Genel

1 yıl önce

Sovyetler Birliğinde etnik azınlıkların eğitimi Merkezi hükümetin Rus olmayanlara karşı güvensizliği ve ruslardaki gücün tekelci olması azınlıkların eğitiminde istek ve beklentileri körleştirmiştir. Rus olmayanlar, kültürel olarak Ruslaştırılmıştır. (s. 10) Rus okulları 18. ve 19. yüzyıl boyunca Müslümanlar Tatarları, Hıristiyan Ortodoks mezhebine döndürmeye çalışmışlardır. (s. 101) Profesör Nikolay Ilminski, "Ortodoks dini Rus olmayanlarca kabul edildiğinde, bu onları Ruslara daha çok yakınlaştıracak" (s. 12) Müslümanlar, Rus okullarının İslam'dan...

1 yıl önce

Kimi insanlar akıl ve vicdanlarından taşan sorulardan bir ömür boyu kaçarlar. Kimileri bu sorularla sınırlı olan ömürlerini tüketmeleri yerine sınırları maksimum haz parolası ile yaşamaları gerektiğini düşünür. Ama sorular bir süre sonra yeniden gündeme gelir. (s. 16) Cevapların oluşturulmasında akademik üsluptan uzak, olabildiğince herkes tarafından anlaşılabilir bir dil kullanmaya gayret edilmiştir. (s. 17) Burada yer alan sorulara tarihte...

1 yıl önce

Gelişmekte olan ülkelerin gelecekleri, batının modellerini temel alan değil, kaderlerini kendi elleriyle belirlemelerinde şekillenebilir. Batı ekonomik ve teknolojik sömürü ve tekelleşmeye yönelik planlarını uygulamayı sürdürmüştür. Ona karşı değer sistemlerini muhafaza eden tek medeniyet İslam medeniyetidir, ancak bu medeniyet günümüzde büyük ölçüde canlılığını yitirmiştir. (s. 9) Gelecek bu gündür, şu andır. (s. 10) Biz, geleceğe ait uzun vadeli planlar yapmaya yönelmeliyiz....

2 yıl önce

            "Zekat, devlete ödenen bir vergidir."  (Ziyaüddin Serdar, İslam medeniyetinin geleceği, s. 30 ). . Eser 1950'li yıllarda yazılmış ve zamanına göre güncel sorulara cevap vererek önemli bir boşluğu doldurmuştur. İslamiyet adil ekonomik bir düzen, dengelenmiş toplumsal bir sistem, Medeni ve cezai bir hukuk kurallar bütünü, devletlerarası bir kanun, akılcı bir yönetici, beden ve ruh eğitimcisidir. (s. 11...

2 yıl önce

Bunalım, modası geçmiş bir dünya görüşünün (Descartesçı, Newtoncu bilimin mekanistik dünya görüşünün) kavramlarını, artık bu kavramların terimleri ile anlaşılamayan bir gerçekliğe uygulamaya çalışmamızdan doğmaktadır. (s. 10) İlk defa bizler bu gezegen üzerindeki insan ırkının ve her türlü hayatın imhasına yönelik gerçek bir tehditle karşı karşıyayız. Kasım 1978'de Amerika ve Sovyetler arasındaki silahların sınırlandırılması anlaşması tamamlanır tamamlanmaz, pentagon son 20 yıl içindeki en hızlı nükleer...

2 yıl önce

Ahlak, kıskançlığın farklı yollara savurduğu insanlığı birleştirecek yol, merhametin, adaletin, vefanın yoludur. Bu yolun İlk yolcusu Hz. Adem'dir. Hiçbir insan şöyle diyemez; 'Ben merhametsiz, vefasız ve samimiyetsiz bir dünya istiyorum.' Ülkemizde farklı kesimleri bir çizgide buluşturacak yegane unsur, ahlaktır. Bu ahlak ise, İslam ahlakıdır. (s. 6) Ahlaksız insanların oluşturduğu toplumlarda insanlar kolayca yalan söyleyebilir, söz verip sözünde durmaz, işini sağlam yapmaz,...

2 yıl önce

Resulullah devrinde yapılan itirazlar gözden geçilince ta asrımıza kadar yapılan itirazların da hemen o devirde yapılanlardan farksız olduğu anlaşılmaktadır. (s. 8 ) Goldziher; "üstünlük ölçüsü Allah korkusu olmuş, kabile itibarları ortadan kalkmıştır." (al-Akaide va'ş-Şeria fi'l- İslam, s. 12) Kul kalmak istedi, kulluğu krallığa tercih etti. (s. 17) "Beni övmeyin." (İbni Hişam, 2/658; aş-Şifa, s.101) "Ben kral değilim." (İbni Sa'd, al- Tabakat al-Kübra,...

2 yıl önce

  " Papa ve İncil, Şiddet dini Hıristiyanlık, Batı medeniyeti, Şiddet karşısında İslam " başlıklı yazılarımızı tavsiye ederiz. "Kitap ehlinden bir çoğu sizi tekrar kafirliğe çevirmek isterler." (Bakara, 109); "Kitap ehlinden bir cemaat, sizi doğru yoldan saptırmak ister. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar da farkına varmazlar." (Ali İmran, 69); "Ey kitap ehli, için hak olan yolu eğri göstermeye çalışıyorsunuz?" (Ali İmran,...

2 yıl önce

İslam'ı oryantalizm disiplini ile değerlendirme gayretleri yeniden ivme kazanmaya başladı. Oryantalizm, Avrupa kültürünün doğuyu yönetmek ve ona yön vermek için kullandığı sistemleştirilmiş bir disiplindir. Müsteşrikler, batı medeniyetinin kafalarda egemen olmasını amaçlamaktadırlar. Kendi Medeniyetlerinde bir nevi kutsiyet meydana getirerek alternatifsiz bir yol olduğu izlenimini vermeye çalışmaktadırlar. (s. 9, 73) Kendi din ve kültürlerini doğu toplumlarında hakim kılmak gayretinde olan ve çoğu Yahudi Hıristiyan din...

2 yıl önce

Makineyi icat eden insan bir anda, 'ben de tanrı olabilirim' hevesine kapıldı. Zihninde öldürdüğü tanrının yerine bir şey koymalıydı, kendisini koydu. Modern insan ürettiği bilimden din çıkartmaya kalkıştı. (s. 14 ) Bilim insanın dünyevi refahına hizmet eder, din ise insanın toplumsal düzeni, ahlakı ve manevi yönüne hizmet eder. (s. 15 ) Din yoluyla insan, yaratıcısını ve yaratıcısına karşı görevlerini...

2 yıl önce

İman alanı temel alan olup ibadet ve ahlak bunun üzerine kurulur. "Ey iman edenler, iman edin."  (Nisa, 136) ayeti, imanın daima canlı tutulması gerektiğine dikkat çeker. (s. 9) Doğru bir inanca ve sağlam bir akideye sahip olmak, insan için hayati önem taşır. Zira bütün dini kurallar, bu sağlam akide üzerine inşa edilir. Her peygamber hayatı boyunca yaşadıkları dönemlerdeki itikadî sapmalar ile...

3 yıl önce

"Ey iman  edenler... İman edin!" ( Nisa, 136) "Bugün biz sadece isim Müslümanları olduk." ( Prof. Ebu'l Hasen Ali En-Nedvi, Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti s. 11) " Hedefimiz: Müslümanların İslamlaşması." ( Aliya Izzetbegovic, İslam Deklarasyonu ) Dini anlamak istiyorsan onu takip edenlere bakma, metinlere bak. (Zakir Naik, Gençlerin inanç sorunları, s. 92)  Malik bin Nebi: "”Müslümanların İslamiyet'e sarıldıkları için değil, ondan uzaklaştıkları için İslamiyet...

4 yıl önce

Geri kalmışlık ve zayıflıklarını yegane sebep olarak dini gösteren bazı seçkinler, dinden yüz çevirmişlerdir. Batıda, dini devre dışı bırakmayı kalkınmanın gereği gören anlayış sonucu okumuş aydın arasında, dini görevlere bağlılık sorumluluğu somut bir şekilde zayıflamaya başlamıştır. Bu durum, din eğitiminin gerçek bir şekilde anlatılmamasından kaynaklanmaktadır. ( s. 16) İnkarcıların saldırılarında ilk gözettikleri hedef  Kuran'ı kerimdir. ( s. 19) Kendine, 'Üstat...

6 yıl önce

İslam'ın orta Ümmet çizgisi Ehli sünnet: Hıristiyanlar, ehli sünnetin peygamber kabul ettiği Hz. İsa'yı tanrı katına yükseltmiştir. Şiiler ise, diğer halifelerden üstün olarak Hz Ali'yi tutar ve hatta bazıları (Nusayriler) onu tanrı seviyesini yükseltir! Ehlisünnet ise, diğer üç halife gibi Hz Ali'yi de sever, saygı duyar. Hz. İsa diğer peygamberler gibi peygamberimiz, Hz Ali ise, diğer halifeler gibi halifemizdir! Ehli sünnet içinde,...

7 yıl önce

  "Kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken «Bana da vahyolundu» diyenden daha zalim kim vardır! O zalimler, ölümün (boğucu) dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış, onlara: «Haydi canlarınızı kurtarın! Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ötürü, bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız!» derken onların halini bir görsen!" ( Enam, 93)  "Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Cehennemde kâfirlere yer mi yok!" (Ankebut, 68 )  . Evrenesoğlu'nun kurduğu, 2000'de...

7 yıl önce

Giriş Misyonerlik tarih boyunca hiçbir zaman sadece inanç ile sınırlı bir faaliyet alanı olmamıştır. Sömürgeciliğin ayrılmaz bir parçası olan misyonerlik bugün hâlâ dünyanın birçok bölgesinde yardıma muhtaç insanların mahrumiyetleri üzerinden ülkelere nüfuz etme aracı olarak kullanılmaktadır. Sivil toplum kuruluşu kisvesi altında dünyanın en fakir ve yardıma muhtaç bölgelerine giden misyonerler, küçük yaşlarda misyoner kurumlarda endoktrine edilen (beyni yıkanan) yetim ve yardıma...

7 yıl önce

                                      ÇOCUKLARDA MAHREMİYET EĞİTİMİ Mahremiyet eğitimi, çocuğun bütün yaşamını kolaylaştıran, kendi duygu dünyasını yönetme becerisi elde etmesini sağlayan kişilik eğitimidir. Mahremiyet eğitimiyle çocuk sadece kendisini korumayı değil, başkalarına da zarar vermemeyi öğrenir. Çocuğa mahremiyet bilinci dört ile yedi yaşları arasında verilmelidir. Mahremiyet eğitiminde çocuğa kazandırılması gereken bazı davranışlar vardır. Bunlar: “Bedenim Bana Aittir” Bilinci Bebekliğinden itibaren kendini rahatlıkla yetişkinlerin eline bırakan çocuğun,...

7 yıl önce

 “Allah (c.c.) sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz, lakin sizin kalplerinize ve amellerinize bakar.”  (Ahmed bin Hanbel, Müsned, II. 285,539)  ENGELLİ OLMANIN SEBEPLERİ  Doğuştan veya sonradan insanlar niçin engelli oluyorlar? Bunun sebebi nedir? Kur’ân’a baktığımızda insanların görme, işitme, duyma, konuşma, düşünme ve anlama gibi zihinsel veya bedensel engelli olmalarında temel iki faktörün olduğunu görüyoruz: İlâhî irade ve imtihan ile insanların ihmal ve kusurları.  a)...

9 yıl önce

Cambridge, Massachusetts'teki Broad Institute of MIT ve Harvard'da genetikçi olan baş araştırma yazarı Andrea Ganna, “'eşcinsel geni' yok” Dünyaca ünlü bilim dergileri Nature ve Science’ta yayınlanan, yaklaşık 500.000 kişinin genomlarına dayandırılan bilimsel çalışmada "Cinsel davranışların çevresel ve kültürel faktörlerden etkileneceği" belirtildi. Bir genetikçi olan EMBL Avrupa Biyoinformatik Enstitüsü yöneticisi Ewan Birney, "Normal insanlar ile eşcinseller arasında gen olarak hiçbir fark bulunmadığını...

9 yıl önce

                                                           AHLAKIN DİNİ TEMELİ                                                                            Giriş 1-Ahlakın bir felsefi disiplin olarak ele alınışı Ahlak kelimesi Arapça ‘Hulk’ dan türemiştir ve huy, karakter, hal ve hareket tarzı anlamlara tekamül eder. İnsanda yerleşmiş olan bir karakter yapısına işaret eden ahlak fertlerinin kendi özgür iradesi ile yaptığı hareketlerle ilgilenir. Genel bir hayat tarzını, davranış ifade eder. Ahlaki davranış, olay veya olgular üzerine felsefi olarak...

10 yıl önce

"Bizim kuşağımız Osmanlı imparatorluğunu öğrenmedi dolayısıla anlayamadı. Koskoca bir imparatorluğun başarılarını hissedemedik. Sadece çöküşünü bilir olduk. Sadece kötü yanları konuştuk. Hele son Padişah Vadideddin kadar yerden yere vurulanı olmamıştır. Kendi kendime hep sormuşumdur: Neden? Neden resmi politikaya inanıyoruz?" (Mehmet Ali Birand, Milliyet, 5.3.2005)   Bildt: Osmanlı Gitti Huzur Bitti Eski İsveç Başbakanı Bildt, “Osmanlı’nın kurduğu düzeni bozan her şey bölgenin daha fazla kan gölüne...

10 yıl önce

   İslam nimetine sahip olmak aynı zamanda bu nimetin değerini  kavrayamayanlara mesajın ulaştırılma sorumluluğunu da bizler yükler.          Yanlış metottan kaynaklanan sorunların ve başarısızlıkların vebali, metodu yanlış uygulayana aittir. Uhud savaşında Müslüman okçular Hz Peygamberin sözünü dinlemeyince kazanılan savaşın kaybedilmesine neden olurlar. Ama efendimiz ne onların adlarını ve kimliklerini teşhir eder ne de onları azarlar: "Sen onlara sırf Allah’ın lütfettiği...

10 yıl önce

                                                                                      En çok Türkün yaşadığı Almanya'dan başlayalım Yazar ateist ama ne Hıristiyanlık ve Yahudilik ve ne de Budizm'den rahatsızlık duymuyormuş. Onu tek rahatsız eden din İslam imiş. Peki neden? Sonra klasik oryantalist bakış açısı kendini gösteriyor: İslam'da kadın, eşcinsellik, anti-semitizm... Ateist yazar İslam hariç her dinin Almanya'da entegrasyona engel olmadığının da altını çiziyor! Demokrasi bir yere kadar tabii, ya benden ol...

11 yıl önce

 Tarihte daha önceki dinlere itiraz edildiği gibi İslam’a da birçok itirazlar yapılmıştır. İtiraz; kabul etmemek, geri çevirmek, reddetmek, sözle veya fiille engellemek demektir.İnsanlara gelen dinlerin, haksızlığı ortadan kaldırmak, adaleti sağlamak, sapmaları düzeltmek, doğru yola getirmek, tek kelime ile insanın düşünce ve davranışlarına şekil vermek için gönderildiğinden toplumdan bazı kimselerin itirazlarına hedef olmaları tabiidir. Bu sebeple İslam’a da karşı çıkmışlar, itiraz...

11 yıl önce

Bölüm  1      Balkanları kaybettikten sonra Osmanlı Devleti içindeki Arap nüfusu Türk nüfusunu geçmişti. Milliyetçilik cereyanına kapılmış olan İttihat ve Terakki partisi taraftarları da bunun üzerine "Türkçeyi resmi dil yapma, Arapçayı yasaklama  çalışmaları yanında ilk seçimde meclisteki 75 olan  Arap milletvekili sayısını 5'e düşürdü ayrıca  mecliste Arapça konuşmayı yasaklandı, Arapça okullar da yasaklandı, Arap asıllı paşalar yerlerinden alındı, basında Arapları...

11 yıl önce

                                                    Mediha Öğretmen    Okulun ilk gününde 5. sınıfın önünde dururken, öğretmen çocuklara bir yalan söyledi. Çoğu öğretmen gibi, öğrencilerine baktı ve hepsini aynı derecede sevdiğini söyledi. Ancak bu imkânsızdı, çünkü ön sırada oturduğu yerde bir yana kaykılmış ismi Mustafa Yılmaz olan bir erkek çocuk vardı.  Bayan Mediha bir yıl önce Mustafa’yı izlemişti ve diğer çocuklarla iyi oynamadığını, elbiselerinin kirli olduğunu ve sürekli...

11 yıl önce

    İslam çevrenin bir emanet olduğu, gelecek nesillere en güzel şekilde aktarılması gerektiği düşüncesini hakim kılmakta, aşırı tüketim, israf, sömürü anlayışlarına karşı durmaktadır. (Emine Öğük, Yeni ateistlerin yanılgıları, s. 219)                                                           Giriş     Modern temalarına ABD'de 1891'de E.A. Birge ve H.C. Cowles; İsviçre'de 1892 'de F.A. Forel; Danimarka'da 1896'da E.B. Warming ile kavuştuğu öne sürülen çevrebilim, aslında çok çok önceki tarihlerde Doğu'da biliniyordu....

11 yıl önce

                                Allah (cc) alkolü "Aklı Kullanmaya Engel " olduğu için yasakladı.                                          Bu konuda "  İslami emirler ve hümanizm" başlıklı yazımıza bakılabilir.   "Ölçülü İçki İçmenin Sağlığa Faydası Yok, On...

