Sitemizin Amacı

   Hayır dualarınızı eksik etmeyiniz

   Sömürgecilerin öncü kolu Oryantalist, Oryantalistlerin yerli borazanları Ateist, Müslümanları Hristiyan yapmak isteyen Misyonerlere Cevaplar

-Site, 33 yıllık reel okuma, 23 yıllık sanal tartışmaların ürünüdür!-

1990 yılının Ağustos ve daha sonra da yoğun olarak Aralık aylarında, ateist fikirlerle karşılaştım. Derin sorgulamalardan sonucunda, bu görüşlerin etkisinden kurtulup tek tek cevaplara ulaştıktan sonra, önce, o fikirleri yayan materyalist sol görüşü ve daha sonra Hıristiyanlık (Katolik ve Protestan misyonerler) ve en sonunda tüm bu iddiaların asıl kaynağı olan oryantalizmle karşılaştım ve bu konularda okumalar, tartışmalar ve araştırmalar yaptım. Amatör bir ruh ve olabildiğince sade bir dille 35 sene sonunda elde ettiğim bilgi ve tecrübeleri okuyucularla paylaşmaya karar verdim ve elinizdeki bu çalışma ortaya çıktı.  

İslam’a karşı olan kesimin ithamları ve İslam’a karşı alternatif olarak ileri sürdükleri kendi çözümlerini gerek reel ve gerek sanal alemdeki okuma sonucu elde ettikten sonra İslam’ın kendi çözüm önerisini hiç bir komplekse, ezikliğe, kendini kabul ettirme çabasına girmeden okuyucuya sunmaya gayret ettim. Bu çalışmanın diğer ateist ve deistlere cevap veren çalışmalardan farklı yanı, ateist ve deist iddiaların da kaynaklığını yapan ‘oryantalist ithamlara da’ cevapları içermesidir. Çalışmanın eksik olarak kabul edilebilecek yönü ise, cevapların akademik bir kurumun desteğinden mahrum olarak ‘ferdi bir çalışma’ ürünü olmasıdır.

Hıristiyanlığın yüzyıllarca süren süreç sonunda yayıldığı bölgelerin onlarca sene içinde İslam’a geçtiğini gören Batılılar önce Haçlı seferleri ile Müslümanları sindirmeye çalıştılar. Bunda başarı sağlayamayınca gezginler ve casuslar ile İslam ülkelerine girdiler, sömürgecilik ve oryantalizm faaliyetleri ile birliğimizi dağıttılar, misyonerlik ile parçalar koparmaya çalıştılar ve şimdi de içimizde mezhepçilik ve ırkçılığı körükleyerek İslam ülkelerinin ilerlemesine engel olmaya çalışmaktadırlar! İlk başlarda hayali, uydurma ve temelsiz iftiralar ile başlayan, bu arada silahlı mücadeleyi de ihmal etmeyen İslam karşıtı bu zihniyet, silahla mücadelenin de işe yaramadığını fark edince, İslam’ın temel kaynaklarına araştırıp, buralardaki bilgileri tahrif ederek, seçmece bir zihniyetle işlerine gelenleri alıp, önyargılı, fanatik ve subjektif bir yaklaşımla İslam’a saldırma yolunu seçerler. ‘Bu metot, Dımeşki’den başlamış ve günümüze kadar devam aynen etmiştir.’ Amaç İslam’ı kötü gösterip, Müslümanları dinlerinden soğutmak, onları misyonerlik vasıtası ile din değiştirmeye ikna etmek ve Müslümanlara yapılan her türlü zulmün, sömürünün onlara müstahak olduğu izlenimini oluşturmaktır. Osmanlı’nın son dönemlerinde, Avrupa’ya eğitim almaya giden ve oryantalist görüşlerden etkilenen bir kısım aydın kesim, bu fikirleri, ateizm, agnostisizm, deizm adı altında Osmanlı topraklarında yaymışlardır. Bu durum, günümüze daha planlı, programlı bir şekilde aynen devam etmektedir. ‘Merkezinde oryantalist fikirlerin yer aldığı bu fikirler önce misyonerlerce, daha sonra da ateistlerce kullanılmıştır. Bu konuda, ‘Oryantalizm yanılgısı’ adlı yazımızı özellikle tavsiye ederiz!

