Allah kalpleri mühürler mi?

10 yıl önce
Resim bulunamadı

‘Allah’ın hidayeti’ kulun istemesine bağlıdır. (Prof. Cafer Karadaş, Ateist ve deistlere cevap, s. 47) ‘Biz gidilecek yolu gösterdik, artık dileyen inanır dileyen inkar eder.” (İnsan, 3)

.

   Bakara 7. ayet: “ Allah, onların kalpleri ve kulakları üzerine mühür vurmuştur; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Büyük azap da onlar içindir.”  , Tevbe  87. ayet :”Kalplerine mühür vuruldu. Bundan dolayı onlar anlayışsızdırlar “, En’am 46. ayet :” Eğer Allah kulaklarınızı ve gözlerinizi alır da kalplerinize mühür vurursa “, A’raf 101. ayet: ” İşte kâfirlerin kalplerini Allah böyle mühürler.”, Nahl 108. ayet:”İşte onlar Allah’ın, kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir.”

  Allah kalpleri mühürlüyorsa insanın ne suçu vardır, cehenneme gitmesi haksızlık değil midir?

  Kuran’ın mesajının anlaşılabilmesi için araştırma yaptığımız konudaki tüm ayetleri bir araya getirmemiz gerekir. Ayetler birbirlerini açıklar, tertip ile kademe kademe belli hedeflere yönelir.

Câsiye 23. ayet: “Kendi arzusunu kendine ilah edineni görmen gerekmez mi? Bunu bilerek yaptığı için, Allah onu sapık saymış, kulağının ve kalbinin üstünde izler oluşturmuştur. Gözünün üstünde de perde vardır. Allah’ın bu kararından sonra onu kim yola gelmiş sayabilir? Kafanızı çalıştırmaz mısınız?”

Nisa suresi 155.ayet: “ Onların kendi sözlerini bozmaları, Allah`ın ayetlerine karşı inkâra sapmaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve: “Kalplerimiz örtülüdür/sünnetsizdir” demeleri nedeniyle (onları lanetledik.) Hayır; Allah, inkârları dolayısıyla ona (kalplerine) damga vurmuştur. Onların azı dışında, inanmazlar.”

 Münafikun suresi 3.ayet: “Bu, onların iman etmeleri sonra inkâr etmeleri dolayısıyla böyledir. Böylece kalplerinin üzerine damga vurulmuştur (mühürlemiştir), artık onlar kavrayamazlar.”

 Tevbe 80. ayet: “(Habibim ya Muhammed) Onlar için ister mağfiret dile, ister onlar için mağfiret dileme (hiç fark etmez) Eğer onlar için yetmiş defa da istiğfar etsen, Allah onları asla bağışlamayacaktır! Bu, şüphesiz ki onların, Allah’ı ve Resulünü inkâr etmeleri sebebiyledir. Allah ise, (inkârlarındaki ısrarları yüzünden) fâsıklar topluluğunu hidayete erdirmez.”

 Mutaffifin 14. ayet:“Hayır hayır! Doğrusu onların kazandıkları günah­lar kalplerinin üzerine pas bağlamıştır.”

 Saff 5. ayet: “Onlar yoldan sapınca, Allah da kalplerini (doğru yoldan) saptırdı.. Allah, yoldan çıkan bir toplumu yola getirmez.”

 Kulakta ve kalpte izler oluşması ve gözün önüne perde inmesi, oluşan yeni yapıyı gösterir. İşte Bakara’nın 7. âyeti bunu anlatmaktadır. Şu âyet de konuya biraz daha açıklık getirmektedir:

Nahl 106-108. ayet: “Kim inandıktan sonra kâfirlik eder, Allah’ı görmezlikten gelirse… Kalbi inançla dolu iken zorlanmış başka, ama kim kâfirliğe gönlünü açarsa, böyleleri Allah’ın gazabına çarpılır. Onlara büyük bir azap vardır. Bu, onların dünya yaşayışını öbür dünya yaşayışından çok sevdikleri içindir. Çünkü Allah, kâfirlik eden, gerçekleri görmezlikten gelenleri yola getirmez. Onlar Allah’ın kalpleri, kulakları ve gözleri üzerinde izler oluşturduğu kimselerdir. Onlar, kendi kurdukları dünyada yaşayanlardır.”

   Nisa 155. ayet: ”  Sözlerini bozmalarından Allah’ın  ayetlerini inkar etmelerinden ,haksız  yere peygamberleri öldürmelerinden ve ” kalplerimiz mühürlü ”  demelerinden ötürü onları lanetledik, tam aksine inkarlarından ötürü Allah onların  kalplerini mühürlemiştir.”

   Bakara 88. ayet: ” Kalplerimiz perdelidir” dediler. Hayır; küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lânet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. “

 Bakara 93. ayet: ” Onlar: İşittik ve isyan ettik, dediler. İnkârları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu “

Yunus 74. ayet : ” Onlar daha önce yalanladıkları şeye inanacak değillerdi. İşte haddi aşanların kalplerini biz böyle mühürleriz. “

Nahl 104. ayet:  ” Allah’ın âyetlerine inanmayanlar yok mu, kuşkusuz Allah onları doğru yola iletmez “

Sâf 5. ayet:  ” Onlar yoldan sapınca, Allah da kalplerini saptırmıştı “

 Mü’min, 35:”Allah, kendini beğenmiş her zorbanın kalbini işte böyle mühürler.”

 Mutaffifin 14. ayet: ” Onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir “

   İnsanlar kendi fiilleri, eylemleri ile kalplerini katılaştırıp günahlarla karartmakta, kulaklarını gerçeğe karşı tıkamakta, gözlerini hakkı görmemek için kapamakta, hatta bizzat kendileri kalplerinin katılığını itiraf etmekte (Bakara 88 ) tüm bunların sonunda da Allah bir bakıma hastalıklarının adını koyarak, son noktayı koyup mührü basmaktadır.  Yani insan kendi özgür iradesi ile yaptıklarının  sonucu, bizzat kendi eylemleri ile kalplerin mühürleneceği son noktaya adım adım gelmekte, Allah’ta günahlarla kararmış o kalplere mührü basmaktadır.  Yoksa  Allah (cc) daima biz kullarının iyilik istemekte, kitap, nebi gönderip cennet yolunu göstermektedir. Ama insan kendi eylemleri ile cehennem yoluna girer ve bu yolda ısrar ederse sonucuna da kendi katlanır. Dünyada yanlış yolda olan kullarına Allah doğru yola gelmeleri için fırsatlar tanır:

    En’am 42-43. ayet: “(İnkârlarından dönüp bize) yalvarsınlar diye onları darlık ve sıkıntı ile yakalayıp cezâlandırmıştık.Hiç olmazsa, onlara bu şekilde azabımız geldiği zaman boyun eğselerdi. Fakat kalpleri iyice katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını câzip gösterdi.”

   Kısaca kalbin mühürlenmesi, boş arzuları ilah edinme (Câsiye, 23), Allah’ın nimetlerine nankörlük (7/A’râf, 101), azgınlık, zulüm (Yûnus, 74), bilgisizlik (Rum, 56; Tevbe, 87, 93) gibi sebeplerden olmaktadır.

   “Allah zalim topluluğa hidayet vermez.” ( Bakara, 258; Ali imran, 86; Maide, 51; Ahkaf, 10; Saf, 7) Allah hidayeti vermediği için zalim olmadılar, zalim oldukları için hidayete ulaşamıyorlar. Onlar istemeyince hidayette olmaz, kalpler de mühürlenir.

   Hadisler ve İslam alimleri de bunu açıkça belirtir:

     “Günah ilk defa yapıldığı zaman kalpte bir siyah nokta yani kara bir leke olur. Eğer sahibi pişman olur, tevbe ve istiğfar ederse kalp yine parlar. Etmez de günah tekrarlanırsa, o leke de artar, sonra arta arta bir dereceye gelir ki, leke bir kılıf gibi bütün kalbi kaplar ki Mutaffifîn sûresinde “Hayır, onların işleyip kazandıkları şeyler, kalplerinin üzerine pas tutmuştur.” (Mutaffifîn Suresi, 83/14) âyetindeki “rayn” da budur.”  ( Tirmizi, Tefsiru Sûre, 83, 1; İbn-i Mace Zühd 29, Ahmed b. Hanbel, 2/297 )

      “Günaha devam edenin zamanla kalbi mühürlenir, o artık sevap işleyemez olur.” (Bezzar; Müsned / Tevbe )

   “Katade de der ki; şeytan onları doğru yoldan çıkarttı ve onlarda şeytana itaat ettiler Bunun üzerine Allah (cc) onların kalplerine, kulaklarına ve gözlerine perde koydu Onlar hidayeti görmezler, duymazlar, anlamazlar, düşünmezler İbn Cüreyc der ki; Mücahid bu ayet hakkında şöyle dedi Bildirildi ki günahlar her noktadan kalbin çevresini sarar ve nihayet onun üzerine üşüşür ve işte bu, kalbin mühürlenmesidir ” ( Hadislerle Kuran’ı kerim tefsiri ibn kesir, c2, çağrı yayınları, s:182-183)

  “Bununla kastedilen anlam,insan nefsindeki küfür ve isyanı sevmeye,iman ve itaatten hoşlanmamaya yatkın bir duygunun bulunmamasıdır Buda azgınlık, taklide devam, doğru düşünceden yüz çevirmeye gibi sebeplerle olur Çünkü bu davranışlar,onların kalplerinde uyarıları tesirsiz, Hakk’ı kabulü neredeyse imkansız kılar Bu durumda olanlara teşbih ve istiare yoluyla “mühürlü” denir ( Ruhü’l beyan-Kuran meali tefsiri-İsmail Hakkı Bursevi-Erkam Yayınları-c1-syf 180)

   “ Allah herkese bir kalp vermiş ve bir de her insan kalbi için bir kilit yaratmış, bir  kilit vermiştir. Bu kal­bin kilitle­yici, mühürleyici veya açıcı anahtarı Allah’tandır. Ama bu kilidin, bu mührün Allah’tan oluşu bir cebir anlamına gelmemektedir. İnsanlar kendi öz iradeleri, hür iradeleriyle ya bu kilidin kapa­tılmasını Allah’a arz ederler, Allah da kapatır onu. Ya da açılmasını isterler Allah’tan, Allah da açıverir onu.”  ( Besair’ul Kur’ân )

           Konuyu tamamlayan Kader konusuna da müracaat edilebilir.

Allah-kalpleri-muhurlermi-1-2    

Allah kalpleri mühürler mi? Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık