık duyuyorlar! Ayetin başında dediler ki sözü de bunu doğrular. “O dönmeden tövbe etmeyiz.” ama büyük laf etmişler ki o dönmeden pişmanlık başlamış!

                 Yunus sahile atıldı mı (37: 145), atılmadı mı (68:49)?

   Atıldı. Kalem 49. ayette zaten atılmadı demiyor, Allah’ın affı olmadan atılacaktı diyor. Yani ayette atılma olayı yine olacak Allah’ın bağışlaması olmadan gerçekleşecekti denmekte ama bağışlanma ile atılmıştır ( Saffat, 145 ) o kadar.

    Namuslu kadınlara zina isnat edenler (evlilik dışı cinsel ilişkide bulunduğu yönünde iftira atanlar) affedilebilir mi (24: 4-5), affedilemez mi (24:23)?

   Cezasını çekip, tövbe eden af edilir. Ama cezasını çekmeden şu bu şekilde bu dünyada cezadan kurtulan af edilmez ve ahirette cezalandırılır. Nur suresi 5. Ayette de “Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar (düzelenler) hariç” denerek konuya açıklık getirilir zaten.

   Kıyamet gününde, kafirlere kitapları (günahlarının kayıtları) arka taraflarından mı (84:10), sol taraflarından mı (69:25) verilecektir?

  Sol arka taraflarından deyince daha ne diyebilecek ateistimiz acaba. Sol ellerine ama arkadan veya sol arkadan. Ateist alınca görecek zaten.  Konu yukarıda “Hüküm gününde inkâr edenlerin kitapları hangi tarafından verilir?” başlıklı yazıda işlenmiştir.

   Kuran, önceki kitapları doğrulayıcı mıdır (2:97) yoksa düzeltici ve yerine geçici midir (16:101)?

  Bozulmadan önceki hallerini doğrulayıcı, ama bozulmuş su anki hallerinin yerine gecen: Düzenleyicidir.

Kuran benzeri bir kitap kesinlikle yazılamaz denmektedir (2:24, 17:88) ama aynı zamanda Tevrat ve Kuran eşdeğer sayılmaktadır (28:49, 46:10)

   Bozulmamış Tevrat Allah’ın kelamı değil mi? Kuran’ı da Tevrat’ı da O indirmedi mi? Benzeri yazılamaz kavramı ile Kuran’dan sonra artık yazılamaz dendiğinin anlamıyor mu bu ateist kafa. Kuran’dan önce ise ‘bozulmamış Tevrat, Zebur, İncil’ Kuran gibi ilahi, Allah’ın gönderdiği, bizim de inandığımız hak kitaplardır. Konuyu ele alan yazımıza “İslam tüm dinlerin özüdür“ başlıklı çalışmamızdan ulaşabilirsiniz.

     Lut’un kavminin Lut’a verdiği cevap nedir? “Lut’un ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış.” (7:82, 27:56) “Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi Allah’ın azabını getir bize.” (29:29)

  Lut (as) bir kere mi konuşmuştur kavmi ile? Yıllarını kavmi ile geçirmiş bir peygamberin kavmi ile tek toplantı yapıp peygamberliğini sonlandırmış olması nasıl düşünülebilir? Bir konuşmada “ Çıkarın!”, diğerinde ise “ Azabı getir!” diyerek aslında gelecek yüzyıllarda Allah’ın dinini tebliğ edeceklerin karşılaşacağı tepkilere örnek verilmektedir. Ülkenden de çıkarılabilir, azgınlık – aymazlık ile ” Hadi azabı getir.” De denebilir İslam tebliğcilerine. Başka ayetlerde tabliğcilerin öldürülebileceği, kendilerine iftira edilebileceği vs anlatılır.

İbrahim’in hikayesinin 19: 41-49’daki anlatımı, 21:51-59’daki anlatımından oldukça farklıdır. 21’inci surede İbrahim, kavmine putperestlikleri konusunda sert çıkarken, hatta putlarını paramparça ederken, 19’uncu surede İbrahim, babasının tehdidi üzerine putperestlik karşıtı söylemine son vermekte, hatta korkup kaçmaktadır.

  Bu adam bir kere bu ısı yapmamış ki. Bizim peygamberimizi düşünelim. Mekke’den hicret etti diye efendimiz 10 sene sonra nasıl dönüp Mekke’yi fetheder. Anlatım farklılığı var dense biz bu iddiayı yapan zihniyeti nasıl değerlendiririz acaba? Gelelim iddiaya:

  Meryem suresinde ( 41- 49) ‘ Korkup kaçma yok” onlardan yüz çevirme, artık bağlarını koparma var. Şirkten ve onların taptıklarından uzaklaşma var: 48: “Ve ben, sizden ve Allah’tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum.” 49: “Böylece onlardan ve onların Allah’tan başka kul olduğu şeylerden, ayrıldı.” Ayetin mealini yazmayınca iftiraları gerçek zannedilebiliniyor. Ya tutarsa!

    21: 76’ya göre Nuh’un ailesi tufandan kurtulmuştur ve 37:77’ye göre Nuh’un nesli devam etmiştir, ama 11:42-43’e göre Nuh’un oğlu tufanda boğulmuştur.

   Çünkü kendine iman etmeyen oğlunu bizzat Kuran Nuh’un ailesinden saymamıştır. Bu da Kuranda aynı ayetin devamında zaten yazar.

  Yani ateist büyük ihtimal ayetin devamını da okumuştur, ya okuduğunu anlamıyor ya okuduğunu gizliyor, ayet meallerini okuma zahmetine girmeyen okuyucunun kafasını karıştırmak istiyor.

  Hud, 45: “Nuh, rabbine seslendi. Dedi ki: “Rabbim, şüphesiz benim oğlum ailemdendir ve senin vaadin de doğrusu haktır. Sen hâkimlerin hâkimisin.” 46: “Dedi ki: “Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden değildir. Çünkü o, salih olmayan bir iş (yapmıştır).  Öyleyse hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. Gerçekten ben, cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum.” Ailesinin devamı ise neslini devam ettirmiştir.

    Firavun’un mısırlı sihirbazları Musa’ya iman etti mi (7:103-126, 20:56-73, 26:29-51) yoksa sadece İsrailoğulları kavminin küçük bir bölümü mü Musa’ya iman etti (10:75-83)?

  Sihirbazlar iman eder ama firavun onları öldürtür. Onlar iman ile dünyadan ayrılmışlardır. Sonraki ayetler ise sağ kalanlardan bahsedilir. “Ve Musa (A.S) şöyle dedi: “Ey kavmim! Eğer siz, Allah’a âmenû olup (ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyenler ve Allah’a), teslim olanlarsanız, artık O’na (Allah’a) tevekkül edin.”  Onlarda az kimse olarak firavundan kaçarlar. 10ç. Sure ( Yunus ) zaten bu sağ kalanların baslarına gelenleri anlatmaktadır!

    10: 90’a göre firavun, boğulmak üzere iken tövbe etmiş ve Allah’a iman etmiştir. 10: 91’e göre firavun hayat boyu isyandaydı, kâfirdi. 10: 92’ye göre firavun’un tövbesi kabul olunmuş ve firavun kurtulmuştur. Firavun’un sadece bedenen değil, ruhen de kurtulduğunu kanıtlamak için 10: 103’e başvurabiliriz: “Sonra resûllerimizi ve iman edenleri kurtarırız. (ey Muhammed!) aynı şekilde üzerimize bir hak olarak, inananları da kurtaracağız.” ama 4: 18’e göre hayat boyu günah içinde yaşayanların son anda ettiği tövbelerin kabul edilmesi mümkün değildir.

  Yunus 90. Ayette firavun iman ettim diyor ama Allah imanını kabul etmiyor. 91. Ayet bunu açıkça ifade ediyor:” Şimdi (mi) (teslim oldun, öyle mi?) Ve sen, daha önce asi olmuştun. Ve sen, fesat çıkaranlardan idin.”( Yine bir ayet sonrasını saklama yöntemi uygulanmış!) 92. Ayette ise “Böylece senden sonraki nesillere, bir delil (ibret) olman için, bugün seni bedeninle kurtaracağız” denmekte, imanının kabulü ile ilgili hiçbir konu geçmemektedir. Ayette “ Bi bedenike” denilerek açıkça Türkçeye geçmiş insan bedeninden bahsedildiği anlaşılmaktadır.

  Allah’ın kelimeleri tamdır, değişmez. (6:34, 6:115, 10:64) buna rağmen, Allah’ın bazı kelimeleri eksik, yanlış, veya geçersiz bulunabilir ve “daha hayırlısı ve misli” (daha faydalısı ve çoğu) ile değiştirilebilir. (2:106, 16:101)

  Bir ayet ” Misli veya daha hayırlısı ” ile değiştirilir deniyor tamam da  “ Eksik, yanlış.” kavramlarını araya nasıl ne nerden sokuyor bu ateist onu anlamadık.  Ayetlerde ” Benzer ve daha hayırlısı ” kavramları var ama ( Dikkat lütfen, hüküm değişmiyor, sadece benzeri veya aynı doğrultuda daha hayırlısı geliyor. Bu konu- Nesh!- bozulan Hıristiyanlık ve Yahudiliğin bazı hükümlerinin değiştirilmesi olarak ta algılanabilir veya “kademe kademe” toplumun bilinçlenmesi için bazı hükümlerin zamanla oturtulması da anlaşılabilir. Mesela içkinin haram kılınması konusunu ele alalım: İçki konusunda İslam’ın hükmü bellidir; Alkollü her içecek haramdır ama bu sonuca İslam toplum alıştırılarak, zihinleri aşama aşama hazırlayarak varmıştır. Konu yukarıda ele alınmıştır. Kısaca Allah’ın emri değişmez, ama benzeri veya daha hayırlısını gönderebilir bu bir fikir değiştirme; hele hele eksik- yanlışın ortaya çıkması değil değil; adım adım, basamak basamak, kademe kademe hedefe ulaşmaktır ki buradan amaç yine bizzat insan ve toplumun zihninin yeni duruma hazırlanmasıdır. İçki ve nesh konusuna yukarıda değinilmiştir.

   Zinanın cezası nedir? 24:2’ye göre zina yapan kadın veya erkeğe yüz değnek vurulmalıdır. 4: 15’e göre zina yapan kadına müebbet ev hapsi uygulanmalıdır. 4: 16’ya göre zina yapan erkek tövbe edip ıslah olursa hiçbir ceza uygulanmamalıdır.

  Nisa, 15: Allah zinanın cezasını size bildirene dek, zina eden kadınları evlerinde hapsedin buyuruyor. Yani burada zina cezası bildirilmiyor, bildirilecek deniyor. Sonraki 16. Ayette cezayı eziyet olarak ifadelendiriyor ama eziyetin içeriği açıklanmıyor ve açıklanana dek günahından tövbe eden ve ıslah olanları af edin buyuruyor. Nur suresi 2. Ayet ise son hükmü koyuyor, eziyetin mahiyetini açıklıyor: Yüz değnek!

      Günahlardan kim sorumludur? 17: 13-15 ve 53:38-42’ye göre herkes sadece kendi günahlarından sorumludur. Ama Kuran, Muhammed zamanında yaşayan Yahudileri, binlerce yıl önce başka Yahudilerin bir buzağı putuna taparak işledikleri günah için suçlamaktadır. (2:92-93)

  İsrailogulları- Yahudiler – ırkçı bir dini inanışı savunuyorlardı. Kendi söylerinin üstünlüğünü ileri sürüyorlardı. Ayet, geçmişteki yaptıklarını onlara hatırlatıp soyları ile övünmemeleri gerektiğini onlara anlatıyor. Siz şu hataları yaptınız ve hala ırkınız ile övünüp, sizin ırkınız dışında başka bir ırktan geldiği için peygamberi kabul etmiyorsunuz diyerek onları uyarmakta ve soy üstünlüklerinin yanlışlığını gözler önüne sermektedir. Yani eski fikirlerini onlar hala savunuyorlar, ayette eskinin yanlışını gözler önüne seriyor. Zaten Yahudilerde ” Yahu bizi eski yaptıklarımız ile neden suçluyorsun.” diye itiraz etmiyorlar. İtiraz ettikleri ise “Başka ırktan bir peygamber neden geldi?” türünde hala eski hastalıklarının devam ettiğini gösteren türden itirazlar idi. Yahudiler eski yanlışlarının hala farkında olmadan devam ettirdikleri için o hatalar eskide kalsa da mantalitesi zihinlerinde canlı olduğu için Kuran’ın eleştirisi işte bu hatalarını kabul etmeyen bakış açısınadır.

   Yahudiler cennet’e mi (2:62, 5:69) cehennem’e mi (3:85) gidecektir? Hıristiyanlar cennet’e mi (2:62, 5:69) cehhenem’e mi (3:85, 5:72) gidecektir? 5:69’da cennet’e layık görülen Hıristiyanlar’ın sadece 3 ayet sonra, 5:72’de, cehennem’e layık görülmesi özellikle ilginçtir.

   İlginç olan Yahudilik ve Hıristiyanlığın tahrif olmadan öncekilerin – asıl Yahudi ve İsevilerin – cennete gidebilecekken, daha sonra gelenlerin ” İsa Allah’ın oğludur” demeleri  gibi sapmalara uğrayan, tahrif edilmiş dinlere uyanların ise cehenneme gideceklerini tahmin edemeyen ateist kafacıklardır. Bozulmamış Tevrat ve İncil’e kendi zamanlarında inananlar cennetlik, şimdiki – bozulmuş- hallerine inanan cehennemliktir. Konunun detayı sitemizde “ İncil, Tevrat papa “ başlığı altında incelenmiştir.

   Kuran’ı kim anlayabilir, kim anlayamaz? Arapça bilen herkes mi anlayabilir? “Kuran gayet açık bir Arapçadır.” (16:103) sadece Allah mı anlayabilir? “Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir.” (3:7) Akıllı insanlar mı anlayabilir? “(bu inceliği) ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.” (3:7)

  Kuranda muhkem ayetler vardır. Yani okuyan hemen hüküm verebilir, anlamını kavrayabilir. Birde müteşabih ayetler vardır ki onlar ancak ilim ehlinin anlayabileceği, derin bilgi gerektiren ayetlerdir. İlim ehli araştırır bu müteşabih ayetleri ve bir sonuca varırlar ama şunu demeyi de ihmal etmezler: Biz bu kadarını anlayabildik, asıl anlamlarını en iyi Allah bilir.

 Ayetin anlamına bir bakalım: Ali- İmran, 7. ayet :”O ki, kitabı sana indirdi; ondan bir kısmı muhkem (mânası açık,yorum götürmez, şüpheye yer vermez açıklıkta) âyetlerdir ki, bunlar. ki­tabın anasıdır. Diğer bir kısmı ise müteşâbih (manası kapalı, yorum isteyen) âyetlerdir. kalblerinde eğrilik bulunanlar, fitne çıkarmak, (kendi çı­karına uygun) yorumda bulunmak için kitabın müteşâbih olanına uyarlar. Hâlbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İilimde derinleşenler ise, «Ona inandık, hepsi de rabbimizin katından (indirilme)dir» derler. (bu hakikatleri) ancak akıl sahipleri düşünebilir.”

   Kuran’ı herkes anlar; Ama nasıl ki herkes aynı bilgi-zeka seviyesinde değildir, herkes kendi durumu; ilmi seviyesi, zekâsı, kıyas yeteneğine göre O ilahi kitaptan alacağını alır. Ama şu da bir gerçektir, yine bizzat Kuran’ın haber verdiği bazı ayetler ( Müteşabih ) ayetler vardır, ilim seviyesinde derinleşmeyi gerektirir onları anlamak ama sonuçta ilim de belli bir yere kadar gidebilir, işte o noktada, ‘Gerçek âlim’: “Ben bu kadarını anlayabildim, gerçeği en iyi Allah bilir.” der.

  Aslında tüm cevaplar Kuran’da var, ama önyargısız o’na yaklaşır ve anlama niyeti ile okursak.

     Firavun, İsrailoğulları’nın erkek çocuklarını ne zaman öldürtmüştür? Musa peygamber olup firavun’a dinini anlatınca mı (40:23-25), yoksa Musa daha çocukken mi (20:38-39)?

    Mümin suresi 25. ayette firavunun Musa’ya iman edenlerin çocuklarının öldürülmesi kararından bahseder. Tâhâ suresinde ise hepimizin bildiği olaydan: Belli tarihte doğan tüm çocukların öldürülmesi ve bu sırada Musa (as)’ın beşikle dereye bırakılmasından bahseder. Bu konuda ayrıca şu ayetlere bakılabilir: Kasas, 4,  Bakara, 49. ayet.

   Kader ne sıklıkta ve kim tarafından belirlenir? Her şeyin kaderi, yaradılıştan önce Allah tarafından belirlenmiş miydi? (57:22) Evrenin kaderi, her yıl bir kez olmak üzere kadir gecesi’nde Allah tarafından mı belirlenir? (44:3, 97:3-4) Her insan kendi kaderini kendi mi belirler? (17:13)

   Duhan ve Kadir surelerinde bir senede olacak olayların takdirinden bahsedilir. İsra 13. ayette ise Kıyamet günü insanların yaptıkları işlerin herkesin boynuna asılacağından bir bakıma amel defterlerinden bahseder. Konunun dünya ile alakası yoktur. Kısaca Allah her şeyi önceden bilir, ama fiilleri insan kendi hür iradesi ile yapar, konu “ Kader” başlığı altında sitemizde işlenmiştir.

    Şarap iyi midir kötü müdür? 2:219’da içki (dolayısıyla şarap) günahı yararından büyük olarak, 5:90’da da şeytan’ın işi pislik olarak tanımlanmaktadır. ama 47:15 ve 83:22-25’te cennet’teki şarap ırmaklarından söz edilmektedir. şeytan’ın işi pisliğin cennet’te ne işi vardır?

  İçki daha doğrusu “Sarhoş eden her şey” haramdır. Bu konu yukarıda defalarca işlendi. Arapça kökenli bir fiil olan ‘Ş-r-b’ kelimesi içmek anlamına gelir. Türkçede şarap denince sadece sarhoş eden o lanet şey akla gelse de Arapçada ” İçilen şey ” anlamında kullanılır. Süt, su, meyve suyu vs. Cennette de içilen şey olacak tabii, şarap olacaktır sütten, baldan, vb. Ama Türkçe karşılığı ile şarap olmayacaktır cennette bir de ateistler tabii.

     Cinler ve insanlar Allah’a kulluk etmek için mi (51:56), yoksa cehennem’e gitmek için mi (7:179) yaratılmışlardır? Yaratılış amaçları cehennem’e gitmek olan cinler ve insanlar, yani kafir olacak şekilde yaratılmış cinler ve insanlar, Allah’a nasıl kulluk edebilirler?

  Allah kullarını neden yaratmıştır, cennete gitsin diye, nereden biliyoruz, çünkü ona: Akıl verdi, vicdan verdi, kitap gönderdi, peygamber gönderdi. İşte buyursun ateist cennete gitsin ama akine cehenneme gitmek için yaptığı kötülükler ve yapmadığı iyilikler dışında bir de Kuran’a savaş açıyor. İşte Allah diyor ki “Ey insan-cin toplulukları, sizleri cennete gitmeniz için yarattım ama birçoğunuz cehenneme gitmek için yarışıyor ve böyle giderse gidecekte. İşte Allah uyarıyor, “Amelleriniz, yaptıklarınızla “ çoğunuz cehennemlik oluyorsunuz, sonunuzu görün, dönün!” Ama görünen o ki çoğu insan ve cin kendini arındırmaya, iyilerden olmaya hiç niyetli gözükmüyor. Konu hakkında “Allah’ın varlığının delilleri” başlığı altındaki Allah insanları neden yarattı başlığına bakılabilir.

Tüm insanlar (en azından geçici bir süre kalmak üzere) cehennem’e gidecektir. İnananlar bir süre cehennem’de kaldıktan sonra kurtarılacak, kâfirler ise sonsuza dek cehennem’de bırakılacaktır. Bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. (19:71-72) ama bu sözde kesin hükümle çelişkili olarak, şehitler cehennem’e hiç uğramadan direk cennet’e gidecektir. (3:157-158, 3:169, 9:111)

  Cehenneme uğramak illa yanmak anlamında anlaşılmamalıdır. Cennet ehlide ” Kurtuldukları yeri bir görmesi için ” cehennemde gezdirilirler. Ama yanmaları için değil ” Görmeleri ” ve iki kere şükretmeleri için. Hem cenneti kazandıkları, hem o yerden kurtuldukları için. (3:157-158, 3:169, 9:111) numaralı ayetlerde ise direk cennete gidecek diye bir ifade yok. Sadece cennete gidecekler ifadesi var ki o da yukarıdaki ayetle çelişmiyor.

    Konu hakkındaki tüm ayetleri bir araya getirince sıralama ortaya çıkıyor o kadar.

    66:8’e göre Allah Müslümanları utandırmayacaktır. Ama 19:71-72’ye göre Müslümanlar da dahil olmak üzere tüm insanlar (en azından geçici bir süre kalmak üzere) cehennem’e gidecektir, ve 3:192’ye göre cehennem’e giden herkes rezil edilecektir, yani Allah tüm Müslümanları rezil edecektir. Direk bir çelişki söz konusudur.

   Ali İmran 192. ayette ateşe sokulan zalimlerden bahseder Yani ceza çekecek olan kâfirlerden. Zaten 193. ayet bizi o cehennemlilerden eyleme diye dua edilir. Cennetlikler zaten orayı görüp çıkacaklar, ateşe atılmayacaklar ki. Yukarıda konu açıklandı zaten, ama ateistler rezil olacak ve ebedi kalacaklar cehennemde orası kesin.

İsa cehennem’de yanacak mıdır? İsa Allah katına yükselmiştir (4:158) ve Allah’a yakın olanlardandır (3:45), ama Allah’tan başka kulluk edilenler ve onların kulları cehennemliktir (21:98)

   İyide ne İsa ne Üzeyir Allah’tan başkasına kul oldular ne de kendilerine ibadet edilmesini istediler. Zaten 101. ayette de “Ama bizden kendilerine güzellik geçmiş bulunanlar; işte onlar, ondan uzaklaştırılmış olanlardır.” Denilerek kendine yakın olanların cennetlik olduğu ifade edilir. Ayetin kastettiği kesim nemrut, firavun gibi kul iken kendisine kulluk yapılmasını isteyen, ilahlık taslayanlardır ki Kuran bundan bol bol bahseder.

   Cımbızla ayetleri alıp kelime oyunları yapmak sadece ateistlerin cehennemdeki yerlerini sağlamlaştırır o kadar.

   Allah’ın bir oğlu olabilir mi (39:4) olamaz mı (6:101)?

   Bu ayetin neresinde çocuk olabilir anlamı var ki; Zümer, 4. ayet:” Eğer Allah çocuk edinmek isteseydi, yaratıklarından dilediğini elbette seçerdi. O, Sübhan’dır ( Herşeyden münezzeh). O, Allah; Vahid’dir ( Tektir), Kahhar’dır ( Kahredicidir) ” Ayet hem isteseydi diyerek oğul seçmediğine atıfta bulunuyor hem de aynı ayette “O Allah her sıfattan ( Oğlu vardır dahil ) münezzeh; Uzaktır ) buyuruyor hem “O Allah tektir denilerek yine oğlu olamayacağının altı çizilip sonrada Kahhar sıfatına atıfta bulunulup bu tür iddialarda bulunacaklara nasıl bir sıfatla kendini göstereceğini bizlere haber veriyor. İşte Kuran; üç kelime ile uzun bir mesaj veriyor anlayana tabii. Zaten En’am suresi 101. ayet olaya son noktayı koyuyor:” O’nun nasıl bir çocuğu olabilir?”

Kaç yaratan vardır? 23:14 ve 37:125’e göre, Allah yaratanların en güzelidir. Sözü edilen diğer yaratanlar kimlerdir? Eğer birden çok yaratan sözkonusu ise, 2:54, 6:102, 12:101, 13:16, 14:10, 15:86, 35:1, 35:3, 36:81, 39:46, 39:62, 40:62, 42:11, 56:59, 59:24 gibi birçok ayette, niye Allah’tan tek yaratan olarak söz edilmektedir?

   Mü’minun 14. ayette insanın anne karnındaki evrimi, gelişimi anlatılır. Saffat suresi 125. ayette ise Bal adlı puta tapanlardan yani bırakın yaratmayı sonradan kendisi yaratılan; şekil verilen bir puttan bahseder. Allah yer ve gökleri ‘Yoktan’ var eden ve sonrada onlara en güzel şekil verendir. Yoktan var etmek anlamında Allah tektir ama yoktan var edilene şekil vermede bir çok ‘şekil veren; Ehsenül’l-hâlikîn olabilir ama onlarında da en güzeli yine Allah (cc)’dır. 14. ayette de bu açıkça görülür, Allah hem ilk insanı yoktan var etmiş hem sonra onu şekilden şekle ama en sonunda en güzel şekle; İnsan haline sokmuştur, 125. ayet ise ironik bir şeklinde; Kendisi yaratıcı olmayıp, sizin kendi ellerinizle yonttuğunuz puta tapıp asıl hem yoktan var eden hem yaratılana da en güzel şekli veren Allah’ı nasıl unutuyorsunuz? Diye sorgulanmaktadır putperestler.

33:37’de Müslüman erkeklere, üvey oğullarının boşadıkları eşleri ile evlenme izni verilmiştir. Bu iznin özellikle gelecekte Müslümanlara zorluk çıkmaması amacı ile verildiği belirtilmektedir. Ama bu iznin bir anlamı yoktur, çünkü Kuran aynı surenin daha önceki ayetlerinde evlat edinmeyi yasaklamaktadır. (33: 4-5) evlat edinemeyen bir adamın üvey oğlu olamaz, üvey oğlunun boşanmış eşi ile evlenme konusunda zorluk yaşaması da söz konusu olamaz. 33:37’de verilen iznin sözde verilme sebebi dolayısı ile yalanlanmaktadır.

