Batılıların gözü ile İslam’da kadın

1.208 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

 

MARSILE POIZER(Çağdaş Fransız düşünür, İslam’ın İnsanîliği)

Avrupalı Hıristiyanlara kadına saygı göstermeyi öğreten, İspanya yoluyla Müslümanlardır. Kuran’a göre,kadın,erkekle aynı cevherde yaratılmıştır. (Kitap-ı Mukaddes’in Tekvin Bölümü’nün ileri sürdüğü gibi)kadının,erkeği asli günaha sevk ettiğini söyleyemez. Kuran’ın ve Hz. Muhammet’in öğretileri,kadın haklarını bıkmaz usanmaz savunucuları olduklarını ispat etmişlerdir.

EMILE DERMENGHEM (Fransız oryantalist, Muhammed’in  Hayatı)

Şunda hiç kuşku yoktur ki , İslam,Arap dünyasında kadının değerini yükseltmiş ve durumunu iyileştirmiştir.Hz. Peygamber ”En hayırlınız da, hanımlara karşı en hayırlı davranandır.”Genç kızlar zorla evlendirilmekten,kadın malını tehditle yemekten,boşanma durumunda hakkının yitirilmesinden menetmiştir.Hz. Muhammed, dost hayatı yaşamaktan,cariyeleri fuhşa zorlamaktan menetmiştir. Hangisi daha iyi:Yasal yolla çok kadınla evlilik mi,yoksa metreslik yoluyla çok kadınla birliktelik mi?çok kadınla evlilik her ikiside tehlikeli olan,fuhşu ortadan kaldırırken kadınların da beraber kalmalarının çözümüdür.Kişi şak’ı gezmeli ki, orada aile edebinin ne derece güçlü ve sağlam olduğunu görebilsin.
CTE HENRI DE CASTRE (Fransız Binbaşı,İslam ve  Hatıralar)

Müslümanlardaki  çok kadınla evliliğe nispet ettikleri kötülüklerin hepsi gerçek dışıdır. Şark’ta o rezaletleri doğuran sebep,çok kadınla evlilik değildir.Rezaletler tüm şark’takinden çok daha fazlasına Paris,Londra,Berlin’de rastlanır.Kadınlar peygamberlerine birçok yönden şükran borçludurlar. Kur’an’da kadın hakları ve erkeklerin onlara karşı görevleri konusunda konusunda  ayetler yer alır.Bir Müslümana göre haya ile, bir Hıritiyana göre haya arasındaki fark,gökle yer arası kadardır.
ET. DİENT ( Fransız , İslam’ın Nuri İle )

İslam tabiat yasalarına uygun hareket eder.Kilise ise hayatın bir çok alanında tabiata karşı demogoji yapar ve onunla çatışır.Hıristiyanlığın kandırmacılığın her türlüsüne rastlar hale geldik.Hıristiyanlığın görünüşte sarıldığı tek kadınla evlilik teorisi altın da üç büyük musibet ve kötülük kendisini gösterir:Fuhuş,evde kalan kızlar ve evlilik dışı çocuklar.Benzer toplumsal hastalıklar İslam kanunlarının tam olarak uygulandığı ülkelerde nerdeyse hiç bilinmemektedir.Ancak Batı Medeniyetleriyle temasa geçtikten   sonra oralarda sızıp yayılmıştır. Schmitz du mulin tarafından kaleme alınan  L’İslam   isimli eserde1827 yılında bütün bir Osmanlı Başkentinde (İstanbul’da) bir tek genelev bulunmadığı ve şark’ta Frengi denilen zührevi hastalığı bilinmediği kaydedilir.Şark kadının çağdaş hayata karışıp geçim için koşturan bu konuda erkeklerle yarışan ve pek çok mutsuzluk ve bedbahtlıklara maruz kalan Batılı kız kardeşleriyle aynı strese hedef olanlarından endişe ediyoruz. kadının muhtaç olduğu esaslar, İslam’ın öğretileriyle tam bir uyum göstermektedir.
W. DURANT (çağdaş Amerikalı yazar, Medeniyetler Tarihi)

İslam, Arap dünyasında kadının değerini yükseltti.Müslüman kadının konumu Avrupa memleketlerindeki kadınınkinden  önemli bir konuda farklılık göstermekteydi. Ebediyat ve bilimde çok sayıda Müslüman kadın yetiştirmişti.
J. S. RESTLER  (Fransız , H. Arabiyye )

Kadın, çıkarını ilgilendiren konularda erkeklerle eşit bir çizgiye yerleştirilmiştir. İslam-i aile çocuğa onun sağlığına ve eğitimine büyük bir özen gösterir.Kız çocuklarının eğitimi yıllarca da şiir ve çeşitli ilimler öğrenirler.
DR A. N. SOUSA ( Yahudilikten İslam’a geçen araştırmacı, İslam’a giden yolculuğum)

İlk olarak kadının değerini yücelten ve hayatta erkeğinki gibi ona da hakkını veren İslam olmuştur.Aslen Yahudi olup Kuran-ı Kerim’den etkilenerek Müslümanlığı kabul etmiştir.Hıristiyanlar gafletlerimden uyanıp konu üzerinde iyice düşlünseler, açıkça göreceklerdir ki, İslam bu alanda onlardan tam 13 ‘asır erken davranmıştır.Bugün boşanmanın Müslümanlar arasında az rastlanır olması buna karşın geçmişte son derece kötü karşılayan batılılar nezdinde çok olması garip bir durumdur.Mesela ABD’de yılda 200.000’den fazla boşanma vakası meydana gelmektedir. Hz. peygamber Asya’da kadının değersiz bir mal konumunda saygıdeğer bir kişilik seviyesine yükseltti.
L.  SEDILLOT ( Fransız oryantalist , Genel Arap Tarihi )

Kuran, ki Müslümanların anayasasıdır, kadının aşağılanmış, onun değerini yüceltmiştir. Beni en çok sevindiren Hz. Muhammed’in çocuklara gösterdiği özen ve ilgidir.Küçük çocuklarla oynayıp şakalaşmaktan büyük zevk duyardı. Hz. Muhammet, babacan bir yumuşaklık ağır başlı ve yüce bir kanun koyucu lisanıyla yapar.
L . VECCIA  VAGLIERI (İtalyan bayan araştımacı,  Difa Anil İslam)

Evlilik konusunda İslam geleneği hayattan  başka bir şey talep etmez.Şu ana kadar, çok kadınla evliliği kesin olarak içtimai bir kötülük ve ilerleme yolunu tıkayan bir engel olduğuna ilişkin her hangi bir delil ortaya konulmuş değildir. İslam’da kadın mahkemeye başvurarak evliliğin feshini isteye bilir.Kötülüğe meydan vermemek ve sonuçlarını savmak amacıyla müslüman kadının örtünmesi zorunludur, örtünme geleneği, İslam toplumu için paha biçilmez faydalara kaynak oluşturmuştur.
L. WEİSS (Macar asıllı düşünür gazeteci, Yahudi iken Müslümanlığı kabul etti,  Mekke’ye Giden Yol)

Hz. peygamber, kadın ve erkekleri Allah karşısında eşit tutan, daha önce duyulmadık kurallar getirdi ilan etmiştir ki,kadında bütün haklara sahip bağımsız bir kişiliktir.
ROGER  GARAUDY (Ünlü Fransız Komünist Partisi’nin eski yöneticilerinden. Yetmişli yılların sonunda Müslüman oldu.)

Kuran’da kadın erkeğin ikizi ve ortağıdır. Kuran, günahın sorumluluğunu kadına yüklemez. Kuranın prensipleri geçmiş tüm toplum prensiplerinden ileridir. Batıda kadına mal ve mülkte tasarruf sahibi olma hakkı ancak 19. YY’da verilmiştir.Boşanma hakkı dahil batı’da, 1300 sene sonra bu hakkı elde edebilmiştir.
SIR HAMİLTON A. R. GIBB  (Çağdaş İngiliz doğu bilimcilinin üstadı sayılır, İ. hadise )

Kuran’ın ve Hz. peygamber’in orijinal öğretileri tüm duruluğu yüceliği ve hem kadın hem de erkeğe karşı eşit davranan adaletiyle yeniden kendini gösterir. Kadına yönelik olarak İslam’ın tutumu:kişiliğini ve sosyal konumunu anlamadaki metodu ve İslami yaşamanın kadını korumadaki yönetimi diğer dinlerdekinden çok çok daha üstündür.
LADY  E.  COBOLD (İngiliz Prenses İslam’ı kabul etti.)

Gerçekten diyorum ki, bizde ve batılıların anladığı şekliyle aşk hala cinsel eğilime yakın bir şey olarak algılanmaktadır. Terbiye edilmiş aşkın yükselebildiği yüce noktalara gelince :işte yüksek insani anlamıyla aşk olur. Müslüman kadınlar bilim ve kültür alanında erkeklerden geride değillerdi. Kadın erkeğin hak ve sorumluluklar açısından onunla eşit duruma geldi.Reis oluşu da, onu gücü ve kuvvetiyle  koruması kanı pahasına savunması elinin kazancıyla ona harcamada bulunması içindi.Bu derece gözetme ve korumadan ibaret olup bunu aşıp kadını ezme veya hakkını çiğneme noktasına vardırılamaz.Müslüman kadın İstanbul’da bizzat gördüğüm gibi Avrupa’daki kız kardeşlerinden daha özgürdürler.
KWELWM ( İngiliz düşünür Müslüman, İslami Düşünce )

Çok kadınla evlilik istisnai bir durumdur.İslam’a göre Yüce Allah nezdinde cinsler arasında hiç bir ayrın yoktur.
LİGHTNER  ( İngiliz araştırmacı, İslam Dini)

Müslümanlarda evlilik Hıristiyan yazarların bu konudaki iftiraların kirletilemeyeceği kadar yücedir. Müslümanlarda ailelerine, gariplere, yaşlılara karşı şefkat ve iyilik şanlı bir sıfat olup Hıristiyanların örnek almaları gerekir.Hz. Muhammed ‘in şeriatını inceleyen kimse görecektir ki,o tek kadınla teşvik etmiş o kadınla   konumunu yüceltmiş ve bu konuda çok büyük bir ilerleme sağlamıştır. İslamda ne genenevlerde ne de fuhuşun yayılmasına göz yuman bir konu bulunur.Müslüman kadınınkinden öyle bir yasal konumu var ki, İngiliz kadınınkinden çok daha iyidir.
DR G LEBON ( Fransız, Arap Medeniyeti, Yönetim Ruhu)

İslam kanunları Müslüman erkeklerin iyi davranmadıkları iddia edilen hanımlara miras konusunda öyle haklar tanımış ki, benzerini bizim kanunlarımızda bulamazsınız.İslam haksız yere kendisine yöneltilen iddialara karşın kadının sosyal konumunu ve değerini son derece yüceltmiştir.Avrupalılar yiğitlik prensiplerini ve bunun gerektirdiği kadına saygıyı Müslüman Araplardan aldılar . şu halde, Hıristiyanlık değil. İslamdır ki kadın içinde bulunduğu en derin çukurdan çıkarıp yüceltmiştir. Günümüzde Müslüman kadınların durumu avrupadaki hem cinslerininkinden daha iyidir.Hak ve değerlerininkinden meydana gelmiş olan noksanlık, hiçbir şekilde Kuran yüzünden değil,ona ters hareket edildiğindendir.şarkılardaki yasal çok kadınla evlilik, avrupalılar arasındaki riyakarane çok evlilikten ve bunun sebep olduğu bunca evlilik çocuklardan daha iyidir.
DR NAZMI  LUKA ( Mısırlı Hıristiyan, Elçi ve elçilik)

İslam’da kadın insandır.bu açıdan erkeğin ikizi olup erkeğin  muhatap olduğu emanet yükünün aynısı onunda omuzundadır. bu din iman ve ruhu arındırma emanetidir. Mısırlı bir Hıristiyan. On yaşına varmadan kur-an-ı ezberlemiş.kuran surelerinde Allah huzurunda erkek ile kadın arasında tam eşitliğe işaret edilir. İslam gerçekte değer bakımından cinsler arasında ayrım yapacak gerici bir din değildir.bilakis değer bakımından kadın, erkekle tamamen eşittir.ondan ancak varsa erdemiyle üstün ola bilir.
S. J. MARRSH ( ABD’li , Müslüman oldu)

Müslüman kadına bazı kısıtlamaların getirildiği var sayılsa bile bunlar sadece ve sadece Müslüman kadının bizzat kendi çıkarlarını güvence altına almak içindir. Batının endişe ve rahatsızlığını çektiği ailevi problemler barı ve güvence içinde mutlu yaşayan müslüman ailede asla söz konusu değildir. Müslümanlarda eşler arasındaki içtenlikle bağlılık sayesinde, huzur dolu bir güven mevcuttur. başka toplumlarda ise bu güven büyük ölçüde zedelenmiştir.
MUNA A. MACLOSKY (Alman asıllı bayan, Müslüman oldu,  Rical ve Nisa Eslemü )

İslam kadını ve erkeği bir bütünün iki eşit parçası ve birinin diğerinin tamamlayıcısı kabul eder. İslam, kadının öğretimini ilim ve kültürle  donatılmasını teşvik eder çünkü kadın çocuğun öğretmeni durumundadır. İslam’da kadının düşünce ve ifade hürriyeti de, vardır. Müslüman kadın hayatta her açıdan onurlu ve saygılıdır.Fakat ne yazık ki, günümüzde Batı medeniyetinin sahte pırıltısıyla kandırılmaktadır.Bununla beraber bir gün mutlaka gerçekleri görecek ve yanıldığının farkına varacaktır.
R. MARY  HOWE ( İngiliz, Müslüman oldu)