Ülkemizde ateizm adına yazılan eserlerin büyük çoğunluğu aslında batıdan ithal fikirlerdir. Ateizm nasıl batı kaynaklı ise, içeriği ve bakış açısı da yine batı kaynaklıdır. Dinleri ve  peygamberleri inkar eden ateistler her nedense ilmi hiç bir altyapısı olmayan evrim ‘teori’sini bir ‘kanun’, Richard Dawkins’i de nerede ise bir peygamber gibi sorgusuz ve eleştirisiz kabul etmektedirler. Çünkü ateizmin de tutunacakları dal sayısı her geçen gün azalmaktadır. Ateist fikirler gibi, ülkemizdeki ateist kesimin İslam hakkındaki bilgi kaynakları da batı (oryantalist) kaynaklıdır! Bir İslami konuda önce oryantalist eserleri inceleyip sonra o konudaki ateist kitaplara göz gezdirenler hemen şunu fark edecektir ki, iddialar aynen, birebir kopya, motamot tekrarlardan oluşmaktadır. Bu konunun örneklerine de bu çalışmamızda bol miktarda göreceksiniz. Ülkemizdeki bir zamanlar ünlü olan ama zamanla yazdıklarının tümüne cevaplar verilmiş olan bir ateist yazar için şu bilgiler verilmektedir: “Vatikan Dünya Kiliseler Birliği tarafından korunuyordu. Yazdıkları Vatikan ve Dünya Kiliseler Birliği tarafından veriliyordu. Gerekli bilgi ve dokümanlar ona ulaştırılıyordu.” (Yörünge dergisi, 15-22 Kasım 1992, Sayı: 102) Ateistler; misyoner ve onlarında akıl hocası olan oryantalistlerin iddialarını içimizde tekrar dillendiren, sözcülüğünü yapan, adeta içimizdeki oryantalizmin temsilcisi konumundadırlar. Ateist sol söylem, “oryantalizm adına İslâm’a yöneltilen eleştirilerin adeta sözcülüğünü üstlenir.” (Muhammet Altaytaş, İslamiyat Dergisi, IV (2001), Sayı: 4, s. 202); Ateistler, oryantalist bakış açısı ile örtüşen bir bakış açısına sahiptirler.” (Aydın Topaloğlu, Ateizm ve Eleştirisi, s. 162) Birkaç delil verecek olursak; Şahsen yaptığım ziyaretlerde Protestan misyoner merkezinde sadece ateist bir yazarın kitabının olması, Katolik kilisesinde İslam’a saldıran gazetenin okunup kenara konan koca yığınının bulunması, bunun yanında, ateistler ile insanları Hıristiyanlaştırmakla uğraşan misyonerlerin İslam hakkındaki ithamlarının tıpatıp aynı olması, bu da yetmezmiş gibi ateist ve misyonerlerin kaynaklarının da aynı olması. Mesela, ateist olduğunu iddia edenler sitelerinde misyoner Zekeriyya Birader’in videolarını paylaşmaları, ilk ateistlerden Abdullah Cevdet’in tercüme ettiği kitabın, oryantalist R. Dozy’nin ‘Tarihi islamiyye’ adlı kitabı olması, dinlerin uydurma olduğunu iddia eden Muazzez İlmiye Çığ’ın 1957’te Münih oryantalistler kongresine katılması, bu iddiamızın delillerindendir. “Ben, ‘Keşke Fatih Hıristiyanlığı kabul etseydin, iyi olurdu.’ diyen Türk entelijansiyası/aydınlar topluluğu tanıdım ben. Dolayısıyla Türk entelijansiyası, genelde din düşmanı değil tam tersine, özelde İslam düşmanı gibi görünüyor bana. Bu grubun ateizminin farklı bir felsefi arka planı var. Türk ateistleri pozitivizmden çıkıp gelmediler tanrıtanımazlığa. Türk ateisti, aydınlanmanın mirasıdır. Daha doğrusu ateizm, Fransız aydınlanmasının, Türk entelijansiyası tarafından fevkalede yanlış bir biçimde anlaşılmasına sonucudur.” (Hilmi Yavuz, Modernlesme, Oryantalizm ve İslam, s. 113, 134) Ne ilginçtir bu eser yazıldıktan yıllar sonra bir hadis Profesörü olan Serdar Demirel’in 11.02.2023 tarihli twitter’da yaptığı bir paylaşımda benzer bir sonuca ulaştığını görmekteyiz: “22 yıl Türkiye dışında yaşadım. Hamdolsun çok ülke de gördüm. Hiçbir Müslüman ülkede Türkiye’de olduğu kadar İslam karşıtlığı görmedim. Dikkat ediniz, din karşıtlığı söylemiyorum spesifik olarak İslam karşıtlığı diyorum.” Ateistler “İslam’a ve Kuran’a saldırmaları ile bilerek veya bilmeyerek batı emperyalizminin ve onların yeminli müttefikleri olan siyonizmin bir başka aracı olmaktadırlar.” (İzzet Derveze, Kuran cevap veriyor, s. 21) “Aynı kalemden çıktığı çok belli olan sorular, genç dimağları şüphe ve inkârcılığa sevk etmek amacıyla her yerlere serpiştirilir. Yerli kültürlerin, modern kültürün genişlemiş bilincine cevap verememesi göz ardı  edilmemelidir. Bugün internet ve sosyal medyada din merkezli tartışmalarının sayısında büyük bir artış var. (Prof. Adnan Bülent Baloğlu, Son hurafe Deizm, s. 13, 53, 67, 295) “Çocuklar, büyüklerinden dini neden benimsediklerine dair hiçbir şey duymadıklarından, kendi davalarını sosyal medyada yiğitler gibi savunan ateistlere karşı muhabbet besleyip, ‘ben de onlardan alacağım’ diyerek homo ateizmus olabilmektedir.” (Ahmet Bayraktar, Ateizmus 1, s. 20) “Ateistlerin ileri sürdükleri gerekçeler ile misyonerlerinin soruları arasındaki çarpıcı benzerlik, bu kimselerin nereden beslendikleri konusunda ciddi kuşkulara neden olmaktadır.” (Prof. Cafer Karadaş, Ateist ve deistlere cevap, s. 15) “Batıda peygamberin imajı negatif yansıtılmaktadır.” (İbrahim Çoban, Ateizm ve Deizm Eleştirisi, s. 157) ve bu “Batıdaki Hz peygambere yönelik imaj, Türkiye’deki peygamber algısını da negatif etkilemektedir.” (Prof. Özcan Hıdır, Batı’da Hz Muhammed imajı, s. 18) ; Hz. Peygamber ve İslâm’la ilgili “üretilmekte olan” yalanların, iftiraların hepsi bir araya getirilecek olsa, orta büyüklükte bir kitap değil, orta büyüklükte bir kütüphane olur.” (Mehmet S. Aydın, Varoluş Yolunda, s. 301) Sonuç itibari ile “Günümüz Müslümanları oryantalist fikirlerden zarar görmektedir.” (Gai Eaton, İslam Ve İnsanlığın Kaderi, s. 23) Bu nedenle “Sayısal açıdan hemen her zaman marjinal kalmakla beraber, kullandığı dilin bilimsel olma iddiasını taşıması sebebiyle pozitif ateizmin argümanlarına cevap vermek bir zorunluluk halini almıştır.” (Selçuk Kütük, Ateizm Yanılgısı, s. 11);  “Çağın sorunlarına cevap verme adına ortaya dökülen deizme ait gerekçelerin cevaplanması son derece önemli bir husustur.” (Namık Kemal Okumuş, Sağlam kulpa Tutunamayanlar, Ahlak, eşcinsellik ve deizm üzerine, s. 207) “Geleneksel Müslüman, dini bağlamda batılı düşüncede hakim olan soruları nasıl cevaplayacağı bilmemektedir. Müslümanlar dinlerinin temelini derinleştirmek ve geliştirmek zorunda oldukları gibi onu günümüzün araştırıcı sorularından korumak konusunda da görevlidirler.” (Eaton, s. 26, 33) 

Ateist sitelerde misyonerlerin reklamlarından bazılarının ekran görüntüleri:

 

 

 

1990’larda yaşayan bir ateistin kitabının slogan cümlesi ile 1700’lerde yaşamış Montesquieu’nun İslam hakkındaki ithamı aynı!

Ateistlerimiz, İslam karşıtı Hristiyanların taklitçileridir!

Yukarıda da iki ateistin misyonerlerle olan bağlantılarına dair delilleri görmektesiniz!

DeDe kod adını kullanan bir ‘lamer’ tarafından tarafından hacklendiği (!) iddia edilen (uzun bir hikaye) ilk siteminiz, ki daha sonra verdikleri 3 iletişim bilgilerinden 2 tanesi arkadaşlarımızca ele geçirilmişti, ana sayfasına aynen şunlar yazıyordu: “İsa Resimleri’ni Görüpte Ekibimizi Hristiyan Sanmayınız Bu Site Usta DeDe’nin Çok Sevdiği Bir İnsan İçin Hacklenmiştir. Bizzat DeDe Tarafından Ve Bizde Onun Anısına saygı Duyduğumuz İçin Onun Yaptıklarını Silmeyeceğiz.” Evet, İslam karşıtlığının misyonerler adına yapıldığının gizlenemediğini bizzat yaşadığımız böyle tecrübelerle de görmüş olduk! Yani iddiamız sadece ilme’l-yakin değil aynı zamanda hakkel yakin tecrübe edilmiştir!

Ateizm propagandası yapan dergide İncil reklamı,  20.09.1992

 

Oryantalistlerin 1400 senelik iddialarının temelini oluşturan itham ile ateist bir yazarın ‘Şeriat ve kadın’ (s. 110)  ve ‘Toplumsal geriliklerimizin sorumluları’ (s. 210)  adlı kitaplarındaki iddia aynen örtüşmektedir: “Daha açık söylemek gerekirse Tanrıyı bu şekilde konuşur gösteren Muhammed’dir.” Ayrıca ateistlerin en çok tekrar ettiği iddialardan biri de, tüm oryantalistlerin de en büyük iddiası olan, ‘Hz Muhammed’in İncil ve Tevrat’ı okuduğu ama yanlış veya eksik anladığı için yaptığı alıntılarda hatalar bulunduğu’ iddiasıdır. Halbuki  “Tevrat ve İncil, Kuran’a göre bozulmuş kitaplardır. Dolayısı ile eldeki Tevrat veya İncil ile Kur’an çelişiyorsa, bu Tevrat veya İncil’in yanlışlığından” (Ahmet Bayraktar, Ateizmus 1, s. 172) kaynaklanmaktadır ki bu iddialara cevaplar detaylı olarak bu çalışmamızda verilmiştir. Ateist ve deistler, din düşmanı değil, İslam düşmanıdırlar! Her iki kesiminde ‘hocası’ ise, önceden Mısır Kıpti Kilisesine bağlı iken, sonradan Evangelist Protestan mezhebine giren ve ‘İsrail ile karanlık ilişkiler içinde olduğu sağduyu sahibi Süryanilerce de belirtilen’ ve İslam’a hakaret eden, ‘Müslümanların masumiyeti’ adlı filminde arkasında olan misyoner bir Mısır’lı Kıpti papaz olan Zakaria’dır! Kısaca, 2000 yılından günümüze dek geçen yaklaşık 35 sene zafında önce materyalist sol, sonra misyonerler ve en sonunda de ateist ve misyonerlerin bilgi kaynaklarına ulaştım: Oryantalistler. İşte tüm bu tecrübe ve birikimlerimi sizile burada paylaşıyorum. Bu çalışma ile ateist, agnostik, deist, misyoner ve oryantalistler, kısaca İslam karşıtlarına (John of Damascus, İ. Goldziher, G. Weil, R. Paret, E. Renan, P. Hitti, J. Schacht, H. Gibb, A. Sprenger, W. Muir, D. S. Margoliouth, T. Nöldeke, J. Fuck, T. Dursun, İ. Arsel, E. Aydın, F. Bulut, S. Tanilli, A. R. Erguvan, Ş. Keçeli, A. Tekin, M. İ. Çığ, A. Gravers, A. Chernick, B. Keller, B. Gabriel, B. Fischer, D. Pipes, D. Horowitz, D. Yerushalmi, P. Geller, P. King, R. Y. Shapira, R. Spencer, T. Perkins, W. G. J. Boykin vd.) kişisel bilgi birikimim ölçüsünde cevap vermeye çalıştım. 

Hollanda’lı aşırı sağcı milletvekili Barry Madlener, 29 Kasım 2011 tarihinde 67′nci Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) toplantısında, “Türkiye gibi bir ülke AB’ye ait değildir. Çünkü geri kalmış İslami bir ideolojisi vardır ve bu Avrupa’ya ait bir durum değildir. İslam ve özgürlük bir arada yer alan iki kavram olamaz.” diye konuşur. (Hürriyet, 29 Kasım 2011) Türk bir ateiste ait karikatürü de Türk  bakana vermek isteyen İslam karşıtı aşırı milliyetçi Barry’nin bu eylemi aslında ülkemizdeki dinsizler ile Avrupa’daki İslam düşmanlarının ilginç birlikteliğini de gün yüzüne çıkarmış olmaktadır. Aynı şekilde Hollanda aşırı sağcı Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders, İlsam’ın, ülkenin anayasasında güvence altına alınan dini özgürlükler kapsamında çıkartılmasıni ister. (Hürriyet, 16.09.2017) Faşist ile ateistinİslam’a bakışı, İslamî söylemleri aynı! İki hasta ve güya birbirine zıt zihniyet İslam karşısında yan yana! Bu aslında farkları olmadığının en büyük delili! Yıllar geçtikçe İslami değerleri aşağılayan karikatürler Batıda hızla çoğalır! 18.03.2012 tarihinde “Dinden Özgürlük Vakfı”  isimli bir ateist grubun New York Times gazetesinde yayınlamak istedikleri  “Kadınları ve gayrimüslimleri insan kabul etmeyen bir kurumu ait olmak; neden? İnsanları ‘peygamberin’ nefret ve şiddet dolu öğretilerinden daha çok önemseyen bizlere katılın” ifadelerini içeren  ilan da aynı önyargıların kıtalararasında dolaştığının delilidir. 2005 yılında Danimarka kaynaklı karikatür krizi ve ondan önce şeytan ayetleri isimli kitap (1989) ve en son Müslümanların masumiyeti (Eylül 2012) isimli sinema-belgesel tarzı çalışmaların gösterdiği gibi, batı âlemi İslam’ı bırakın tanımayı, haçlı seferlerinden kalma önyargı ile İslam’a hala düşmanca yaklaşmaya devam etmektedir. İşte bu çalışma, gerek batı âleminde misyoner kaynaklı İslam ile ilgili ithamlara cevap vermek ve gerekse  ülkemizde bulunan ateistlerin iddialarını cevaplamayı amaçlamaktadır. Bunları yaparken de ‘asıl sorumlunun onlara İslam’ı gerçek yüzü  ile anlatamayan biz Müslümanlar olduğunu unutmadan’ gecikmiş görevimizi ifa etmek gayreti içinde olduğumuzu da ifade edelim ve şunu asla unutmayalım: Müslüman, Hristiyan hatta ateist, hiç fark etmez! ‘Batılı oryantalistlere’ göre biz, ‘Doğu’luyuz!’

“Bir oryantalist için doğulu her zaman doğuludur. ( Edward Said, Oryantalizm, s. 19, 144)
“Bütün Kur’an’ları yaksak, bütün camileri yıksak, Avrupalının gözünde Osmanlıyız; Osmanlı, yani İslam. Karanlık, tehlikeli, düşman bir yığın!” (Cemil Meriç, Jurnal 11, s. 383) “Doğulunun sağcı solcu , devrimci olması bir şeyi değiştirmez. Hiç bir batı kaynaklı bile olsa ideoloji bir doğuluyu batılı yapmaya yetmez. Doğulu her şeyden önce doğuludur; bir Müslüman yarı Fransız olabilir ama yarı Hristiyan asla olamaz.” (İsmail Süphandağı, Batı ve İslam Arasında Oryantalizm, s. 19-20) “Bizzat Batı’nın kendisi tarihsel köklerini kaşıyor, derin çatışmayı ve düşmanlık duygularını yeniden diriltiyor. Bunu anlayalım artık.” (Haşmet Babaoğlu, Sabah, 19 Mart 2019)  “Said bir Hristiyandır ama Filistinlidir, Arap’tır ve neticede Doğuludur.” (Yücel Bulut, Oryantalizmin kısa tarihi, s. 183)
 Alman bilim adamı Fritz Neumark: “İçtenlikle itiraf etmeliyim ki, Avrupalı Türkleri sevmez, sevmesi de mümkün değildir. Türk ve İslam düşmanlığı Hristiyanların ve kilisenin asırlardır hücrelerine sinmiştir. Avrupalılar Türkleri Müslüman olduğu için sevmez, ama ‘laiklik’ şöyle dursun, ‘Türkler Hristiyan olsa da’ onlara düşman olarak bakmaya devam ederler.” (Metin Aydoğan, Bitmeyen Oyun, Türkiye’yi Bekleyen Tehlikeler, s. 182) “Viyana piskoposu Johann Fabri: ”Dünyada yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan çocuk yaşlı herkesi kesen, hatta ana rahmindeki bebeği bile katleden Türkler kadar acımasız ve kaba bir ırk yoktur” (Turkey, Sweden and the EU Experiences and Expectations”, Report by the Swedish Institute for European Policy Studies, Nisan 2006, s. 6) “Batılıların dediği olursa, sizin Alevi-Sünni, Kürt-Türk, sağ-sol, laik-ateist olduğunuza da bakmayacaklar. Adınıza, geldiğiniz yere bakacaklar. Zaman ve coğrafya kaderimizdir. Kaderine karşı yürümeye kalkışanlar, Allah’ın iradesine karşı durmaya çalışıyorlar demektir.” (Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit, 09.03.2017)  “Oryantalistler, kendilerini fikri yönden takip eden, amaçlarına yardımcı olan beyaz insan cinsinden, Yahudi veya Hıristiyan olsalar bile, onların doğulu Arap asıllı olduklarını bilmektedirler. Bu nedenle onlar bu oryantalist efendilerinin gözünde yabancı kimselerdir. (Pr. Adnan Muhammed Vezzan, Oryantalizm ve oryantalistler, s. 64) “Müslüman dünya istediği kadar batılılaşsın, sekülerleşsin, sanayileşsin, aradaki ontolojik mesafenin kapanması mümkün değildir. B. Lewis, Huntington gibi yazarlar; Müslümanların masumiyeti gibi filmler bunun göstergesidir.” (İbrahim Kalın, Akıl ve Erdem, s. 241) “İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Batının İslam konusundaki tarihi cehaleti, bir imkan ve kapasite meselesi olmaktan ziyade bilinçli bir tercih gibi görünüyor.” (İbrahim Kalın, Akıl ve Erdem, s. 240) “Batılı her zaman Oryantalisttir. Bu bakış her şeyi mahvediyor.” (Osmanlı tarihi uzmanı Japon Prof. Yuzo Nagata, Milliyet, 24 Mart 2000) Fransız Türkolog François Georgeon’un 15.01.2021 tarihli Paris’teki söyleşisinden: “Türkiye hiç sömürge olmadı ama Batı Türkiye’ye sömürgeci dil kullandı. Bunun hesabını da vermedi. 70’lerde Fransa’ya çalışmaya gelen Karadenizli köylülere mağripli muamelesi yapıldı. Bu bir paket onlar için, kendileri dışında herkes aynı!” Şu cümle her şeyi özetlemektedir: “Sen ne kadar Batı’ya yaranmaya çalışırsan çalış. Batı için sen Türk’sün, Müslümansın. İşte bu yüzden Batı senin ezelî ve ebedî düşmanındır ey çocuk!” Prof. Oktay  Sinanoğlu

.

Son tahlilde objektif olan herkesin şu noktaya geleceğine eminiz: “Kuran’da bir çok şey beni şaşırttı. Fakat şaşırtmayan şeyler de oldu. Fakat beni en çok etkileyen ise çok kapsayıcı bir Kutsal Kitap olması oldu. İslamiyet’in Yahudilik ve Hristiyanlıktan daha kapsayıcı olduğunu kesinlikle fark ettim. Diğer iki din pek çok peygamberi ve yaşantısını kabul etmez iken, İslamiyet hepsini ediyor. Ayrıca bize söylenenin aksine kadınlara değer veren bir din.  Kuran-ı Kerim üzerinde politikacılar ve belirli kitleler tarafından çarpıtılan bölümler olduğunu fark ettim. Bu kısımlar özellikle savaş ile ilgili olanlardı. Bunlar batılı politikacıların halka bir düşman sunmak için kullanabileceği ifadelerdi.”(Carnegie Üniversitesi’nin Uluslarası Ahlak Konseyi Direktörü Gary Wills, Kur’an’ın Anlamı nedir? adlı kitabı ile ilgili mülakattan, Risale Haber, 23 Ekim 2017)  

Amacımız

Müslümanların eziklik ve kompleksten kurtulup öz güven sahibi olması,  ‘batı, medeni dünya, çağdaşlık, modern hayat, demokrasi, insan hakları’ gibi içi boş ve emperyalizmin araç olarak  kullandığı kavramların tuzağına düşmeden, kendi içimizde birliğin sağlaması ve şu bakış açısının tüm Müslümanlarda hakim olması: Fas Krallığı Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Sayın Lahcen Davudi: “Batı ile görüştüğünüzde mütevazı olmayın. Çünkü  “Siz mütevazı olduğunuz zaman onlar bunu zayıflık olarak anlıyorlar. Onların anlayacağı tarzda, onlarla aynı seviyede durarak konuşun. Medeniyetinizden, dininizden özür dilemeyin. Tarihte özür dilenecek ameller ararsanız onların bizim yüzümüze bakacak yüzleri olamaz” (Serdar Demirel, Akit, 01.05.2016)

Temel Teorilerimiz

Biliminde, iman/gayb alanları yani, ispat edilememiş ön kabulleri vardır. Bilim adamı bir şeyin gerçek olduğunu düşünür, sonra deney yoluyla onu ispat edilmeye çalışılır ama işin ilginci, ispat edildiği iddia edilen kanunun bir süre sonra yanlış olduğu ortaya çıkar. Newton, kanunlarında olduğu gibi! İslam’ı, günümüz biliminin geldiği seviye ile açıklamaya çalışıyorsak ta, bizim temel teorimiz, “İslam’ın, bilimin ulaşacağı son noktada onu beklediği” şeklindedir. Ateist argümanlar, çoklu Evren, boşluklar tanrısı, kaos teorisi gibi iddialar, çok yüzeysel ve mitolojiktir. Ateist/deistlerin kavramı ile ‘Bilim dışı masallar’dır! Evrim ve natüralizm, bilimsel kavramlar değil, materyalist kesimce iman konusu haline getirilmiş ama hala ispatlanamamış ideolojik ve hatta dogmalaşmış birer ‘inanç sistemi’dirler. Gerek bilim, gerek felsefe ve gerekse de evrim veya naturalizm görüşlerini kendisine rehber edilenler ( Ateist, agnostik, deist, kısmen de bazı oryantalistler) İslam’a saldırırken, ortak bir nokta/paydada, görüşte buluşamamakta, tek bir tanıma/sonuca ulaşamamaktadırlar. Herkesin bir ön yargısı, ön kabulü, en son varacağı yeri en başta kabul edip ona göre yola çıkma şeklinde özetlenebilecek birer metotları vardır! Ateizm, agnostizm, deizm ve oryantalizm “çeşitli gruplara” ayrılmıştır. İddiaları yüzeysel, içerik ön yargılarla beslenmektedir.

İslam’ı değerlendirirken unutulmaması gereken bir diğer nokta da, bilimin, aklın ve düşüncenin hala gelişmekte olduğu ve her gizemin akılla çözümlenmiş son noktaya ulaşmadığının unutulmaması gerektiğidir. Dolayısıyla, nihai hedefe ulaşılmış, eksik hiçbir şey kalmamış ve her bilgi deneyimlenmiş gibi bir yaklaşımla İslam’ı değerlendirmek, metot olarak yanlıştır!
İslam’a eleştirenlerin, oryantalizmden ateizme, temel kaynakları yine Müslümanların yazdıkları kendi kaynaklarıdır. Eğer “Kur’an’ı Hz Muhammed yazdı, hadisleri Müslümanlar uydurdu, İslam tarihini tek taraflı olarak İslam âlimleri yazdı” ise, bu kadar saldırı-iftira konularına İslâm düşmanları nasıl ulaşabilmektedir? Demek ki bu kesimlerce Kur’an’ı yanlış anlama, İslamî kaynaklara yanlış bir bakış açısı ile yaklaşımve hatalı bir metodoloji söz konusudur.

İslam, “hurafeden uzak, şirke bulaşmamış Ehli Sünnet çizgisi ile” en güzel şekilde temsil edildiği iddiasındayız.

Sitemizdeki bu konulara ‘giriş’ babında, “Bilim değişmez mi?, İslam alimlerinin objektifliği, ateizm yanılgısı, deizm yanılgısı, oryantalizm yanılgısı, ateist akıl, Evrim, İslamî emirler ve Hümanizm, Kuran’da çelişki yoktur, Kader, Dinsiz ahlak olur mu?, Allah’ın varlığının ispatı” gibi konuların öncelikle okunmasını tavsiye ederiz!

Önemli not: Bu bu görüşler, ‘ferdi-kişisel’ olarak, 30 yıldır sanal-reel okuma-tartışmalar sonucu vardığımız son noktadır! Geneli, hele hele İslam’ı temsil babında bir iddia söz konusu değildir!

Ateist, deist, oryantalistlere topluca cevap vermek mümkün mü?

Ateiste Allah’ın varlığını anlatırken, deistin inandığı tanrı ve Hıristiyan-Yahudilerin tanrı inancı da konuya dahil olmakta, her birinin inanç şekli devreye girip konuyu daha girift hale getirmektedir. Ateiste cevap verirken deist bunu gereksiz görmekte, deistin yanlış tanrı inancı düzeltilirken ehli kitabın inancını ayrı ele almak gerekmektedir. Ateiste ve deiste vahyi anlatırken ehli kitabın vahiy anlayışındaki farklılık konuya dahil olabilmekte, hepsinin ortak düşmanı ilan ettiği Kur’an ve Hz Muhammed konularında cevap verilirken ateiste ve kısmen deiste verilen cevap ile ehli kitaba verilen cevaplarda kaynaklara atıfta bulunma ve delil kullanımında farklılıklar gündeme gelmektedir. Sonuçta mutlaka bir kesim içeriği ya gereksiz ya fazla veya yanlış bulabilmektedir. Belki de hitap kitlesinin, tüm bu kesimlerden etkilenmiş olan arada kalmış Müslüman gençler olarak seçilmesi en doğrusu olacaktır. 

İlkelerimiz

“Bir düşünce sisteminin hangi görüşler üzerine kurulduğunu anlamaksızın, bütünlüğünü kavramadan, o görüşü reddetmek karanlığa taş atmak gibidir. Bir ilme son haddine kadar vakıf olmayan kimse, o ilimdeki bozukluğa vakıf olamaz. O derece vakıf olmalı ki o ilimde en büyük olan alimleri geçip, onların kavrayamadığı noktaları kavramalıdır ki o ilmin fasit olduğunu anlasın.” (İmam-ı Gazalî, el-Münkız Mine’d-Delal, s. 11)

“Bize hangi kaynaktan gelirse gelsin, bize ister önceki kuşaklarca, ister yabancı halklarca sunulmuş olsun gerçeği itiraf etmek ve özümsemekten utanmamalıyız. Hakikati arayanlar için hakikatten değerli bir şey yoktur.” (Kindî, Felsefi Risaleler, s. 4)

“Bizi hakikate götürecek ilim gayri-müslim’de bile olsa onu alır ve ona teşekkür ederiz.” (İbn-i Rüşt, Faslu’l-makâl, s. 81)

Bu çalışmamızdan nasıl yararlanılabilir?

Öncelikle sitemizin bir ilaç işlevi gördüğünü, ilacın ise lazım olduğunda kullanılması gerektiğini ifade etmek isteriz. İlaç her zaman kullanılmasa da ne zaman ihtiyaç duyulacağı bilinemeyen bir şifa vasıtasıdır. İmansızlık, önyargı, cehalet hastalıklarına herkes tutulmasa da, bu tür hastalıkların bulaşma ihtimaline karşı çalışmamızdaki yazıların her daim ulaşılabilir olması gerektiğinin önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Oryantalist, ateist ve deistlere belli bir kategorik sıra ile cevap vermek imkansız. Çünkü konular birbiri ile bağlantılı ve çok iç içe girmiş durumdadır. Sitemizin temel hareket noktasını oluşturan, “oryantalist görüşlerin misyonerlerce kullanıldığı ve ateistlerce dile getirildiği” iddiası da bunu doğrulamaktadır. Peygamberimizden bahsederken İslam’da kadın haklarına, namazdan bahsederken İslam savaş hukukuna vb.  rahatlıkla geçilebilmektedir. Bu nedenle önce ana başlıklar (Kur’an, iman, Kadın, kaynaklar) altında cevaplar sıralanmış, sonra kendi alt başlıklarında iddialar ele alınmıştır.

Bu çalışmadan azami ölçüde istifade edebilmek için öncelikle “Kaynaklar” bölümündeki temel İslami ilimlerle ilgili yazıların okunması, bundan sonra özellikle oryantalizm başlığı altındaki yazıların okunmasını, bu aşamadan sonra ateist yazarların fikirleri ve onlara verilen cevaplara geçilmesini tavsiye etmekteyiz. Oryantalist iddialar ile birebir örtüşen ateist ithamların okuyucuya yeni ufuklar açacağı, her birine cevap verilen oryantalist ve ateist görüşlerin örtüşmesinin “farkına varılamayan birçok zinciri kıracağı ve olaylara daha derinlemesine ve daha geniş açıdan bakabilme kabiliyeti kazandıracağı” iddiasındayız!

Hamiş

Kitap çalışmamız ferdî bir çalışmanın ürünüdür. Ateist veya oryantalist ithamlara veya bize gelen sorulara devamlı yeterli cevaplar verilmekteyse de, araştırmalarımıza devam ettikçe karşılaştığımız yeni kaynak ve referanslarla cevabın değeri, ikna edici gücü her seferinde iki-üç kat birden artmaktadır! “Ateistlerin sözde yeni itirazlarına, İslam’ın klasik dönem alimleri tarafından zaten cevaplar verilmiştir. Müslümanların tek meselesi, o zengin ile ilim mirasına ulaşmak olmalıdır.” (Hamza Andreas Tzortzis, Hakikatin izinde, Din bilim Ateizm, s. 43) Cevapların İslami kaynaklarda bulunmakta olduğuna her an şahit olmaktayız ama cevapların olduğu tüm bu kaynaklara ulaşmak, ‘zaman ve ekip işi’ olduğu için, bu sorumluluğun kişisel-ferdî çalışmalarla gerektiği anlamda, ‘zamanında’ yerine getirilememesinin vebali, ağır bir yük olarak karşımızda durmaktadır! Yeterli cevaplar veriliyor evet ama daha mükemmeli önümüzde durmaktadır; çünkü mükemmelliğin sonu yoktur! Sitedeki yazı, soru cevapların tümü ‘bir kişinin üslup ve bilgi birikimini’ yansıtır. Üsluptaki yanlışlar veya bilgideki eksiklerden İslam değil yazar sorumludur, varsa hatalar yazardandır, doğrular ise İslam’dan kavrayabildiğinin yansımalarıdır.   

Ateizmi araştırdığım ilk 10 senede kitabı yazsaydım sonradan içinde birçok eksiklikler ortaya çıkardı… Çünkü daha sonra, “Kur’an’da çelişki iddiaları, dinler ve Sümerler, Kabe ve Petra” gibi iddialar ortaya çıktı! Ayrıca cevap verdiğimi düşündüğüm bazı sorulara, zamanla ulaştığım eserlerde daha güncel ve detaylı cevaplar buldum. Dolayısıyla, sorular gelmeye devam ettikçe, verilen cevaplarda devamlı güncellendiği için kitap yazma işi hep ertelenmiştir. Elinizde bulundurduğumuz çalışma, soruların hepsine verilen cevaplardan oluşan bir son nokta değil, belli bir aşamaya gelmiş muhatap olunan sorulara verilen ve zamanla da daha da olgunlaştığı defalarca şahit olunan yazılardan oluşmaktadır. Yeni sorular ve bunlara verdiğimiz cevaplar, zamanla ulaştığımız yeni kaynaklarla sürekli revize edildiği için, kitap çalışmamızı mütemadiyen erteliyoruz. Çünkü kitap, bilginin donuklaşmasıdır. Yazılıp basıldığı an o bilgi sabit kalır, güncellenemez! Güncel hayatta bir hafta geçmiyor ki, herhangi bir konu veya soruya yeni bir belge-bilgi ile ekleme yapıp onu güncellemeyelim, cevap kalitesini artırmayalım!

Çalışmamız edilgen, reaksiyoner, savunmacı bir mantıkla hazırlanmamış; aksiyoner, etken ve oksitendal bir bakış açısı ile oluşturulmuştur. Özellikle son 300 yıldır, gücü esas alan mantık ile hareket eden batı, hem kendi ruhunu  bitirmiş hem Doğuyu maddi manevi sömürerek özünden uzaklaştırmıştır. Ama sosyolojik gerçek onlara içinde işlemektedir; her canlı doğar, büyür ve sonra ölür. Artık sömürü ve probaganda üzerine kurulu zulüm düzenleri çatırdamaya başlamıştır. Onların alternatifi olan Hak üzere olmak ise, iki cihanda da üstünlük vesilesi olacaktır, inşallah!

Ateist iken araştırmaları sonucu İslam’a dönen Altay Cem Meriç, ateist iddialara cevap olarak yazdığı serisinin ilkinde şöyle demektedir: “Burada okuyacaklarınız beni tatmin eden ve bana yeterli gelen cevaplardır.” (Altay Cem Meriç, Muhtelif-1, s. 13) Dr. Ahmet Bayraktar’da yazdığı bir eserde “Bu satırların yazarı, ben, hayatımın önemli bir kısmını arayışla geçirdim. Bu soruları, başkası sorduğu için değil, bir zamanlar daha ağırlarını ben sorduğum ve kendime cevapladığım için burada paylaşıyorum.” (Ahmet Bayraktar, Ateizmus 1, s. 14) demektedir. Görülen o ki, benzer süreçten birçok kişi geçmiş ve geçmektedir. Ben de, bir zamanlar kıyısından döndüğüm ateizmin iddialarına gerek reel gerek sanal alemde 30 küsur yıldır cevap verme gayreti içindeyim. “Bu kitabın yazarı kendi ulaştığı şeyin güzel olduğunu düşünmekte ve size güzel olanı iletmeye çalışan.” (Altay Cem Meriç, Muhtelif-1, s. 17) kervanından biri olma niyetiyle, İslami kimliğimi muhafaza etmeme neden olan ulaştığım bu fikirleri sizinle paylaşıyorum.

Bu çalışma, oryantalist iddiaların ‘tamamına’ cevap vermek yerine, akademik anlamda  cevap verme çabasının ilk adımları olarak değerlendirilmeli, profesyonelleşmesi/akademik hüviyet kazanması ise zamanla gerçekleşecektir ümidindeyiz. Muhammed İbni Hallegân, 865 özel insanın kısa hayat hikayesini yazdığı eserinin sonuna, şu satırları ekler: “Allah hatasız kitap yazılmasına izin vermemiştir. Çünkü hatasız kitap bir tanedir: Kur’an” (Will Durant, İslam medeniyeti, s. 236) Buradaki doğrular Allah’tan (Bakara, 32), eksikler bizim bilgi eksikliğimizden kaynaklanır. Burada yazılanların hadisi şerifte belirtilen, “İnsanoğlu öldüğü zaman, amel defteri kapanır, üç şey hariç: Birisi de kendisinden istifade edilen ilim.” (Müslim, Vasiyyet 14; Ebû Dâvûd, Vasâya 14; Tirmizi, Ahkâm 36; Nesâî, Vasâyâ 8) grubuna dahil olmamıza vesile olması temennisi ile. Gayret bizden, tevfik ve hidayet Allah’tandır.  

 


Yukarı Çık