11 yıl önce

Evet, her doğan kendi rızkı ile doğar, her kulun kendi rızkı vardır ama onun o rızkını bir başkası; sömürü, rüşvet, yolsuzluk ile çalmaz, çaldırmazsa! İnsanlar sömürmediği takdirde yeryüzünde açlık diye bir şey söz konusu olmaz, hele israf ve lüks kalksa yeter de artar bile. (Osman Nuri Topbaş, Aklın cinneti Deizm, s. 18) Herkesin rızkını adil bir şekilde aldığı sistemin adı İslam’dır: Zekat,...

11 yıl önce

“Hayat, aramızdan kimlerin sonsuz saadeti, mutluluğu hak ettiğini göstermeye yarayan bir mekanizmadır.” (Tzortzis, Hakikatin izinde, Din bilim Ateizm, s. 267) “Evren insanın imtihanına uygun şekilde takdir edilmiştir.” (İbrahim Çoban, Ateizm ve Deizm Eleştirisi, s. 49) Dünya alanında insanın sahip olduğu yetenekleri geliştirmek için eksik olan hiçbir şey yoktur. (Hacı Ali Şentürk, Ateizm, Sonuçsuz Serüven, s. 58) Herkes kendi bulunduğu şartlara göre imtihan olmaktadır. (Osman Nuri Topbaş,...

11 yıl önce

                                                             Giriş Cin kelimesi lügatte; "örtmek, örtünmek, gizli kalmak" manalarına gelen "cenne" fiilinden müştaktır( R. İsfehani, Müfredat. Cin md )  Cin, genel manasıyla "örtülü ve gizli olan" demektir. Müfredi "cinn" olup, çoğulu "cann" gelir. Cin cemaatine de "cinne" denir. (Asım Efendi, Kamus. Cin md) Terim anlamı ise, gözle görülmeyen bir takım ruhani varlıkların adıdır. Cinler, türlü şekillere girebilen, havadan ve ateşten yaratılmış,...

11 yıl önce

En başta hatırlatalım ki, bir çok konuda hadis uydurulmuştur. Bundan acemler, kadınlar, mezheplerden...meyve sebzelere kadar bir çok alanda yalan furyası ümmetin üzerine çökmüştür. Ama hadis alimleri bunları tek tek bulup ortaya çıkarmıştır.   "Moğol istilacıları da daha sonra katliamlar uyguladığı toplumun dinini seçmişlerdir." ( Thomas Walker Arnold, İslam'ın tebliğ tarihi, s. 19) "ki bu "Moğolların 4/3’ü Türktür." ( Leon Cahun,...

11 yıl önce

                          Allah'a kul olan kula kulluktan kurtulur *                     Kul olan her türlü teb'a olmaktan da kurtulur       Gerçek kul olanın Allah'tan başka kimse önünde  başı eğilmez “Allah'a inanmanın en büyük etkisi, diğer insanlardan önünde eğilmememiz gerektiğini öğretmesidir. Başarıyı kendime atfetmek yerine, bunun Allah'ın iradesinden kaynaklandığını, dolayısıyla kibir yerine alçakgönüllülüğü öğrendim. Allah'ın isteğine teslim olursan, iç huzura sahip olursun. Kur’an, Müslümanları aşırılıkçı değil “orta yol”...

11 yıl önce

Akraba evliliği sakat doğumlara sebep oluyorsa İslâm akraba evliliğine neden izin vermiştir? Sakat doğuma akraba evliliği değil, hastalık (kan uyuşmazlığı, ırsî hastalıklar...) neden olur. Yani her akraba evliliği sakat doğuma neden olmaz, sakat doğuma neden olan hastalıklardır, ırsî hastalık akrabada olsun veya olmasın fark etmez. Akraba olmazsa bile hastalık nedeni taşıyan her insan sakat doğuma neden olur. Ama akraba olduğu halde...

11 yıl önce

Konu hakkında özellikle " Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi " adlı yazının da okunması gerektiğini ifade etmek isteriz! .    İslam bilim ve teknolojiye nasıl yön verdi?  "Müslüman Endülüs'ten bize 30 kitap kaldı, atomu parçalayabildik. Şayet yakılan bir milyon kitabın yarısı kalsaydı çoktan uzayda galaksiler arasında geziyor olacaktık."  1903 Nobel ödüllü Fransız fizikçi Pierre Curie    (Erol Toy, Cumhuriyet Gazetesi, 30 Temmuz 1979; Doğuştan günümüze...


Yukarı Çık