Örtünme kadının onurunu korur ve onu şehvet bakışlarından muhafaza eder. İslam kadını onurlandırmış ve gerek insan gerekse kadın olarak haklarını tam olarak vermiştir.Haklarını elde ettiği şekildeki genel kadının aksine batılı kadın bir Müslüman olarak insanlığından ve haklarından istifade edememektedir.Mesela batıda kadın çalışıp eve bakmak zorunda kalmıştır.Müslüman kadın ise bu konuda serbesttir.Evin geçimi ile erkek yükümlüdür.Allah erkeğe kadınlar üzerinde bir yöneticilik hakkı vermişse bunun amacı, erkeğin çalışıp hem kendisinin hem ailesinin geçimini sağlamaktır.
DR.  SIGRID HUNKE (Çağdaş Alman bayan Doğu bilimcisi, Erkek ve Kadın , Batı’nın Üzerine Doğan Allah’ın Güneşi )

Parlak ebebiyatçılar ve şairler çıkardı. İnsanlarda bunda ne bir anormallik ne de,dini geleneklerine bir karşı çıkış gördü. Hz. Muhammed, hiç bir zaman kadının toplumdan dışlanmasını emretmemiştir.
MONTGOMERY  WATT (Ünlü oryantalist, Dekan, Muhammed Fi’l-Medine)
Çok kadınla evlilik geçici birlikteliklerin zararlarını azaltır.
MİCHEL  LELONG ( Fransız rahip)

Ben burada serbest olduklarını söyleyen ama üzerlerinde yeni köleliklerin ağırlığını taşıyan kadınlarla sık sık karşılaştım bu kölelik zincirleri belli daha ince daha kapalıdır ama daha az tehlikeli değildir. Batılı kadınlar başkasına benzeme ihtirasının modanın , reklamın işi ya da ,en azından sıgarasının tutkunu ve kölesi idiler.Gerçek bir Müslüman kadın için hatta gerçek bir Hıristiyan kadın için hürriyet her zaman ferdi özerkliğe kolaylıklara kuvvete sahip olmak değildir gerçek hürriyet sorumluluğunu bilip ona göre hareket edebilmektedir.
MURAD WILFRIED HOFMANN ( ABD’li Diplomat, Müslüman oldu,Bin Yılda Yükselen Din: İslam )

İslam kadın karşıtı bir din sayılmaya başlanmıştır.Sudanlı entelektüel Hasan Türrabi. İslam’da kadın imajının olumlu oluşu temelde Kuran’ın Havva’ya azdırma suçu yüklememiş olmasının  olumlu etkisine dayanır. Kuran ayrıca hamileliğin Havva’ya azdırma cezası olarak verildiğinden  de bahsetmez. Günahı ”her ikisinin de cennetten çıkmasına yo açan müşterek bir fiil”olarak nitelendirildiği gibi eğe kemiklerin den  yaratılmış olduğunu da söylemez. Kuran kadın şahsiyetlere hemen hemen istisnasız olarak hep olumlu özellikler atfetmiştir. Seba kraliçesi Musa’nın annesi Firavunun eşi Meryem ve annesi gibi… Almanyadaki boşanmalar 1667’de son altı yıl içinde gerçekleşen bütün evliliklerin 1/3’ini ulaşmıştı.Erkek kardeşim şahidi Kuran cezai sadece borç kontratıyla ilgili bir konuda iki kadın istemiştir.kuran çağın kadının mali işlerle ilgili kuralları bilmemesinden bu konulardan uzman olmamasından hareketle böyle bir hüküm getirmiştir. Aişe’nin tek başına rivayet ettiği haberleri tereddütsüz kabul etmiş olmalarıdır. Hatta Aişe erkek sahabilerin  rivayet ettiği bir takım hadiseleri reddetmiş bir çok rivayeti de, düzeltmiştir.Bu sebeple gerek jeffrefy lang gerekse fethi Osman’ın şu görüşüne gönül huzuruyla ve içimiz rahat olarak katılabiliriz.Kadının şahitliği genel  olarak erkeğin şahitliğine denk tir: ancak mali işlerle ilgili muamelelerde özellikle kadınların ve hususa ilişkin mesleki bir bilgi ve tecrübeye sahip olmamaları durumunda iki kadın şahit gerekecektir.Böyle bir yaklaşımla hareket edilirse askerlik hamilelik ve doğum gibi cins farklılığına dayanan hususlarda kadınla erkeğe farklı muamele edilmesine cevaz veren Batı hukuku ile İslam şeriatı arasında öze  ilişkin bir fark görülmez.  ( Onların Gözü İle İslam’da Kadın: Doç. Dr. Abdülaziz Hatip)

islamdakadin-2-3-1

Batılıların gözü ile İslam’da kadın Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık