Makaleler

11 yıl önce

               Müslümanlar oryantalistleri niçin reddetmelidir (1)                                           Siyasî ve dinî motiflerle dopdolu olan oryantalizm, bu haliyle bir kurum olarak dini bütün Müslümanlar tarafından ancak tepki ile karşılanır. Oryantalist çalışmaların hareket noktası, Hz. Muhammed'in bir sahtekâr veya halüsinasyonlar gören bir kişi olması gerektiğidir. Bunun kitaplara, dergilere ve ansiklopedilere yansıyan neticesi de Müslümanların on dört asırdan bu yana kendi dinleri hakkında gerçekleştirdikleri karşı konulmaz çabanın...

11 yıl önce

Toplumların dönüşüm ihtiyacı ortaya çıktıkça, dış kültürlerle irtibatları arttıkça, sosyal ve siyasi kurumlarda ciddi bozulmaların olduğu kabülü yaygınlaştıkça, tartışmaların odağına hemen her zaman beşeri bir ilim olarak tarih de çekilmiştir. Bir toplumun tarih birikiminin o toplumun din, devlet ve kültürüyle yakından ilişki içinde olması, kimi aydınları ideali tarihte aramaya itmiş; kimilerini de o güne dek hâkim olan tarihyazımının egemen güçlere...

11 yıl önce

Allah Tealâ nın, insanları dünyada ve âhirette saadete ulaştırmak için indirdiği yüce kitabı Kur ân-ı Kerîm in âyet ve sûrelerinin tertibinin bir düzen dahilinde olmaması elbette düşünülemez. Bunun içindir ki, Kur ân ın âyet ve sûrelerinin tertibi vahye dayanmaktadır. Kur ân ın i caz yönlerinden birisi de, tertibinin ve nazmının fevkalâde bir uyum içinde olmasıdır. İşte Kur ân ın tertibindeki...

11 yıl önce

Bu makalede Batı'da İslâm araştırmaları yapan müsteşriklerin çalışmalarını değerlendiren iki önemli metni ele alacağım. Bunlardan biri 1954–2006 arasında tamamlanıp Leiden'de yayımlanan yeni Encyclopedie de l'Islam'daki "Mustashrıkun" bölümü,1 diğeri ise Diyanet İslâm Ansiklopedisi'nde yayımlanan "Oryantalizm" bölümüdür.2 Bu iki metni makalemin hacminin elverdiği ölçüde karşılaştırıp sonunda temennimi dile getireceğim. Önce Mustashrıkun (Müsteşrikler) makalesini özetleyeceğim. Bölümün yazarı J. D. J. Waardenburg, önce oryantalizmin çalışma...

11 yıl önce

  Bana zor gelen işlerden biri de, bedihi gerçekler hakkında yazmak veya konuşmaktır. Sıradan Müslümanların dahi bildiği malûmatı tekrarlamak, elbette söz israfıdır. Ama kesin gerçeklere itiraz ederek kendilerine yer açmak ve adlarını duyurmak isteyen ilim ehli geçinen kimselerden birileri çıkıp o konuları kurcalayan makaleler yayınlayıp halkımızın fikirlerini karıştırmaya çalışınca, ister istemez, okuyucuları aydınlatmak da bir görev olmaktadır. Kur ân-ı Kerîm metninin...

11 yıl önce

Nasreddin Hoca’nın “Dağın başında bir yalan uydurdum, aşağı inince ben bile inandım.” demesi gibi Batı da, oryantalizm yoluyla bir Doğu imajı çizmiş. Nitekim Doğu’da oryantalist yaklaşımı benimsemiş nice Doğulu olduğu gibi, Batı’da da oryantalist bakışa kurban giden nice topluluk mevcut. Komünizm, liberalizm, faşizm, feminizm gibi sonu ‘izm’ ekiyle biten birçok akım bulunuyor. Bunlara gönül verenler kendilerini bu ideolojilerin mensubu görüyor ve...

11 yıl önce

    “Sömürgeciliğin keşif kolu” diyor Edward Said oryantalizm için. Bir bakıma öyle. Doğubilim, Şarkiyat ise bu nazlı tazenin diğer isimleri. Biz de oryantalizmi, bizim gördüğümüz şekliyle aktarmaya çalışacağız. Oldukça fazla esere sahip çok geniş bir saha olması münasebetiyle kimi önemli eserler ve isimler belki zikredilmeyecek. Yazımız oryantalizmin metotları, oryantalizmin düşünce yapısı, ulaşmak istenilen sonuçla sınırlı kalacaktır. Yazıdan amaç salt bilgiler ve...

11 yıl önce

 Giriş  Kelime olarak Doğu Bilimi veya Doğu Dünyası Bilimi ya da Şark Bilimi anlamına gelen oryantalizm (şarkiyatçılık); genel anlamıyla, bir bütün olarak Doğu’nun dili, dini, edebiyatı, tarihi, folkloru ve uygarlığını inceleme işine oryantalizm, bu alanda çalışma yapan, uzmanlaşan bilim adamlarına da oryantalist (şarkiyatçı) denir. Dolayısıyla Müslüman olmayıp İslâm’ın yapısını ve rolünü açıklama işine soyunan bilim adamlarına da oryantalist denilmektedir. Oryantalizmin, Batı...

11 yıl önce

                   Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti” demeye henüz fırsatım olmadı. Ama geçen hafta bir Twitter mesajı yazdım ve gündemim birazcık değişti. Taraf yazarı Ayşe Hür’ün sayfasına konuk oldum birden bire. Önce “olayın” özeti: Ayşe Hür, son üç haftadır Kur’an-ı Kerim üzerine yazıyor. Önce “savaş ayetleri”ni konu edindi. Sonraki hafta, “Ama hangi Kuran’ı esas alacağız” diye başlık atıp, Kur’an...

11 yıl önce

                                                                ORYANTALİZM                                                          Sömürgeciliğin Keşif Yolu                                                              Edward Wadie SAİD                                             EDWARD WADİE SAİD (1935–2003)             Karşılaştırmalı edebiyat profesörü ve aktivist, teorisyen. Amerikan vatandaşı Hristiyan Filistinli bir baba ile Lübnanlı Hristiyan annenin Filistin'de dünyaya gelmiş tek oğlu. 1935 yılında varlıklı bir Hristiyan ailenin çocuğu olarak Kudüs’te dünyaya geldi. 1948 yılında ailesi göçmen olarak Mısır’a yerleşti ve İngilizce dışında başka bir dilin konuşulmasının yasak olduğu...

11 yıl önce

John Davenport’un Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’den Özür Dilemesi ve Bediüzzaman  Voltaire’in ve Martin Lluther’in devam ettirdiği Müslümanlık düşmanlığını ilk defa lord John davenport yıkmış; Müslümanlık ve peygamberleri üzerine iyi düşüncelerle dolu bir eser ortaya koymuştur. bu eser, Hıristiyan âleminde büyük akisler yapmış ve Hıristiyan din adamlarınca nüshaları toplatılıp yaktırılmıştır. John Davenport’un Kur’ân’dan ve Hz. Muhammed’den özür dilemesi ve Bediüzzaman 1950 sonrası günümüze dek...


Yukarı Çık