  4-5. ayetler evlatlığı yasaklamıyor. Sadece evlatlık; Öz evlat gibi değildir diyor: “ Evlatlıklarınızı da sizin (öz) çocuklarınız saymadı. ” Dikkat öz çocuk saymadı diyor ama yasak demiyor aksine İslam kimsesiz, bakıma ve yardıma muhtaç olan çocuklara sahip çıkılmasını teşvik etmiştir ama öz çocuk ile aynı konuma getirmemiştir. Zaten İslam fıkhında da böyle bir şey yok. Abdullah b. Ömer (r.a) diyor ki: “Bu âyet-i kerime ininceye kadar biz, Resulullah’ın azadlı kölesi Zeyd b. Hârise’ye: “Muhammed’in oğlu Zeyd” diyorduk. Bu ayet geldikten sonra Hz.Zeyd’e “Harise oğlu Zeyd” dendi. Bu rivayetten de anlaşıldığı gibi, evlatlıklar, kendilerini büyütenlere “baba” diyemezler. Bu kimseler, kendilerini büyütenlerin oğludur denemez. (Taberi Tefsir) efendimiz Zeyd’i bakmış, eğitmiş, büyütmüş, evlendirmiş, özgür bırakmıştır ama ‘Oğlu’ değildir, biri diğerinin ne yerine geçer ne engel olur. Evlatlık ile öz oğul farkının belirtilmesinin mahremiyetten mirasa  kadar birçok nedeni vardır.

   Sadece insanlar mı peygamber olabilir? (12:109, 21:7-8, 25:20) yoksa melekler de peygamber olabilir mi (22:75)?

   Hacc 75. ayette  R-s-l kökünden türeyen ve kelime anlamı ‘Göndermek’ olan ‘Rusulen’ kelimesi kullanılmıştır. Allah melekleri elçi olarak gönderir ama insanlardan seçtiği elçiler peygamberlerdir. Elçi melek; Mesela Cebrail Allah ile peygamberi arasında elçidir, ama elçi insan Allah ile insanlar arasında elçidir ki birinci gruptaki melekler peygamber olmazlar iken ikinci gruptaki insanlar peygamber olarak adlandırılırlar. Kuran’da da resul kelimesi “Bir insanın bir insana gönderdiği elçi ( peygamberlikle ilgili değil)” anlamında kullanılmıştır: (Yusuf , 50; Neml, 35) Zaten meleklerin özgür iradeleri olmadığı için anladığımız manada peygamber olamazlar. Yoksa Mekkeli müşrikler meleklerden elçi- peygamber gelmesini istemiş ama Kuran bu anlayışı reddetmiştir ( Hud, 12. İsra, 95)

“Meleklerin elçiliği insanlara tebliğ etmek değil, sadece seçilmiş peygamberlere bu gerçekleri bildirmektir.” (Flamur Kasami, Kur’an’da çelişkili gibi görünen ayetler, s. 146-147 )

  Son peygamber Hz Muhammed değil mi?, Araf, 35: “ Size ayetlerimi kıssa eden resuller geldiği zaman.”

   Neml, 35. Ayette,“Ben onlara hediyelerle resul göndereceğim.” Denmektedir. Burada Belkıs’ın Hz Süleyman’a gönderdiği kişilere Kuran resul demektedir. Araf, 37. Ayette de, “ Onlara resullerimizi geldiği zaman, onları vefat ettirirken şöyle derler…” Görüldüğü gibi burada da resul, ölüm meleği anlamında kullanılmıştır. Zaten ateistlerin iddialarına delil olarak ileri sürdükleri ayette Allah’ın resulü/elçisi diye bir ifade geçmemektedir. Zaten her mümin, Allah’ın ayetlerini kullara ulaştıran gönül elçisi/resulüdür. (H. Kemal Gürger, Ateizmin ve deizmin sorularına karşı İddialar ve izahlar,  s. 145)

   Ceninin cinsiyeti, döllenme anında mı (53:45-46) yoksa bir süre geliştikten sonra mı (75:38-39) belirlenir?

    (53:45-46) ayette cinsiyet belirlemeden bahsedilemez. Ayette erkek ve dişilerin meniden yaratıldığı ifade edilir ve ayrı iki ayette ifade edilir. Yani ayet “Siz erkek dişi olarak belirlenir ve sonra meniden yaratılırsınız şeklinde olsa o zaman bir soru işareti doğabilirdi. Ama ayet bir gerçekten; İki cinsin de meniden yaratıldığından bahseder. Doğrusu da bu değil midir zaten? Bu ayetlerde rabbimizin yarattığı çeşitli şeylerden bahseder, eğer bir sıralama söz konusu olsa idi o zaman önce gülme, sonra öldürme, sonra dişilik -erkeklik söz konusu olmazdı. Ayet meali ortada, 43.ayet. “Doğrusu, güldüren ve ağlatan O’dur, 44 doğrusu, öldüren ve dirilten de O’dur. 45 doğrusu, çiftleri, erkek ve dişiyi, yaratan da O’dur. Belli bir sıralama olsa idi önce erkek dişi yaratan, sonra güldüren sonra öldüren şeklinde sıralama olurdu. Demek ki özellikle sıralama yok ayette. Hatta ayet ateistin ifade ettiği gibi önce cinsiyet sonra döllenmeden bahsetse idi bile bu kader anlamında yani herkesin cinsiyetini Allah katında önceden bilinmesi anlamında bile anlaşılabilirdi.   (75:38-39) ayetlerde ise tıpla uygun olan bir sıralamadan bahseder.

Bir Müslüman, kâfir anne babası ile nasıl geçinmelidir? 31:15’e göre kafir anne babanın inançlarına uyulmamalı, ama onlarla iyi geçinilmelidir. 9:23’e göre ise böyle bir durumda anne baba dost edinilmemelidir, yani onlarla iyi geçinilmemelidir.

   23. ayette veli edinmemekten bahsedilir. Mesela okula kaydolurken bir veliye ihtiyaç vardır. Sizden sorumlu olacak olan, sizin hakkınızda söz sahibi olacak olan biridir veli. İste bunun gibi bir veli olarak onları kabul etmeyin, çünkü kâfir olan anne baba imanî noktada, farklı itikattan oldukları için veli, vekil, avukatınız değildirler ama onlarla tabii ki iyi geçinilecek çünkü anne baba hakkı İslam’da çok önemlidir! Ama sizi hak olan İslam dininden döndürmeye çalışırlarsa işte orada onlar veli, dininiz hakkında söz sahibi olamazlar. Kısaca dinine müdahale edip, İslam’dan uzaklaştırmak isteyene dek onlarla iyi geçinip her türlü ilişkiyi normal devam ettirmelidir.

Kafirler Müslüman olmaya zorlanmalı mıdır (8:38-39, 9:29) zorlanmamalı mıdır (2:256, 3:20, 109:6)?

  Ayette kâfirler yenilecektir ve İslam hakım olacaktır deniyor. Zorla Müslüman olmak anlamı yok ayetlerde. Burada zorla Müslüman olmalarından söz edilmez, İslam’a düşman olmamaları istenir. Zaten ayette cizyeden bahsedilmektedir ki cizye Müslüman’dan alınmaz, olmayanlardan, İslam hükmü altında yasayan kâfirlerden alınır! Müslüman olmaları için zorlanmaz kısacası. Konu hakkında sitemizde  “ İslam’da savaş esnasında uyulması gereken kurallar “ ve “ İslam barış dinidir” başlıklı yazılara bakılabilir.

   Hıristiyanlar şefkatli ve merhametli midir (57: 27) yoksa zalimler topluluğu mudur (5: 51)?

   Hz İsa zamanındakiler şefkatli idiler zaten Hadid suresi 27. Ayette de “Ve Meryemoğlu İsa (A.S)’ı gönderdik ve O’na İncil’i verdik. Ve O’na tâbî olanların kalplerinde refet (şefkat) ve rahmet kıldık.” Denilerek İsa dönemindeki Hıristiyanlardan bahsedildiği açıkça belirtilir.

 Maide suresi 5. Ayette ise günümüz bozulmuş Hıristiyanlık inancına tabi olup emperyalist zalim politikalr güdenlerden bahsedilir ve onlarla dost olup zulümlerine ortak olmayın denir. Günümüz ehli kitabına örnek; İşte haçlı seferleri, işte Irak, işte Bosna, Afganistan: Bir damla petrol bir damla kan politikası kısaca.

 Netice itibarı ile bu kadar çok sayıda, önemli konularda ve çözümü imkansız çelişkilerin varlığı, Kuran’ın geçersizliğini tartışma götürmeyecek biçimde kanıtlamaktadır.

  Netice itibarı ile bu kadar çok sayıda atmasyon, önyargı, iftira ve yalan-dolanın, usulsüz ve kuralsız bir şekilde ve kendi içinde bile çelişen iddiaların varlığı ateizmin çıkmazlarını ve geçersizliğini tartışma götürmeyecek şekilde kanıtlamaktadır. Ateizm ve oryantalizmin ruhuna ‘Tebbet’ okuyabiliriz kısaca.

                                                                               III

    1400 yaşında olmasına rağmen, bugünün ihtiyaçlarına da cevap verdiği ve bilim yanlısı olduğu iddia edilen Kuran’da şu sorularımın cevaplarını bulamadım.

   Aşağıda verilen soruların bilimin ne ilgisi var acaba? Kuran bu detaylar üzerinde dursa hacmi ne olurdu ve o zaman da bu yazar ” Bu işe yaramaz bilgilerin kutsal olduğu iddia edilen kitapta ne işi var ” demez mi idi acaba? Büyük ihtimal dersi!

1)      Adem ve Havva hangi tarihte yaratıldılar? Cennete hangi tarihte girdiler? Hangi

Tarihte cennetten kovuldular? Kuran tarih kitabı mı, pratikte ne faydası olacak günümüz insanına bu bilgilerin. Kuran bir tarih verse o tarihe itiraz etmeyecek misin? Nasılsa en az yüz binlerce sene öncesinden bahsediliyor, itiraz etsen de ne delil ne anti-delil bulunamaz, ateistler için itiraz edilebilecek fırsatı kaçmaz bir sürü daha konu olacaktı! Ümmet tarih hocasının sınavı gibi tarihlerden imtihan edilmeyecek, içindeki evrensel ilkelerden sorgulanacak, hacmi artırmanın kime ne faydası olabilirdi ki? Hadi tarihi istiyor verelim, MÖ 9434537645375375367. Yanlış mı diyorsun, buyur yanlışlığını ispat et

     2) Önce Adem mi yaratıldı, Havva mı? Aralarında ne kadar yaş farkı vardı?
Allah önce bir öz yaratılıyor ( Ey insanlar! Sizi tek bir özden (nefs-i vahide) yaratan, ondan da iki eş (zevc) yaratan, sonra ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türetip çoğaltan Rabbinizin bilincinde olun. Adını dilinizden düşürmediğiniz Allah’ın öfkesini çekmekten sakının. Aile bağlarını gözetin. Allah hepinizi görüyor. Nisa, 1) ve bu özden önce Adem sonra Havva annemiz yaratılıyor – kaburga kemiğinden yaratılış yok yani ( İslam’da kadın sayfamızda bu konu ele alındı) – Aralarındaki yaş 1 gün olsa ne olur bir yıl olsa ne olur, ne edecekti bu ateist bu farkı, hem zaten inanmıyorsun; sana ne?

3) Doğmadıklarına göre Havva ve Adem’in göbekleri var mıydı? ( hani, çamurdan mı, yoksa pıhtıdan mı yaratıldığı tartışma konusu olan ilk insan)

İlk insan çamurdan yaratılmıştır (O`dur ki her şeyin yaratılışını güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı. Secde, 7) Çamurdan yaratılma safhası ilk insanın yaratılışı ile biter ki konu sitemizde “ Ahiret, beden, ruh” başlığı altında işlenmiştir. Göbekleri büyük ihtimal yoktu çünkü ilk prototip idiler. Daha sonra doğum yolu ile çoğalma başlayınca göbek bağıda oluşmaya başlamıştır. Ama bu tahmin sadece!

4) Ya da hayali cennetten kovulmadan önce, cinsel organları var mıydı? Sana ne…?! İlahi kitapta aradığın mevzuya bak! Ama Zebur’un günümüz bozulmuş versiyonlarında senin gibileri tatmin edecek bölümler var.

5) Vardı ise ne için vardı? (madem ki cinsellik yasaktı?) Kim demiş yasaktı veya helaldi diye. Ama cennette yasaklanan tek yasak meyve olduğu biliniyor ki yasak meyvenin de içeriği belli değildir.

6) Ya da Havva’nın göğüsleri var mıydı? (çocuk emzirmeyeceğine göre)? yoksa bunlar cennetten kovulur kovulmaz mı oluştular? Ya kovulacakları biliniyor ise ve daha ilk yaratılmada bu şekilde yaratılmışsa. Bu da üçüncü şık ( Kader konusuna müracaat edilebilir)

7) Ya da Adem ve Havva’nın hormonları önceden var mıydı? Vardıysa, (testesteron, östrojen, prolaktin, oksitosin vs.) ne amaçla vardı? Alternatif şıklı cevaba devam: Sonraki hayatları – Dünya hayatları için – önceden hazır yaratıldılar!

8 ) Havva, adet görüyor muydu? Üçüncü şık ihtimalli cevaplara devam edelim: Büyük ihtimal cennette hayır. Ama farklı ortam – Dünya ortamı – bu özelliği başlatmış olabilir. Ne yani muhteşem evrenin darwinist mantıkla tesadüfen oluşabileceğine inanıyor da ateistler, zaman faktörünü yaratan rabbimizin vakti gelince bu özelliği Havva annemize kazandırabileceğini mi inkar edecek.  Tüm evrenin tesadüfen oluşması ihtimalini kabul edenler için bu zaten olağan bir durum olur değil mi?

9) Adem ile Havva’nın kıyafetleri nasıldı? Havva, başörtülü müydü, çarşaflı mı? İlk insan aynı zamanda Allah’ın eğitiminden geçmiş olan ve peygamber olan bir kişi idi. Yani mağara devri görüntü hayali sadece masalcı bir yaklaşım tarzı olur. Eğiticisi belli olan Adem ( as)’ın hayat standartları da belli bir seviyeden başlamıştır mutlaka. Ayrıca mutlaka belli seviyede örtüleri vardı. Ama başörtüsü emri ilk ne zaman inzal olunmuştur bu bilinmez, büyük ihtimal dünya hayatı ile başlamış bir kuraldır.

10) Eğer bunlar yok idiyse, nasıl oldu da birbirlerine cinsel arzu duydular? Var idiyse, bu arzudan dolayı neden cezalandırıldılar?

Cezanın kaynağının cinsellik olduğu görüşü sadece bir iddiadır ve hiç kimse ilahi kaynak bulamaz bu konuda. Farazi-ihtimalî yaklaşımlar oluşturup sonra da bununla İslam’ı itham altında bırakma gayreti çok temelsiz bir isnat olmaktadır. İslamî kaynakların ( Kuran ve sünnet ) bize bildirdiği: Cennetin hiçbir negatif- olumsuzluğun olmadığı, bir insan neslinin en mükemmel yaşam sürebileceği ortamın adı olmasıdır; dünya hayatı ise günümüz şartlarının aynen devam ettiği bir imtihan alanıdır, bunun dışındaki iddialar evrim hayalciliğinin devamı kabul edilebilecek ateist hayalperestliğinin kuru laf ebeliğidir, havanda su dövmek, gündelik hayatta hiç işe yaramayacak konular bütününü oluşturmaktadır. Ateistin özellikle cinselliğe takması da bir kenara not edilmedir.

11) Cennette yasak olduğu söylenen meyvenin adı neydi? Bu yasak meyve bugün dünyada yasak mı, değil mi? niye?

  Kuran adı üzerinde durmaz. Allah’ın açıklayamadığını bizimde bilmemiz imkânsızdır. Önemli olan olayın neden sonuç ilişkisidir. “Kuran ve bilim” başlıklı yazımızı özellikle tavsiye ederiz.

 12) Ensest ilişki, günah mıdır, değil midir? (Adem ve Havva’nın çocukları ensest ilişki ile çoğalmış olmalı. Yoksa, dünya belli bir nüfusa ulaşıncaya kadar ana ve babalar Allah’ın verdiği bir özel formülle seks yapmadan çocuklarını çamurdan mı yapmaya devam ettiler. Ensesti yasaklayan bizzat Allah’tır bu bir. İki: İlk insanları istese Allah en az iki üçer Adem Havva yaratarak çoğaltabilirdi ama o zaman günümüzde dünya savaşlarına, katliamlara neden olan ırkçılığın ne noktalara gelebileceği tahmin edilebilmekte midir acaba? Tüm ilahi kitaplar tek atadan gelmeden bahseder ama faşizmin dünyaya verdiği zarar da ortada iken daha başlangıçta yer ve gökleri yoktan var edenin ‘tek’ anne babadan insanlığı var etmesinin ne büyük bir fırsat olduğunu anlayamamak ve bunu sapıklık olarak nitelendirmek en hafif deyimi ile önyargı ile açıklanabilir. Konu “ Adem Havva ve çocukları” başlığı altında işlenmiştir.

13) Adem ile Havva ne kadar yaşadılar? Kaç yılında öldüler? Yine tarih mevzusu. Allah’tan ateist mantığı ile bir ilahı kitap gelmemiş. Tarih, elbise deseni, özel fantezi ile dolu bir hayli hacimli ama içi bos, güncel- aktüalitesi olmayan bir kitap yani tam da Kitab-ı mukaddes’e benzer bir kitap olurdu, ne ilginç değil mi ateistin merak ettikleri ile Tevrat-İncil- Zebur’un bozulmuş halleri iç içe ve benzerlikler – paralellikler dolu. Dikkat edelim lütfen sorulan soruların çoğu cevaplansa bile günümüzde pratik hayatı etkileyecek bilgiler değildir. O zamanda muhtemelen ” Yahu bu bilgilere ne gerek var, ilahı kitap dediğin sömürüye engel oluyor mu, adaletsizliği engelliyor mu, insan haklarına nasıl bakıyor, önemli olan bunlar, bana ne ilk insanın özel yaşamından.” derlerdi ki elhamdülillah kutsal kitabımız Kuran’da asıl bunları içinde barındırıyor zaten.

  Şimdide ben ateistlere bir soru sormak istiyorum: Nasıl olurda şans eseri bir atom kendi kendine oluşabilir. O atomlardan şans eseri başkaları da oluşur ve sansa bakın bir araya gelip elementleri, aynı şekilde oluşan elementler yine şans eseri tabii her seferinde her bir en küçük parça şans eseri oluşup şans eseri diğeri ile birleşip şans eseri ortaya devam eden ve birbirini tamamlayan bir bütünün parçalarını oluşturmaktadır. Şu şansa bakın ki ortam da – Öyle ya oksijen; su, besin vs zinciri de şans eseri hep tam kıvamında hazır oluşup ayrıca orada beklemektedirler! Evet bu elementler şans eseri başka oluşan elementlerle birleşmekte, şartlar buna müsait olmakta ve moleküller oluşmaktadır. Şansa bakınız ki bu moleküller öyle böyle oluşan başka moleküllerle birleşip aminoasitleri oluşturmaktadır. Bu şekilde şans eseri oluşan başka aminoasitlerle birlesen bu zincir peptit, onlar şans eseri ayrıca oluşan başkaları ile birleşip polipeptit, onlar da şans eseri başka oluşanlarla birleşip proteini sonra böyle devam edip hem kendilerini şans eseri oluşturup hem tesadüfen oluşan başka benzerleri ile uygun ortamda birleşip devam eden önce hücre sonra doku, sonra organ sonra sistem ve sonuçta tümü de organizma- canlıyı oluşturmaktadır. Ayrıca her bir en küçük atom şans eseri oluşup her bir parça şans eseri birleşirken ahenk- bütün oluşturmakta, birbirini yok etmeden bir uyum içinde birleşirken her parça aynı zamanda cevre şartları da bunu engelleyecek bir konumda olmayacak özelliklere sahip olmaktadır! Devam ediyoruz bu organizma şans eseri hayatını devam ettirecek çevresel şartların tam ortasında ki tüm bu şartlarda ayrı bir şans eseri zincirinin sonucudur, bulunmakta ve kendi gibi şans eseri oluşan başka bir organizma ile uyum içinde üreme özellilerine sahip olup havadan suya, oradan toprak, ışık, yeme, barınma… tum şartların şans eseri tam olması gerektiği şekilde oluştuğu bir âlemde devamlı şansları yaver gidip çoğalıp zamanla da farklı türlere geçebilmiştir. Buna ancak masal denebilecekken bilimsellik adına bu zincirin tesadüfen oluşabileceğini savunanlar sonra bize gelip bilimsellik adına bize ahkâm kesmeleri ne kadar mantıklı olabilir ki?

                                                                   IV 

   Ayrıca, Muhammed’in kendisinin Allah’ın -varsa eğer- elçisi olduğunu iddia ederek İslamiyet dinini ortaya çıkarması üzerine de şu sorular akla geliyor. “Allah’ın varlığının delilleri” sitemizde bulunmaktadır.

1) Dünyadaki tüm insanlara hitap edecek bir kitap gönderecek olsanız, sadece arapça dilini mi kullanırdınız? yoksa ne kadar dil varsa o kadar dilde hazırlamış olduğunuz kitapları mı gönderirdiniz?

  Arabistan’da Çince bir kitap, yanında Afrika dillerinde hazırlanmış bir nüsha. Kim taşıyacak hele bir de yukarıdaki soruların içinde olduğu külliyatı düşünün. Allah ateistlere akıl izan versin. Küçük kabile dilerini de katsak binlerce dil eder. Pratikte ne faydası olacak bu indirilişin Allah aşkına. Sorudan soranın zeka seviyesine ulaşma metodunu kullanırsak ortada bir de ateistlerin zeka sorununa ulaşırız ki konu dışına da taşmış okuruz biraz tekrar konumuza dönersek yüce rabbimiz her topluluğa mutlaka peygamber göndermiştir ( Fatır, 24: ”Hiçbir ümmet yoktur ki, aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.” , Nahl, 36: “Andolsun biz, her ümmete, “Allah’a kulluk edin, tâğûttan kaçının” diye peygamber gönderdik.” Ayrıca Kasas 46, Secde 3, Maide 19) Konu sitemizde “ Tüm dinlerin ortak adı İslam’dır.”  başlığı altında incelenmiştir. Peki Allah nasıl bir metot izlemiştir; Önce çekirdek bir kadro oluşturmuş, o merkezden dünyaya yayılma ile irşat faaliyeti genişletilmiş, buna tercüme, tebliğciler de eklenince sorun ortadan kalkmıştır.

2) Dünyadaki tüm insanlara zaman zaman mesajlar iletmek isteseniz, bir aracı (elçi/peygamber) mi kullanırdınız yoksa doğrudan mı iletirdiniz? Önemli olan mesajın tüm insanlara ulaşıp ulaşmamasıdır ki mesaj tüm dünyaya ulaşmıştır. Yoksa “İmtihan dünyası“ olarak yaratılan gezegenimizde “ Görülen bir yaratıcı” ile ne kadar imtihan ortamı oluşturulabilirdi? Ayrıca işlte ilahi mesaj ateiste ulaştı da sonuç ne oldu? Allah kendini gösterse eminim O’nun Allah olup olmadığını ispat etmesi, sonra cennetten neden kovuldukla başlayan ve cennete dönmek istemekle devam eden uzun liste ile taleplerde bulunup dururlardı emimin ki? Yahudilerin peygamberlerden istedikleri ortada, tarih bitmek bilmez insanların isteklerleri ile dolu iken ateistin talebi yerine getirilse de soru, talepler bitmeyecekti eminiz. Belki şu soru akla gelebilir, her topluluğa nebi gelmiştir tamam da ya az veya tek 3-4 kişinin yasadığı yerler ne olacak? Bu kişi-ler- sadece “Tek, bir olan yaratıcıya” inanacaklardır. Yani akıl zaten yaratanı bulur ama bu yaratıcının tek olduğunu kabul etmeli, bulmalıdır. Artı iyi ahlaklı olmalıdır. Zaten İbrahim ( as)’ın kıssası Kuran da bu nedenle anlatılır; arayanın tek yaratıcıyı bulmasını. Toplu yaşanan yerlere zaten ilahı emirler peygamberlerle gönderilmiştir. Ama Afrika’nın ortasında yasayan ilkel kabilelere faiz yasak diye haram emri gelmez tabiî ki, ortam, seviyeye uygun emir-yasak zinciri gönderilir kısaca. Özetle yer ve göklerin sahibi olan Allah, ateiste sorma ihtiyacı duymadan insanlara en uygun şekilde mesajlarını iletmiştir. Zaten evrime bilim kılıfı uyduranın metodunun akılcılığı ortadadır.

3) Dünyadaki tüm insanlara en son dini göndermek isteseniz, sadece Arabistan’a bir elçi mi gönderirdiniz, yoksa dünyanın her bir yerine aynı anda aynı şeyleri anlatmak için birden çok elçiler mi gönderirdiniz? Her yere zaten elçi gönderilmiştir bunu yukarıda açıkladık, sitemizde işledik. O bölgenin özelliklerine göre ihtiyacı olan ilahı mesajlar her yere iletilmiştir. Her yerin ortamı ve özellikleri farklıdır, az sayıda insana sahip olan toplulukların yapması gerekenler bellidir, evrensel mesaj gelene dek insanların yapması gereken de aynısıdır; tek ilaha iman ve ahlak temelli bir yaşam. Kıyamet yaklaştığı için ( Kıyamet, 1) tüm dünyaya son evrensel mesaj gönderilmiştir ve kısa sürede yayılmıştır. Dünyanın tahmini yaşı düşünülünce 1400 sene o kadar fazla değildir. Ayrıca ateiste aynı soruyu tekrar soralım, sana ilahi mesaj ulaştı da sen ne yapıyorsun, bırakın yapmayı, yapmaman gerekenleri üst üste yığıp kendi cehennem kütüğünü dünyada hazırlıyorsun. Kısaca başkalarına akıl vermek yerine önce herkes kendine bakmalıdır!

 4) Dünyadaki tüm insanların iyi olmasını ve doğru yolu bulmasını mı isterdiniz? Eğer bu sorunun cevabı “evet” ise, onlara kötülüğü veren şeytana karışmadan, şeytanlığını yapmasına müsaade eder miydiniz? (tavşana kaç, tazıya tut mu derdiniz?) şeytanı yok etmez miydiniz? Sadece iyilik yapan varlıklar zaten yaratılmıştır: Melekler. Onlar Allah’a asla isyan etmez, görevlerini aynen kendilerine kodlanan şekilde icra ederler. Melekler gibi hayvanlar, bitkiler, gezegenler, vs Bu listenin iki istisnası vardır: Cinler ve insanlar. Bu iki grubun önünde iki tercih vardır. Cennet ki bu yol hem iyi, kolay, huzur doludur hem de sonu mutluluk doludur. Konuyu sitemizde “İslami emirler ve hümanizm.” Başlığında işledik.  Diğer yol cehennemdir: Rabbimiz akıl vermiştir, içimize vicdanı yerleştirmiş, doğru yanlıştan ayıran kitaplar göndermiş ve bu ilahi kitapları açıklayıcı olarak ta peygamberler göndermiştir. Yaratıcı “Cennete girmenizi isterim, cehennem kötüdür “ diye defalarca – 120. 000 peygamber ve yüz binlerce yıl süren tebliğ çalışmaları uygulatmış ve bundan sonra tercihi insanlara – ve cinlere, “Cinlerin varlığı” adlı  yazıya müracaat edilebilir – bırakmıştır. İnsan isterse kendi iradesi ile kötülük yaparak cehenneme isterse kolayca cennete gider.

  Kısaca bir yol düşünelim, yolun iki tarafında beyaz ve kırmızı ışık veren sınır taşları vardır. Elimizde trafik rehberi önümüzde kılavuz olan bir trafik polisi vardır. Ayrıca Allah insana akıl ve vicdan da vermiştir. Şimdi polis yolu gösteriyor, trafik rehberi yol hakkında bilgi veriyor ve sınır taşları yolun sınırlarını çiziyor, akıl da doğru yol bulabiliyorken bir kişi bu yolda kaza yapsa, yoldan çıksa uçuruma düşse suç kimde olur? Şoförde mi, kılavuz (polis) da mı, rehber de mi, sınır çizgisi taşlarında mı? Ayrıca konu hakkında “ Kader” konusuna müracaat edilebilir.

5) Elçinizi görevlendirirken, kimsenin şahit olarak bulunmadığı bir mağarada mı görevi tebliğ ederdiniz? Sonra da herkesin bu elçiye inanmasını bekler miydiniz?

   Bilim adamları deney yaparken halkı etraflarına mı toplarlar yoksa o en önemli aşama kendi ortamında gerçekleştirildikten sonra mı sonuç ve detay halka açıklanır. Önemli olan mesaj ve içerik ise yukarıdaki soru da muhal kalmaktadır. Yok, illa mucize beklenmekte ise tarihte insanlığa birçok mucize gösterilmiştir. Ama o zamanda inanmak istemeyenler yine inanmamıştır, günümüzde de inanmak istemeyen yine inanmamaktadır. Yani Cebrail mağara yerine şehrin ortasında ilahi mesajı efendimize tebliğ etse idi ateistimiz o zaman inanacak mı idi? İlk vahiy anındaki ortam malumdur: Vahye ilk muhatap olmanın şaşkınlığını yaşayan hatta korkan, ürken bir insan profili. Bu anlar özeldir ve ilk anlar görevlendirilen kişinin ruh hali açısından da çok önemlidir. Önce o kişi bunu zihinsel olarak kabullenmelidir. Bu özel durum kabullenildikten – yani temel sağlam atıldıktan – sonra tebliğ başlar. Her nebide de bu böyle olmuştur. Önce insan olan nebi bilinçlenir sonra o çelik irade hazır olunca ateistler de dâhil, tebliğlerine başlarlar.

   Asıl şüphecilik olamaz şıkkını tercih etmek değil ” Olabilirlik ” şıkkını tercih etmektir. Asıl şüphecilik önce karar verip sonra neden – mazeret aramak değildir çünkü bu sadece önyargının göstergesi olur. İnanmak istemeyen mucizeler görse de inanmaz, Hz resul döneminde bunun örneği bol bol görüldü zaten. İslam inancına göre asıl mucize ise Kuran’dır ve 1400 küsur senedir de güncelliğini asla kaybetmemiştir.

                                                                   V

1- İslam, inananlarını “öteki dünya” için şartlandırdığından sürekli olarak dünyasal yaşamı aşağılama eğilimindedir.

    Ateistler bir taraftan  ticarete  izin verdiği için İslam’ı  kapitalist olmakla suçlar bir taraftan da dünyevi olmamakla. Önyargısız okusalar, Müslüman’ın tanımının “ Dünyaya nizam vermekle görevli olan kişi” olduğunu anlayacaklardı ama tabii ki sadece dünya için çalışmak İslam’ın ruhuna uygun değildir. Sadece dünya için çalışılan din Yahudilik, sadece ahret için çalışılan Hıristiyanlık dinidir, İslam’da ise ahret mutluluğunun temelini dünya hayatının düzgün- ahlaklı geçmesi ile alakalıdır. Kısaca İslam’a göre “Dünya ahiretin tarlasıdır.” (Deylemi)

   Peki, dünya hayatına ahret perspektifinden bakarsak ne olur, işte iki örnek:

 

2- İslam’da en büyük suç inanmamaktır. Eğer inanmıyorsanız öldürülürsünüz.
    “ İslam barış dinidir.”  Müslüman olması için kimse zorlanamaz. Ama “ Savaş  durumu için indirilen ayetleri” barış anında  gündeme getirmeye kalkarsanız bunu ancak önyargı ile açıklayabiliriz. Mesela; hapis  cezası  normal vatandaş için  anormal bir durumdur, ama suçlu insanlar için ise zaruridir. Savaşla ilgili ayetler de yeri gelince uygulanır, zaten adı barış olan ve pratiği özgürlük ve barış üzerine kurulu olan dinimizin savaş dışı zamanları bu kavramlar üzerine kurulmuş ve tarihte bunun şahidi olmuştur. Önyargılılar ise işi karıştırmaya çalışır. Bu arada İslam zorlayarak Müslüman yapmayı yasaklar (Bakara 256, Kafirun, 6 ) Balkanlar hala Hıristiyanlar var ise, sebebi bu yasaktır. Ama medeniyetin beşiğinde (!), Bosna’da daha birkaç sene önce yaşanan ve beş yıl süren kıyım ve terör birçok gerçeğin gözler önüne konması açısından önemli bir delil teşkil eder. Detay yukarıdaki uzantılarımızda mevcuttur.

3- Ayetlerin tartışılmasının cehenneme gidilmesi için yeterli.

Hac suresi 51. Ayette kimlerin cehennemlik olduğu açıkça belirtilir. “Âyetlerimiz (in, akıllarınca, red ve ibtaali) hususunda birbirini âciz bırakacak bir halde (fesâd yarışına) koşanlar (a gelince:) onlar da çok alevli ateşin (cehennemin) yaranıdırlar.” Gerçeği aramak, doğruya ulaşmak, hakka ulaşmak, eşyanın hakikatinin sırrına ermek, arınmak için değil de sadece düşmanlık için ve önyargılı olarak ayetleri tartışmaya açanlar, işte onlar cehennemliktir. Tam da günümüz oryantalist- ateist zihniyetten bahseder ayet. Yoksa bizzat yüce Allah (cc) kendi varlığının delillerini Kuran’da tartışmaya açmıştır. Zaten bu site bile tartışmanın değil iftiranın İslam’da yasaklandığının bir delili değil midir?

4- Kuran’ın tamamı hazır olduğuna göre; kitabın aza azar, yıllar süren bir süreç içinde indirilmesinin de bir anlamı yoktur. Furkan 25. ayet -32: ”İnkâr edenler dediler ki: “Kuran ona toptan, bir kerede indirilseydi ya!” biz böyle yaptık ki, onunla senin kalbini dayanıklı kılalım. Biz onu parça parça/ayet ayet okuduk. Tabii ki, her şeye gücü yeten tanrının böyle bir savunma yapması son derece mantıksızdır.

Konunun Allah’ın iradesi, gücünün yetip yetmemesi ile ilgisi yok ki. Burada amaç insanların inen ayetlerle o ayetleri uygulamalarının paralel gitmesidir. Bir anda içki yasak olmamış, bir anda oruç farz kılınıp 5 vakit namaz ilk ayetle farz kılınmamıştır. İslam ilk geldiğinde yaşam kurallarını sıfırdan yeniden değiştiriliyordu. İçki, fuhuş, faiz vb var, namaz, oruç, vb yok. Bir anda tüm Kuran indirilse idi kafalarına taş gibi düşmez mi idi insanların acaba? Güç yetirememe, isyan, istese de yapamama durumu genel olarak görülmez mi idi? 23 senede bile o kadar saldırı, düşmanlık, iftira oldu.

5- Müşrikleri sövmek. En’am 6 ayet -108: “ Onların Allah dışında dua ettiklerine/ çağrıda bulunduklarına sövmeyin. Yoksa onlar da düşmanlıkla ve bilgisizce Allah’a söverler. Biz her ümmete yaptığı işi bu şekilde süslü gösterdik. Sonra hepsinin dönüşü rablerinedir. O, onlara, yapmakta olduklarını haber verecektir.”  Ancak bir başka ayet de söven kendisidir. Tevbe 19 ayet 28. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir.”

    Birinci ayette onların ilahına sövme deniyor. İkinci ayette ise  manevi kirden bahsediliyor. Ünlü Arap sözlüğü de bu kelimeye bu anlamı yüklemiştir: Menâr 10, 322 vd.  Ayet, onlar manevi pistir, abdest- gusül almamışlardır anlamındadır. Ayetin devamı  konuyu açıklıyor zaten, “ Mescidi aksaya yaklaşmasınlar.” diyor devamında ayet. ” E, biz yeni yıkandık, artık pis değiliz” deseler sizce içeri sokulurlar mı? Demek kastedilen, manevi pisliktir burada.  Bu ayet onlara “ Çöp gibi kokuyorsunuz, bidon kafalılar sizi.” demiyor. Bazı tercümeler o nedenle pis kelimesi yerine asıl amaçlanan ” Necis, murdar, nâpak, kirlenmiş “ gibi ifadeleri kullanırlar. Kısaca ayette sövmek yok, manevi olarak tahlil var!

6-  Cinler, insan. Araf 7 ayet -179: “Yemin olsun ki biz, insanlardan ve cinlerden birçoğunu cehennem için yarattık.  Kalpleri var bunların, onlarla anlamazlar; Gözleri var bunların, onlarla görmezler; kulakları var bunların, onlarla işitmezler. Davarlar gibidir bunlar. Belki daha da şaşkın. Gafillerin ta kendileridir bunlar. Zariyat 51 ayet -56: “ Ben, cinleri ve insanları bana ibadet etmeleri/benim için iş yapıp değer üretmeleri dışında bir şey için yaratmadım.”

   Buyur inan, cennete gitme, bak ayet açıkça uyarıyor, insan ve cinlerin çoğunluğunun sonu cehennemlik olmak, uyarıyı dikkate al, sen gidenlerden ola, ama hala mesajı almayıp cebelleşme içindesin.

   Burada yaratmak kelimesi üzerinde biraz duralım, normalde yaratmak Arapçada “Hlk” kökünden türemiştir ve değiştirilmesi imkânsız, doğa kanunu anlamlarına gelir. Bu ayette Allah (cc) “Hlk” kelimesi ile bu ayeti gönderse idi o zaman ne yaparsa yapsın çoğu kul cehennemlik anlamına gelirdi ama;  ayette kullanılan yaratmak anlamındaki kelimenin Arapçası “Zera’a” dır. Bu kelimenin özelliği, yaratma anlamını, ‘Kulun iradesine paralel olarak, kulun iradesine göre’ yaratmak anlamına gelmesidir. Konu “Kader” başlıklı yazımızı da kapsamaktadır, kadere göre insan ve cinlerin cehenneme gitme işi zorunluluk değil, özgür irade meselesidir ki ayetin devamı da buna delalet eder: “ Gözlerini kullanmazlar, Kalpleri anlamak istemez, kulakları işitmez, yani var olan yeteneklerini kullanmaz, dolayısı ile kendi iradeleri ile cehennemi boylarlar. Konu yukarıda da yine ele alınmıştır.

Hac kabul oluyor mu?

22 – Hac suresi – ayet 27: “ Bütün insanlar içinde “ Haccı ilan et ki, gerek yaya olarak ve gerek uzak yoldan gelen incelmiş develer üzerinde sana gelsinler.” Devenin de “incelmişi” isteniyor. Türkçe tercümelerde, Elmalı’lı Hamdi Yazır, “İncelmiş deve” kelimesini açıkça kullanmıştır. Y. Nuri Öztürk’de “İncelmiş binit” diyerek “deve”yi kastetmiştir. (incelmiş uçak ya da incelmiş araba olamayacağına göre.) Diyanet ise tercümesinde “ince” ya da kalın olduğuna bakmadan “binek” demeyi tercih etmiş. Uçak ya da araba için “binek” öneki kullanılmadığına göre, burada da hayvan, yani “deve” belirtilmiş oluyor. Bu durumda hac’ca uçak araba ya da otobüsler gitmiş olanlar, bu yaptıkları seyahatin Kuran’a ters olduğunu görmüş oluyorlar.  Dolarlar ve onca zahmet boşa gitmiş demek ki. Neyse, bir kez de “yürüyerek” veya “deve” ile hac farizasını yerine getirirler de, Allah’ın-varsa eğer- takdirine mazhar olurlar.

    Kuran mecazı indiği dönemde yaygın olan ortama uygun olarak çokça kullanır. Bu sitemizde de “ Kuran’da mecaz” başlığı altında ele alınmıştır. Burada deve kelimesine takılmak mesajı anlamamaktır. Deve veya yürüyerek gelin deniyor ayette ama yürümek zaten meşakkatli, zor bir iş iken bir de devenin incelmişinden bahsederek, binilen devenin bile o hac yolculuğunda zayıflamasından bahsedilmekte, kısaca o meşakkatin deveye bile olan etkisinden hareketle hac ibadetini zorluğuna atıfta bulunulmaktadır. Ayetteki ‘Uzak dağ’ ifadesi de iddiamızı destekler.

  Bu soru bana rahmetli Muhammed Kutup’un bir anısını hatırlattı. Profesör Muhammed Kutup, İslam’ın etrafındaki şüpheler (s. 227) isimli kitabında, Birleşmiş Milletler görevlisi bir İngiliz ile yaptığı sohbetten bahseder. 3 saatlik sohbet sonunda epey ikna olduktan sonra İngiliz şöyle der: “Ben medeniyetin meyvelerinden mahrum olmak istemem, uçakta yolculuktan, radyoda müzik dinlemeye.” Muhammed Kutup ona sorar: “Seni onların hepsinden alıkoyan nedir ki?” İngilizce cevap verir: “İslam bana çadır hayatına dönmemi emretmez mi?” Elin İngiliz’i kadar dinine uzak bir nesil ve sorduğu sual…?! 

                                                                     Sana Kuran’ı

    “Kuran’ın cem edilmesi” ve “Kuran’ın kaynağı” (Oryantalistlerin ifadesi ile ‘ Muhammed’in yazdığı’  iddialarının cevapları ) sitemizde mevcuttur. Bu giriş bilgisinden sonra iddia ve cevaplarına geçebiliriz.

 

                                                          Radikal, 16.08.2000

    “1972’de Sana’daki Ulu Cami’nin onarımı sırasında yemen eski eserler müdürlüğü reisi kadı İsmail el-Akva’nın bulduğu 7.-8. yüzyıllara ait olduğu tahmin edilen elyazması bir Kuran metni, 1979’da Yemen’e giden Puin’in dikkatini çekmiş ve incelemeleri neticesinde, Kuran’ın evrim geçirdiği sonucuna varmış. Kuran saf Arapça sözcüklerden oluşmuyormuş, hattında değişiklikler vuku bulmuş, hareke işaretleri eklenmiş. Tezlerinin büyük gürültü koparacağı iddialarına da aldırmıyormuş.”

   Radikal  gazetesindeki   bu haber aslında  Hz Osman döneminde çoğaltılan Kuran nüshaları dışındaki diğer el yazması Kuran’ları yaktırmasının önemini de ortaya çıkmaktadır. Konu hakkında yukarıda verdiğimiz “ Kuran’ın cem’i” bağlantısına tıklanabilir.

   Efendimiz zamanında Kuran’ı ezberleyemeyenler yazılı metin haline getirdikleri ayetlerin yanlarına, o ayetleri açıklayıcı cümleleri ekliyorlardı, Zamanla bu  açıklayıcı, yorum cümlelerinin Kuran ayetleri ile karışma ihtimali ortaya çıkınca Ebu Bekir döneminde yazılı hale getirilen Kuran, Osman döneminde Cem edilip- çoğaltıldıktan sonra ayetler ve açıklamaları karışık olan bu diğer Kuran yazmaları yakılmıştır.

   Ama kenarlarına ayet açıklamalarının yazılı olduğu bazı nüshaların sahiplerince yakılmayıp saklandığı bilinmekte ve adları da eserlerde geçmektedir. Sana Kuran’ı olarak oryantalistlerce cilalanmaya çalışılan ama sonradan gerçeğin ortaya çıkması ile özür dilemek zorunda kaldıkları bu kuran nüshası da, bu özel notların kenarında tutulduğu Kuran’lardan günümüze ulaşmış olanlarından sadece biridir. Oryantalistler ayetlerin açıklayıcı yorumlarının kenarına not edilen bölümlerini de Kuran’dan kabul edip günümüz Kuran’ı ile arada fark olduğu iddiasını gündeme getirmeye çalışmışlardır.

   Oryantalistlerce Kuran’ın aslının bozulduğuna dair ortaya atılan ithamların ne ilk ne sonuncusu olacaktır bu iddia da.

    ” Puin önce surelerin dizilişinde bazı ufak farklar görmüş.”:  Bu ufak farkalra bir bakalım: Surelerdeki sıralanış farklılıkları gizli bir şey değil ki! Her tefsir usulü kitabında bu açıkça yazar. Nazil olan ayetler ve sureler belirli bir sıra ile gelmiyordu. Bir sure tamamlanmadan başka bir sure inebiliyor ve ayetler de belli bir sıra takip etmiyordu. Cebrail her ayet geldikçe Hz. Muhammed’e konacağı sureyi ve sure içindeki yeri de öğretiyordu. Kısaca ayet ve ayetlerin hangi surede olduğunda bir sorun yoktur. Hz. Osman zamanında Kuran derlenirken surelerin önce uzunlukları, iniş tarihleri ve birbirleriyle münasebetleri göz önünde tutularak sıralama yapılmıştır. Rivayetlere göre İlk önce Alak, sonra Kalem, sonra Müzzemmil, sonra Müddessir surelerinin baş tarafları, ardından da Fatiha Suresi bütün halinde inmiştir. Kimi Kuran derlemelerinde iniş sıralaması gözetilirken kiminde Osman’ asleyhisselamın sıralaması tercih edilmiştir. Bu  gizli bir bilgi değildir dolayısı ile bozulma delili iddiasına delil değil bir sıralama tercihine delil teşkil eder. Zaten sahabenin derlediği özel Mushaflardaki sure sıralamaları kendi içtihatlarına göre olmuştur. (ez-Zerkeşî, el-Burhân, I, 257, el-Kurtubî, el-Câmi’, I, 59; ez-Zerkeşî, el-Burhân, I, 257, Demirci, Muhsin, Kur’ân Tarihi, İstanbul 1997, s. 155 vd, İbn Kesîr, Tefsir, (Zeyl), IV, 25. Bkz. es-Suyûtî, el-İtkân, I, 85-86. Ayrıca tnushaflann sûre tertiplerindeki farklar için bkz. Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, s. 79-88,  Doç. Dr. Muhsin Demirci, Tefsir Usulü ve Tarihi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları: 79-80 )  Kuran için iki tertip söz konusudur. Birisi, sûrelerin terti­bidir. Yedi uzun sûreyi öne alıp, ardından miûn yani âyet sayısı yüz civarında olan sûreleri getirmek gibi. İşte bu taksim sahabenin yapmış olduğu bir taksimdir. Kur’ân’m ikinci tertibine gelince o da, Cebrail, bunu Allah’tan aldığı emir üzerine Resûlullah (sav)’a tebliğ etmiş, o da bu emri yerine getirmiştir (ez-Zerkeşî, el-Burhân, I, 258-259; es-Suyûtî, el-İtkân, I, 82 )

     “Sonra da parşömenlerin üzerinde önceden yazılar olduğunu, sonra bunların silindiğini ve tekrar yazıldığını, yani elindekilerin ‘palimpsestus’ olduğunu. Özellikle 7. ve 12. yüzyıllarda kullanılan ‘palimpsestus’ yöntemiyle, papirüs veya parşömenin üzerindeki yazılar silinir, sonra tekrar yazılırdı. Rönesans döneminde ilkyazının okunması için kimyasal yöntemlerin kullanıldığı ‘palimpsestus’ incelemeleri başladı, böylece birçok antik çağ metni ortaya çıkarıldı. Bu bulgulara dayanan Puin’de Kuran’ın evrim geçirdiği sonucuna varmış.”

  Sana ‘da bulunan bu Kuran  yazmasının  eski olması da aslında bizim görüşümüzü desteklemektedir. Vahyi kaynağından duyan insanların kendi özel Mushaflarındaki ayetlerin etrafına o  an efendimizin anlattıkları açıklamaları yazmaları ve daha sonra bunların orjinal ayetlerle karışma ihtimaline karsı silinmesi olayı tam tarihi gerçeklerle örtüşmekte, Osman zamanında yapılan yakılma işleminin önemini ve lüzumunu gözler önüne sermektedir. Bulunan el yazması Kuran’da bu gerçeği ifade etmekte, delilini teşkil etmektedir.

  Haccac’a ait söz ise özellikle çarpıtılıp verilmektedir: Efendimiz döneminde  Arapça metinler üzerinde hareke ve noktalama işaretleri yoktu ama İslam ülkesinin sınırları genişleyince, Arap olmayanlarında Kuran’ı öğrenmelerini kolaylaştırmak amacı ile bir çalışma içine girilmiş ve Muaviye b. Ebu Süfyan döneminde, Ebu’l-Esved harflerin okunuşunu kolaylaştırmak için nokta şeklinde hareke işaretleri koymuş, Abdülmelik b. Mervan döneminde ise Nasr b. Âsım ve Hayy b. Yasmur Kuran’daki bazı harfleri birbirinden ayırmak için noktalar koymuştur. En son aşamada ise harekeler nokta yerine “Fetha, Damme, Kesre ve Sükûn “ şeklinde gösterilerek okumayı öğrenme en kolay şeklini almıştır. “Anlamı asla değiştirmeyen ama okumayı kolaylaştıran” harekeleme-noktalama aşamasından Kuran öğrenimi Arap olmayanlar arasında hızla yayılmıştır. Günümüzde Arapça öğrenmeye çalışanlar da önce harekeli Arapça öğrenirler daha sonra asıl harekesiz Arapçaya geçilir. Tüm bunlar da bir sır-giz değil tüm İslami kitaplarda yazan, Arapçayı öğretmen için kullanılan bir metottur. Kuranın nokta ve harekelenmesiyle ilgili bir çok eser yazılmıştır Bunlar arasında Ed-Dani (444/1053)nin El-Muhkem fi Naktil-Mesahif adlı eseri meşhur olanıdır (El-ıtkan: 2/170-171; El-Burhan: 1/376-379; Mebahis: 150-151)

   Ayrıca bu haber, Kuran’ın orjinalleri nerede diyenlere de cevap niteliğindedir çünkü “İlk  Mushaflardan en az   üç   tanesinin günümüze kadar gelmiş olduğunu haber vermektedir.

  Cambridge üniversitesi öğretim üyelerinden Tarif Halidi ise “Sana Kuran’ının Hz. Osman’ın kaleme aldırttığı Kuran’ın henüz ulaşmadığı kesimlerce kullanılan kötü bir kopya olduğunu” söylemektedir.

   Habere devam edelim,  Puin’in diğer ses getirecek teorisi ise, “Kuran’ın İslam öncesi kaynaklardan beslendiği”, “Kuran’ın saf Arapçayla yazıldığı inancını da sorguluyor. İncelediği metinde birçok yabancı kökenli kelime bulmuş. ” Bu iddiaların cevapları sitemizde “ İslam tüm dinlerin özüdür.” , “ Kuran’ın kaynağı”, “Kuran’da çelişki var mı?” konularında incelenmiştir.

  Puin klasik oryantalistlerin karakteristik tüm özelliklerini bünyesinde barındıran, yüzyıllardır batılılarca ortaya atılan, “ Kuran’ın Muhammed yazdı, Kuran bozuldu, Kuran’da çelişkiler var.” İddialarını tekrarlayan, tarafsızlık özeliğini kaybetmiş, önceden verdiği hükme delil arayan bir önyargılı kişidir. Bulduğu kitap orjinal Kuran’ın  yanına eklenen açıklamaları ki sonradan da silinmişlerdir ama bu durum bile onu iddialarını gündeme getirmekten alı koymamıştır ve sonunda iddialarının tümü çürütülmüştür. İşin ilginç yönü bu iddiaları ülkemizde de bazıları mal bulmuş mağribi gibi üzerlerine atlamış olmalarıdır.

                                                 Puin hatasından dönüyor!

   Puin’e ve  Von Bothmer, Yemen eski eserler Müdürlüğü’nün reisi kadı İsmail el-Ekva’ya 14 ve 15 şubat 1999 tarihli birer mektup göndererek gelişmelerden ötürü duydukları üzüntüyü dile getirip özür diliyorlar; Ortada siyasî bir komplo olduğunu, kendilerinin bu tür sözler söylemediklerini; aksine, yaptıkları incelemelerden sonra yemen nüshalarıyla Müslümanların bugün ellerinde bulunan standart Kuran nüshaları arasında ciddi hiçbir farklılığın bulunmadığı sonucuna vardıklarını ve Leiden’de düzenlenen bilimsel bir konferansta da bu sonuçları ilim dünyasına açıkladıklarını belirtiyorlar.    (www.yenisafak.com.tr/arsiv/2000/agustos/29/dcundioglu.html )  – Nedense radikal bu haberi es geçer. –

                                         Dr. Puin’in el-Ekva’ya yazdığı mektup

   Sayın Kadı İsmail el-Ekva hazretleri, zat-ı âlinize en muhlisâne hürmet ve selâmlarımı sunarım. Yemenli dostlarımdan bana ulaşan haberlere göre, alman araştırmacıların Yemen’deki eski eserler arasında bir elyazması Kuran nüshası bulduklarından ve bu elyazması nüshayla Müslümanların bugün ellerinde bulunan Kuran nüshaları arasında ciddi farklılıklar tesbit ettiklerinden söz eden [‘the atlantic monthly’ adlı] Amerikan dergisinin yaptığı neşriyât, Yemen eski eserler Müdürlüğü’nde görev yapan yetkililere karşı halkın büyük bir tepki göstermesine sebebiyet vermiş. 312 sayılı el-Belağ dergisinin iddia ettiği üzere, güyâ Yemen’li yetkililer İslâm dünyasında büyük bir fitnenin ortaya çıkmasını önlemek amacıyla uzun bir süredir bu gerçeği (!) saklamaya çalışıyorlarmış. Sizi temin ederim ki el-Belâğ’ın hem Amerikan dergisinin neşriyâtından, hem Yemen yazmalarına dair söylenenlerden hareketle yaptığı suçlama ve karalamalar tamamen asılsızdır ve hiçbir esasa dayanmamaktadır; Benim ve meslektaşım Dr. Graf Von Bothmer’in Saarbrücken üniversitesinde sürdürdüğümüz Kuran araştırmalarına ilişkin mâhud iddialar da aynı şekilde gerçek dışıdır. Yemen ile Almanya’nın bilimsel işbirliği çabalarını baltalamayı hedef alan bu müessif saldırılardan dolayı fevkalade üzgün olduğumu belirtmeliyim. Bu saldırıyı tertib eden odakların hedeflerine ulaşmak için zamanlama itibariyle Almanya Dışişleri Bakanı’nın Yemen’i ziyaret ettiği haftayı seçmeleri size de ilginç gelmiyor mu? Amerikalı yazarı [Toby Lester] şahsen tanımam, kendisiyle sadece birkaç kez telefonla görüştüm, o kadar. Benim samimi kanaatime göre, söz konusu yemen nüshalarıyla eldeki Kuran nüshaları arasında ciddiye alınabilecek hiçbir farklılık mevcut değildir; bu yeni nüshalarda tesadüf edilen yegâne ihtilaf, -Allah’a şükür- sadece sözcüklerin imlâsıyla ilgili Kuran’ın kendisine aslâ zarar vermeyecek olan küçük birtakım yazım farklılıklarından ibarettir. Zaten “ibrahîm-ibrahim”; “kur’ân-Kuran”; “simâhum-simahum”, vb. farklılıklara da Kahire’de basılan Mushaflarda işaret edildiği herkesçe bilinmektedir. Geçen senenin ekim ayında ben ve meslektaşım Dr. Von Bothmer, Hollanda’nın Leiden şehrinde yapılan, Kuran araştırmalarıyla ilgili bir konferansa davet edilmiş ve orada Yemen Mushaflarından alınan mikrofilm örneklerine istinaden iki tebliğ sunmuştuk. Her iki tebliğ de -tahmin olunacağı üzere- hem batılı akademisyenler, hem de Müslüman ilim adamları nezdinde çok büyük bir rağbet ve iltifata mazhar oldu. Maamafih bu tetkikler henüz neşredilmiş değildir. Bu vesileyle belirtmek isterim ki araştırmalarımla ilgili her hangi bir husûsu bilim adamlarının nazarlarından gizlemem için hiçbir neden bulunmamaktadır. Gözlerini kin bürümüş birtakım cahillere gelince, onları ciddiye almayıp kendi hallerine bırakmak en doğrusu olacaktır; Tâ ki ülkesinin tarihi üzerine titreyen, dinî mirasından güç alan, bu mirasın korunmasında ve bugünlere ulaşmasında hizmeti geçen öncülerini şükran hisleriyle yâd eden, – Çin’de bile olsa- onların tecrübelerinden ve yardımlarından yararlanan ilim ve kültür sahibi yeni nesiller gelinceye kadar. Son olarak, hem sizin adınıza, hem kendi adıma, yemen yazmaları etrafında kabaran bu kin ve nefret dalgalarının dinmesini temenni ediyorum. Vesselâm!

  Not 1: Arapça ifadelerimin bozukluğundan dolayı özür dilerim. Dostunuz Dr. Gerd R. Joseph Puin , Saarbrücken, 14/2/1999

  Olayın uluslararası siyasi boyutuna bakacak olursak, ABD  ile  AB  (  AB’nin baba’sı  Almanya) arasındaki siyasi çekişmede, Almanya ile Yemen’in birbirine “bilimsel ” bazda yaklaşmasını istemeyen ABD’nin dolaylı yollardan böyle bir falso yapmış olması ve bu birlikteliği baltalamaya çalışmış olmasını anlarız da, emperyalist düşmanı (!) sosyalist- ateistlerin veya yerli “radikal” uzantılarının olaya böyle, kime hizmet ettiklerine bakmaksızın balıklama dalmalarını hem anlamayız.

Not 2: Ateistler, ‘değiştirilmiş kitap Kuran’ adı altında yayın yapmışlardır. Kaynak ise National Geograp hic kanalının, ‘Sana Kuranı Belgeseli’dir. Belgeselde 3 iddia yer alır. İlk iddia muhatabın cehaletini istismardan başka bir şey değildir. Sana Kuran’ı ile günümüz Kuran’ları arasında bir çok fark vardır. Olayın aslı nedir peki? Kuran, sonradan harekelenmiş ve harflere noktalar sonradan eklenmiştir. Arap olmayanlar Kuran’ı okumakta zorlandıkları için yapılan bu işlem, gizli saklı bir durum da değil, kimin ne zaman yaptığı bilinen bir tarihi olaydır. “Noktasız Kuran ile noktalı kuranın anlamları aynıdır” ve tek amaç okumayı kolaylaştırmaktır. Arada hiç bir fark yoktur. Arap birisi harekesiz de aynı Kuran’ı okur, Arap olmayan da harekeli olarak, aynı Kuran’ı
İkinci iddia, kuran surelerinin sıralanışının farklı olduğu şeklindedir. Kuran surelerinin sıraları değişik olabilir. Kimi iniş, kimi nüzul sırasına göre sıralanmıştır. Yani, ‘surenin’ yeri değişse de, içerik tamamen aynıdır! Bu da tüm İslam aleminde bilinen bir şeydir. Bu günümüzde de bazı meallerde aynen uygulanmakta, sure sıralamaları iniş veya nüzule göre sıralanabilmektedir.
Üçüncüsü, iddia bile değildir çünkü, bizzat belgeselde, “her ne kadar silinen metinlerde herhangi bir anlam farkı bulunmasa da” şeklinde açıklama yapılmaktadır. Yani bazı ayetler silinip, yeniden daha güzel şekilde yazılmıştır.

                                                                       VI

1 gün dünyanın kendi etrafındaki 24 saatlik bir dönüşünden meydana geldiğine göre, dünya yaratılmadan önce böyle bir dönüş olamayacağından bu zamanı gün olarak hesaplamak mümkün mü?
  Dünya günü, ahiret günü farklı olduğu gibi Allah indinde gün de farklıdır. Burada bildirilen gün için işin uzmanı müfessir İmam-ı Fahrettin el-Razi “Burada gün demek, devir demektir, hâl demektir.” buyuruyor. Allah için zaman mefhumu yoktur.

  Kuran’da sağmal hayvanların sütünden bahsedilirken, gıdaların toplandığı işkembeden ve sonra kandan süzülerek temiz süt verildiği bildiriliyor. Halbuki bilim, sütün memede oluştuğunu açıklıyor.
  Gıdalar ağız yolu ile alındıktan sonra mide, 12 parmak ve ince bağırsaklarda emilmeye hazır hâle getirilir. Vücut için lazım olan amino asitler, yağ asitleri, mineraller, vitaminler, glikoz kana geçer. Hamilelikte meme dokusundaki değişimlere paralel olarak kandan süt yapımı için gerekli maddeler alınmaya başlar. Alınan bu maddeler salgı hücrelerinde süt haline getirilir. Ayete bakalım: “Süt veren hayvanlarda da size ibretler vardır. İşkembedeki pislik ile (necis) kandan (iki pislik arasından) meydana gelen, (içinde faydalı maddeler bulunan) temiz bir süt içirmekteyiz” (Nahl 66)  Yani bilimle ayet arasında bir zıtlık yoktur.

  Bakara suresinde önce yerin yaratıldığı, Naziat suresinde ise göklerin önce yaratıldığı bildiriliyor. Bu çelişki değil mi?
“O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra semaya yöneldi, onu yedi kat olarak yaratıp düzenledi” (Bekara 29).”Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti. Onu yükseltti, düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Ondan sonra da yer küreyi döşedi. Yerden suyunu ve otlağını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi” (Naziat 27-32) Bakara suresinde bildirildiği gibi, önce yer küre, sonra gökler yaratıldı. Naziat suresinde de bildirildiği gibi otların, suların, dağların düzenlenmesi, yani yerleşime müsait hale getirilmesi ise göklerden sonra oldu. Naziat suresinde yaratmadan bahsedilmez, yaratılanın döşenmesinden bahsedilir. Kısaca en ufak bir çelişki yoktur. Yer, göklerden önce yaratıldı. Fakat henüz yerleşime, oturmaya müsait değildi.

                                                  Allah beddua eder mi?
Kuran indiği halkın lisanı ile muhatabına hitap eder. Allah “yapılan kötü işlerden ötürü” , yapılan fiillerin kötülüğüne dikkat çekmek için o kötü fiilleri işleyenlere lanet etmiştir. Allah istese lanet ettiği kişileri direk yok ederdi ama amaç indirilen halkın lisanı ile “Yapılan işin Allah tarafından razı olunmadığına” dikkat çekmek  için bu ifadeler ayetlerde geçer. “Allah inkârları yüzünden onlara (Yahudilere) lanet etmiştir.” (Nisa 48 ), “Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun!” (Araf 44),  “Bozgunculara lanet olsun.” (Rad 25),  “Biz, kitapta açıkça belirttikten sonra, indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, işte onlara, hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet ediciler lanet eder.” (Bakara 159)

Allah’ın lanetlediklerine dikkat edelim, “ Zalim, bozguncu, gerçeği bile bile gizleyenler” kısaca ilk ayette açıkça ifade edildiği gibi, yapılan kötülüklerinden ötürü o insanlar  lanetlenmektedirler. Lanetli oldukları için kötülük yapmıyorlar, kötülükleri yüzünden lanetleniyorlar! Kötü, zalim, gaddar olanların Allah tarafından lanetlenmesi ayrıca Allah’ın masum, mazlum, temiz kulları tarafında olduğunun da göstergesi olmaktadır.

 Âyet-el kürsi’de, (Allah’ın kürsüsü) olduğu bildiriliyor. Kürsü ne demektir?
 “Onun kürsüsü (saltanatı, kudreti) gökleri ve yeri kapladı. Gökleri ve yeri korumak, gözetmek, Ona hiç zorluk vermez. O, çok yüce ve çok büyüktür.” (Bakara 255) Âyetin devamı konuyu açıklıyor: “Gökleri, yeri koruyup gözetmek ona zorluk, ağırlık vermez” buyruluyor. Yani kürsi, bu işi koruyup gözetme kudretidir. Güç, kuvvet, saltanat demektir.

 Hac suresinin, “İnkâr edenler için ateşten bir elbise giydirilecek ve başlarına kaynar su dökülecektir” anlamındaki 19. âyeti ile, Haşr suresinin, “Allah rahman rahimdir (esirgeyen, bağışlayandır)” anlamındaki 22. âyeti çelişkilidir. Affedici olan Allah, inkârcıları hiç cezalandırır mı?”
  Affedici olmak, mazlumun hakkını zalimden almamak mıdır? Suçluları adaletle cezalandırmak, affedici olmaya aykırı olur mu?  Her şeyi yoktan yaratan Rabbimizin, emrini dinlemeyenlere ceza verme yetkisi yok mudur? Cezayı suçluların kendisi mi tayin eder? “Rabbin elbette hem çok bağışlayan, hem de çok acı azap verendir.” (Fussilet 43) Ayrıca sormak gerekiyor neden bazı insanlar Allah’ın rahmet sıfatını değil de cezalandırıcı sıfatını ön plana çıkarma gayreti içindeler. Eylemlerimize göre Allah’ın sıfatları tecelli eder, yoksa ateistler bilinç altlarında başlarına geleceklere isyan mı etmektedirler bu tür itirazları ile, kim bilir?

  Aşağıdaki ayetler çelişkilidir. Aynı surede hem istisna var, hem de yok. “Namuslu kadınlara zina isnat edip de, sonra (bu durumu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun; ebediyen onların şahitliğini kabul etmeyin. Onlar fasıkların ta kendileridir. Ama bundan sonra, tövbe edip düzelenler bundan istisnadır. Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. “(Nur 4,5), “Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lanetliktir. Onlar için çok büyük bir azap vardır. Kendi dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarına şahitlik ettikleri gün, onlar büyük azaba uğrayacaklardır. O gün, Allah onlara hak ettikleri cezaları verecek ve onlar Allah’ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır.”  (Nur 23,24,25)
   Birinci âyette, (İftira edenlere gerekli cezayı verin, şahitliklerini de kabul etmeyin. Ama tövbe edip düzelenler bundan istisnadır) deniyor. Yani tövbe ederlerse şahitliklerini kabul edin deniyor. Zaten ayetin sonunda Allah’ın çok bağışlayıcı ve merhametli ifade edilerek  vurgu tövbe ve bağışlama çizgisine çekilir. İkinci ayette ise, iftira edenler lanetliktir, onlar ahirette cezalarını bulacaklardır deniyor. Ayetler arasında çelişki yoktur, iftiranın büyük günah olduğunun, dünya ve ahiret cezasının olduğunun altı kalın çizgi ile çizilir ama tövbe ile, cezalar çekildikten sonra, af kapısının her daim açık olduğu da belirtilerek umutsuzluk girdabına muhatabın girmesine izin verilmez.

 İlk iki âyette canları ölüm meleğinin aldığı bildirilirken, üçüncü âyette, Allah’ın aldığı yazılıdır. Bu çelişki değil mi? “Size vekil kılınan (görevlendirilen) ölüm meleği canınızı alacaktır.” (Secde 11) , ” Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak?” (Muhammed 27), ” Allah, öleceklerin ölümleri gelince canlarını alır.”  (Zümer 42)
 Vekilin asıl gibidir. Bir mahkeme bir mahkuma ölüm cezası verse, cezayı bizzat yargıç infaz etmez, cellat bu işi yapar. Her ne kadar öldüren cellat ise de, emri veren bunun sorumlusudur. Esas öldüren mahkemedir. Her şeyi yapan ve yaratan Allahü teâlâdır. İnsanların canlarını melekleri vasıtası ile alır. Allah bunun canını aldı denince elbette ölüm meleğinin aldığını bilmeyen kimse yoktur. Birinci âyette ölüm meleği tekil olarak kullanılıyor. Yani herkesin ölüm meleği bir tanedir. Herkese tek melek vekil kılınmakta ve o melek canı almaktadır. İkinci âyette, çoğul olarak melekler tabiri geçiyor. Bu âyet-i kerimede canları alınan bir çok inkârcıdan söz edilmektedir. Onların canlarını alan da birçok melek vardır. Her biri için vekil kılınmış ölüm meleği farklı olduğu için yani çok melek olduğu için (melekler) ifadesi kullanılmıştır. Müslümanların ruhunu Azrail aleyhisselam alıyor, kâfirlerin canını ise Azrail aleyhisselamın emrindeki melekler alıyor.

  Hz. Yunus sahile atıldı mı?
Saffat, 145-146: Fenebeznahü bil’arai ve hüve sakim,ve embetna aleyhi şecereten min yaktin: “Biz, halsiz bir vaziyette kendisini dışarıya çıkarmıştık ve üstüne gölge yapması için geniş bir bitki (bal kabağı) bitirmiştik.” Hz. Yunus peygamberin Allahın rahmeti olarak kaybettiği kura davası ( Saffat, 141) sonucu denize atlamış ve bir balığın karnında boş bir araziye atıldığını Allah-u teala yüce ayetinde söylemektedir. Burada ki el-ara kelimesi “ıssız,boş yer,ağaç bulunmayan,bitki örtüsü olmayan bir arazi” anlamındadır. Bu yüzden Hz. Yunus peygamberin boş bir yere atılması olayı ayette bildirilmiştir. Tabi burada ki boş bir araziye atılış sebebi ayetin iki gerisiyle irtibatlıdır. Saffat, 143-144:” Eğer çok tespih edenlerden olmasaydı, yeniden dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.”

 Anlaşılacağı üzere, Hz. Yunus’un Allah’a tövbesini çokça yapması ve çokça af dilemesi sonucu, Allahın rahmetiyle, boş bir araziye çıkarıldığını anlamak hiç de zor olmayacaktır. Bu nimet olmasaydı O, balığın karnında kıyamete değin kalakalır, sonra da kıyametin çırılçıplak olan sahrasına mezmum bir durumda atılırdı denmektedir. Bunun böyle oluşunun delili yukarıdaki ayetlerimizde açıktır. Bu tıpkı, “kıyamet meydanı” anlamında, “Arasatu’l-kıyameti” ve “Arau’l kıyameti” denilmesi gibidir. Buradan çıkarılacak mananın derinliği göz önüne alınacak olursa,hz.yunusun Allahın rahmetinden esirgenmiş olarak çöl bir sahraya bırakılacağı çıkmaktadır. Ancak rahmetinin sonucu olarak yine bir ıssız adaya bırakılması diğer ayetle bütünleştirici bir etmen yapmaktadır.

  145-146. ayetlere dönersek “Biz halsiz bir vaziyette kendisini dışarıya çıkarmıştık ve üstüne gölge yapması için geniş bir bitki (bal kabağı) bitirmiştik.” Denmekte yani burada bırakıldığı yerde, onu koruyucu çevresel etmenlerin olduğunu söylemektedir. Bundan sebep, Hz. Yunus’un bırakıldığı mekânda, onu koruyucu bir bitki ona gölge yapmaktadır. Alimlerin ekseriyetine göre; bu bitki kabak olup onu yapraklarıyla örtüp, sineklerden korumuştu. Zira sinekler onun yapraklarına konmazlar. Buna şu hadiste delalet ediyor ki; Resulullah’a sen, kabak yemeğini seviyorsun, neden? Diye sorulunca; “Evet, o, kardeşim Yunus’un bitkisidir” buyurmuştur. (Ebussuud tefsiri alıntı, El-Esas fi’t-tefsir-Said Havva-Şamil yayınevi c.12 s.262)  Şimdi gelelim kalem süresinde ki ayete 49. ayet: “Eğer Rabbinden bir nimet ona erişmeseydi, O mutlaka çorak bir diyara kovulmuş olarak atılacaktı.” Evet bu ayetten rahatlıkla şunu anlıyoruz ki eğer Yunus rahmetten uzak olsa idi; çorak bir diyara atılacaktı bu saffat süresinde aynen belirtiliyor yani ayette “ Rahmetten uzak olsaydı, çorak bir diyara atılırdı ancak kovulmuş olarak” Ama burada “Şeceretin yaktin” soruya cevap vermektedir,  Yunus peygamber sahile atılmış ama kovulmadan Allah’ın rahmeti ile çorak araziye değil çevresel faktörü farklı bir yere atılmıştır. Kısaca Yunus (as) Atıldı ama kovulmadan, rahmetten uzak olmadan, “el-ara”  gibi  yerde özel bir koruyucu: üstüne gölge yapması için geniş bir bitki (bal kabağı) bitirilmiş bir yere atıldı. Atıldı; Kovulmadan, korunarak, rahmet ile, atılmadı; rahmetten uzak çorak bir araziye.

   

 

  Enfal 1’de ganimetlerin tamamı Allah’ındır denirken, Enfal 41-de ganimetlerin 1/5’inin Allaha ait olduğu söyleniyor ve bunun bir çelişki olduğu iddia ediliyor.
   Kuranda bahsedilen bir konu ile ilgili bir sonuca varmak için o  konu ile ilgili tüm ayetleri gözden geçirmeli, Kuran’ın genel çizgisi içinde değerlendirip öyle sonuca varmalıdır. Enfal 1. ayetin detayı işte aynı surede 41. ayette verilmektedir. Yanlış yapan, Kuran’ın tefsiri konusunda metot – usul kurallarını bilmeyen önyargılılardır.

  Birinci ayette ganimetlerin tamamının Allah ve Peygamberi’ne ait olması, onların dağıtımını onların yapacağı anlamına gelmektedir. Birinci ayet dağıtım yetkisini halktan almakta, ikinci ayette ( Enfal 41) ise yetkiyi alanların dağıtımı yapmalarını anlatılmaktadır.

  Enfal 1. ayet’teki ” Bütün ganimetler, Allah’a ve O’nun Elçisi’ne aittir” ifadesini savaşta elde edilen ganimet üzerinde kişisel olarak hiçbir savaşçının hak iddia edemeyeceği çünkü ganimet, Kuran’da ve Hz. Peygamber’in öğretilerinde (Sünnetlerinde) yer alan ilkelere göre kamu malıdır ve İslamî devlet (ya da cemaat) yönetimi tarafından kamunun yararına kullanılır ya da dağıtılır.” Şeklinde açıklayabiliriz.  Zaten Enfal 41. ayette, Allah ve peygamberinin olan 5/1’ide yine yetim, miskin, yolcuya dağıtılması gerektiği de açıkça ifade edilmektedir.

                  Peygamberimiz payına düşen ganimeti ne yapardı?

  Efendimiz kendi payını zaten hep fakirlere dağıtmıştır. “Efendimiz neden çok hanımla evlendi” adlı yazıda da bu konuda ele alınmıştır. Taberi tefsirinde Ali b. Ebi Talha’nın Abdullah b. Abbas’dan şu rivayetini aktarır: “Resulullah bu beşte bir’den hiçbir şey almazdı.” Mı­sır âlimlerinden Muhammed Mahmud Hicazî, Furkan tefsirinde: ” Peygamber (sav) efendimiz, ganimetin beşle birini de beşe böler; bir payı kendisi alır, aldığı bu payı Müslümanların çıkarlarına sarf ederdi.” Demektedir. Mufassal Tefsir’de:” Beşte birlik pay üzerindeki tasarruf yetkisi de Müslüman cemaat içindeki peygamberin muhtaç akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yarı yolda kalmışlara vermek üzere Peygamber’e bırakıldı.” Denilerek efendimizin 5/1 hakkının da muhtaçlara sarf edildiği belirtilir.

   Resûlüllah Efendimizin, kendine düşen payı, evine değil de muhtaçlara dağıttığı sahîh rivayetlerle sabit olmuştur. Nitekim İmam Şa­fiî’nin, Ubâde b. Sâmit’den yaptığı rivayete göre, “Resûlüllah Hayber günü, aldığı beşte bir hisseyi olduğu gibi Müslüman fakirlere da­ğıtmıştır.” (Nesâî, Ganâim ) Peygamberimizde: “Allah’ın size vermiş olduğu gani­metlerden beşte birden başka bir payım yoktur. Zaten beşte bir de size ge­ri dönmektedir” diyerek payının kamuya, muhtaçlara kullanıldığını bizzat ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Cihâd 121,149; Nesaî, Kasınu’1-Fey” 5; Muvatta’, Cihâd 22; Müsned, 7V, 128, V, 316, 319, 326)

  Allah’ın payı olan 5/1 için Ömer b. Abdülaziz ve İbnü’l-Arabi “Allah yolunda sarf edilir anlamındadır.” demişlerdir ( Tefsirul Munir ) Hz. Peygamber (s.a) her savaştan sonra şöyle derdi: “Sizin iyiliğiniz için kullanılacak olan beşte birden başka benim şahsıma ayrılan bir parça yok.” ( Tefhimul Kuran) Kısaca 5/1 Allah ve resulünün ama onlarda kamu için kullanılır, geri kalan zaten kamu- halktan- mücahitlere, kısaca tümü kamu yararına pay edilir. Bu ganimetlerin hedefini Seyyid Kutup “Karşılaşılan pratik ihtiyaçları gidermek için” ( Fi zilalin Kuran ), Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır “kamu yararına “ ( Hak Dini Kuran Dili ), Muhammed Esed “kamu yarar ve ihtiyaçları gözetilerek” ( Tefsirul Mesaj ) kavramları ile açıklarlar.

      Rahman 19-22. ayetler ile Furkan 53. ayetler çelişkili, bilime ters mi?
Rahman 19-22: “ iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar. İkisinden de inci ve mercan çıkar.“
Furkan 52: “Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir serhat koyan O’dur.”
Rahman suresinde yüce Allah (cc), iki denizden inci ve mercan çıktığını bize bildirir. Ayette acı ve tatlı sulardan bahsedilmez. Sadece iki deniz ( Bahreyni ) ifadesi geçer ve bu iki denizden insanların geçim kaynağı olan inci- mercan çıktığı ve bunun insanlara Allah’ın bir lütuf olduğu ifade edilir. Furkan 52. Ayette ise biri tatlı diğeri tuzlu iki sudan bahsedilir ama inci-mercan’dan bahsedilmez! Dolayısı ile iki farklı surede bahsedilen her iki ayette de bilime aykırı bir şey yoktur. Ama İslam alimleri bu iki ayeti birbiri ile tercüme ederek Furkan suresindeki tatlı ve tuzlu iki suyun Rahman suresindeki iki deniz olduğu ve dolayısı ile ikisinden de inci mercan çıktığı şeklinde meal-tefsirini yaparlar. Burada tatlı ve tuzlu iki sudan inci mercan çıkması sonucunun Kuran’dan değil yorumlardan; yani insanların akıl yürütmesi ile varılan bir sonuç olduğu görülmektedir. Kuran’da iki ayrı yerde ayrı ayrı iki farklı durumdan bahsedilmiş, bunu İslam alimleri aynı iki su-deniz kabul ederek yorum yapmışlardır yoksa ayetlerde – Arapça asıllarında – tatlı ve tuzlu iki sudan inci mercan çıktığından bahsedilmez.
Peki, Kuran’dan değil de insan kaynaklı tahmin-yorumlardan hareketle yapılan bu analiz bilime aykırı mıdır? Yani inci mercan tatlı suda yetirmez mi? Aslında bu konuya her ne kadar ateistler itiraz etse de, bu iddia-yorumun bilim dışı olduğunu kabul etmemiz mümkün değildir:

     Rahman suresi 19-22 ayetleri ile Furkan suresi 53. ayetinde geçen iki denizin birbirine salındığı- karıştırıldığı ama aralarında bir engel olduğunu yazan ayetlerde denizlerden birinin suyunun içilebilen tatlı su olduğu, diğerinin acı ve tuzlu su olduğu yazılıdır. Rahman-22’de her ikisinde de inci ve mercan yetiştirildiğini yazar. Hâlbuki tatlı suda inci ve mercan yetişmez. Suni olarak inci yetiştirilse bile mercan hiç yetişmez.
   Son dönemlerde yapılan bazı araştırmalar, inci ve mercanın deniz ve nehir sularında bulunduğunu ortaya koymuştur. incilerin en bol şeklide umman yarımadasından katar yarımadasına kadar uzanan büyük körfez açıklarındaki sularda bulunduğuna dikkat çeken kaynaklar, bunların kuzey yarı küre ılıman kuşağındaki tatlı sularda bulunduğunu belirtiyorlar. Özellikle Mississippi ve onu besleyen ırmaklarda çok değerli incilerin bulunduğu kaydedilmektedir. yine bu kaynaklara göre Asya, Avrupa ve Amerika’nın bazı ırmak ve  akarsularında inci bulunduğu belirtilmektedir. Mesela Avrupa kıtasında çıkan en kıymetli incilerin kaynağı, Bavyera ormanlarındaki akarsulardır. Çin’de ırmak inciliği çok öncelerden beri bilinmektedir. ( The encyclopedia  americana, 1973, “pearl” mad.; the world book encyclopedia, 1978, “pearl” mad.; encyclopedia  of science and tachnology, 1971, “perl” mad.; ana britanica, 1992, (inci) mad. )   Reşid Rıza’nın bildirdiğine göre, bazı Hint nehirlerinde incilerin bulunduğu kesin olarak tespit edilmiştir. İngiliz asıllı müsteşriklerden ve Kuran’ın meşhur İngilizce mütercimlerinden biri olan George Sale (1697-1736) Kadı Beydâvî’nin bu ayetin tefsiri ile ilgili açıklamasına ek bilgi çerçevesinde yaptığı incelemede, söz konusu tespitlerin doğru  olduğunu ifade etmiştir. ( Reşid Rıza, Tefsiru’l-menâr, VIII/106.)   Dr. İbrahim Avd’da, bu konuda değişik araştırmalar yaptığını ve netice itibariyle inci ile mercanın, Kuran’ın ifade ettiği şekilde tuzlu sularda olduğu gibi,  tatlı  sularda da – özellikle İngiltere, İskoçya, Çekoslovakya ve Japonya’nın tatlı sularında- bulunduğunun tespit edildiğini ifade etmektedir. (İbrahim Avd, Masdaru’l-Kuran (Mahtut, 1986), 278–281. Ayrıca: “el-Muntehab fi tefsiri’l- Kur’ani’l-kerim” adlı tefsirde fâtır suresinde, on ikinci âyetin açıklaması)

    kuyumburada.com adlı siteden: Tatlı su incileri:  Bu inciler dünyanın her yerinde tatlı su nehirlerinden veya göllerden çıkar. Tatlı su incilerinin renk birleşimi tuzlu su incilerinkini geçer. Renkleri açık orta ve koyu turuncu, mor menekşe, mavi ve grinin yanı sıra geleneksel beyaz, krem, pembe, sarı altın ve siyah olabilir. En çok görülen şekli uzun ince pirinç tanesi gibi üzeri kırışık olanlardır. Bununla beraber şekilleri de renkler de çok çeşitlidir. Doğal tatlı su incileri tatlı su incilerine nazaran daha beyazdır ve iyi biçimleriyle tuzlu su incilerinin en iyilerine rakiptir. İnternetten tatlı su mercanları ile ilgili bir başka bilgi: “ Tatlı su mercanları da var. Fakat bu deniz mercanları gibi bir yapıda değil. Daha yumuşak gövdeye sahiplerdir. Bunun sebebi de, kabaca söylemek gerekirse, iskeletleri deniz mercanları gibi calsiyum tuzlarından oluşmuyor.”http://tr.wikipedia.org/wiki/mercan_(koral) ‘den bir bilgi daha: Kuran’ın tatlı su olarak adlandırdığı Akdeniz’de mercan yetişir.  Ayrıca deniz altında tatlı su kaynakları da olduğu bilinmektedir.

  Furkan Suresi 53. ayette ( ve Rahman 19-20. ayetlerde ) geçen ” tatlı su ” ifadelerini ise hiç uzatmadan uluslararası wikipedia adlı sözlükten cevaplayalım.

   “Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan O’dur.” :

     

  İki deniz suyu karışmaz mı?

İki farklı su ki biri tuzlu biri tatlıdır. Aralarında bir engel vardır. Bu ayeti ilk tefsir alimleri nasıl anlamışlardır ona bakalım: Kadı Beydavi, Furkan 53. ayeti yorumlarken aralarındaki engeli ‘kara’ olarak açıklar. Ünlü müfessir İbni Kesir’de engel’den kastın “kuru toprak” olduğunu söyler. Taberi’de bu ayeti açıklarken, ‘araya kara parçası sokulmuştur.’ der.
Zaten gelen ayetlerde ( Rahman suresi) bunun bir ‘nimet’ olduğunu belirtir. Düşünsenize, dünyadaki suların yüzde 96.5’i okyanus/deniz sularından oluşur. Bir de bu azınlıktaki kalan (%2.6 civarı) tatlı suların bu tuzlu sularla karıştığını düşünün?! Bundan büyük nimet mi vardır?

Not: İki denizin karışmamasını, “haloklin bariyer” ile açıklayan yorumlarda vardır. Kaynak olarakta, “Gaius Plinius Secundus, Naturalis Historiae II, CVI 224;Richard A. Davis, Principles of Oceanography, Addison-Wesley Publishing Company, Don Mills, Ontario, ss. 92-93” kullanırlar. Bu yoruma da saygı duymakla beraber, şahsen yukardaki yorumu kabul ettiğimin altını çizmek isterim.

.

Lokman 34. ayette belirtilen 5 gaybtan biri olan anne karnındaki bebeğin cinsiyeti artık biliniyor.

 Lokman, 34. ayette ( Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah’ın katındadır; O, yağmuru yağdırmakta; rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarına ne elde edeceğini bilemez; hiç kimse nerede öleceğini bilemez; ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.) vurgulanan hususa, bunları Allah’ın bildiğidir. Ayette insanın kıyametin saatini, yarın ne kazanacağını ve nerede öleceğini bilemeyeceği belirtilmektedir ki bu sıralananlar bugün de bilinmemektedir. Kıyamet için, ‘ indehu’ ( عِنْدَهُ) kelimesi kullanılırken, yani o bilgi sadece Allah’ın katındadır denirken, kazanç ve ölüm için olumsuzluk eki, ‘mâ’ ( مَا) edatı kullanılır ki bu da, Allah dışında bu bilgiyi kimsenin bilemeyeceğidir. Yani kıyametin saati kesin Allah’ın katındadır, ölüm ve rızık konusunu da ‘sadece’ Allah bilir. Rahimlerde olanı ve yağmurun indirilmesini Allah bilir demektedir. Bu burada, ‘sadece veya olumsuz anlam’ ifade eden bir istisna edatı yoktur. Kıyamet, ölüm ve rızık kesinlikle ve sadece Allah tarafından bilinir, diğeri için sadece ‘bildiği’ (يَعْلَمُ) ifadeleri kullanılır.  
   Bebeğin cinsiyetinin belirlendiği hücre bölünmesi de, tamamen Allah’ın takdir ettiği kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. O aşamalarda insanın herhangi bir müdahalesi yoktur. Belirtiler ortaya çıktıktan sonra çocuğun cinsiyeti de bilinir  ama daha önce bilinmez. Yağmurun yağması da ancak “ hava tahmin raporları “ ile, tahmini olarak bilinir, o da ancak delilleri-alametleri ortaya çıktıktan sonra. Nereye ne kadar yağacak kimse bilemez.

Bakara,233 ve Lokman, 14. ayetler, Ahkaf 15. ayet ile çelişmez mi?

Bakara suresinde ‘kamil’ olan 2 yıldan bahsedilir yani mükemmel olan 2 yıldır. Ama daha az emziren de var!
“Anneler, çocuklarını iki tam yıl emzirsinler. Bu, emzirmeyi mükemmel şekliyle uygulamak isteyenler içindir.”(Bakara, 233) ,
“Sütten kesilmesi de iki yıl kadar sürer.”(Lokman, 14) ,
“Çocuğun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi otuz ay sürer.”(Ahkaf, 15)

Ben hamilelik değil sütten emzirmeye odaklanılması gerektiğini düşünüyor: Bakara 233 ve Lokman 14 üst sınırdan emzirme süresini (24 ay) bize vermektedir, Ahkaf 15. ayet ise ’emzirmenin alt sınırını’ bize bildirmektedir. 30 aydan hamilelik aylarını çıkınca kalan süre emzirme ayının en az olan sınırını bize verir: 21 ay!

Ayrıca hamileliğin erken doğum süresi ortalama 6 aydır. Zaten bu aya 2 seneyi (24 ayı ) eklersek 30 aya ulaşmış oluruz. Yani hamilelik açısından erken ve normal süresini ele alırsak:

Erken doğan için (6 ay) + en uzun emzirme süresi (24 ay) = 30 ay
Normal doğum için ( 9 ay ) + en az emzirme süresi  (21 ay) = 30 ay

.

  Zülkarneyn ayeti, Yer düz müdür, Güneş suda mı batmaktadır? 

İslam alimleri, ayette geçen ifadenin gerçek anlamda kullanılmadığını zaten ifade etmişlerdir. Ayette, ‘Güneşin yanında bir kavim buldu’ denilmektedir. Güneşin yanında bir topluluk olmadığı zaten bilinen bir husustur. Bu durum tıpkı, denizde yolculuk eden kişinin güneşi, sanki denize batıyormuş gibi görmesine benzer. ( Fahrettin Razi, Mefatih’ül-Gayb, XXI/495) Alimler Kur’an’da yer alan bazı ifadelerin mecazi mana taşıdığını, gerçek anlamanın kastedilmediğini beyan etmişlerdir. Ayette de, “Güneş Kara balçıkta batıyordu denmemiş,  bilakis “Zülkarneyn güneşi kara balçık’ta batarken gördü” denmiştir. ( Ebu Said Abdullah Kadı el- Beyzavi, Envaru’t-Tenzil, III/291) 

“Rahman, 33: “Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin! Ama (tarafımızdan verilmiş) bir güç olmadıkça geçemezsiniz.”; Kehf, 86: “Nihayet güneşin battığı yere varınca, onu kara bir balçıkta batar (gibi) buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, “Ey Zülkarneyn! Onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin” dedik.” ; Kehf, 90: “Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık.”; Şems, 6: “Yere ve onu yayıp döşeyene and olsun.”; Nebe, 6-7: “Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da (yeri tutan) kazıklar yapmadık mı?”; Hicr, 19: “Arzı da yaydık, oraya sağlam dağlar yerleştirdik, orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik.” Güneş dünyanın bir ucundan doğup diğer ucundan batıyor. Ayrıca yeryüzü düz müdür?

Rahman, 33. Ayetten şu anlaşılır: Bir gün gelecek yerlerin ve göklerin sınırları aşılacak. Bunu bize verilen etkili ‘güç, bilgi demek olan sultanla’ ( Hud, 96; Araf, 71) ancak gerçekleştirilebilir. Bu ayette bir gün göklerin sınırlarının aşılacağı anlatılır. Zümer, 5. ayetteki, “Allah gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Şüphesiz, inananlar için bunda ibret vardır.” Sarar, örten anlamına gelen ‘Yukevviru’ kelimesi k-v-r kökünden türemiştir ki, Türkçede de kullanılan, Arapça küre kelimesi de aynı kökten gelir.

Yasin, 40:” Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider.” Küre ne kadar hızlı dönerse dönsün karanlık ve aydınlık birbirinin sınırını aşamaz.

Kehf, 86. Ayet, güneş suda mı batmaktadır? Bu ayette, Zülkarneyn’in gün batımı algısından bahsedilir. Güneşin ufukta batışı tasvir edilir. Ayette, ‘ve-vecede: Zülkarneyn buldu’ ifadesi geçer. Yani ayet bir doğa olayından bahsetmez, Zülkarneyn’in bakış açısı ile olayı tasvir eder;onun nasıl gördüğünü bize bildirir. Günümüzde de ‘Güneş battı/doğdu’ ifadesini, hem de her dilde ( Mesela İngilizcede, ‘Sunset’ kelimesi aynen kullanılır, İngilizler güneşin ‘battığına’ mı inanmaktadırlar? Fransızca, ‘Coucher de soleil’, Almanca, ‘Sonnenuntergang’, Çince, ‘太阳日落’ … vb.) Zaten Arapçada suya batmak, ‘غطس‘  fiili ile yazılır yani burada güneşin suya batması anlatılmak istense, ‘غْرُبُ‘ fiili kullanılmaz, ayette güneşin (suya) batışı;
‘ تَغْرُبُ ف۪ي عَيْنٍ حَمِئَةٍ’  şeklinde ifade edilmez,  ‘تغطس  ف۪ي عَيْنٍ حَمِئَةٍ’ şeklinde geçerdi. Zaten ( Ateistlere cevap bölümünde ifade ettiğimiz gibi) başka yerde Kuran’daki bilimsel ayetlerin bulunduğuna itiraz edemeyenler, onları Hz Muhammed’in Hindistan’dan Yunanistan’a, Amerika’dan Mısır’a dek olan ( Matematikten astronomiye, tıbba … kadar birçok) bilimsel metinlerden aldığını iddia ederlerken burada, güneşin konumunu Hz Muhammed’in bilmediğini nasıl iddia edebilmektedirler?!  Çelişkili iddialar  yumağı…! 

 Şems, 6. Ayette, dünya misafirhanesinin insan için hazırlandığı anlatılır. Nebe, 6. Ayet, insanın kalacağı mekan ile alakalıdır. Hicr, 19. Ayette ise, eskiden dağların yükseltiler olduğu zannedilirdi fakat günümüzde, ayetinde işaret ettiği gibi köklerinin de olduğu bulunmuştur ve bu kökler sarsıntıları en aza ( Enbiya, 31; Lokman, 10; Nebe, 6-7)  indirir (İzostazi)

Tekvir, 1-2: “Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğü zaman.” Sanki yıldızlar tavandan yeryüzüne dökülüyor. Ancak düz yüzeyler dürülebilir.

İzah: Güneşin dürülmesini anlatan kelime ‘Kuvvirat’, sarmak anlamındaki k-v-r kökünden türemiştir. Yukarıda belirtildiği gibi Küre kelimesi de aynı kökten gelir. Dolayısı ile düz bir alanın dürülmesi söz konusu değildir. Yıldızların dökülmesi, sönmesini anlatan kelime, ‘İngederet’ kelimesinin kökeni, g-d-r fiilidir. Arapça’da kelime anlamı Bulanık olmak’tır. Yıldızların yakıtı tükenince içe çöker.

Kuran’daki ayetlere ne kadar ön bilgi ile yaklaşırsanız size o kadar çok şey söyler. Kuran herkesin algı seviyesine göre hitap eder. Bu nedenle mucizevi bir kitaptır.

 

 

                           İslam’da  soru sormak yasaklanmış mıdır ?

Gerçekten de din adamı’nın belletmesine göre Muhammed, Tanrı’nın iğrenç bildiği üç şeyden birinin “Kesret-i sual” (fazla soru) olduğunu bildirmiş ve: “Ben sizi bir şeyden nehyedersem, ondan uzak durunuz, bir şeyin ifasını emredersem , onu da …yerine getiriniz” demiş ve dini islerde aşırı inceleyip sik dokuyanların helak olacaklarını eklemiştir. Din adamı, bundan başka bir de Kur’an’nin: “Size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyler sormayın” (K. Maide 101-102) seklindeki ya da buna benzer diğer ayet’lerini öne sürerek mü’min kişileri soru sormak ve hele tartışmak hevesinden uzak kılar 191. Çünkü soru sorma ve tartışma geleneğinin İslam dini’ni temellerinden sarsabileceği görüsüne saplıdır.

    Maide 101 ve 102. ayetler,  Surake b. Malik’in hac ayeti inice “ Hac her sene mi ?” diye sorunca ve  bu sorusunda ısrar edince iner.Peygamberimiz cevap olarak “ hayır” der ve devamında “ Evet dese idim bunu yapamayacaktınız, sizin serbest bırakıldığınız konularda sorular sorarak ileride sizi zor duruma düşürecek ortamlar oluşturmayın.” Buyururlar. Benzer durumu Yahudiler yapmış, Allah onlardan bir kurban istemiş, ama onlar durmadan, cinsi ne olsun, rengi ne olsun, gibi sorularla normal ibadeti kendi gereksiz soruları ile zorlaştırmışlardı. “Hemen ineği (güç belâ bulup) kestiler; amma az kalsın kesmeyeceklerdi.”   (Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri.) Allah onlara kolay bir emir vermiş ama gereksiz, sonunu düşünmeden sorulan sorular ile kendilerini zor duruma sokmuşlardı. Halbuki Allah böyle bir şey istemiyordu.

 Ama ateist yazar koynu başka alana taşır ve sanki İslam’da soru sorma, öğrenmenin yasaklandığı izlenimi uyandırılmaya çalışılır. Halbuki İslam’ın ilk emri ‘Oku’dur. İlim araştırmaya büyük önem vermiş, teşvik etmiş, öncülük etmiştir. Ama önyargı, karalamak, cahilce ve muhatabı köşeye sıkıştırmak için sorulan sorular; öğrenmek için sorulan soru değil, sadece taassup cümleleri olurlar, işte ayette yasaklanan da bunlardır.

“Akıl yürütme ve tartışma Kuran’ın muhtevasına o kadar bileşik ve yapısından o kadar ayrılmaz bir özelliktir ki, Kuran alimlerinin zihnini dahi şekillendirmiştir.”  (Doçent Rosalind Ward Gwynne, Qur’an, s. 203)

“Kur’an’ın birçok farklı konudaki bilinçli suskunlukları İslam’ın birçok farklı koşula uyumunu sağlayan esnekliğe izin vermiştir. Maide, 101: “Ey iman sahipler! Size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın.” Bu ayet, hakkında açıklama yapılmayan konuların insanların inisiyatifine bırakıldığını göstermektedir.” (Caner Taslaman, Neden Müslümanım? 329, 332)

 

.

.

             Şefaat var mıdır, yok mudur? Bir ayette var diğerinde yok deniyor, neden?

 Şefaat vardır (Taha, 109; Bakara, 255; Sebe, 23; Meryem, 87; Enbiya, 28)  ama; Şefaati torpil gibi kabul eden, herhangi bir tarikata girdin mi şeyhin şefaati ile cenneti garanti gören zihniyeti de eleştirmek gerekir! Şefaat hak ama; Ahirette hangi kula nasip olacak, ahirette şefaat eder diye umulanlar acaba son nefeste imanlı gidebilecek mi veya ahirette o hakkı kazabilecek mi?! Çünkü kişi kendinin bile sonunu ve nereye gideceğini bilemez, başkasını da bilemez. Zira bu bizim için gaybdır. Ama alametlere bakıp hüsnü zan edebilir. Bu hüsnü zan üzerine “Allah şefaatlerine nail eylesin” diye dua edebilir. “Böyle bir dua, hem kendisi için hem de o zat için yapılan bir duadır. “Yani, Allah’tan ona makam, kendine selamet istemiş olur insan. Şefaatte kurtuluşun sebebi olur.

Altını tekrar çizelim: ” Şefaat ‘etmesine’ izin verilenler, şefaat ‘olunmasına’ izin verilenler için” şefaatçi olabilecektir! Yani şefaat için izin alınacak olan da, verilecek kişiyi seçen de Allah (cc)’dır. (Yunus, 3)

Peki Allah (cc) neden bazı ayetlerde şefaatin olmadığını (Zümer, 44; Bakara, 48, 123; secde, 4; Enam, 51) belirtir de sonra istisnalarını başka ayetlerde açıklar? Çünkü direk şefaat var dese, kullar ‘şefaatçi olacağını umduğu’ insanlara tapmaya bile başlar. Günümüzde bu kadar ayet ile yaradan uyardığı halde hala, bazı tarikatlarda Allah’a ortak koşarcasına belli insanlara Allah’ın sıfatları yakıştırılabilmektedir! Ya bir de bu uyarıcı ayetler olmasa, neler olurdu!?

İslam orta ümmet (Bakara, 143) olmamızı ister: Aracı olunması ümid edilenleri amaç yapmayalım; Allah’a ait sıfatları kullara izafe etmeyelim, yakıştırmayalım; şirke düşmeyelim! Ama ‘sadık kullarla olmaya’ da (Tevbe, 119) devam edelim!

.

 

                            İddiaların ortaya çıkış nedenleri

  Kuran’a önyargı ile düşmanca yaklaşım tarzı, cahillik- bilgisizlikten kaynaklanan dar açılı- derinlikten yoksun bakış açısı, ‘Kuran hakkında bir konuda araştırma yapacakların o konudaki tüm ayetleri bir araya getirip sonuca varma’ metodundan habersiz olma gibi nedenlerle yukarıdaki çelişki iddiaları gündeme getirilmektedir.

 Kuran’da belli konudaki ayetler bir arada bulunmaz. Belli konudaki ayetleri bir araya toplamak için tüm Kuran’ı incelemek gerekir. Zaten tüm ayetlerin birbiri ile sıkı bağlantıları vardır, tüm ayetler iç içedir, bir bütünün parçasıdır, bu araştırmalar aradığımız konunun tüm kuran ayetleri içindeki konumunu da anlamamıza neden olur. Konu hakkında “Tefsir usulü” adlı yazımıza bakılabilir.

.

.

   Gelen Sorular ve  cevabımızdan:

1- Zümer 3. ayet ne anlatıyor?

” İyi bilin ki, halis din yalnız Allah’ındır. O’nu bırakıp da başka dostlar edinenler, “Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz” diyorlar.”

Aslında tek kelime ile ‘şirk’ nedir, onu anlatıyor. Şirk Allah’a inanıp, O’na ait bazı özellikleri başkalarına izafe etmek demektir. Bu başkası, put olabilir, bir ideoloji lideri olabilir hatta bir şeyh bile olabilir. Biz şu an en güncel olan son şıkkı ele alalım:

İslam tarihinde ne yazık ki, tasavvuf yani İslam’ın ahlak ile ilgili emir ve yasaklarını disipline eden kurum her zaman pratiğe yani tarikatlara tanım olarak yansımamıştır. Akıldan çok, aşk, muhabbet, hatta delilikte bile velilik özellikleri arayan, aklı devre dışı bırakan bir sistem olarak günümüze dek gelen bir anlayış hakimdir halk arasında.

– Kuran sınırları içindeki – aklı öne çıkaran İslam hukuk- fıkıhçıları ile tarikatçılar yüzlerce yıldır bu iki anlayış nedeni ile , ne yazık ki, zıtlaşmışlardır.

Özellikle “Gassal elindeki meyyit” olma kuralı ne yazık ki insanları Kuran’dan çok şeyhlerin dediklerine önem verir hale getirmiştir. İslam dışı inançlar zorlama yorumlarla İslam içi gibi gösterilmiş, bu da ana damarı aşındırmıştır. Tarih “İsmet” ( Günahsız ) sıfatlı insanlar sadece peygamberlerdir. İsmet sıfatı olmayan insanların her dediğini yapmak yerine, şeyhlerin söylediklerini Kuran’la kıyaslamayınız. Ayette “İbadet ediyoruz.” kısmı da önemli. Şeyhe ibadet eden var mı? Burada şu husus ön plana çıkıyor; bir çok tarikat ne yazık ki şeyhlerini olduğundan üstün görme eğilimindeler. Her tarikatın şeyhi “En üstün, kutup, kutbul aktap”. Hatta daha da önemlisi “Allah’ın peygamberine vermediği özellikleri şeyhine izafe edenler, hatta Allah’a ait bazı özellikleri şeyhinde olduğunu” iddia edenler bulunmaktadır ve işin en ilginç yönü bu tür iddialar hep tarikat çevresinden gelmektedir.

Çözüm ne? Onu da tarikat değil ama tasavvuf önderlerinden verelim:

“İlimsiz tasavvuf zındıklıktır.” İmam-ı Gazali.

İlim, fıkıh, ilmihal, en önemlisi de iman- küfür- şirk kavramlarının içeriğini bilmeden tasavvufu yaşayacağını iddia edenler bu kavram kargaşasını oluşturmaktadırlar. Cahil iken İslam’ı yaşama iddiası insanı dinden çıkaracak ritüelleri İslam adına yapmasına sebep olabilir. Önce ilim, sonra tasavvuf.

Not: Tasavvufun, ahlak, nefis terbiyesi, yardımseverlik, kibirlenmeme, tesbihat… vs gibi bir çok olumlu yönünü asla, kimse inkar edemez. Sözümüz, “İlimsiz tasavvuf olamayacağı” yönündedir. İlim ile tasavvuf yolunda yürüyenlere ne mutlu.

2- http://www.td.com/forumlar/showthread.php?t=8 sitesindeki iddiaya cevap:

Kardeşim, ben sitemi 2012 yılında açtım. Aynı isimle demek daha önce site açılmış, oradan alıntı ile sorular sıralanmış sitede. Ama biz yinede cevap verelim:

İddia: bir kere burda Allahın dağları dünya ile birlikte yarattığı gibi komik bir iddia var. eğer herhangi bir jeoloji kitabına bakarsanız orda dağların nasıl oluştuğunu anlattığını görürsünüz:

Cevap: Allah dünyadaki yaratmasını vasıtalar kullanarak yapar, buna sünnetullah denir. Tabiat kuralları, biyolojik kurallar hatta toplumsal kurallar. Bunlar sünnetullah kavramının alt başlıklarıdır. Ne yani dünyadaki tüm insanların kalpleri motorsuz atarken, uyurken bile akciğerimiz nefes alıp verirken, suyun döngüsü her yerde aynı kurallar bağlı iken, yer çekimi, suyun kaldırma kuvveti vb. genel kural iken tüm dünyada aynı özelliklere sahip canlıların ve onların sahip olduğu kuralların bir koyanı olmayacak, “Tesadüf ve seleksiyon ” isimli tanrıların bunları yaptığı ileri sürülecek, sonra gelip bizim iddialarımıza bilim dışı denecek.

Buradaki asıl kavram kargaşası, zaman kavramı etrafında dönmektedir. Allah (cc) tabii ki yaratandır, ama ı yaratma süresi- zamanı ne kadar sürmektedir. İşte burada zaman kavramının muhatabı olan insan devreye girmekte, kendisi gibi zamanı da yaratan Allah’ın dağları yüzlerce yılda yarattığını zannetmektedir. Halbuki yaratan, arattığı ile sınırlandırılmaz. Allah (cc) zamandan münezzehtir. Ne yazık ki daha bu bir Müslüman’ın ilk bilmesi gereken temel prensiplerden habersiz insanlar bir de ateizm iddiası ile ortalıkta dolaşmaktadırlar. İnkar ettiğin şeyi bilmeden nasıl insan münkir olabilir ki? ‘Bil, seni tatmin etmesin sonra reddet!’

Soru:Deprem ilahi bir ikaz mıdır?

Cevap: Ama depremin sonucunda hatası olan kişiler yüzünden ölenler, dünyada kurtulsalar bile ahirette sorumludurlar, deprem bir ikaz mıdır, “Allah kimsenin günahını başkası yüklenmez.” ( İsra, 15) diyor. Yani içki- fuhuş yapıyorlar diye deprem ile cezalandırılanların kıssaları Kuran’da tabii ki geçer. Ama unutmayalım ki deprem riski olan yere ev yapan kadar, o evi alan, orada kirada oturan da sorumluluktan ve sonuçlarından kurtulamamaktadır. Yani, evi alan araştırmasını yapmıyor ise evi yapan kadar sonuçlarına katlanır ama ahirette o evi deprem – fay hattı üzerine yapanın cezası ayrıdır.

Soru: Dinazorlar evrim:

Cevap: Dinozorlar konusuna gelince sadece kelime oyunu oynanmış. Evrim teorisi tüm canlıları bir evrim silsilesi ile birbirine bağlar. Yani dinozor ile kuşlar arasında ne kadar canlı olursa olsun, sonuçta alıntı yaptığı yazarında açıkça yazdığı gibi:” pek çok sürüngen ve dinozor turu, hem memelilere hem de kuşlara evrimleşmelerini sürdürmüşlerdir” Yani kuşların ataları Bir veya birden çok; ama hepsi sıra ile evrimleşiyor, evrimleşerek değişiyor.Kısaca hepsi sudan karaya çıkmadı mı, aynı tür-kök zamanla başkalaştı. Sitedeki , ” Hiçbir bilim adamı evrim kuramının ispat edildiği düşüncesini ileri süremez.” cümlesinden sonra gelen ” evrim olgusunu açıklama yolunda bu kurama seçenek sayılabilecek başka bir kuram da bugüne değin ortaya atılmış değildir.” En iyisi ” evrim ile ilgili sayfamızı “önerelim, umarım faydalı olur.

Soru: semud kavminin nasıl yok edildiği konusunda kuranı yazan kişinin bir türlü karar verememesi.
-deprem gibi bir şeyle yok edilmiş. (araf 78) -korkunç uğultulu ses (hud 67, hud 94)-bela yağmuruna tutularak (furkan 40)-azap yakalamasıyla (şuara 158)-tuzak kurarak (neml 50-51)-şu yöntemlerden birisi seçilerek a. taş yağmuru b. korkunç ses c. suda boğma (ankebut 40)-korkunç ses (sad 13)-yıldırım çarpması (fussilet 13, fussilet 17)-yıldırım çarpması (zariyat 44)-korkunç ses (kamer 31)
adminim bunu bir açıklar mısınız ?
Cevap:
Kardeşim, Kuran’ın üslubuna tam hakim olamayanlara, ateist veya oryantalistlerin klasik kafa karıştırma amaçlı sorduğu sorulardan bir tanesidir bu tip sorular!
Benzeri bir soru: Allah insanı neden yarattı; topraktan mı? sudan mı?, çamurdan mı?, meniden mi?…diye de sorarlar. Halbuki Kuran’ın tamamına bakınca ilk insanı çamur (su ve toprak karışımı) sonra her insanların doğal yollarla çoğaltıldığı görülür! (Bu konuda detay: http://islamicevaplar.com/kurandaki-celiskili-ayetler-ithamina-cevaplar.html ADLI SAYFADA, “İnsan neden yaratılmıştır?” başlıklı bu sayfadaki yazı! )Burada da aynı şey söz konusu :Allah Semud kavmini doğal felaketle yok etmiştir: Şiddetli bir deprem ve onunla beraber gök gürültüsü-yıldırım ile! Allah bu helakı farklı surelerde farklı açı ve an ile aktarmaktadır! Tıpkı insanın yaratılmasının aşamalarının, farklı surelerde aktarılması gibi! Furkan 40. ayette; “bela yağmuru” kavramı ile de bu anlatılır yani bela bir tane ( sadece deprem veya yıldırım değil) değil, ardarda sağanak gibi yağmıştır! (Deprem ve onunla beraber yoğun bir gökgürültüsü ve yıldırım ) Ankebut 40. ayette helak edilme yolları sayılmıştır ki detayı ise Araf 78; Hud 67-94; Fussilet 13-17; Zariyat 44. ayetlerde bildirilir. Ayrıca Sad, 13. ayette ise ” korkunç bir ses”ten bahsedilmemektedir! 

kuranda-celiski-yoktur-1-2

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

 1. Anonim dedi ki:

  Guzel ve aydinlatici bir site 😉

 2. kamile dedi ki:

  Allah razı olsun.çok istifade ettim.çok emek vermişsiniz.Allah yar ve yardımcınız olsun.çalışmalarınız çok güzel.devam edin lütfen.

 3. yusuf dedi ki:

  semud kavminin nasıl yok edildiği konusunda kuranı yazan kişinin bir türlü karar verememesi.

  -deprem gibi bir şeyle yok edilmiş. (araf 78)
  -korkunç uğultulu ses (hud 67, hud 94)
  -bela yağmuruna tutularak (furkan 40)
  -azap yakalamasıyla (şuara 158)
  -tuzak kurarak (neml 50-51)
  -şu yöntemlerden birisi seçilerek a. taş yağmuru b. korkunç ses c. suda boğma (ankebut 40)
  -korkunç ses (sad 13)
  -yıldırım çarpması (fussilet 13, fussilet 17)
  -yıldırım çarpması (zariyat 44)
  -korkunç ses (kamer 31)
  adminim bunu bir açıklar mısınız ?

  CEVABIMIZ:
  Kardeşim, Kuran’ın üslubuna tam hakim olamayanlara, ateist veya oryantalistlerin klasik kafa karıştırma amaçlı sorduğu sorulardan bir tanesidir bu tip sorular!
  Benzeri bir soru: Allah insanı neden yarattı; topraktan mı? sudan mı?, çamurdan mı?, meniden mi?…diye de sorarlar. Halbuki Kuran’ın tamamına bakınca ilk insanı çamur (su ve toprak karışımı) sonra her insanların doğal yollarla çoğaltıldığı görülür! (Bu konuda detay: “İnsan neden yaratılmıştır?” başlıklı bu sayfadaki yazı! )
  Burada da aynı şey söz konusu :
  Allah Semud kavmini doğal felaketle yok etmiştir: Şiddetli bir deprem ve onunla beraber gök gürültüsü-yıldırım ile! Allah bu helakı farklı surelerde farklı açı ve an ile aktarmaktadır! Tıpkı insanın yaratılmasının aşamalarının, farklı surelerde aktarılması gibi! Furkan 40. ayette; “bela yağmuru” kavramı ile de bu anlatılır yani bela bir tane ( sadece deprem veya yıldırım değil) değil, ardarda sağanak gibi yağmıştır! (Deprem ve onunla beraber yoğun bir gökgürültüsü ve yıldırım ) Ankebut 40. ayette helak edilme yolları sayılmıştır ki detayı ise Araf 78; Hud 67-94; Fussilet 13-17; Zariyat 44. ayetlerde bildirilir. Ayrıca Sad, 13. ayette ise ” korkunç bir ses”ten bahsedilmemektedir!
  selam ile

 4. mustafa yılmaz dedi ki:

  Gerçekten büyük bir emekle hazırlanmış.Teşekkürler.arastırmak için gireceğim ilk bilgi sitelerinden artık burası 😀

 5. Anonim dedi ki:

  Allah razı olsun ! Muhteşem hazırlanmış !

  AMİN, CÜMLEMİZDEN KEREM KARDEŞİM 🙂

 6. Erdem dedi ki:

  Rica etsem bütün bu yazdıklarınızı içeren bir kitap mevcut mu?internet ortamı faydalı lakin kitap gibi olmuyor?,

  Erdem kardeşim,
  yıllardır planımız bu da …bunun sonu yok!
  Ateizme cevap diye başladık, misyonerliğe, oradan oryantalizme geçtik. Tamam, bitti! demedikten sonra, içimiz rahat kitap haline getirmemiz imkansız… Dua ediniz, selam ile

 7. azad benice dedi ki:

  Sevgili kardeslerim siz bu insanlara nekadarda anlatsaniz onlar anlamak istemezler hatta sarki sozude var ya ben anlatamiyorum ya sen anlamiyorsu

  Cevaben:
  Muhterem kardeşim Muhammed,
  Aynen katılıyorum size! Aslında sorun bilmemek değil, aslında yapmayı istememek. Ama karar kendilerine ait!
  Bizim görevimiz anlatmak ( Nahl, 82), Allah kabul ederse biz ahirette görevimizi yapanlardan olmak için gayret ediyoruz, yoksa tevfik ve hidayet Allah’tan…
  Dualarınızda eksik etmeyiniz, Selam ve dua ile

 8. Akın Konca dedi ki:

  Şura 32. Ve 33. Ayetlerindeki el cevari kelimesinin normal bir gemi olmadığını anladım orada bahsedilen yelkenli gemidir burada bir sorunun yok ama bu sefer de şöyle bir iddia atıyorlar “o zaman bazı yelkenli gemilerde de kürek vardı onla hareket ettirilirdi diyorlar” gerçekten kafama takılan bir konu benim için çok önemli şimdiden Allah razı olsun

  Cevabımız:
  Akın kardeşim
  Bu ayetten maksat ‘gemilerin denizde yüzmesine sebep olan yasaların koyucusu olan Allah’ın gücüne dikkat çekmektir.’ Gemiler yelkenlide olsa, kürekle de olsa, suyun kaldırma kuvveti olmasa denizde gidebilir mi, hayır! Gerisi sadece detayda boğulmaktır. Yere kaldırma kuvveti veren denize de aynı kuralı işletse idi ne olacaktı?
  Olay bu kadar basit!
  Ayetin maksadını, amacı ‘Yasa-kanun: sünnetullah’a’ dikkat çekmek oradan o kanunu koyana ulaşmayı amaçlamak. Karışık bir sistemler ağı düzenli işliyorsa orada düzeni sağlayan vardır, işte Kuran ayetleri ‘fiziksel, biyolojik veya toplumsal yasalara’ dikkat çekerek o yasa koyucuya secde edilmesi istenir. Zaten yer gök – onun emrine uygun hareket ederek, verdiği görevi yaparak, kendilerine kodlanan şifrelere uygun davranarak – O’na secde etmektedir, yüce yaradan bu secde alemine bizide katılmaya davet etmektedir. Ama gemilerin rengi, ebadı ile uğraşmaya başlarsak o zaman amaçtan saparız. Zaten sapanlarda yani anlayamayanlarda ateist ilan ediyor kendini, cahilliklerinin farkında olmadan! Kısaca size yelkenli değil kürekli diyenlere gülümseyin ve ‘Suphanallah, Ya rab! Sen bu insanlara basiret nasip eyle deyin’ geçin; gerekli açıklamayı yaptıktan sonra.

 9. Furkan dedi ki:

  Necm 27 de
  Şüphesiz ahirete iman etmeyenler, meleklere dişi isimleri veriyorlar.
  Der ama ateistlerde ahirete inanmaz ama onlar meleklere dişi ismini takmiyorlar ? Bu felsefi bir çelişki değilmi?

  CEVABEN
  Mekkeli müşrikler ahirete inanmazlardı: “Bu size va’d edilen, çok çok uzak bir şey” (Mü’minun, 36), “Hayat sadece bu dünya hayatıdır, ölürüz, yaşarız. Bizi ancak zamanın geçmesi helâk eder” (Casiye, 24), “Kıyamet vaki olmayacak” (Sebe, 3), “İlk halimize geri çevrilecek değiliz” (Naziat, 10-12) “Biz azab edilecek değiliz” (Şuara, 137) diye bazıları kesin, bazıları da, “Biz kıyamet saati nedir bilmeyiz, biz sadece bir zan içindeyiz, yakinen bilip inanmıyoruz” (Casiye, 22); “Biz ölüp toprak ve kemik haline geldikten sonra, biz tekrar mı diriltilecekmişiz?!” (Mü’minûn, 82; Sâffât, 16; Vakıa, 47)
  Mekkeli müşrikler ile ortak noktaları bulunuyor diye her ayeti de kendilerine yontmasın ate arkadaşlar, bu ne kibir yahu 🙂
  Bu ayet Mekkeli müşriklerden bahseder. O zamanki muhataplar müşriklerdir. Benzer zihniyetin devamına ateizm veya oryantalizm denebilir mi, bence evet! Ama küçük farklılıklar vardır. Mesela o dönem ki müşrikler putlara tapardı, günümüz ateistleri de kendilerine idol ( Putlar) bulmuşlardır. Farkında değillerdir ama belli insan veya fikirlere toz kondurmaz, hatasız hatta tanrı/peygamber ilan ederler. Örneğin ateist Lawrence Krauss, cinsi sapık Jeffrey Epstein için “peygamber” sıfatını kullanır. Komünist ( Ateist sosyalist rejim) ideolojide parti liderleri putlaştırılır. Konuya verilecek bol örnek vardır, uzamasın, konuya dönersek;
  Mesela 20 ayette de melekleri kız hatta putlara bile kız isimleri verildiği ( aynı sure, 19. ayet ) bahsedilir. Erkek çocuklar kendilerine, hakir gördükleri kızları (Nahl,58-59; Zuhruf,17-19) melek veya put vasıtası ile tanrıya izafe ederler.
  Not, Sitemizin amacı adlı sayfada, “Mekkeli müşriklerde; deist, komünist ve oryantalist izler!” adlı minik bir dipnotta da benzer içerik vardır, selametle

  Iyide allah kuranda ” bu apaçik kitaptır diyor ve biz kıyamete kadar sürecek kitaptan bahsediyoruz ve apaçık şekilde ” AHİRETE İNANMAYANLAR ( ateistler , budistler , hindular , afrika ve amerikan yerlileri vb.) MELEKLERE DİŞİ İSMİNİ TAKIYORLAR ” Der
  Iyide budistlerde hindularda ve amerikan ve afrika kabileleride ahirete inanmazlar ama onlar meleklere dişi ismini takmiyorlar zaten onlar meleklerede inanmaz ? Insan inanmadiğı şeye nasıl dişi sıfatını taksın?? Ve ayrica bu ayet müşriklere hitap ediyorsa neden ayette müşrikler demezde daha genel tanım olan ” ahirete inanmayanlar ” der ????

  CEVABEN
  Kuran yine açık kitap ama okumasını bilene! Kuran hangi konudan bahsediyorsa o konudaki tüm ayetleri bir araya toplayıp sonuca gitmelidir. Kuran’ın indiği dönemde muhatap alınan kesim müşriklerdir. Zamanla Hırisityan ve Yahudiler… de muhatap kabul edilmiş ama ana tema ve mücadele daima müşriklerle olmuş! ( İsa tasvirli putları düşününce aslında müşriklerle Hırisityanların farkı var mı ayrı konu!) Ahirete inanmayanlar hitabından kasıt, Kuran geneline bakınca zaten müşriklerdir, mesele, Kurana bakışımızın yanlış olmasında! Kuran yorumlanacak, açıklanacaksa bunun kuralları vardır ve ilklerinden biri de aynı konudaki ayetlerin bir arada yorumlanması konusudur.
  Ahirete inanmayanların “meleklere dişi ismi takma”sından kasıt nedir? Allah’a olan imanda zaafiyet olması, kendi ego, kişilik veya ideoloji-dinlerini önceleyip, inandıklarını iddia ettikleri yaratıcıya tazim, görevlerinde kaypak olma, lakayt davranmaktır. Bu açıdan bakınca, Hıristiyanlarda Allah’a dişi melek izafe ederek ahirete gereği gibi inanmıyorlar diyebiliriz, Yahudiler de zaten ahiret inancı çok muğlak hatta tevratta yok gibidir, onlarda dişi melek inancı vardır, mesela, Hz.Süleyman’ın yaptırdığı Bet Hamikdaş‘ın kapısının anahtarının üzerinde, Ahit Sandığının üzerindeki Kerublardan – meleklerden – biri olan, soldaki dişi Kerub’un resmi kazılıdır. Ayrıca Budizmde ahiret inancına karşılık gelecek bir çok inanış vardır. İlk dönem hinduizmde de ahiret inancı vardı, sonradan tenasüh inancına evrildi. Amerikan kızılderilileri ise Vakui adını verdikleri cennete inanırlar…!
  Asıl meseleyi ıskalamamak lazım. ‘Gerçek’ , hakiki ahirete inanıyorlar mı? İçeriği ve özellikleri hak olan ahiret inancı hangisinde var, İslam hariç hiç birinde! Yoksa müşrikler de Allah’a inanıyor hem de Allah adı ile ama bu inançlarını Allah kabul etmiyor! Çünkü inancın içeriği sapkınca, yok hükmünde!
  Bozuk inanç hemen hepsinde var ama hakiki inanç karşısında eriyen buz hükmündeler ve sonuçta her inan sisteminde yaradana, layık olmayan özellikler izafe ediliyor. Burada melek sadece bir örnek, asıl mesaj, kibir ile hareket edip, menfaat ve büyüklüğü kendine izafe ederler inandığı iddia edilen yaratıcı için samimi duruşların, eylemlerin gösterilmemesi.
  Özetle, burada asıl üzerinde durulması gereken, ‘meleklere dişi isim verilmesi’ konusudur. Buradaki eylemin altında yatan mantık, insanların değerli gördükleri şeyleri kendileri için ayırırken, inandıklarını iddia ettikleri ama aslında ‘gerçek anlamı ile inanmadıkları’ hatta, kabul etmediklerini ileri sürdükleri ama zor anlarında kendisine yöneldikleri yaratıcı söz konusu olduğunda O’na gereken hürmet, saygı ve tazimin yapılmaması, ertelenmesi veya önemsenmemesidir. Gerçek anlamı ile inanılmayan veya reddedildiği iddia edilse de zihnin derinlerinde var olana, gerekli değerin verilmemesidir asıl mesele! Örnekler değişebilir, zihniyet daimi, devamlıdır, ne yazık ki!
  Selametle

  Kuran kiyamete kadar sürecek kitap değilmiydi ? Hem ayet genel bir tanım yapar ve ayetin apaçik olduğunu söyler yani ahirete inanmayanlar diyerek genel bir tanım yapar . Peki kuranin yazari geleceği bilmiyormuydu? Felsefeyi bilmiyormuydu? Bana aciklama olarak müşriklere istinaden indirilmiştir o Ayet dediniz .hz muhammedin etrafinda müşrikler vardı ve hz muhammedde onlara istinaden bu ayeti yazdı görüşü benim kafama daha iyi yatiyor . Yani siz ne kadar kıvırtmaya çalışsanizda kusura bakmayın burda apaçik bir hata ve çelişki var ve bu ayetteki çelişkide ateist olmak için yeterli bir sebep.

  CEVABEN
  Ayetin indiği döneme önce hitap etmesi gayet doğal. 1400 sene sonrasını değil Hitabın ‘önce’ örnek olacak nesli yetiştirmesi kadar normal bir şey yoktur.
  Peki ayetin günümüze bakan yönü nedir?
  “Günümüzün müşrik ve dişi meleklerini bulmak” yeterlidir ki bunları da, bizzat senin verdiğin örnekler üzerinden cevapladım. Unutmayalım ki “ruhuna uygun yapılmayan hiçbir ibadet ya eylemi” Allah asla kabul etmez. Mesela, Kuran namaza büyük önem verir ama Maun suresinde ( 4. Ayet) ruhuna uygun olmayan namaz kılanlar için, ‘ yazıklar olsun O namaz kılana’ denilmektedir. Ahiret inancı için de aynı durum söz konusudur! Hristiyan, Yahudi, Budist, hinduist veya Amerikan yerlileri… fark etmez. Ruhuna aslına uygun olmayan inanç; yok hükmündedir ve bu inanç sahipleri mutlaka Allah’a hak etmediği sıfatları da yakıştırmışlardır; Melek örneği sadece bir misaldir, örneğin güncel versiyonu ise değişebilir!
  Kısaca ortada çelişki asla yok!
  Ateizme ve onların çelişkilerine tutarlı örnek varken, “göğe merdiven de dayasak, insanları inandırma konusunda ısrar da etsek” ( Nahl, 82; Yunus, 99) karar kulun vicdanı ile yaradan arasındadır.
  Yoksa bize düşen ” sadece tebliğ ” ( Enam, 35) etmektir.
  Selametle.

  Ben kurani iki kapak arasi 60-70 kez okumuşumdur belki . Ama ben kuranda hikmetli , mucizeli şeyler bulmak istiyorum. Yani kurandaki hikmetleri bulmak , keşfetmek istiyorum. Bunun için napiyim?
  CEVABEN
  Yaşa!
  O zaman hem hayatın hem ruhun anlam bulacak! Geleceğie de umutla bakacaksın ve seni dünyada yenebilecek, zorlayacak, baş eğdirecek şeylerin epey az olduğunu göreceksin!
  Not, Kuran dışındaki TÜM fikirlerin hatta bilimsel olanları dahil 50-100 yıl civarında eskidiğine şahit oluyoruz! Kuran hala dünyaya umut saçıyor!
  1440 sene önce çöl ortasında okuması olmayan birisinin insanlara tebliğ ettiği kitapta güncel birçok bilimsel gerçekler var: Eşya nakli ( canlı nakli değil!) gibi geleceğe dönük ufuk açıcı olanları dahil!
  Bilim ve insan tecrübesi ilerledikçe Kuran’a yaklaşıyor ( İslami emirler ve hümanizm adlı yazımız)
  Bu kadar çok saldırılan ( Mekke’li müşriklerden günümüz yaşayan ateist ve oryantalistlerine dek ) bir kitap hala dimdik ayakta ve insanlığın tek umudu ve kafirin de tek korkusu …
  Bence arama değil yaşama zamanı geldi.
  Kal sağlıcakla. selam ve dua ile.

 10. Sorgulayan Müslüman dedi ki:

  Siz varya siz Kralsınız kral Allah yolunuzu her daim açık eylesin

  ESTEĞFURULLAH, AMİN, ECMAİN…
  KARDEŞİNİZ VE DUALARA MUHTAÇ GÖNÜLDAŞINIZ’DAN SELAM VE MUHABBETLE

 11. Kadir dedi ki:
 12. Emeğinize ve yüreğinize sağlık. Şu ateistler inançlı insanlara koyun deyip durur ama çelişkili olduğu iddia edilen ayetlere ise balıklama atlarlar.

  EYVALLAH KADİR KARDEŞİM,
  ÇELİŞKİ VE TUTARSIZLIK ATEİZMİN ÖZÜNDE VAR VE PRENSİP VEYA METODOLOJİ DİYE DE BİR DERTLERİ YOK, NEDENSE…
  MUHABBETLE.
  M. EHAD

 • Sorgulayan Müslüman dedi ki:

  Allah sizden razı olsun

  AMİN, ECMAİN GÜZEL KARDEŞİM

 • Ece dedi ki:

  iyi de ilk müslüman kim sorusuna yanıt alamadım ben. Bana bir açıklama yapar mısınız:)

  CEVABEN
  Ece Hanım,
  İlk Müslüman; İlk insan Hz Adem’dir!
  Zamanla İslam’ın emir yasakları insanlarca unutuldukça, İslam’ın emirleri ile gelen her peygamber, kavminin içindeki ilk Müslüman’ı ve ilk tebliğcisi olmaktadır.
  İnsanlıkta ilk Hz Adem, kavmi içinde ilk; gönderilen peygamber.
  Cevap yeterli zannederim. Selamlar
  Ekstra detay için, “İslam tüm dinlerin özüdür” adlı yazıya bakılabilir.

 • Furkan dedi ki:

  hocam nolur cevap verın cok kotu vesvese gelıyor 🙁 dınsız deıst… tek tek yorum olacak bana cevap verır mısınız.

  FURKAN KARDEŞİM,
  MÜTEŞABİH AYTLERİN HAKIKI ANLAMINI ALLAH BİLİR, ALİMLER BU KONUDA ARAŞTIRMA YAPIP, BU ANLAMI YAKALAMAYA ÇALIŞIR. HİÇ BİR ALİM, BU MÜTEŞABİHİN ANLAMI ‘KESİNLİKLE’ ŞUDUR, DEMEZ!
  YABANCI KELİMELER KONUSUNA ŞU NEDENLE; “Eğer Kuran saf Arapça ise” CÜMLESİNE ÜZERİNE, CEVAP OLARAK DEĞİNDİK, KONUYU SAPTIRMASINA GEREK YOKTU DİNSİZİN! “YABANCI KELİMELER KONUSUNA GELİNCE” ŞEKLİNDE BAŞLAYAN CÜMLEMİZ DE, O KONUNUN FARKLI OLDUĞUNU ZATEN AÇIKÇA İFADE EDER. ANLAMAYAN DİNSİZ İSE, BİZ NE YAPALIM?!**
  DİNSİZ BİZİ ÇELİŞKİLİ OLARAK İTHAM EDERKEN KENDİ ÇELİŞKİYE DÜŞER. HEM İDDİAYI REDDEDER HEM, “İÇİNE ALIYOR OLSA BİLE” DEYİP ÖNCEKİ İDDİASINI REDDEDİP SONRA YİNE BAŞA DÖNER!
  YABANCI KELİMELERDEN BAŞKA DİLLERE GEÇİŞ DOĞALDIR, DİNSİZ DE BUNU İTİRAF EDİYOR, SONRA SUYUTİ’NİN KÖKENLERİ ARAŞTIRMASINI TUHAF KARŞILIYOR. FİLOLOJİ İLMİ DİYE Bİ Şİ DUYMADI MI BU DİNSİZ ARKADAŞ ACABA?! ASLINI ARAŞTIRMANIN, BAŞKA DİLE GEÇMESİNE NEDEN MANİ OLACAĞI DA BAŞKA BİR GARABET!

  DİNSİZ HEM KURAN’IN ARAP DİLİ VE EDEBİYATINA ETKİ ETTİĞİNİ KABUL EDER HEM DE SONRA BUNU “DİLBİLGİSİ HATASI” İLAN EDER! ETKİ EDEN, NASIL HATALI İLAN EDİLEBİLİR?!!

  MÜTEŞABİH AYETLER KONUSUNDAKİ İDDİASINA CEVAP, ATEİSTLERE CEVAP BÖLÜMÜMÜZDE ELE ALINDI!

  KURAN’IN KAYNAĞI KONUSUNDAKİ İDDİALAR İSE SİTEMİZDE BİR ÇOK YERDE ELE ALINDI:KURAN’IN KAYNAĞI NEDİR ADLI YAZIMIZ VE ORADAKİ UZANTILAR!

  KURAN’IN TOPLANMASI VE ÜMMİ PEYGAMBER KONULARI DA ZATEN AYNI BAŞLIKLA CEVAPLARI İÇERİR.

  NOT:Her okuduğun ile hemen telaşa kapılma, “zamanla” her cevaba ulaşılıyor, bunu bizzat yaşayarak gördüm!
  Şu an iki üç konu üzerinde araştırma yapıyorum, dua et. selamlar

  ** ANLAMA SORUNLU DİNSİZLER İÇİN YAZIMIZA BİR CÜMLE EKLEDİK!:
  Soruda iki farklı konu geçmektedir, ilki anlamı anlaşılamayan ayetler meselesi, diğeri saf Arapça iddiası! Kuran cevap veriyor: Müteşabih ayette var Kuran’da!

  Allah razı olsun hocam Allah kolaylık versın sızden bır ıstegım olucaktı : Bos oldugunuz zamanlarda dınsız deıst blog sayfasına bır yazı detaylıca hazırlar mısınız yazıya ekledıgınızde bıldırım gelmıyor goremıyorum. Bos zamanınızda boyle bır sey yapsanız olur mu Allah kolaylık versin.

  CEVABEN
  Zaman…olsa!!
  Dua et. soruna cevabı düzelttim, bi daha bakıver. selamlar

  hocam rahatsız edıyorum ama aklımdakı soru yıne rahatsız edıyor cevabını bulamadım ayrıntılı bır cevap verır mısınız bu sefer iddia su : İçki, hicretin 6. yılında haram kılınmıştır. Muhammed 40 yaşında peygamber oldu(sözde) 23 yıl bu mesleği icra ettikten sonra vefat etti.Peygamberlik devresinin 13 yılı Mekke’de, 10 yılı Medine’de geçmiştir.Bunları içkinin Müslümanlar arasında ne kadar uzun süre içildiğini göstermek için anlatıyorum.

  13 yıl boyunca Mekke’de, 6 yıl da Medine’de olmak üzere tam olarak 19 yıl rahatça kadeh kadeh içkilerini içmişlerdir Müslümanlar.Şimdi bunları ayet ve hadislerle kanıtlamaya çalışacağım:

  Önce Ömer Muhammed’e istekte bulunur:
  Kütüb-ü Sitte – Hadisler 500 : 592: Ömer İbnu’l-Hattâb (radıyallahu anh) anlatıyor: Ömer: “Allah’ım, şarap hakkında bize tatminkâr bir açıklamada bulun” diye dua etmişti ki Bakara suresinde bulunan şu ayet indi: “Sana içki ve kumarı sorarlar de ki: “İkisinde hem büyük günah ve hem insanlara bazı faydalar vardır. Günahları faydasından daha büyüktür.” (Bakara 219).
  Ve Bakara 219. ayet iner.Bu içki sınırlamasıyla ilgili ilk ayettir ve Hicretin 4. yılında inmiştir.Fakat tam olarak içki yasak olmaz yine içenler vardır.Sonra Ömer tekrar devreye girer:
  Kütüb-ü Sitte – Hadisler 500: Bunun üzerine Ömer (radıyallahu anh) çağırıldı ve ayet kendisine okundu. Ömer yine: “Allah’ım şarap hakkında bize tatminkâr bir açıklamada bulun” dedi. Bir müddet sonra Nisa suresindeki: “Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilene kadar, cünübken, -yolcu olan müstesna- gusledene kadar namaza yaklaşmayın…” (Nisa, 43) ayeti nazil oldu. Ömer (radıyallahu anh) çağırıldı ve ayet kendine okundu. Ömer yine: “Allah’ım şarap hakkında bize tatminkar bir açıklamada bulun” dedi.
  Görüldüğü gibi Ömer’in siparişi üzere inen bu ayet sadece namaz zamanlarında içkiyi yasaklıyor.Normal zamanlar hala serbest.

  Sonra:
  Kütüb-ü Sitte – Hadisler 500: Bir müddet sonra, Maide suresindeki ayet indi: “Ey iman edenler! İçki , kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz. Şeytan şüphesiz içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi?” (Maide 90-91). Ömer yine çağırılıp ayet kendisine okundu. Bu sefer “Evet Rabbimiz vazgeçtik, vazgeçtik” dedi.
  Ve sonra Maide ayetleri iner Hicretin 6. yılında.Ve bu yılda tam olarak içki yasaklanmıştır. Tekrar görebildiğimiz gibi Müslümanlar toplam 19 yıl boyunca içki içmişlerdir.

  Şimdi Müslümanların savunmalarına geçelim.Şüphesiz en meşhuru aşama aşama yasaklandığıdır. Peki ne kadar mantıklı? Tabi ki hiçbir doğruluk payı yoktur.

  Diyelim ki doğru :

  Muhammed neden bunun için 19 yıl bekledi?Hadi biz sadece Mekke döneminin tamamıyla,Medine döneminin 3 yılını alalım,böylece toplamda 16 yıl eder.Mantıksızlığı görüyorsunuz değil mi?Eğer aşamayla bıraktırmışsa neden 16 yıl bekledi?Zaten bu 16 yıl hesabı aşama işinin mantıksızlığını gözler önüne seriyor.Muhammed’in işine geliyormuşki 16 yıl boyunca beklemiş(daha fazlada düz hesap yapıyorum). Şüphesiz ki daha kısa sürede bırakabilirlerdi.

  Muhammed Zeyd’in karısı Zeyneb’i Zeyd’den alırken,koskoca geleneği bir anda kaldırıyor.Eğer aşama işi varsa koskoca geleneği nasıl kaldırıyor bir seferde?

  Köleliği neden kaldırmadı peki? Bir seferi geçtim aşamayla olanına da razıyım?

  Görüldüğü gibi Muhammed uzun yıllar içkiyi yasaklamamış,19 yıl gibi çok uzun bir sürede yasaklamıştır.Bunun kıvrılacak bir yanının olmadığı çok açıktır.Ayrıca her ne hikmetse her defasında Ömer’in isteği üzerine ayet iniyor.Acaba Muhammed Ömer’e göre mi yazıyor Kur’an’ı?

  Sizlere bol aydınlık günler diliyorum böylece İslam’ın bir çelişkisini daha açıklamaya çalışmış oldum.

  hocam nolur detaylı bır acıklama yapın

  CEVABEN
  İçki haram mı haram! Kalktı mı, kalktı! Kafirrin hesabına göre değil, hatta peygamberin kendi talebine göre de değil, Allah’ın istediği zaman ve yerde, Allah’ın kanunuları uygulanır. Hz Muhammed’in istediği bir çok şey Kuran’da yok, istemediği ise var. Zeyd’in hanımı ile evlenmeyi istemediğini biliyoruz ( Efendimizin evliliklerinde bu konu işlendi) Bazen müşrikleri İslam’a davet ederken, önce zenginleri davet etmek istedi, ayetle uyarıldı, fakir ve kör birine öncelik vermesi istendi ki, bu konu ‘ zelle’ başlığı altında meşhurdur.
  Kuran’ı Hz Muhammed yazdı,iddiasında olanların ithamlarından biri de bu iddiadır ki sitemizde bu konuya da cevap verildi. “Kuran’ın kaynağı nedir?, Kuran’daki bilimsel ayetler, Oryantalistler ve Hz Muhammed” gibi yazılara bakılabilir.
  Biz asla ‘kıvırma’ gayretimiz yoktur, bunları yazan sanki, eminim şu an alkol kullanmıyor da, yeşilay derneğine üye birisi ve ” keşke daha kısa sürede alkol yasaklansa idi” diye hayıflanan birisi… Asla değil! Dünyada içkiyi yasaklayan en büyük din (Şarap ve zemzem başlıklı yazı ve içki neden haram adlı yazı) İslam, bu konuda bile hala çamur atmaktan utanmıyorlar!
  Kölelik başlıklı yazımıza bakıver, orada, “Kölelik ya da benzeri sistem hep var olacaktır. Kuran bu yüzden kölelikten çok, onu ortaya çıkaran bozukluklarla savaşmıştır.” cümlesi çok önemli! Çağdaş kölelik; asgari ücretlileri veya sex kölelerini, köle olarak düşünen yok günümüzde, ne yazık ki!! Bu konuda ( Genelev, fuhuş, tele kız vs. ) bir kelam eden ateist veya oryantalist var mı? ( “Batı medeniyeti”, “modernizm ve kadın” adlı yazılara bakılabilir)
  İslam tarihinde “Muvafaka-ı Ömer” enen bir konu vardır ve tüm bu bilgiler ‘İslamî kaynaklardan’ oryantalistlere ve onlardan ateistlere geçmiştir. Biz Müslümanların gizleyecek, gocunacağımız bir konu yoktur, bize atılacak iftiraları bile biz ( doğru yanlış olduğunu biz zaten söylüyoruz, bizim kaynaklarımızdan bularak saldırmaktadırlar ki bu konuda da, “Müslüman alimlerin objektifliği” adlı yazıya bakılabilir.) Muvafakatı Ömer konusuna ise, ‘Kuran ve Hz. Peygamber Aleyhindeki İddialara Cevaplar’ adlı yazıda, ‘Hz Ömer’den alındığı iddiası’ başlığı altında değindik!
  Başa önersek, İçki, hicretin 4. yılında haram kılınmıştır. İçki’nin haramlığı hakkında, Mekke’de bir ayet, Medine’de 3 ayet inmiş ve bu kademeli haram kılma metodu ‘başarılı’ olmuştur! Amerika 13 yıl (1920-1933) boyunca hem de her türlü polisiye tedbire rağmen içki yasağını başaramadı! 250 milyon dolar masraf ve yüzlerce idam ve binlerce hapis ve yüz milyonlarca dolar para cezasına vs. rağmen! Kuran, 13 yıllık işkence döneminden sonra azıcık ümmetin nefes aldığı Medine döneminde 3. yılında bu yasağı ilan ediyor ve tamamen başarılı oluyor.

  Polisiye tedbirler ile ABD’de içki yasağı ve sonucunu ile İslam’ın tedricen uyguladığı eğitim ile sonlanan içki yasağı ve sonuç!

  “Kapının önünden, içkinin haram olduğunu ilan eden tellallar geçti adeta Medine sokakları şarap akmaya başladı. Bodley: “Birleşik Amerika ile diğer memleketlerin kanunlar ve maddi cezalarla yapmaya çalıştıkları şeyi, Muhammed bir günah ilan ederek lağvetti.” (Bodley, Hazreti Muhammed, s.105) “Oysa önceki Arap toplumunun içki ile bağı çok güçlüdür, şiirleri bununla doludur.” (Altay Can Meriç, Peygamberliğin ispatı, s. 304)

  Ateistin iddiasının tuhaf bir diğer bölümü olan, sanki efendimiz de ( Haşa) içki içiyordu da kendi bırakamadığı için içkiyi yasaklamadı şeklinde alttan verdiği mesajı ne müşrikler ne oryantalistler hiç bir zaman dile getirememişlerdir, bu da ateiste nasip (!) oldu…
  Bu ayet inince efendimiz – bak bu söz hadis, yani bu defa ayet yani Allah değil, efendimiz konuşuyor ve ayeti ‘beyan’ ediyor: “Muhakkak ki Allâh; içkiye, onu sızdırana, sızdırıldığı yere, içene, içirene, taşıyana, satana, satın alana, bedelini ve kazancını yiyene lânet etmiştir!” buyurdu. (Ahmed, I, 53; II, 351; Nesâî, Eşribe, 1-2; Hâkim, II, 305/3101); “Sarhoşluk veren her şey haramdır. Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır.” (İbn-i Mâce, Eşribe, 10; Nesâî, Eşribe, 24, 48); “İçki her kötülüğün başıdır.” (Ahmed, V, 238); “Allâh’a ve âhiret gününe îmân eden kimse, üzerinde içki bulunan sofraya oturmasın!” (Tirmizî, Edeb, 43/2801)
  TOPLUM ARTIK HAZIR OLUNCA Ayet indi ve , “Medîne sokaklarından içki aktı.” (Buhârî, Tefsîr, 5/11) Hedef on ikiden vuruldu ve sahne kapandı!
  ‘Kuran’ yani Allah azze ve celle, Mekke de toplum hazır değilken yasaklama ayeti inse ve o anda herkes bırakmasa bu İslam düşmanları ne yazacaktı? Medine’de ilk üç sene içinde yasaklasa ve içki Medine sokaklarında akmasa idi ne diyeceklerdi? Aktığında dediklerine dikkat!
  Kafirler ( Hıristiyanlar da dahil ateist, agnostik, deist, nihilist, misyoner ve oryantalistler) İslam’a saldırmak konusunda hiç bir hususu, konuyu atlamazlar, onlar için hak, doğru, adalet gibi hususlar önemli değildir, temel metotları ‘çamur atmak’tır! Kime tutarsa!
  Tutmasın! Zaten tutmadı, tutmuyorda…
  NOT, RAHATSIZ ETMİYORSUN DELİKANLI AMA ZAMAN PROBLEMİM VAR, İŞ ÇOK, ZAMAN VE KİŞİ AZ…DUA ET!

  hocam Allah rızası ıcın son yorumumu kelımesı kelımesıne DETAYLICA cevaplar mısınız aklıma cok takıldı ıckı ve kole meselesını ama kaynak sunmayın kopyala yapıstırda olur yeter kı yorumuma yazın

  CEVABEN
  “SON SORU” YA CEVAP VERİLMİŞTİR!
  MÜSADEN İLE, ASLÎ İŞLERİME DÖNÜYORUM DELİKANLI.
  GÖRDÜĞÜN GİBİ CEVAPLARIN ÇOĞU SİTEDE, KONULARINA GÖRE DAĞILMIŞ HALDE VAR.
  SİTE YAZILARINI OKUMADAN BAŞKA SORU YASAK!
  SEN DE ATEİST SİTELERDEN UZAK DUR, EN AZINDA BEN KAFAMDAKİ İŞLERİ YAPIP, KİTAPLARI OKUYANA DEK! :))
  CEVAPLAR YA SİTEDE VAR YA DA ” ZAMANLA, TEDRİCEN ? ” SİTEYE EKLENECEKTİR, Bİ-İZNİLLAH!
  NOT: BUNDAN SONRA SORACAĞIN SORULARI KENARA NOT EDECEĞİM, SİTEYE EKLEME SIRASINDA KOYDUĞUM KONULARLA ÖRTÜŞÜNCE CEVAP YAZACAĞIM!
  DUA ET, SELAMLAR.
  BU RİCA DA ÇOK CİDDİYİM, LÜTFEN BENİ KIRMA;
  ARAMIZDA KALSIN, BANA KAHVALTI YAPTIRMADIN, ŞU AN ÖĞLE EZANI OKUNUYOR VE BEN ŞİMDİ KAHVALTIYA BAŞLADIM … ?

  hocam ısıd ıle ılgılı bır yazınız var mı bulamadım da

  CEVABEN
  Tekfircilik, Haricilik, Gulat şia…
  Listede varda, sıra gelmiyor!
  Ümmete bela akımlar!

  hocam Allah razı olsun bıde soyle bır ıddıa var tarlan ve curcan katlıamında araplar turklerı katlettı bu konu hakkında yazınız var mı ara kısmında goremedım

  CEVABEN

  TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLMASI- TÜRKLR HAKKINDAKİ HADİSLER BÖLÜMÜNDE BU KONU, BİLİNEREK ATLANMIŞTIR!
  MOĞOL KATLİAMI, HÜLAGU VAHŞETİ…TARİHTEN DERS ALINMALI, AYRILIK TOHUMLARI DEĞİL!
  CEZAYİR’İ BM LERDE DESTEKLEMEYEN TÜRK, ARAP AYDINLARI ASAN OSMANLI…LİSTE UZUN!
  ALMANYA VE FRANSA II. DÜNYA SAVAŞINDA BİRBİRİ İLE SAVAŞTI, SAVAŞTAN 5 YIL SONRA BİRLEŞTİLER, AB Yİ KURDULAR…
  BEN OLAYA BURADAN YAKLAŞIYORUM…
  NOT: İSLAM YAŞANIRSA TESİR EDER, BU KONULARI Bİ SÜRE ERTELE ARTIK … LÜTFEEEENNNN … ?
  SELAMLAR

  Hocam sizden bir mantık almak istiyorum lise okuyorum lisede bize bı ilahiyatci hoca konferans vermişti soru sormuştu doğru bilene 6 kitap hediye edicekti ben doğru bildim 6 cilt araştırma inceleme kitabı yazmis bana verdi eve gittim kitabı bı göz geçirdim hoca kendini yok 4 üni bitirdim ingilizce biliyom falan diye tanıttı kitabın kaynaklarına baktım fetullah gulen den kaynak almış Kuran’a atfedilen bilimsel ayet yalanları diye bı başlık acmis ateist sitelerin yazısını koymuş bide 6 cilt hocam fıkıh daha ağırlıklı yani demek istediğim ben dinimi nereden ogrenecem herkes kendi kafasına göre konuşuyor ilahiyatçı hoca dediğim adamv6 cilt hayvan kadar kitap yazmış ama dedigm bölümdeki yazı ateist site kopyala yapistir neymiş kuran bilim kitabı değil öğüt kitabiymis o kadar umitlenmistim sonunda adam gibi dinimi ogrenecem diye adam edip yukselden fala yararlaniyor hele Fetullah i gördüm direk bıraktım kitabı hocam ben dinimi nereden ogrenecem herkes tarikatlara ayrılmış kendi kafasına göre biseyler söylüyor adam bir meal hakkında nerdeyse bütün mealciler yanlış tek Süleyman Ateş doğru çevirmiş diyor . Kendi nefsine göre hareket ediyor hocam bana doğru düzgün sağlam kaynaklı dinimi ogrenebilecegim bı kitap ismi verseniz olur mu nolacam bizim halimiz İslami parça parça ettik ☹️

  CEVABEN
  Bunlar doğal!
  İnsan aklı varsa orada farklılaşma doğar.Sola bak mesela; sol, sosyalizm, demokratik sol, sosyalist demokrasi, komünizm, liberal sol…İnsan varsa bir yerde, anlamada farklılık normal! Neyse,
  Sen diyanet yayınları, mealleri, ilmihalleri ile başla. Özellikle son dönemde süper eserler yayınlıyorlar.
  Rahat ol, sakin sakin; adım adım…selametle
  Not: yazdıklarının hepsini tek mesajın altına (Kuran’da çelişki yoktur) ekliyorum, mesaj bölümü forum sayfası gibi oldu ?
  Not 2: Ben ilahiyatta başlamıştım ateizm araştırmalarına, sen lisede, demekki beni geçicen, bu güzel. Ama önce yaşa; araştırmalarını yıllara yay..selametle

  hocam elımden geldıkce bu tur konulardan bır sure yanı sızın ısınız bıtene kadar uzak durmaya calısacagım ? bıde ben bı blog sıtesı actım da https://ibfd1.blogspot.com/ sızın yazılarınızdan kaynak vererek paylasabılır mıyım

  CEVABEN

  HAYIRLI OLSUN
  DÜKKAN SENİN :))

  hocam bu kıtaplar ucretlı demı muftuluklerde var dıyorsunuda kıtaplar ucretlı mı ucretsız mı https://yayinsatis.diyanet.gov.tr/ateizm-cikmazi mesela bu 6 lıra 240 sayfa

  CEVABEN
  Tümü ücretli. Ama bu kitap müftülük değil, diyanet kitap evlerinde bulunur
  Ama bunu okumamıştım, bunu da listeye aldım sayende..
  Acele etmezsen bir iki seneye buna da sıra gelir, inşallah.
  Bu tür eserleri sonraya bırak. Önce temel eserleri tavsiye ederim:
  İslam tarihi, tefsir, hadis, kelam, daha da öncelikli olanı, ilmihal.
  Ateizm, II. aşama olsun, önce temeli at. Klasik bilgileri oku, bence…selamlar.

  hocam bu ıckı ıle son olarak su soruyu sormak ıstıyorum

  1- hz Muhammed ıckı tam haram kılınma ayetı ınmeden once ınsanları ıckı ıcmemeye tesvık edıyor muydu hadıs var mı

  2- son cumlelerınızı anlamadımda dedıgım gıbı ılmım daha yok bıraz daha acıklar mısınız

  2 soru 2 cevap sonra insaAllah kafamdakı sorular bıtıyor

  CEVABEN
  Bir çok hadis var ama asıl unutulmaması gereken;
  Allah’ın emir veya yasaklarını Hz Muhammed’in açıkladığıdır. Yani önce ayet gelir (emir veya yasak) sonra hadis buyrulur.
  Ayetin sınırları içinde bir çok hadis var, sanal da rahat bulursun ama yukarıdaki kuralı unutma.
  Emir yasağı Allah kor, Resul açıklar , uygular , gösterir . Kısaca ayet- hadis ilişkisi , formülü budur.
  Içki dört aşamada haram kılınmıştır Mesela bir aşamada, namaz kılacağını zaman içki içmeyin anlamına gelen bir ayet vardır Bir önceki cevabım da bunu kast etmiştim.
  Selametle

  hocam soru o deıl recm le ılgılı hz omerın hadısı var mıs recmle ılgılı onu soruyorum kecı ayetı falan yemıs

   CEVABEN
  1- “Recm konusunda ayet inmişti. Bu ayet, karyolamın altında bir sayfada yazılıydı. Resulullah (sav) vefat edince biz onunla meşgul olduk, o sıralarda bir keçi gelip onu yedi ve ayet Kuran’dan çıktı.” (İbn Mace, Nikah, 36)
  Hz. Ömer’den recm ayetiyle ilgili önceden ayet olduğu sonra Allah tarafından Kur’an’dan tilavetinin kaldırıldığı rivayetini aktaran ravilerden bir kısmı, cerh ve tadil âlimlerince zayıf kabul edilmiştir. (Tirmizi, Hudud, 7; İbn Ebi Hatim, Kitabü’l-Cerh ve’t-Tadil, IX, Beyrut 1953, s. 265; Hâkim, Müstedrek, 4/360) Subhî Salih, rivâyetlerin ahâd (bir veya bir kaç kişinin) haberi olduğunu, dolayısıyla bunların ayetin varlığı hususunda bir katiyet ifade edemeyeceğini söyler. (Subhi Salih, el-Mebahis, s. 265; Veysel Güllüce, Ayetlerin Mensuh Sayılmasında Rol Oynayan Yaklaşımlar, 2006, İstanbul ) Bu rivayetin senedinde illet vardır, münker hadislerdendir, sahih değildir. İmam Ahmed’e “keçinin ayet yemesi” rivayetini aktaran Muhammed bin İshak hakkında “İbni İshak’ın tek başına rivayet ettiği bu hadisi kabul eder misin? diye soruldu, “Hayır kabul etmem.” dedi. (Tezhibul Kemal 24/422) İmam Müslim, İmam Malik de rivayetteki keçinin ayet yemesi kısmını kabul etmemiştir. Çünkü, Ravi Muhammed bin İshak güvenilir ravilere muhalefet etmiştir. İbni Kuteybe de bu rivayetin ravisi Muhammed bin İshak’ı hüccet görmemiştir. (Tevilu Muhteliful Hadis, 443) Ahmed bin Hanbel de rivayeti sahih kabul etmediğini söylemiştir .(43/343) Zehebi de bu rivayetlere münker demiştir. (Siyer-7/41) Yakub ibni Şeybe şöyle demiştir; “Muhammed b. İshak eğer bilinen ravilerden hadis naklederse güvenilirdir, siyer konusunda kaale alınır, meçhul tek başına kalacağı bir rivayet söylerse (Keçinin ayet yemesi gibi) hadisi batıldır. (Tarihu Bağdadi Hatib 1/277) Görüldüğü gibi recme dayanak olduğu iddia edilen hadiste sahih değildir!
  2- Rivâyetlerde gelen Recim âyetinin metni, farklılık göstermektedir. Bu ise, bu metnin âyet olma ihtimalini zayıflatıyor. zaten bu rivayetler ehad yani, mütevatir olmayan rivayetlerdir! Kısaca hem metin sorunludur hem de rivayet zinciri yani hadisi aktaranların seneti mütevatir/kesin değildir!
  Rivâyeti detaylı bir şekilde inceleyen Selçuk Çoşkun, muhtemelen hadiste râvi tasarrufunun ( Hadis metnine ekleme yapması şeklinde bir müdahelenin) vuku bulduğu kanaatine varmıştır. Ona göre recm âyetiyle ilgili rivâyetin farklı tarîklerinde, ‘âyet’ kelimesi geçer. Bazılarında ise geçmez. Diğer bazılarında ise “Allah’ın indirdiği bir farz olarak” ifadesi yer alır. Bunlar, lâfızda birliğin olmadığını gösterir. Ayet olsa idi, üzerinde uzlaşılması gerekirdi. Bu mesele, ‘manayla rivâyetten’ kaynaklanan bir râvi tasarrufudur. Rivâyette geçenin âyet olduğunu kabul edersek, bu, her zaman Kur’ân âyeti anlamına gelir mi? Ayrıca rivâyette geçen “Kitab” her zaman Kur’ân manasına gelir mi? Çoşkun’a göre bu her zaman böyle değildir. Çünkü;

  I. Tevrat’ta recm âyetinin olduğuna dair rivâyet vardır. Bu, âyet kelimesinin Tevrat cümleleri için de kullanıldığını gösterir.

  II. “Recm âyeti Allah’ın Kitabı’nda vardı” demek Allah’ın hükmünde vardı, demektir. Bütün bunlar Kur’ân’da böyle bir âyetten bahsedilemeyeceğini gösterir. Râvilerin Kitab kelimesinin Kur’ân veya âyet zannederek tasarrufta bulunmuş olmaları kuvvetle muhtemeldir. (Bkz.Hadîse Bütüncül Bakış, s. 233, 236)
  3- Şeyh kelimeleri yaşlı erkek ve yaşlı kadın demektir. Bu kelimelerin anlamına göre, evli olsun, olmasın, kırk yaşını geçenler/yani yaşlı olanlar zina ettikleri takdirde recim cezasını görürler. Yaşları kırkın altında olanlar -yaşlı sayılmadıklarından- yine evli olsun olmasın yalnız yüz değnekle cezalandırılır. Bu ise, recim cezasını yaşlı olsun, genç olsun, evli olan herkes için geçerli olduğunu ifade eden pek çok hadise ters düşmekte ( Cezerî, el-Fıkhu ala’l-Mezahibi’l-Arbaa, IV/258-259) iken, recmin olmadığını kabul eden kişilerin görüşleri ile de, ters düşmektedir. Yani bu rivayet recmi kabul eden görüşe de recmi kabul etmeyen görüşlere de zıt, çelişkili bir rivayettir. Yani rivayet hüküm olarak da sorunludur!
  4-Kuran’ın yazılması esnasında – ki bu konu sitemizde, ‘Kuran’ın aslı yakıldı mı?’ adlı yazıda ele alındı – herkesin, bildiği, ezberine aldığı, sayfasına yazdığı âyetleri getirmeleri istenmiştir. Bu görevi yerine getirmek, İslam inancına göre, hem Allah’a, hem Resulüne hem de halifeye karşı bir sorumluluğun gereğidir. Durum böyle olunca, Hz. Ömer gibi sahabilerin bildiği ve ezberinde bazı âyetler bulunduğu halde, bunu ortaya koymamaları düşünülemez. Kaldı ki, Kuran’ı bir araya getirenler, birer hafızdırlar. Özellikle heyet başkanı Hz. Zeyd, Hz. Peygamber’in vahiy katibi, Kuran hafızı, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in güvenini kazanmış büyük bir insandır. Böyle bir olay olsaydı, en az birkaç kişinin daha bilmesi ve bunu heyete bildirmesi kaçınılmazdı. Hz. Zeyd b. Sabit de herkesten önce bunu bilmesi gerekirdi. Hem vahiy kâtipleri hem de hafız olanların içinde bulunduğu Kuran’ı toplama heyetinde hiç kimsenin böyle bir noksanlığı fark etmemesi mümkün değildir. Hem unutmayalım ki, ayetlerin Kuran’daki mevcut tertibindeki sıralamanın, vahiy ile tespit edilmiştir. (Suyutî, İtkan, I/76-83; Profesör doktor Tayyip Okiç, Tefsir ve hadis usulünün bazı meseleleri, s. 49) “Ayetlerin sureler içerisindeki sıralamasını tertibini bizzat Peygamberimiz, Cebrail’in yönlendirilmesi doğrultusunda yapmıştır. Ayetlerin hangi sure içinde, surenin hangi sureden önce ya da sonra yer alacağı o zaman belirlenmiştir.” (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Komisyon, Soru ve Cevaplarla Niçin İnanıyorum? s. 75)
  5- Zinanın cezası bellidir, ayetle sabittir: “Zina eden kadın ve erkeğin her birisine yüz değnek vurun. Eğer Allah’a ve ahirete iman ediyorsanız, Allah’ın hükmünü uygulama işinde sakın acıma hissi sizi etkisi altına alıp da uygulamayı engellemesin.”(Nur, 2)- Konu sitemizde, ‘Had cezaları’ başlığı altında işlenmiştir.”
  6- Konuyu tamamlayan, “Müslüman alimlerin objektifliği” adlı yazıya bakılabilir.

  Hocam tamam anlasma var ama anlasmayı soyle duzenlesek olur mu ?

  o 2 hads sorusuna cevap versenız bıde varaka oldukten sonra vahıy bır muddet kesılmıs bunun sebebını soylesenız bende artık Allah ın ıznı ıle soru sormasam olur mu bıde yasamaktan kastınız nedır

  CEVABEN
  -Kısaca-
  “Kiyamet gunu aziz ve celil olan Allah soyle buyuracak: “Ey ademoglu! Ben hasta oldum beni ziyaret etmedin!” Kul diyecek:”Ey Rabbim, Sen Rabbulalemin iken ben seni nasil ziyaret ederim?” Rab Teala diyecek:”Bilmedin mi, falan kulum hastalandi, fakat sen onu ziyaret etmedin, bilmiyor musun? Eger onu etseydin, yaninda beni bulacaktin!”
  (Muslim, Birr 43)
  Her şey Allah’ın iradesinde ama Allah vasıta kullanarak olayları tecelli ettirir. Kuran’ı ben koruyacağım ( Hicr, 9) der ama yazım ve ezber işini Hz Ebu Bekir ve hafızlara yaptırır. Herkeste bu hayırlı işte aldığı role göre sevap kazanır. Muhammed suresi 7. ayeti de buna örnek verebiliriz: Ey iman edenler! Eğer siz (cihad ederek) Allah’a (dinine) yardım ederseniz, Allah da size yardım edip zafere ulaştıracaktır.
  Bakış açısını kavradı isen, sorunun cevabı bu mantıkta…
  Varaka öldü, ondan vahiy adı altında ayetleri alıyordu, o nedenle bir süre vahiy gelişi olmadı anlamı çıkarmak mantıklı değil,
  1- Bu konu sitede ele alındı, Kuran’ın kaynağı nedir başlıklı yazıda
  2- Vahiy sonra gelmeye devam etti, – haşa – yeni Varaka mı bulundu, kimse “önce varaka sonra başka biri” iddiasında bulunmadı, …
  3- Bu bilgi, direk islami kaynaklarda geçer, gizleyecek bi şi olsa, neden kendi ayağımıza kurşun sıkalım. Olay tamamen bir tevafük, bi bakıma, rastlantı….
  SON SORU: Yaşa; namazın faydası – hümanizm adlı yazıda var- var ama onu bilmek, okumak vs. işe yaramaz; YAPMAK gerekir!
  OKU, temiz ol, yardımlaş, güvenilir ol…göreceksin, soru sorun takıntı bitecek…
  bana da dua et.

  hocam Allah razı olsun sizden. Çok şükür o yazınızı okudum varaka ile ilgili olanı. Okuduktan sonra şunu anladım. Bu bilgiyi ben kendi kendime söylemem bunu bana ancak şeytan VESVESE ile ulaştırır. Bir ricam olucaktı. Yazılarınızı kaynak vermeden paylaşsam olur mu çünkü kaynak verirsem art niyetli kişiler bu kaynak sağlam değil dicekler veya da sizin siteye çökecekler.

  CEVABEN
  Amin
  dükkan senin, …
  dua bekleriz ?
  Allah istikametten ayırmasın!

  hocam Hakikatin İzinde-Din Bilim ve Ateizm kıtap yenı cıktı ben alamıyorum da sız alsanız sıtede ozetını cıkartsanız olur mu

  CEVABEN

  Yazar türkiyede biraz sorun çıkarsa da amaç ateizme cevap…
  Deizm ve Ateizm Çıkmazı ile bunu listeye aldım zaten!
  Ama en erken seneye onlara sıra gelir…liste uzun…

  hocam rahatsız edıyorum ama kuran okurken su ayet kafama takıldı Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de O’nun kudretinin delillerindendir.(sura 32 )

  Eğer O dilerse rüzgarı durdurur da yelkenle giden gemiler denizin üzerinde duruverirler. (sura 33)

  hocam ruzgar gemıyı durdursa bıle o zamanda kurek vardı bırı cıkıp soyle dıyebılırdı “ey Muhammed rüzgar olmazsa kürek var.” hasa hasa ayet hata mı ıcerıyor

  CEVABEN
  Her şeyde hata aramasan?! ?
  Burada rüzgarın oluşumu ki kurallar silsilesidir, yapana işaret vardır ve;
  gemilerin suda batmaması yani suyun kaldırma kuvvetine dikkat çekilir ayrıca da günümüzde bile kömürden patrole ve nükleer santrale … hep O’nun belirlediği kurallar ve yarattıkları ( akıldan enerji maddelerine dek) kullanılmaktadır.
  Bunlar hep ONDANDIR, O’na işaret eder!

  hocam bır sorum olcaktı erdogan aydının nasıl musluman olduk kıtabında kendsı ıturklerın zorla musluman oldugunu DETAYLI VE KAYNAKLARLA acıklıyor kıtap 300 KUSUR sayfa sızın yazınız sankı bıraz sonuk kalmıs gıbı dusuncenız nedır

  CEVABEN
  Furkan kardeşim,
  Oryantalistler, Yuhanna ed-Dımeşki’den beri İslam’a saldırılır. Yani 1400 senedir ve milyonlarca dolar yardım, binlerce akademisyen … vs. + ateistler! Yani, sayfa sayısını kıyaslıcaksak olursak, bu dükkanı çoktan kapatmamız lazımdı!
  Ben bir ( sayı ile; 1 ) kişiyim. Oryantalist veya ateist vb. zümreye cevap verenler, saldıranların onda biri sayısında bile değildi hiç bir zaman! Ama bir gün işin uzmanları davulu ele alınca, tokmağın sesi daha gür ve daha kalın olur, merak etme, o zamana dek tek davulcu, devam!
  “Yüzlerce, hatta binlerce” iddia ortada, geneli ile cevaplar verilmiş midir, aynen verilmiştir!
  Kelime kelime cevap yazdığım dönemler de oldu ama, şu an bile, ‘site çok yoğun bilgi dolu, okunmuyor’ eleştirisi alıyorken, … bundan uzun zaman önce vazgeçtim. O eski günlerdeki gibi her cümle, iddiaya cevap yazsam, kimse okumaz bile! E amacımızda, kitlelere cevapları ulaştırmak bizimde!
  Her iddia için, ‘yeteri’ kadar cevap vermek en ideali, bizde ( bende) onu yapıyorum!
  “Nice az sayıda bir ‘topluluk’ Allah’ın izniyle çok sayıdaki ‘topluluğu’ yenmiştir.” ( Bakara, 249)
  SAYI, NİCELİK, KANTİTE YE DEĞİL; KALİTE, NİTELİĞE BAKALIM, NE DERSİN !?… ?
  Not 1: Site amacımız bölümünde en sona yazdım: “Zamanla yeni kaynaklara ulaştıkça, cevaplar daha da kaliteleşiyor” diye! Yani işin farkındayım ama; soru çok, zaman ve kelle sayısı az!
  Not 2: Yıllardır hayalim: Alanında uzman akademisyenlerden oluşan ( Tıpçısından uzay bilimcisine, müfessirinden kelamcısına … ) bir ekip ile, sıra sıra ve tek tek, tek işi ithamlara cevap veren bir ekibin içinde olmak! Hatta bu talebi, bu konu üzerinde araştırma yapan Prof. Mahmut Hamdi Zakzûk (islamicevaplar.com/oryantalizm-veya-medeniyetler-hesaplasmasi.html) ve Prof. Özcan Hıdır (islamicevaplar.com/batida-hz-muhammed-imaji.html) dile getirmişlerdir ama tekrar hatırlatalım: İftira çok, işe eğilen ise az! Zaman, zaman, zaman… Cevap var ama kelle sayısı ve zaman az! Cevap veriliyor ve zamanla cevap kalitesi artıyor! Ama yine aynı karardayım, uzman ekip bile bu işi yapsa, sayfa sayısı az ve yazı dili sade olacak!
  Not 3: 30 yıldır ateist eserler okurum, cevapları kenara not ederim ama bir gün site veya kitap çalışması düşünmediğim için, son 8-10 sene hariç okuduğum eser ad ve sayfalarını hiç kenara not etmemiştim. Bu da bugün kaynak gösterim sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Ama emin ol, OKUMADAN buraya bir şey aktarmadım, buna da kader diyelim…

  hocam acıl yardımınıza ıhtıyacım var sızın arap dıl bılgınız var ama hocam lutfen cevap verın bu cok onemlı Allah rızası ıcın: enbıya 33 te gece ve gündüz ayrı 2 gök cismi mi sayılıyor kı sayılması lazım cunku eger sayılmassa tesnıye kullanılması lazımdı dıyorlar eger sayılmassa hasa dıl bılgısı hatası olurdu dıyorlar

  CEVABEN
  Kuran ve teşbih yazımızı oku. oradaki gece gündüz bunların gerçekleştiği DÜNYAYA işaret eder. Hemen sonra ay ve güneş gelir ve hepsinin yörüngesi vardır, denir!Yani ayet ilmi bir gerçeğe işaret eder. Ay, güneş, dünya yörüngeye sahiptir, der. Bu ayetten bile hata arayana ne demeli?!

  hocam anlamadım ? mantıgı anlamadım yanı bıraz daha detaylandırır mısınız

  ﴾106﴿ Biz bir âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kādirdir.(bakara 106) hocam bu ayetın gunumuzdekı hukmu duruyor mu

  CEVABEN
  ALLAH AZZE VE CELLE İMTİHAN OLAN İSTİSNALAR DIŞINDA KURALLARINI DEĞİŞTİRMEZ!
  Tabiat kurallarından İslamın emir ve yasaklarına… Ama azan kullarına imtihan için istisna ceza hükmünde yasaklar getirebilir – Yahudilere cumartesi balık yasağı gibi – Ama istisna kaide-kuralı bozmaz!
  Kullarına merhametli olan Allah azze ve celle, aşamalı olarak kurallarını kullarına uygulatır – mesela içki yasağı –
  Aynı şartlar oluşunca, hüküm yeniden aşamalı uygulanır. Yani bu ayette evrenseldir! -Nesh konusu-
  kısa ama geniş anlamı bu

  hocam selamunaleykum. ben bı kıtap aldım. barıs peygamberı hz muhammed (s.a.v) kıtabın yazarı sınan yagmur hocam kendısı ılahıyatta YUKSEK LISANS yaptı ama bıde sıze danısım dedım verdıgı bılgıler dogru mudur cunku wıkıpedia gibi sitelerde bıyografısı yok ınsaAllah bosa almamısım dır

  CEVABEN
  Aleykümselam delikanlı, ne yazık ki bu yazarın eserlerini, ilgi alanımın dışında olduğu için herhangi birini okumadım ama Diyanet Yayınları’ndan başlarsan daha emin ve ilmi olur zannediyorum.dualarında unutma.

  hocam es selamu aleyke bir sorum olacaktı babam zanında ruhul beyan tefsirinin tamamını almıs yaklasık 20 kusur cılt tefsırı tavsıye eder mısınız ısmaıl hakkı hazretlerı hakkında fazla bır bılgıye sahıp degılım de 🙂 hocam bır de ımam gazalı hzretlerinin kitapları var islam ahlakı vs kendisi hakkında olumsuz seyler soylenıyor okumamı onerır mısınız ve kendısı hakkında KISACA bılgı verırmısınız nasıl bırıdır dıye

  CEVABEN
  Açıkçası, bu tefsir bstini içeriğe sahip bir tefsir yani bazı zorlama yorumları içerisinde barındırıyor.
  Daha önce de söylediğim gibi Diyanet’in tefsiri veya Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsirini tavsiye ederim.
  Gazali’nin tüm kitaplarını tavsiye ederim Sadece, hadislerde bazen uydurma olanlarıda kitaplarını almış ama geneli itibariyle başta, İhya olmak üzere tüm eserlerini tavsiye ederim. hakkında ileri sürülen iddialar çoğu, onu tanımamaktan, önyargıdan kaynaklanıyor.kendisi eski bir felsefeci Ama eserlerinde yine felsefi metotları kullanmıştır, hataları, insan olmasından dolayı mutlaka vardır ama, ondan alınacak çok şey de vardır, tavsiye ederim.
  Not: felsefecileri tekfir ettiği meseleler konusunda kendisine katılmıyorum bunu da belirteyim, sitede de bu konuyu ele aldık.

 • M.Ferda Yamanoğlu dedi ki:

  Kuran’da evren ”gökler ve yer” olarak yazılır.Fussilet suresi-9-10-11-12 ayetler de tekil sema yani gök kelimesi yazılmış.Atmosferin katları ve manyetik alanın yaratılışı yazılmış.Kitabımdan geniş olarak okuyabilirsiniz. http://www.isikdamlalari.com

 • Murat dedi ki:

  demıssınız kı miras arttıgında (nısa 12 ye gore) artan mıras nısa 8 e gore fakırlere paylastırılır. ama nısa 8 de ARTAN MIRASI fakırlere paylastırın demıyor ki. sadece mirastan onları da rızıklandırın dıyor

  CEVABEN
  Murat kardeşim,
  “O fakirlerin,/yakınların rızkı, artan orandır!” Çünkü miras paylaşımında mutleka o gruptan en az biri orada bulunur. Ayetlerde ayetler tefsir edildiği için, paylaşım öncelikle nas/ayetin gösterdiği yönde yapılmalıdır. Bu, muhtaçların mirasta bile gözetilmesidir!
  Biliyorsunuzdur, Miras Hukukunda ‘avliye ve reddiye’ diye iki unsur vardır. Sayıların, oranların ve alternatiflerin sonsuz olduğu bir ortamda, bu iki kavramın ortaya çıkması gayet doğaldır ve matematik ilminde hala uygulanır! İşte böyle durumlarda, eğer de 8 ayet gereği, bu gruplardan birine, “avliye veya reddiye yapmak yerine”, onlara ayetin işareti gereği hakları verilir. Neden, çünkü ilahi hikmet gereği artan bir oran vardır ve bu oran öncelikle nas/ayetin gösterdiği yerlerde harcanmalıdır.
  Canlı iken insanların mallarında, kurban, zekat, sadaka, akika vb. vasıtalarla fakirin hakkına işaret eden yaradan, burada da ölen insanların mirasında yine, o gruba yardımı hedef olarak bize göstermekte, bizi yönlendirmektedir.

 • Murat dedi ki:

  Admin kardeşim. İmanimda vesveseye düştüm. Allah rızası için cevaplar mısınız 1) nisa 12 de artan 1.25 Lil payi nasıl paylastiracagiz 2) artan payı avliye reddiye yaparsak oranlar bozulmaz mi 3) nisa 8 de artan payı paylaştırın demiyor ki mirastan onları da riziklandirin diyor yani pay artmazsa vermiyecek miyiz

  CEVABEN
  Güzel kardeşim. Bir kere miras paylaşımından önce İnsan isterse, mirasın üçte birini istediği gibi dağıtabilir. Kalan mirasçılara bölüştürülür.
  Avliye ve reddiye, oranların, doğal olarak, bölüşümü esnadında ortaya çıkan bir durumdur yani, ‘son tahlilinde’, en son yapılan paylaşım usulüdür
  Kişi, 8. ayet gereği, ‘eğer birisi orada hazır bulunursa, mirasımın üçte birinden onlara şu kadar verin’ diyerek, kalanının mirasçılar arasında paylaşılmasını isteyebilir.
  Eğer Kafanız çok karışıyor ise, konuyu detaylandırmamak için alıntılar yapmadığımız, Halis Bey eserini size tavsiye ederim ama, imanınızı etkileyecek kadar ortada bir sorun olduğunu düşünmüyorum, o sadece ‘vesvese’!
  Miras özet: Miras bırakan, 3/1 miras bırakabilir.
  Kalan oranlar belli; dağıtılır.
  Ihtimallerin çok fazla olduğu ortamlarda, avliye ve reddiyediye yapılır ki son tahlilde, yine ‘ayetlerin verdiği oranda’ yapılır dağıtım!
  Bu arada, teşvik babında 8. ayet gereği, miras bırakan, ister başta ister sonda, orada hazır olan gruba pay verilir.
  Olayın özeti bu, kafanız rahat olsun.
  Selamlar.
  EK: kardeşim deminden beri düşünüyorum kafanızın nerede karıştığı noktasını bulmaya çalışıyorum. Galiba buldum:
  Miras direkt paylaşırsa ve hiç pay artmasa veya, fazlalık veya eksik çıktığı için avliye reddiye yapılsa bile Sonuçta tüm miras yine, “Kur’an’da belirtilen oranlara göre” dağıtılır!
  Oranlar sabittir, vasıta olan Avliye reddiye’dir!
  Şimdi tamam mı 🙂

 • furkan dedi ki:

  YAZI İÇERİĞİ ÇOK GÜZEL AMA BİRAZ SİTEYİ MODERN YAPMANIZ LAZIM İNSAN OKURKEN GÖZLERİ BOZULUYOR,ODAKLANAMIYOR BİRAZ DAHA SIKILMADAN RENKLİ BÜYÜK OLURSA SEVİNİRİM BİRDE KİTAP ÖNERİSİ YAPSANIZ ÇOK İYİ OLUR.

  CEVABEN
  Aynen, sonuna dek haklısın. İçeriği bitirebilsek, ona da yoğunlaşacağız, inşallah…
  Ateizm, deizm konudunda: Selçuk Kütük, İslami eserler konusunda diyanet kitapları, ilk aşamada tavsiye edebileceğim eserler.
  Dua bekleriz, selamlar

 • Yorum Yaz

   Yukarı Çık