Gerçek Kabe Petra’da İddiası ve Cevap

2 yıl önce
Resim bulunamadı

İslam’la ilgili batı kökenli iki yazar adı adı vererek konuya giriş yapalım: VI. yüzyıl Bizans felsefecisi İskenderiyeli Stephen tarafından yazılan, Horoscope adlı eserinde, 620 yılında Arap tüccardan işittiği alıntıyı nakleder:” Yesrib’te ( Medine’nin eski adı) İsmailoğullarından Kureyş kabilesine bağlı, 620’li yıllarda, adı Muhammed olan ve peygamber olduğunu iddia eden bir adam ortaya çıkmıştır.” ( Robert Hoyland, Seeing Islam as others saw it, s. 304); Ayrıca, Yunanlı Jacobi, Yahudilerle ilgili yazdığı bir eserinde, Hz Peygambere bir bölüm ayırmıştır. (Prof. Özcan Hıdır, Batı’da Hz Muhammed imajı, s. 257)

İslam’ın ilk merkezi, o zamanlar Roma kontrolünde olan Petra olsa idi, bu durum gerek İslam kaynaklarında gerekse Müslümanlarla ilişkiye geçen diğer kaynaklar da ve Roma  kaynaklarında yer alması gerekmez mi idi? Halbuki buna dair ‘tek’ bir kaynak bile yok!

 Ufuk açıcı bir soru ile devam edelim: Yuhanna ed-Dımeşki (John of Damascus) ki nerede ise peygamberimizden 50 sene sonra doğmuştur, İslam’a aslı olmayan o kadar iftira atarken bu büyük keşfi neden atlamıştır, acaba?!

Geçelim cevaplara:

.

İddia ve cevaplar

1- Dan Gibson adlı, Kanadalı bir fotoğrafçı ve sinemacı bir artistinin iddiası:  İslam in ilk yüzyılındaki camilerinin kıblesinin Petra’ya doğru olduğu, Mekke veya Kudüs’e doğru olmadığı yönündedir. Gibson bu iddiasını, Emeviler döneminde yapılan bazı camilerin Petra’ya doğru yöneldiğini ispatlamaya çalışarak yapmıştır.

Öncelikle belirtelim ki, Müslümanların kıblesi olan Mescidi Aksa, Kudüs şehrindedir. Daha sonra Bakara 144. ayet ile kıble Mekke şehrine çevrilmiştir. Bakara, 150. ayet ise, tek başına tüm bu iddiaları ortadan kaldırmaya yeterlidir. “Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir. Nerede bulunursanız yüzünüzü yine o tarafa döndürün ki, -haksızlığa saplanmış olanları dışında- insanların aleyhinize kullanacakları bir delil bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. Ve bir de size nimetimi tamamlayayım, siz de hidayete eresiniz.”

Medine şehri, Petra ve Mekke şehirleri arasında bulunur. İlk mescidi (Kuba) buradadır. Kıblesi ise Mekke’ye doğrudur! Medine şehrindeki hiçbir eski mescit, Petra şehrine doğru değildir. Tamamı Mekke’ye doğrudur. İlk yıllarda yapılan bazı camilerin kıblesi tam olarak Mekke’ye dönük değildir. Bu da çok doğaldır çünkü o dönemlerde Trigonometri ve coğrafya bilimi yeteri kadar gelişmemişti. Gibson tarafından kıblesi Petra olarak ilan edilen Anjar şehrindeki Emevi sarayının kıblesi Petra’ya değil, Sina yarım adasına doğrudur. Diğer bir Emevi sarayının ( Qasr al Mushatta) kıblesi Petra şehrine doğrudur. Ama bu sarayda, Ürdün’ün başkenti Umman’a yakın bir yerdedir ve düz bir hat çizsek, yaklaşık olarak önce Petra sonra Mekke’ye doğru bir çizgi elde etmiş oluruz ki bu hat, o dönem için gayet ideal bir sonuçtur.

Başka hiç bir caminin yönü Petra’ya yönelik değildir. Evet (Mesela Endülüs/İspanya veya Kuzey Afrika’daki) bazı camilerde kıble/Mescidi Haram yönü tam tutturulamamıştır ama kıble de asla Petra değildir, olmamıştır! Bu yanlış hesaplama günümüzde hala daha da olabilmektedir, ne yani şimdi yanlış hesaplanan yöndeki ‘herhangi’ bir şehir, asıl kıblemiz mi olacaktır?! Hârizmî gibi Müslüman bilim adamlarının matematiği ve coğrafya bilimini geliştirmesinden sonra yapılan bütün camilerin kıblesi, tam doğru olarak Mekke’dir. Zaten bunu Bunu Dan Gibson adlı artistte kabul etmektedir.

Camilerin dış yapıları şehrin ana düzenine göre yapılmasına karşılık içerideki kıble, matematiksel hesaba ( o çağın hesabına ) göre düzenlenmiş. Peki bu durumda böyle camilerin yukarıdan uydu fotoğrafları ile kıbleleri hakkında hüküm veren Gibson’ın metodu ne derece sağlıklı ve güvenilir kabul edilebilir, ayrı bir soru olarak önümüzde durmaktadır! Mesela, 705’te Sana’a da yapılan Büyük Cami’nin ana ekseni 334° dereceye bakar. Petra’da 334’tedir. Mekke ise 326 derecededir. Ama; Cami’nin ana ekseni Mekke’deki Kabe’ninkiyle paraleldir! Lübnan’ın Baalbek’teki cami, baktığı yön 177°, Petra’nın olduğu yön 190°. Ürdün’deki 701 yılından kalan Emevi Camii 183 dereceye bakıyor. Petra 194 derecededir. Tunus’un al-Zaytuna isimli camis, Gibson’a göre 154 dereceye bakıyor. Petra 100° de…liste böyle uzayıp gidiyor!

Zaten Bakara 149. ayet bize, Fevelli (فَوَلِّ ) ‘Yüzümüzü ‘Mescidi Haram’a yöneltmemiz istenir; yüzümüzü çevirmemiz, buyrulur. Ama direk nokta atışı, kabe değildir emir. ‘İmkan ölçüsünde’ Müslümanlar Mescidi Haram’a yönelir, yoksa asıl amaç Allah’a yönelmek; itaat etmektir. Bu konudaki diğer kanıtta, İmam Malik’in, Muvatta isimli hadis kitabında geçer. Nafi’nin Ömer b.Hattab’dan rivayet ettiğine göre: “Doğu ile Batı arasındaki herhangi bir yer”, birisi Beytullah’a doğru ilerlediği sürece kıble olarak alınır.”  Ahmed bin hanbel dedi ki: “Bu (söz), içerisinde Beyt bulunan Mekke haricindeki bütün memleketler için geçerlidir. ondan her kim saparsa , kıble’yi kaçırmıştır.” (Sünen-i Tirmizi Tercümesi, I/245)

 Londra Üniversitesinden Crone ve Cook, İslam’ın Mekke’de değil Arabistan’ın kuzeyinde bir yerlerde başladığını ileri sürmüşlerdi. 1991’de Crone ve Cook kitaplarını geri çekerler. Crone bunu şöyle (diyerek) kabul etti “Biz gençtik ve hiç birşey bilmiyorduk” Ama Gibson bu iddiayı aynen kabul eder, alır ve gerçekmiş gibi savunur.

2- İngiltereli Prof. David A. King, ay takvimini düzenlemek, namaz vakitlerini belirlemek ve kıble yönünü belirlemek gibi konularda yüzyıllar öncesinin Müslümanlarının uyguladıkları teknikler hakkındaki bilgi birikimini, önceden bilinmeyen el yazması kaynakları kullanarak genişletmiş ve belgelemiştir. Prof. King, Gibson’ın “Petra tezini tümüyle yıkmak” amacı ile uzunca bir makale* yazar. Prof. King, Gibson’ın, ‘ modern akademik çalışmalardan habersiz olduğunu, kullandığı çoğu veriyi yanlış anladığını ve yorumlarının tamamen kusurlu olduğunu’ ispat eder. King eleştirilerini sıralamaya devam eder: ” Onun argümantasyonu zayıftı. Sadece camilerin yönelimlerini (baktığı yönü) sunmadığı için değil aynı zamanda kaynakçası, kıble konusunda yapılmış tek bir çalışma (bile) içermiyordu.” Prof. King devam eder: ” Açıklığa kavuşturulması gereken ilk şey, erken camilerin Mekke’nin (veya Petra’nın) modern yönüne doğru yönlendirilmiş olmasının beklenemeyeceği ve bu yöne bakmazlarsa “yanlış” olarak nitelendirilmemeleri gerektiğidir.” Devamın da: “Gibson’ın erken dönem bazı camilerin Petra’a doğru bir açıyla karşı karşıya kaldıkları yönündeki “keşfi” tesadüfidir; çünkü Müslümanların ilk kuşakları, Petra’nın yönünü bir-iki dereceye varan hassasiyette bulabilecek herhangi bir yola sahip değillerdi. Değillerdi, çünkü en azından herhangi bir coğrafi koordinata erişimleri yoktu ve (gereken düzeyde) bir matematikleri yoktu. Gibson’un Petra’ya bakacak şekilde inşa edildiğini düşündüğü camilerden hiçbirisinin Petra ile bir ilgisi yoktur.”

Ve son söz; keşke günümüz ateist geçinenleri de bu batılı araştırmacı kadar objektif olabilseler: ” İlk Müslümanların Mekke’nin yönünü doğru şekilde bulmalarının için hiçbir yolu yoktu, ancak ellerinden gelenin en iyisini yapabildiler.”

* https://web.archive.org/web/20171008094238/http://muslimheritage.com/article/from-petra-back-to-makka

3- Gibson’ın iddiasının temel referans noktası, Google Earth yaptığı tespitler. Ama daha sonra yazdığı kitabında Google Earth ile binaların kıblelerinin doğru şekilde tespit edilemeyeceğini bizzat kendisi itiraf ediyor. Son kitabında, “Ben zaten Google Earth ile kıbleleri tespit etmemiştim zaten, ‘Aster’ isimli başka bir sistemle çalışmamı yapmıştım.” (Early Islamic Qiblas, s. 120, 2017) dese de ne yayınladığı ilk kitabında (Quranic Geography, 2011) ne de yayınladığı belgesel videoda ( 2016) kaynak olarak asla bu sistemden bahsetmez, adı bile geçmez! İlk kitabının ve belgeselinin kaynağı Google Earth programıdır, son kitabında bu kaynağı kendisi çürütmüştür, kullandığını iddia ettiği sistemi ise, kaynağının bizzat Google Earth tarafından yalanlanması ve gelen itirazlar üzerine değiştirmiş ama bunu da asla çalışmalarında delillendirememiştir!

Son kitabındaki verileri kendi içinde tutarsız olduğu gibi, tamamen seçmece ve pek çok önemli cami listede yok, olanların ise verileri çarpıtılmış ve ciddi maddi hatalar içermektedir. Ama bu son çalışmasında bile hataları ortaya çıkıp akademik çevrelerce alay konusu olmaya başlayınca, ‘Ben burada hata yapmışım’ demeye başlamıştır. Örneğin, Çin’deki cami’nin kıblesi konusundaki  iddiasından vazgeçmiştir.

4- Gibson, Mekke’nin savaşta çıkardığı asker sayısının azlığından hareketle, o dönemde önemli bir ticaret merkezi olamayacağını ileri sürüyor. Halbuki Bedir savaşı iki tarafında acele ile hazırlık yaptığı ve müşriklerin başkalarından yardım almadan Müslümanların yolunu kesmeye çalıştığı kervanı korumak amacı ile yola çıkmış bir gruptur. Halbuki Uhud, Hendek gibi savaşlarda binlerce kişi toplamışlardır. Mesela, Hendek savaşında müşrik ordusu 12.000 kişiden oluşuyordu ki gizlice destek verenler ( Mesela Yahudi ve diğer kabileler ) bu sayıya dahil değildir. Mekke’de bulunan zemzem su ihtiyacını karşılarken yakınlardaki tarıma elverişli Taif bölgesi de, Mekke’nin meyve sebze ihtiyacını karşılamakta idi. Hayvansan gıda ihtiyacını başta develerden karşılanmakta idiler. Ayrıca ticaretin devamlılığı ve Kabe’nin orada bulunması da hayatın devamlılığını sağlayan önemli etkenlerdi. O dönemde ticaret merkezlerinin Şam ve Yemen (Sana) olması ve Şam ve Yemen’den Mekke’ye giden kervanlardan daha çok, bu iki merkeze çevre ülkelerden devamlı kervanlar gidip gelmesi nedeni ile ticaret yollarında daha çok Şam ve Yemen merkez olarak gözükmekte idi. Mekke neden ‘şehirlerin anası’ olarak adlandırılmıştır? Çünkü ilk insan Hz Adem ve havva burada buluşmuş ve İslam tarihi inancında önemli bir yer tutan Kabe’de burada yer almaktadır!

Hz Aişe’den nakledilen, Buhari’de geçen bir hadis, ” Hz. Bilal (Mekke’ye hasretini ifade eden şu beyitleri) terennüm ederdi: “Bilmem ki! Mekke vadisinde etrafımı izhir ve celil otları sarmış olarak bir gece daha geçirebilecek miyim?” (Buhari, Fezailu’l-Medine 11, Menakıbu’l-Ensar 46, Marda 8, 22, 43; Müslim, Hacc 480, 1376; Muvatta, Cami’ 14, 2, 890, 891) Peki Gibson ne yapmıştır, hadisi tahrif ederek, “Çeşitli otlarla dolu bu vadide bir gece daha kalabilsem.” O sırada ekranda yemyeşil otlar gösterilmektedir. Yani Gibson, hadisi çarpıtıp, iki ottan bahseden hadisi tahrif etmekte, görüntü ile izleyiciyi yanıltmakta, sonra da, ‘ Mekke yeşil idi, İslam alimleri bizi kandırıyor’ imajı çizmektedir. İbni Hişam’dan rivayet edildiğini iddia ettiği, ‘sulak ve ağaçlarla kutsanmış şehir.’ cümlesini de yine Gibson iddiasına delil olarak kullanır. Sudan kasıt zemzem ve kutsanmış ağaçlardan kasıtta, ağaçların kesiminin bizzat peygamberimizce yasaklanmış olduğunu neden düşünmez bu araştırmacı (!). Devam edelim. Diğer bir rivayet ve çarpıtması: “Maviye şöyle anlatmıştır: Hubeyb, benim bulunduğum evde bir hücreye hapsedilmişti. Ben ondan daha hayırlı bir esir görmedim. Bir gün baktım elinde insan başı gibi kocaman bir üzüm salkımı vardı. Ondan yiyordu. Her gün böyle üzüm salkımı elinde görülürdü. O zaman hem de Mekke’de üzüm bulmak asla mümkün değildi. Allahû Teâlâ ona rızık veriyordu.” Allah’ın lütfu olan bu olaydan hareketle yazar, ‘orada üzüm yetişir’ sonucunu çıkarıyor. Yazar önce Mekke’yi sulak bir arazi gibi göstermeye çalışır sonra da İslam alimlerinin bu bilgiyi ( Yani aslında sulak olan arazinin Petra olduğunu) gizlediğini ileri sürmektedir. “Mekke şehrinde meyve yetişmezdi.” (Buhârî, Megâzi 28) Mekkeliler; Medine, Şam, Yemen ve Taif gibi çevre kentlerden gelen meyveleri bilirlerdi.

Mekke diye bir yer yok mu? Oryantalist tarafından kaleme alınmış olan Encyclopaedia of Islam isimli eserin 154. sayfasında Makka maddesinde şöyle yazar: “Pre-Islamic Mecca.—Mecca had been a sacred site from very ancient times. It was apparently knownto Ptolemy as Macoraba” :  İslam Öncesi Mekke- Mekke çok eski zamanlardan beri kutsal bir şehir idi. Görünüşe göre Ptolemy ( Batlamyus, doğumu MS 100) tarafından Macoraba olarak biliyordu. “Sebe ve Habeş dilinde “mukaddes ibadet mahalli, tapınak” gibi anlamlara gelen Macoraba, aynı mânada olmak üzere seslilerin belirtilmediği Güney Arabistan yazısıyla “mkrb” şeklinde yazılan mekverab kelimesinden türemiştir ve Arapça kurb kökünden makreb (kurban yeri, mihrap, mukaddes yer) kelimesine dayanmaktadır.”  (Mustafa Sabri Küçükaşcı, Cahiliye’den Emevîler’in Sonuna Kadar Haremeyn, s. 16)

5- Fil vakasında hareketle, fillerin çölde yaşayamayacağını, dolayısı ile fil olayının Petra’da olduğunu da ileri sürerler. Halbuki çöl filleri vardır ve bir gecede 70 km yürüyebilir ve 3 gün susuz yaşayabilirler.


Safa ve merve tepeleri var mı gerçekten? Günümüzde safa ve merve tepeleri arası yükseltilmiş ve küçük kayalık gibi kalmışlardır. Zaten onlara safa ve merve tepeleri adı verilir.
Put tapınakları Petra’dadır, Mekke’de yoktu iddiası: Arabistan’da önce tevhit dini İslam tüm putları devrimiş ve yok etmiştir. Günümzde de peygamber ve sahabi ile alakalı hatıraları ortadan kaldırmayı mezheplerinin ilkelerinden kabul eden wehhabiler, ancak son zamanlarda, toprak altında kalan ve İslam öncesine ait olan bazı putları arkeolojik kazılar sonucu bulurlar ve müzede teşhir edilirler.

İlk Kuran hakkında iddialar vardır ki, bu konu sitemizde, ‘Kuran’ın aslı yakıldı mı, Kuran’ın yazılması’ adlı yazımızda ele alınmıştır. İslam barış dinidir, İslam savaş kuralları, İslam ve hümanizm adlı yazılarımızı da ayrıca öneririz.

 

 

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

 1. Furkan dedi ki:

  1- Ali imran suresi 96 ayette ” bekke ” kelimesi kullaniliyor. Onu nasil açıklıycaz ?

  CEVABEN
  Allah (cc) Kuran’da Mekke kelimesini de kullanıyor ama!?
  Allah tüm toplumlara hep İslam’ı tebliğ eden peygamberler görevlendirmiştir. Yahudiler de namaz kılar, hac ederdi ( Detay, Tüm dinlerin özü İslam’dır adlı yazımızda) Babil sürgününe kadar Yahudilerde Mekke’deki Kabe’de hac yapmakta idiler. Bekke demekle Tevrat’taki (Mezmurlar, 84 bap 6. Ayet) Bakka vadisi yani Kabe’nin bulunduğu vadi kast edilmektedir. Mekke kelimesi ile Kabe’nin de içinde bulunduğu, Bekke vadisi ve diğer vadileri de içeren şehir kast edilir. Bu nedenle de Fetih suresinde Mekke diye bahsedilmiştir. Çünkü feth edilen şehir Mekke’dir. Oysa Kabe’den bahsedilen Ali İmran suresinde Bekke diye bahsedilir çünkü Kabe; Bekke vadisindedir ve Mekke şehri Kabe’den sonra yapılmıştır.
  Kuran-ı Kerîm’de, Mekke şehrinden, Bekke’den başka isimlerle de söz edilir: el-beledü’l-emîn (Tin, 3); harem âmin (Kasas, 57; Ankebût, 67); ümmü’l-kurâ.(Şûra, 7) Diğer isimler ve detaylar için; İbni Kesîr, II, 64.

  2- Ve birde ortada böylesine güçlü bir iddia var. Eğer bu iddia yada bu iddiaya benzer bir olay yaşanmasaydı böyle bir iddia ortaya atılmazdı diye düşünüyorum. Yani bu iddia öyle pat diye oluşmamış , ve muhakkak buna benzer bir olay yaşanmişki adamlar bunu iddia ediyorlar.
  Tabikide son söz Allahındır.
  CEVABEN
  Güçlü , olmasa… dedin de aklıma hemen oryantalistlerin peygamberimizle ilgili uydurdukları, “Güvercin ve beyaz boğa” hikayeleri geldi. Detay sitemizde…
  Yaşanmayan, olmayan ama iftira hatta hakaret boyutundaki iftiralara cevap için sitemizi hazırlamasak ve yaklaşık 30 yıldır bu yalanların sonuna bir türlü ulaşamasak, size hak verebilirdik…
  selamlar

 2. Mehmet bayhan dedi ki:

  (137-138) Şüphesiz sizler (yolculuklarınız sırasında) sabah akşam onların (harap olmuş) yurtlarına uğrayıp duruyorsunuz. Hâlâ düşünmeyecek misiniz? (Sâffât 37:137, Diyanet İşleri) peygamberimiz eğer bugünkü müekkede olmuşsa lut kavminin yaşadığı yerle arasında yaklaşık 1500 km mesafe var allah bu ayette neden sabah akşam yanından geçip ibret almıyorsunuz desin ki burda bir çelişki yokmu ayrıca bu ayete bakarsak Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, seni Allah´ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye tâbi olmaz, yalandan başka söz de söylemezler. (En’âm 6:116, Diyanet Vakfı) ve bu ayet Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü, düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. (Enfâl 8:22, Diyanet Vakfı) bu ayetler var

  CEVABEN:
  Mehmet kardeşim,
  Lût kavminin yaşadığı yerler, Araplar’ın kuzeye doğru ticaret yolculuğu yaptıkları güzergâhta olduğu için (Hicr, 79) bu topluluktan geri kalan harabeleri her yolculuklarında görüyorlardı.Ayet, bu kalıntılardan ibret alınmasını gerektiğine işaret etmektedir. Ayrıca peygamberimiz Mekke’de yaşamasa idi, ona düşman olanların bunu kullanması gerekmez mi idi?! Olmayan o kadar iftirayı atan müşriklerden Hıristiyanlara vb., bunu kaçırırlar mı idi sizce?!
  Enam, 116 gayet açık. Günümüze bakarak ta ayetin hakikati ifade ettiğini rahatlıkla görebiliriz. Kiliseleri putlarla dolduran Hıristiyanlar ( “İncil, papa” adlı yazımıza bakılabilir); Buda heykeline tapan Budistler; ineği kutsal kabul eden Hindular… Hepsi ya yaratıcıya eş-ortaklar koşuyorlar ya da putperestler.
  Enfal, 22. ayet teşbihten bahsetmektedir. Bu konuda “İslam’a göre engelliler” ve “Kuran ve mecaz” adlı yazılarımıza bakılabilir.
  Selam ile.

 3. Mustafa dedi ki:

  Hadi hepsini geçtim de Zemzem kuyusunun aksini nasıl ispatlayacaksınız acaba??

  CEVABEN
  Mustafa arkadaş,
  ‘Hepsini’ niye geçiyorsun, açıkça, tamam o iftiralar cevaplandı da… diye sorunu sorsana!
  Bu dolaylı itiraftan sonra senden ikinci ricam; sorunuzu biraz daha açık sormanız. Şu an elimde 400 sayfalık eser özetini siteye, konularına göre yayma dışında bir sürü okunacak eser mevcut. Araya girecek sorunuzu detaylı sorarsanız cevabını verirken yanlış konular üzerine zaman harcamam.
  Teşekkürler.

 4. Fatih dedi ki:

  Bak kardeşim birincisi ben bir jeoloji mühendisiyim ve araştırmalarıma göre şu anki mekke deprem bölgesi değil. Ayrıca zemzem Hz. Hacer Hz. İsmail in yanına geldiğinde yüzeyden akıyordu. Oysaki şu anki Mekke de zemzem kuyuları çok derin ve insan eliyle kazılmış. Ayrıca petra nın eski kabenin olabileceğini savunan vatandaş sadece 720 lere kadar yapılan camilerin kıbleleri petrayı gösteriyor ve bu da 16 tane diyor. Arabistana gittiniz mi? Uhud dağı nı gördünüz mü? Sizce uhud dağı olarak bilinen şu anki bölgeye okçu yerleştirdiğinizde nereyi koruyabilirsiniz? Ayrıca hira mağarası konusuda bence şüpheli gerçektende mekkeye çok uzak ve şehri görmüyor. Ayrıca hakikaten de çölün ortası. Neden burasi şehirlerin anası oldu su ve tarım yoksa. Yine benden tavsiye araştırmacıları aşağılayıcı bir dil kullanmak İslam kültürüne yakışmaz. Farklı görüşteki insanları kafir tukaka göstereceğinize elinize bir gps alıp çindeki camiden başlayın bakalım petra yımı gösteriyor, kudüsü mü mekkeyi mi? Ayrıca petrenın eski adı bekke ve kayıtlarda var. Kuran da bir ayette bekke bir ayette mekke olarak geçmesi sence çelişki değil mi?

  CEVABEN
  Selam Fatih Bey.
  Deprem konusunu açma nedeninizi keşke belirtse idiniz?!
  Zemzem ilk başta dışarı sızıntı olarak aktı şimdi milyonlara hizmet ediyor, binlerce yıldır; bırakın da azıcık kazılsın ama.
  Pedra’yı ortaya atan adamı neden savunma gereği hissediyorsunuz ki, görüşleri çelişki içinde?! Dindaşları bile onunla dalga geçiyor…
  Uhud dağı 1400 senedir ziyaret edile edile; eridi! Mesela, Mihr Ali Süleyman hocanın ifadesi ile, “11 metre eridi!” Tabii bu sadece o tepe ile alakalı durum değil, ziyaret tüm uhud dağını değiştirdi! Ayrıca, Suud Vehhabi zihniyetinin Müslümanlarca kutsal sayılan ziyaret bölgelerini düzlediği bilinen bir eylem türüdür. 27 sene önce, Prof. İhsan Süreyya Sırma hocamız bir konferansta Müslümanların ziyaret ettiği bir tepeyi göstermişti fotoğrafı ile ve demişti ki: ” Şimdi bu tepe yok, tıraşlandı vehhabilerce”
  Mekke’nin Hira’dan gözükmesi konusunu açma sebebinizi de anlamadım. Uzak olabilir ama biliniyor ki, Mekke’nin yanında olan bir yer burası. Peygamberimiz zaten putperest ortamdan uzak kalmak için oraya gitmiyor mu idi?!
  Mekke neden şehirlerin anasıdır?: İslam materyalist bir din değildir. orada altın, tarım yani dünyalık menfaat olduğu için değil; manevi olarak ümmetin ruhunun aktığı, kalbinin attığı yer olduğu için değerlidir! Mesela Allah bir ara Yahudilere vahiy indirir ve bunu onlar için, ‘Alemlere üstün’ olmak ( Bakara, 47) ile özdeşleştirir. İslam için önemli olan önce iman sonra ahlak ve bu ahlakı sağlayacak olan ibadet, emir ve yasaklardır.
  Bence başta ‘İslami emirler ve hümanizm’ ve ‘ İslam barış dinidir’ adlı yazılarımızı olmak üzere bir sitemizi gözden geçirmeniz faydalı olur!
  Kullandığım dil İslam ruhuna uygun olmayabilir, bunu asla inkar etmem, edemem! Ama sizden ricam, beni anlamanız! Daha dün akşam şunu düşünüyordum:” Tam 30 yıldır ateist, oryantalist eserler okurum. soru/ithamların bi sonu gelmedi. 30 yıldır bana soru sorulur ama hala yeni sorular gelmeye devam ediyor….!” Yani, bu ne kin bu ne düşmanlık bu dine?! Tamam onların fikirleri ile ayrı bir dünya görüşüne sahip ama hiç olmazsa, ” sizin dininiz size, dinde zorlama yok” ayetleri kadar da mı karşılıklı müsamaha olmayacak bu bakış açılarında? Beni ve üslubumu şu ruh halin-m-den anlayon: 30 YILDIR SİZİ SİZ YAPAN DEĞERLERE HAKARET EDİLİYOR, KÜFREDİLİYOR, AŞAĞILANIYOR, DEĞERSİZLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR! Bi bıraksalar da ben de normal hayata dönsem! Ama onlar ( ateistinden oryantalistine) saldırdıkça, ben de bu ‘okçular tepesini’ terketmeyeceğim, bi-iznillah! Kısaca, öteleyen, ‘tu kaka’ yapan başta oryantalistler, küçümseyenler ise ateistler. Yıllarca yüzyüze dahil onlarla tartıştım, şahsen vardığım sonuç; alttan veya azıcık nazik yaklaşınca direk saldırı ve aşağılayıcı bir ruh haline büründükleri oldu. Belki, ‘karadeniz uşağu’ olmamın da üslubuma etkisi vardır ama önce onlar başlattı ve durmuyorlar! Unutmayalım ki, “saygı karşılıklıdır!” Belkide en iyisi, sitemizdeki herhangi bir oryantalistlere cevap veren yazımızı okumanız. nasıl saldırdıklarını, nasıl aşağıladıklarını hemen farkedeceksiniz, hem de yüzlerce yıldır!
  Bekka konusunu sitemizde açıkladık, bence yazıda gözünüzden kaçtı.
  başa dönersek Fatih arkadaşım. “benden tavsiye araştırmacıları aşağılayıcı bir dil kullanmak İslam kültürüne yakışmaz” diyorsunuz; bu, İslam’a uzak olmadığınızın işareti. Sizden ricam, siteyi bir dolaşmanız. Hem varsa, başka sorularınıza da cevap bulacak hem de bizi daha iyi anlayacaksınız, diye ümit ediyorum. Selamlar
  Son bir not: Size bu cevabı yazdıktan sonra, İhsan Süreyya Sırma hocamıza ulaştım. Suud hükümetinin düzlediği o Tepenin, ‘Okçular Tepesi’ olduğu bilgisine ulaştım. Yani o Tepeyi hem vehhabi zihniyeti, hem yüzlerce yıldır ziyaret eden Müslümanların aşındırması yok etti. Bilgiye ulaşmamıza vesile olduğunuz için teşekkürler.

  1. Özgür dedi ki:

   Okçular tepesinin ziyaret sonucu eridiği iddianız gülünç, haa diyelim ki eridi aslında iki üç katı idi, bu durumda dahi azıcık savaş bilen biri o tepeye güvenip kendini çıkmaz sokağa konumlandırmaz bu işte bir hinlik var ama ben ölmeden ortaya çıkar mı bilemiyorum..
   CEVABEN
   İhsan Hocamızın tahminen 1994 yılında konferansta gösterdiği fotoğrafı 2020 yılında teyit ettirdim. Belgeli ve şahitli olayı reddediyorsunuz ve tersine gülünç düştüğünüz hali değil iddiamızı gülünç olarak nitelendiriyorsunuz!
   NOT: Furkan kardeşimizin notunu iyi okuyunuz. Uhud, 1400 senedir ziyaretçi akınına uğruyor, tepe ise “kazındı”!

   1. Özgür dedi ki:

    Gelenler helikopterle mi indi acaba 1400 yıldır, tepe kazınmış ama etrafı duruyor:)) hacı hoca hep böyle ahmaktır,

    CEVABEN
    Ahmaklık, eski resmi görmeden yeni sadece yeni hali ile yorum yapmaktır!
    Bu gözler o fotoğrafı da gördü şimdiki halini de. Wehhabiler “tepeyi” dozer/kepçe veya ne ile ise… düzledi, bunu anlamamak nedir acep recep ?

    1. Özgür dedi ki:

     Ha şimdi dozere döndük, hacı hoca sıkışınca hep standart uygulamasını yapar “kıvırır”, diyelim ki traşlandı ama 11 metre değil şöyle 50-100 metre filan (kaç isterseniz onu yazalım) hiç bir savaşçı bu tepenin arkasına geçip kaçmaya delik bile olmayan o kayalık dibine konuşlanmaz ayrıca anlatılan savaşçı/okçu sayıları doğru ise düşman orda onları hap gibi yutar.. okçu tepesinin iki yönünde yüksek dağ etekleri vardır, düşman oralara kendi okçularını yerleştirse berikileri fındık fıstık yiyerek avlar, bu savaşın bu alanda yapılmış olduğuna inanmak çok zor..

     CEVABEN
     HASBİNALLAHHHH…
     Uhud dağı ziyaretçi sebebi ile 11 metre erirken,
     wehhabiler, tüm sahabe mezarı ve kutsal yerler gibi okçular tepesini de düzlediler!
     Bu kıvırma değil, sizin suud zihniyeti cehaletiniz ve muhataba subjektif yaklaşımınızla alakalı bir durum.
     Halbuki bu konu ilk mesajda da ifade edildi!
     Geri kalan yorumlarınız tepenin seviyesini günümüz ile kıyaslayarak yaptığınız yorumlarla alakalı. İlk düğme yanlış iliklenince, devamı da böyle oluyor…

     1. Furkan dedi ki:

      Özgür kardeş. Öncelikle uhud savaşı krokisini bilmeden yorum yapıyorsun. Uhud savaşında hz peygamber ve ordusu uhud dağının onun de bulunuyordu. Hz Peygamber in bulunduğu mağara uhud dağında idi. Lâkin islam ordusu uhud dağından hücuma geçti ve hemen arkaların da yayla hurma bahçesi ve bomboş alan var idi. Yani savaştan kaçmak için illa tam arkanın boş olması gerekmez. Okçular ile musrik ordusu arasın da kanat vadisi yer almaktadır. Kanat vadisinin ilerisin de “eski köprü” yer alır. Düşmanın esas hücum yönü islam ordusudur. Okçular değildir. Eğer okçulara saldırırlar ise kendileri kaybeder. Çünkü islam ordusu ne yapar ne eder okçuların yanına giderdi. Ki savaş zaten mubareze ile başlamıştır. O savaş alanın da okçulara saldırmak akıl karı değildir ki sonrasın da halid b velid arkadan kuşatacaktır. Lütfen az vicdanli olun. Uhud savaşı krokisine şuradan bakarsan neden okçular ayneyne yerleşti anlarsın: https://islamansiklopedisi.org.tr/uhud-gazvesi

      Düşmanın cephe gerisinden saldırıp İslâm ordusunu arkadan vurmasını önlemek için Abdullah b. Cübeyr kumandasındaki elli okçuyu Uhud dağının karşısında, ordusunun sol tarafında kalan, daha sonra Cebelürrumât (okçular tepesi) diye adlandırılan Ayneyn tepesine yerleştirdi hz peygamber. O zaman ki sosyal ortamı bilmeden yorum yapıyorsunuz. Bu tepenin uzunluğu yaklaşık 150 metre ve eni ise, 40 metredir. Doğu tarafından akan su kanalları o bölgelere gözle görülür derecede zararlar vermiştir. Bu tepe Osmanlı hükümeti zamanında nöbet tutma ve gözlem yapma yeri olarak kullanılıyordu. Daha sonraları üzerine evler inşa edildi. Son zamanlarda ise, bu tepenin doğal halinin korunması için üzerine inşa edilen bütün yapılar tahrip edildi. Tepeye neler neler oldu. Umarım sorun çözülmüştür

 5. Furkan dedi ki:

  Hocam fatih abi olayi yanlis anlamis. Uhud dagini korumadik ki zaten. Uhud dagi otesinde ayneyn tepesi ortasinin solunda musrikler uhud dagi etrafindan muslumanlar geri kalan etraf hep çöl. Ayneyn tepesinden musriklere ok attilar. Burada tuhaflik ne ki?

  CEVABEN
  Aynen öyle, zaten Fatih Bey’e verdiğimiz cevaba dipnotta ekledim, onu da oku. Bu bilgi, hatırlatma için de teşekkürler.
  Bana böyle gel. 🙂

 6. Hira dedi ki:

  Gelen yorumlara bakıp uslubunuzu görünce yazacaklarimi kibar bir şekilde yazmaktan vazgeçtim. Çünkü yazan kişileri hakaretsiz azarlamissiniz. İnsanlar sizinle aynı fikirde olmayabilirler. Ve bunu da kibarca size belirtebilirler. Sizin yapmanız gereken aciklamanizi yapıp kardeşim ben böyle düşünüyorum. Tabi yine de sen bilirsin demektir. Siz ise kendinizce bilmem kimin kitabından alıntı yapıp kuran la karıştırıp bir de karşıyı kabaca reddediyorsunuz. İslam sitesi kurmus olabilirsin ama bir işe yaramamış. Senin görüşündeki kişiler senin şak şakçın olur. Sen de yeni birini daha aydınlattın sanırsın. Senin yorumlarini okuyunca dinî bi gözden geçiresi geliyor insanın. Adam sana şu kişiler şöyle araştırma yapmış. Bunu demiş. Bence mantikli . Siz bunu nasıl aciklarsiniz demiş. Adama kızıp onların dedikleri birbirini tutmuyor demissin. İyi niyetli bi insan ne derdi biliyor musun? KARDEŞİM O ADAMIN BAZI SÖYLEDİKLERİ BİRBİRİNİ TUTMUYOR. BU SEBEPLE YARGİLARİ GUVENİLİRLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR BANA GÖRE. BAK BU DA KANIT NİTELİĞİNDEKİ BELGELERİ. İNANIP İNANMAMAK SANA KALMIŞTIR. HAYIRLI GÜNLER DİLERİM. E tabi sen karadeniz çocuğusun bu da barzo ve kaba konuşmak için bahanen. Seni de suçlamıyorum. Aileler böyle yetiştiriyor.

  CEVABEN
  Hira kardeş,
  Bi yeri atlamışsınız!
  İlk başlatan, saldıran, çamur atan hatta iftira sınırlarını aşan nice söylemleri alemlerin efendisi Hz Muhammed’e isnat eden ve bunu yüzlerce yıldır sürdüren ve hiç bir ilmi metot gözetmeden yapan ve bunu bilimsel diye piyasaya süren, yetmedi, Müslümanları küçümserken bir taraftan da sömüren ve bu arada bir de bize akıl vermeye, haklı olduğunu ileri sürmeye başlayınca kayış bir yerden kopuyor. Adıma konuşayım, 30 yıldır bu tür insanlara muhatap olunca, doğal olarak, “Karadenizlilik” kendini ön plana çıkarıyor!
  Yani sizden ricam, Nasrettin hocadan alıntı yaparak söyleyelim: “Hiç mi hırsızın suçu yok”?!
  Belki siz bir, iki, üç, beş kere bu tür ithamlara muhatap olmuş olabilirsiniz ama ben 30 yıldır,” reel ve sanal” olarak bunlara muhatap oluyorum ve hala sonu gelmedi iftiraların…! Sabır da nereye kadar!
  Üslubumun, İslam’ı savunduğunu iddia eden birine yakışmadığının bende farkındayım ama karşı tarafta azıcık bir dursa, azıcık ara verse… Ama gerek ülkemde gerek dünyada, gerek Yuhanna ed-Dımeşki’den Bernard Lewis&Daniel Pipes’e …Bir an için bir kere vicdanlarını dinleseler…Bir ara verseler…Ama nerde. Bir de ülkemde bu oryantalist iddiaları kendi fikirleri gibi gündeme getiren yerli işgüzarların bilgiçliği ve ukalalıkları!
  Siz benim yerime kendinizi koyun ve üstüne binlerce yalan ve yüzlerce yıl süren fütursuz iftiraları bir düşünün… Davayı sahiplenmek ile davayı doğru üslupla savunmak her zaman keşisemiyor ve belkide temel sorun bu.
  Son tahlilde; Haklısınız ama, empatiniz de eksik, bence!
  Yine de samimi, yapıcı eleştiri yaptınız, teşekkürler.
  Not: Yetişme tarzı konusunda, tamamen subjektif bir bitiş cümlesi kullandınız. Halbuki benim onlarca yıldır, yüzlercesi ile karşılaştığım üslubu siz bir kere ‘bende’! gördünüz ve sizde de bir Karadeniz esintisi, kendiliğinden oluştu!… Bunu bi düşünün ve kibarlığı bırakmayı en azından 10. seneye kadar ertelemeyin. Selamlar.

 7. hakan dedi ki:

  adam dine karşı bir iftirada bılunmuyor sadece araştırma yapmış ve yayınlıyor. sizin fikirlerinize göre onunkiler daha mantıklı çünkü emek var , araştırma var. sizde az araştırında öyle çürütmeye çalışın. hayır anlamadığım sende izlediğine göre neden sorgulamayıpd direk red.
  CEVABEN
  Hakan arkadaş,
  Yazımızı okudun mu? O bile fikir değiştiriyor ( bak, 3. madde!)
  Araştırdı diyorsun, araştırmadı; Hata aradı! Bu adam, red için yola çıkmış biri, nerden belli, “araştırmaları” çürük ve temelsiz! (bakınız, 2. madde) Neyse… Ben, 30 yıldır emek veriyom, adamın emeği ne ki? “Sorgulamamak” ithamı dünyada 3-5 kişiye yapılamayacaksa, biri de benim! 30 yıldır sorgu az mı? İlk başta az daha ateist oluyordum, aralarda zikzak gibimsi oldu ama hala tarafım belli, çünkü cevaplar var! Bence, sen de sorgula. selamlar

 8. Kralin dedi ki:

  Dan gibsonun iddialarını curutecek tek bir bilimsel delil sunmamissiz sadece yazmışsın gülerek okudum.neden tek bir arkeolojik kalinti yok Mekke’de?…Zübeyr olayını aciklamamissin? Kabe olayında sadece Google earth kullanmış diyorsun aynı bilgileri sende kullanıyorsun.mekke ye bakıyor denilen Hira mağarası neden Mekke’ye bakmıyor?peygamberimiz safa ve Merve tepeleri arasında suyun içine girerek giderdi deniliyor neden su ve suya ait hiç bir iz yok?…Kuran’da neden ismi geçmiyor sadece bir yerde becca diye geçiyor.col filleri nerde yaşıyor merak ettim.?daha nice soru …Çünkü herşey petradan Mekke ye o yıl taşındı…ve daha niceleri

  CEVABEN
  Arabistan hükümeti Kabe civarındaki putlardan günümüze kalanları daha yeni kamu oyuna gösterdi. ‘Arabistan Yolları Sergisi’nden:
  put
  Wehhabi mezhebi değil arkeoloji, dini olan ne varsa dümdüz etmesi ile meşhur! Mekke dahil, sahabi mezarlarından Afganistan’daki Bamyan vadisindeki Buda heykellerine dek bu bakış açısı, selefi adı altında wehhabilerin olduğu her yerde var olan bir uygulamadır! Ama arkeolojik kalıntı meraklılarına asıl soru şu: Madem her şeyin asıl merkezi Petra, neden Petra’da bir tanecik İslami arkeolojik kalıntı yok?! Orası ilk ve asıl İslam merkezi ise, neden hiç İslami kalıntı orada bulunmuyor?!
  Bilimsel delil kullandığını iddia eden Gibson’un metodunu kabul ediyorsan aynısını kullandık, bizi reddediyorsan onunkini neden bilimsel kabul ediyorsun?! O, bu metodu kullanırken bile taraflı kullandı, bu mu bilimsellik!
  Hira’nın ağzının Suud hanedanlarınca taşlarla kapatıldığını görmen için bir iki resmini incelemen yeterli!
  hira-kabeÇölde, 1400 sene öncesinden “su” izi arayan arkadaş, Mekka ve fil konusunu açıkladık, OKUmadın mı yazımızı? Buyur, İslamcı (!) National Geographic kanalından “çöl filleri”
  col filleri
  Asıl mesele; Petra – Mekke bağlantı iddiası ve biz de o konuya yoğunlaşıp cevabı verdik! Siz konuları dolaştırıp sorun gördüklerinizi sıralayıp son anda Petra meselesinde noktayı koydunuz. Metot iyi ama tutmaz! Daha nice dediklerinize cevap verdik ama siz batılıların alaya aldığı ithamlara, peygamber sözü gibi iman etmişsiniz. Zübeyr konusunu çarpıtarak anlatan Gibson asıl şuna cevap vermeli: Madem Kabe Petra’dan Mekke’ye Zübeyr zamanında taşındı, Zübeyr’e düşman olan ve onu yenen Emevi’ler neden kabe’yi asıl mecrasına döndürmediler? Yendikleri düşmanlarının yalanına (!) neden alet oldular. Neden düşmanlarının “yeni” kıblesine doğru camilerini inşa ettiler?! Ufuk açıcı bir soru daha: Neden Kabe’nin yeri konusunda İslam tarihinde bir tanecik farklı fikir veya mezhep ortaya çıkmadı?! Başa dönelim, Eğer Petra merkez şehir ise, neden Hz Muhammed Umre yapmak için ashabıyla beraber Mekke’ye geliyor ve sonrasında gerilim Mekke etrafında oluyor ve nihayetinde Mekke’nin yakınlarında barış sağlanıyor?
  Herkes mi sahte (!) Kabe’yi onaylamak üzerine yemin etti ?! Bu ne çelişkili bir hayal ürünü masal. Zaten her zaman deriz; dinsiz kimse yoktur, en ateist geçineni dahil herkes kendine bir idol, aziz, peygamber, put bulur! Siz dini inkar ediyorum derken bu kadar çelişki, yalan ve taraflı yorum yığınını din imişçesine sarılıyor, Gibson’u peygamber gibi savunuyorsunuz! Lekum dinukum veliye din!
  Not: Detay isteyene site adresi: https://komplopetra.blogspot.com

Yorum Yaz


Yukarı Çık