Agnostisizm Yanılgısı

1.933 kez görüntülendi

Agnostisizm Yanılgısı

Bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için, ‘Bilim değişmez mi?’, ‘Dinsiz ahlak olur mu?’, ‘İslam alimlerinin objektifliği’, ‘Kur’an ve bilim’, ‘İslam ve Rönesans’, ‘Evrim Teorisi’, ‘Ateizm Yanılgısı’, ‘Deizm Yanılgısı’ başlıklı yazılarımızın da okunmasını özellikle tavsiye ederiz.

Agnostiklere cevaplar  

Agnostisizm/bilinemezcilik: “Yunanca, bilgi ve marifet anlamına gelen gnostos sözcüğünün başına olumsuzluk eki olan “a” ekinin gelmesi ile oluşan bir kelime olup, bilinemezci anlamına gelir. Kuşkuculuğun bir uzantısı olarak görülebilir. Bu düşünce akımına göre, tanrının varlığını veya yokluğunu bilebilmek mümkün değildir.” (Prof Temel Yeşilyurt, Çağdaş inanç problemleri, s. 41) Yunanca “bilinmeyen” anlamına gelen “agnostos” kelimesinden türetilmiştir. (Peter Saint-Andre, “Agnosticism”, The Ism Book, http://www.ismbook.com) Agnostisizm, tanrının varlığının yada yokluğunun bilinemeyeceğini ileri süren felsefi bir akımdır. (Cüneyt Avcıkaya, Kolaycılığa kaçmanın adıdır deizm, s. 15) Agnostiklere göre tanrıyı inkar etmek için tüm mevcudatıyla bilmek, tanımak gerekir. Bilinmeyen bir varlığın reddi mantıksızdır. (İbrahim Coşkun, Ateizm ve İslam, s. 29) “Agnostisizm tek yol bilimdir diyen, Pozitivizmin desteğiyle yeniden tedavüle sokulmak istenen bir akımdır. Agnostiklere göre, her şey deneysel bilimin tezgâhından geçmelidir. Onlara göre tek hakikat vardır, o da bilimdir. Agnostikler bugüne kadar Allah’ın yokluğu konusunda güçlü argümanlar ortaya koyamamışlardır. Big Bang evrenin sonradan var olduğu gerçeğini ispatlamıştır.” (Prof. Ramazan Altıntaş, Gençler inançtan soruyor, s. 146)

Darwin agnostisizmi benimsemeyi tercih etmiştir. (Emine Öğük, Yeni ateistlerin yanılgıları, s. 41) Darwin gibi Yahudi kökenli bir agnostik olan David Berlinski, ‘Evrim teorisinin yanlışlığını, gerekli fosillerin eksikliğini, matematiksel olarak imkansızlığını ve bu teorinin bir grup bilim adamının dayatmaları ile çıkarları için kullanıldığını birçok kitabında dile getirmiştir.’ (B. Erdem, Teistik argümanlar, s. 44-45, 52) O’na göre “Fosil mezarlığı boşluklarla doludur. Hiçbir paleontolog da bunu reddetmemektedir. Bu açık bir gerçektir. Darwin’in teorisi ile fosil kayıtları çelişkilidir.” (David Berlinksi, Commentary, Sept. 1996 s. 28) “Meyer ve Berlinski ile birlikte gerçekleştirdi röportajında Yale Profesörü David Gelernter ise, ‘Darwin teorisine artık inanmıyorum!’ diye açıklama yapmıştır. (Risale Haber, 23 Ekim 2019) Antik Yunanlı düşünür Protogoras ilk agnostik düşünür olarak değerlendirilmek mümkündür. (W. K. C. Guthrie, The Sophists, Cambridge 1995, s. 50-51, 181-188, 234-235. Alfred E. Garvie, “Agnosticism”, ERE, I, 224; Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, English Translation and ed. by R. D. Hicks, London: w. Heineman- New York: G. P. Putnam’s Sons, 1925, vol. II, Book IX, [51-53] s. 465) Agnostik, tanrının varlığı ya da yokluğu hakkında bir şey bilemediğini iddia eder. (Erol Çetin, Deizm Eleştirisi ve Yapılması Gerekenler, s. 27) Agnostisizm terimini bir “izm” olarak felsefî literatüre sokan kişi on dokuzuncu yüzyıl İngiliz biyolog ve düşünürü Thomas Huxley olmuştur. (George W. Hallam, “Source of the Word ‘Agnostic’”, Modern Language Notes, Johns Hopkins University Press, 1955, vol. 70, no: 4, ss. 265-269)  Kendilerinin agnostik olup olmadıkları ayrı bir tartışma konusu olmakla beraber  (Yaşar Türkben, “David Hume’un Agnostisizmi”, EKEV Akademi Dergisi, Sayı: 47, Yıl: 15, 2011; Mustafa Çevik, David Hume ve Din Felsefesi) David Hume ve Kant agnostizme zemin hazırlamış iki düşünürdür. (William L. Rowe, “Agnosticism”, The Shorter Routledge Encyclopedia Of Philosophy, edited by Edward Craig, Routledge Pub., London-New York 2005, s. 10) Agnostisizm zayıf , ılımlı  ve güçlü agnostisizm diye üçe ayrılır. (William L. Rowe, “Agnosticism” Routledge Encyclopedia of Philosophy, www.rep.routledge.com/article/K001; Robin Le Poidevin, Agnosticism: A Very Short Introduction, s. 9-10; Plantinga, “Agnosticism” maddesi, s. 223; Erol Çetin, Deizm Eleştirisi ve Yapılması Gerekenler, s. 28) Ayrıca agnostisizmi; agnostik teizm, agnostik ateizm, kayıtsız agnostisizm, pragmatik agnostisizm gibi türlere ayıranlar da bulunmaktadır. (Ferit Uslu, agnostisizm, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2012/1, c. 11, sayı: 21, s. 11) Russell’a göre agnostik, pratikte ateist gibi inanır ve davranır ama epistemolojik gerekçesi ve duruşu ateistinkinden farklıdır; bu da onları inkâra karşı daha çekingen ve şüpheci yapar. (Ferit Uslu, agnostisizm, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2012/1, sayı: 21, XI/21)  XX. yüzyılda artık agnostisizmin bütünlük, süreklilik ve canlılığa sahip bir gündem oluşturduğu söylenemez. (https://islamansiklopedisi.org.tr/laedriyye) İnsanın tanrı konusu gibi hayati bir konuda ömür boyu kararsız ve bilinemezci bir tutum içinde kalması onu hem rasyonel hem de psikolojik anlamda ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakır. (Erol Çetin, Deizm Eleştirisi ve Yapılması Gerekenler, s. 29)

Agnostiklere göre Tanrı’nın varlığı meselesi insan aklının ötesinde bir konudur. Agnostikler Tanrı inancı karşısında tarafsız kalmayı tercih etmişlerdir. Ancak bu kişilere yanlış da olsa genellikle ateist denmiştir. Mesela ateist olarak bilinen ünlü düşünürlerden Bertrand Russell felsefî açıdan kendini agnostik olarak tanımlamıştır. Çünkü ona göre her şeye rağmen elimizde Tanrı’nın yokluğunu kanıtlayacak yeterli bir delil mevcut değildir. (Bertrand Russell, Am I Atheist or an Agnostic, Bertrand Russell On God and Religion, ed. Seckel Al, s. 85) Agnostikler Tanrı inancını reddetmenin yanında ateizmi de eşit derecede reddetmiştir. Zaten kendileri de ateistlerden farklı olduklarını söylemişlerdir. (Lightman Bernard, The Origins of Agnosticism, The Johns, s.17) Bir insan inandığı halde tanrıyı bilemeyebilir veya O’nun bilinemeyeceğine inanabilir. Ancak O’nun varlığına inanır. Bu durumda inancında da bir eksiklik görmez. (Thomas McPherson, Religion as The Inexpressible, New Essays in P. Theology, ed. Antony Flew- Alasdair Macintyre, s. 131-143) Günümüzde ateizmi ispat edememenin telaşı ama dini de kabul edememenin ağırlığı altında kendini agnostik ilan ettiği halde aslında ateizmi savunan bazı kişiler de mevcuttur. Aslında “Tanrı var dersek, sonra sıraya din konusu gelecek. Bu da ibadetlerin mükellifiyeti gibi haramlardan da kaçınmayı gerektirecektir. ‘Nefsini ilah edinenlerin’ (Furkan, 43) bir zümresini oluşturan agnostikler aslında gizli ateisttirler. Çünkü internet sitelerine girince ilk  göze çarpan şey, sitelerinin ateist yazarların fikirleri ile dolu olmasıdır. Zaten “Ateizm ile agnostisizm arasındaki kelime oyunundan başka bir fark yoktur.” (Prof. Ramazan Altıntaş, Gençler inançtan soruyor, s. 143) “Agnostiklik, yakından incelendiğinde ‘Tanrıya inanmayan’ anlamında olduğunu görürüz.” (Gai Eaton, İslam Ve İnsanlığın Kaderi, s. 25)  “Agnostikler hayat tarzları itibariyle ateist bir görünüm arz etmektedirler.” (Selçuk Kütük, Ateizm Yanılgısı, s. 59) 

Agnostiklerin ıskaladıkları şeylerin başında ise, hayatın oluşumu ile ilgili savundukları evrim teorisinden daha çok Allah’ın varlığının bilimsel delilleri olduğunu görememeleri gelmektedir.

Agnostiklerin Türkçe yayın yapan en büyük sitelerinde Kur’an ayetlerinden hareketle İslam’ı karalamaya çalışmışlardır (www.agnostik.org/2230-10-ayette-kuran.html) ki, tüm iddialarına cevapları şu şekilde sıralayabiliriz.

Birinci, üçüncü, dördüncü, sekizinci ve dokuzuncu  ayetler, ‘İslam’da kadın, evlilik, boşanma, şahitlik, miras’ konularında iddialarda bulunmaktadır ki cevaplara, “ Kadın”  ana başlığı altındaki yazılarımızdan ulaşabilirsiniz.

İkinci ayet İslam’da had/ceza hükümleri ile alakalıdır. Bu konudaki cevaplara “İslam ve had cezaları” adlı yazımızdan ulaşabilirsiniz. 

Beşinci ayet cariyeler hakkındadır ki, cevap için “Köle, cariye” başlıklı yazımıza bakılabilir.

Altıncı ve onuncu ayetler, agnostiklerin Kur’an’da teşbih-mecaz konusunu bilmediklerini göstermektedir ki, cevaplara “Kur’an ve mecaz” başlıklı yazımızdan ulaşılabilir.

Yedinci ayet Hz Muhammed’in evlilikleri ile alakalıdır. İddialara cevaplara “Efendimiz neden çok hanımla evlenmiştir?” adlı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Onuncu ayetin ikinci yarısındaki iddialara,  ‘İslam savaş hukuku”  ve  “İslam barış dinidir” adlı yazılarımızdan ulaşılabilir.

Agnostiklerin İslam dini hakkında ilk bilmeleri gereken konuların başında, “İslami emirler ve hümanizm”, “Allah’ın varlığının delilleri”, “Kur’an’da çelişki yoktur.” başlıklı yazılarımız gelmektedir.

Agnostik, “Kendi kendinize fikir yürütemiyor musunuz? Başka insanların inandığı şeylere siz de hemen inanır mısınız? Aynı şeyi tekrar tekrar ölene kadar okumaktan hoşlanır mısınız?  O zaman ihtiyacınız olan şey, bir din. İstediğinizi seçebilirsiniz! Zaten hepsi birbirine benziyor.” demektedir. Daha İslam ile diğer dinlerin farkına varamamış bu zihniyete sadece şunu söylemek istiyoruz: Ateist ve oryantalistlerin fikirlerini agnostikler de aynen ve devamlı tekrar etmiyorlar mı? Aslında agnostizm de tıpkı ateizm gibi, bir din değil midir? Din zaten ‘yaşam şeklinin adı’ değil midir? 

Agnostik olma nedenlerini açıklarken, Hıristiyan kökenli bir batılıyı (Robert G. Ingersoll) kendilerine delil gösteren bu site, şeriata karşı olma nedenlerini de yine bir batılıya (David Pollock) dayandırmaktadırlar. Peki, bu  zat neden şeriata karşı imiş bir bakalım: “Çünkü dini kurallar rasyonel, demokratik ya da değişime açık değildir.” “Şeriat hukuku, grup (topluluk, cemaat) hakları kavramına dayanır. Ve grup hakları doğası gereği insan haklarına düşmandır.” İslam tek tek tüm fertlerin oluşturduğu bir cemaati savunur. Her kul, hak sahibidir. İslam cemaati ve sonra tüm insanlığın ortak hakları ve görevleri vardır. Sadece fertlere odaklanan bir sistem insanları egoizme götürür ve sonuçta o toplum haz ve hız bataklığında boğulur kalır. Cevap için ‘İslami emirler ve hümanizm’, ‘İslam fıkhı’ ve ‘Bilim değişmez mi?’ adlı yazılarımıza bakılabilir. 

Agnostik Diamond

Diamond arkadaş, “hayvanların da insanlardan üstün yönleri var, uçuyor, güçlü, sinsi… İnsan bakıma muhtaçtır. Diğer hayvanlardan üstün değiliz” diyor. Bu cümle aslında onun fikirlerini üstüne bina ettiği evrim teorisini yerle bir etmektedir. Evrime göre doğaya uyum sağlayan hayatta kalır. E insan hayvanlardan güçsüz ise nasıl hayatta kalıyor? Ve devam ediyor Diamond, “Evrimsel süreçte her canlı hayatta kalabileceği şekilde bir modifikasyon (genlerde meydana gelen değişim) geçirmiştir.” Hayvanlar bizden güçlü ise neden evrimleşerek insan oldular! Zaten hem gen teknolojisi, hem organlar bile değil hücresel bazda bile olsa her değişimin, bütünün dengesini bozacağı için yaşamı imkansız hale getirmesi ile hem de fosil kayıtları bulunamaması evrimi yalanlamaktadır. Her adımda çevre ile uyum da ayrı bir denge konusudur. Şuursuz olan atomların geleceğe dönük adım atmaları ve bunun her aşamada hem kendi içinde hem çevre ile uygun olacak şekilde olması da imkansızdır! Detay, ‘evrim’ adlı yazımızda!

“Evrenin yaratılmadığını” da ileri süren Diamond aslında, ezeli olan bir varlığı reddetmeye çalışırken ezelilik sıfatını milyarlarca, Sentilyonlarca, Googolplexianth sayısınca atomu ezeli/öncesi olmayan kabul etmektedir ki bu, ‘Bir’i (monoteizm) reddetmek isterken, sayısız tanrıyı (politeizm) kabul etmek anlamına gelmektedir. Madde olanın nasıl oluyor da öncesinin olamayacağını ispat etmek de (!) iddia sahibine düşmektedir ki burada agnostisizm, ateizme kaymaktadır!

“İnsan zamanla aklını kullanmayı öğrenmiştir” diye bir cümle de kullanıyor ki, zaten öğrenmek akıl ile gerçekleşen bir süreç değil midir?  

Ayrıca, Nas (Ayet-hadis) ile nesh (Tedricilik) ayırımını” bilmeyen, “İncil-Tevrat’ı okuyan herkes aynı şeyi anlıyor” derken 30 yıl savaş yapan Hıristiyan mezhepler tarihinden habersiz, “Tercümenin aslın yerini tutacağını” zanneden, “Rum, 3. ayet mealini anlamayan, meal ile ayetin asıl anlamının farkını anlamayan, “Kur’an’ın iki yüzyıl sonra yazıldığını” iddia eden, “125 yıl tefsir yasaktı” diyebilen, Haberin senedini okuduktan sonra, “sened görüyor musunuz?” diye bilgiçlik taslayan, Bilimsel olarak kanıtlanan sinek hadisi ve deve idrarı hadisleri ile cahilliğinin farkına bile varamadan alay ettiğini zanneden, Agnostik geçinip, klasik ateist/oryantalist iddiaları tekrar eden (Kadın hakları, cihad vb.) arkadaşın bu konudaki iddialarına cevaplar da bu sitemizde verilmiştir!

 

 

 

 

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

  1. Muhammed dedi ki:

    Allah(c.c) razı olsun vallaha da billaha da böyle bi’ siteye girdim cevap versen bi şekil, vermesen bi şekil. Öyle bir ortam hazırlanmışki bazı sitelerde, müslüman birisi girip konulara karşılık vermeye çalıştığında, hakikatleri söylese de hep beraber çullanıp dışlıyorlar. Hep bizim dediğimiz doğru anlayışı var agnostiklerde.

Yorum Yaz


Yukarı Çık