İslami düşüncede oryantalist etki

6 ay önce
Resim bulunamadı

İslam medeniyetini yok sayıp, tarihi köklerinden kendilerine yeniden bir medeniyet kurma hayali, bağımsızlığını kazanan hemen hemen Tüm İslam ülkelerinde yaşatılan ve sonradan üretilmiş bir ideolojidir! (s. 9-17)

Yöntemi ile, yargılarıyla, doğulu ve batılı araştırma konuları ile reform adına Mısır’da uyulması istenen batılı düşünce, Avrupa’da 19. asrın düşüncesinden başka bir şey değildir. Avrupa’nın 19. asır düşüncesi, materyalist ve pozitivist düşüncedir. (s. 17) Bu düşüncenin sonucu Avrupalılar, sanayileri için birinci derecede gerekli olan hammadde uğruna, İslam alemini, Asya ve Afrika ülkelerini sömürerek soyup soğana çevirmişlerdir. Bu düşünce, maddi gücü ve teknolojik ilerlemeyi yüceltmeye, insanlık tarihini ekonomik olarak yorumlamaya yani, tarihi materyalizme dayandığı gibi insanlık idealizminin ve manevi, ahlaki, dini şeyleri göz ardı etmeye dayanmaktadır. (s. 18)

Haçlı hareketini rahatlatmak için oryantalizm, bilimsel araştırma, düşünceyi tanıma ve insanlığın geçmiş kültürünü koruma maskesi altında, çok boyutlu araştırmalara koyulmuştur. Avrupalılara göre İslam, şehvet dinidir ve hayvanca barbarlıktır. (s. 19) Oryantalistlerin İslam’a beslediği kin ve nefret kadar başka kültürlere düşmanlık beslemezler. En meşhur Avrupalı oryantalistler bile, İslam’la ilgili yazılarında bağnazlık ve tarafgirliğin kurbanı olmaktan kurtulamamışlardır. Birçokları için İslam, yargıcın karşısında duran bir sanık durumundadır. Oryantalistlerin tutumu bize, engizisyon mahkemelerinin tutumunu hatırlatmaktadır.(s. 20) Oryantalistler her araştırmalarında sonucu önceden kararlaştırmışlardır. Onlar prensip olarak varmak istedikleri sonuca ulaşmak için şahitlerini kendileri seçerler, şahitleri bile bile tevil ederler. (s. 21) Oryantalist Nicolson, ” Muhammed, kendisi insan olduğundan etkilenerek İsa Mesih’in tanrılarını inkar etmiştir. Kendini tasavvur ederken İsa’nın derecesine yükselip onun gibi ilah olduğunu tasavvur edememiştir.” demektedir. (s. 22) Onlar İslam’ı, kendi anlayış ve düşünce değerlerine göre değerlendirir ve mahkum ederler. Onlara göre, Müslümanların egemenliği zaten kılıç ve kuvvet yoluyla olmuştur. Bu egemenlik ve üstünlüğü çok kısa süreli olmuştur. (s. 24) İslam’ın hukuk ve öğretileri üzerinde ısrar etmek, hayattan kopmak, medeniyetin imkânlarından yararlanamamaktır, görüşündedirler. (s. 25) İslam’ın kendisini evrimselleştirmesi gerekir, derler. İslam’ın evrimselleşmesi için Müslümanlar, Hıristiyanlıktan yararlanmaları gerekir. Bunun için devletler bazında ilişkileri düzenlemeye kalkışmamaları, zekat diye bazı oranlarda malları almayı düşünmemeleri gerekir, görüşündedirler. (s. 26) “Yahudi ve Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız, dediler. De ki; doğruya yönelmiş olan ve müşriklerden olmayan İbrahim’in dinine uyarız.” (Bakara, 135) Oryantalizmin ana hedefi, bütün çabası Kuran’ın insan sözü olduğunu kanıtlamak üzerinedir. (s. 31) Hem fertler arası ilişkileri düzenleyen hem de nefis tezkiyelerini sağlayan bir din olarak İslam, batılıların belirlediği din standardının dışına çıkmaktadır. Ne tuhaftır ki İslam hakkında verdikleri bu hükmü, mesela Yahudilik için batılılar uygulamazlar. (s. 57) İngiliz oryantalist Alfred Guilliame, el-Islam (s. 67) adlı kitabında şöyle söylemektedir: “İslam’ın getirdiği ve miladi 7. asrın şartlarına göre inen emirler, yasaklar ve mekruhlarla, sonra gelecek milyonların hayatını idare etmenin amaçlandığını kim kabul eder?” Mısır, el-Cumhuriyye gazetesinin, Eylül 1955 tarihli sayısından bir haber: Kahire ve Aynı Şems üniversitelerinde bazı öğrenciler, ‘Din afyondur.’ diye bağırmıştır. Kahire de, edebiyat Fakültesi’nde, ‘metafizik hurafedir’ içerikli kitap okutuluyordu. (s. 100) 18. asrın sonra ermesi ile aydınlanma çağı da sona erdi. 19. asır, pozitivizm çağı olarak ortaya çıkar. (s. 127)

Marks’a göre her şey, kendini yıkacak zıttını içerir. Kapitalist toplumlar yıkılacak ve zıttı olan komünist toplum dönüşecektir. (s. 138) Marksizme göre her şey kendini yıkacak zıttını içerdiğine göre, bu kural komünist toplum içinde geçerli midir? (s. 139) Marksizm, zıtlık prensibini toplum için uygulamayı tercih etmiştir. Derebeylik yıkılmıştır, feodal toplumdan sonra Kapitalizm doğmuştur. Yeni toplumda işçi sınıfından oluşan tek sınıflı sosyalist toplum olacaktır. (s. 141) Marksizm, Avrupa’da hayatın içerdiği istikrarsızlık ve huzursuzluğun baskısı altında ortaya çıkan bir olaydır. (s. 149) Marksizm’in kendisi de ‘inanmaya’ çağırmakta, ikna yolu ile değil, baskı ve şiddet kullanarak kutsallaştırmaya layık gördüğü şeyi, insanların da kutsallaştırması istemektedir. Kendisi, devleti tanrılaştırmak ve ona tapmaya çağırmaktadır. Bilim mihrabında secdeye çağırmaktadır. (s. 153) Politbüro’ya bir kutsallık ve itibar elbisesi giydirilmektedir. Marksizm, bir ibadete çağırır. Tanrısı da, devlettir. Kilisenin tanrısını inkar ederken, kendisi de, ne hissedilen ne de görülen devlet ve topluma tapmaya çağırmaktadır. ( s. 154) Komünizmin, halkların özgürlük ve bağımsızlığını teşvik etmesi, bu halkların bölünüp parçalanmasına sonra da şu veya bu şekilde üzerine çullanmaya hazırlık içindir. (s. 155) Devletin kanunlarını ancak toplumdan bazı fertler uygulayacaktır. Bunlar da, Darwinizm yasasına göre, yönetici olmak için tabiatın seçtiği üstün kişilerdir! Yani, bir avuç tekelci, devleti ele geçirecektir. Bunlar ancak, bir avuç kapitalist tekelcinin karşıtı tekelcileridir. (s. 156) Kapitalizmin politbürosu, sermayederler; Komünizmin sermayedarı, politbüro’dur! Fark (!) bu kadar! Marksizm’e göre, sadece devletin yaşaması gerekir. (s. 158) Sınırsız özgürlük adına, kadını zevk ve üretim aracı yapılması Komünizmin işlediği konulardandır.(s. 185) Komünizmde üretimlerin niteliği değil, niceliği önemlidir. Nasıl üretildiği değil, ne kadar üretildiği önemlidir. Polis ve dikta yönetimi olduğu için, fertlerde birbirinden çekinir ve kimliklerini gizlemek zorunda kalırlar. (s. 189)

İslam prensiplerden oluşur. Bu bakımdan herhangi bir yer, nesil ve zamanla sınırlı değildir. (s. 202) Haçlı emperyalizmi, İslam ülkelerinde bağımsızlık çabalarına göz yummak için bölünmeyi daha da büyütecek bir takım şartlar oluşturmuştur. Mesela, 1938 yılında Montrö Anlaşması’nda Mısır hükümetinin laik batı hukukunu uygulaması şartı gibi. Hedef, toplum hayatında İslam’ın alınmaması ve öğretilerinin uygulanmamasıdır. Kurtuluş hareketleri, İslam’ı toplumsal hayattan soyutlama ve ayırma hareketlerine dönüşmüştü. 1936 tarihinde Mısırlı yazarlardan biri, “Artık İslam’dan ve Arapça’dan tümüyle kurtulmanın zamanı geldi”, 1938 yılında ise, ” batılıların iyi kötü bütün kültür ve düşüncelerini, eski ve yeni dillerini harfiyen öğrenmenin tam zamanı olduğunu” söylemektedir. (s. 204)

Muhammed İkbal, “dini düşüncenin ıslahı” adlı kitabında, Müslüman’ın aktif maddi hayata girmesi ve hayatından tasavvuf anlayışının uzaklaştırılması gerektiğini vurgular. Emperyalizm, eğitim işlerini eline aldığı andan itibaren, Ezher mezunlarının eğitimin hiçbir kademesinde görev almalarına izin verilmemiştir. Ancak, kendisinin belirlediği eğitim sisteminden geçtikleri takdirde resmi görev alabilecekleri söylenmiştir. (s. 210)

Bütün İslam aleminde, misyonerlik ve oryantalizm emperyalizmin iki ayağıdır. Propaganda ettikleri şeyler ise: Kuran, Muhammed’in yazdığı ve Yahudi ve Hıristiyan kültürü karışımı bir kitaptır, İslam sevgiye değil dünyaya çağırmaktadır, İslam felsefesi Arap harflerle yazılmış Yunan düşüncesinden başka bir şey değildir, Arap harfleri yerine Latin harflerinin kullanılması gerekir!

Mısır’da firavunculuk, Suriye’de ve Irak’ta Asurculuk, Kuzey Afrika’da Berberilik, Suriye ve Lübnan’da Fenikecilik, Türkiye’de Şamancılık’ın diriltilmesi gerekir. Misyonerlik ve oryantalizm aynıdır. Aralarındaki fark şudur: Oryantalizm, araştırma süsüne bürünmüş ve araştırmalarının akademik bilimsel araştırmalar olduğunu söylemiştir. Misyonerlik ise, sadece halk arasında ve halk seviyesinde kalmış, onlara yönelik olmuştur. (s. 218)

Oryantalizm ve misyonerliğin kalıntılarından Müslümanlar kendilerini temizlenmeye çalışmalıdır. İslam’a gölge düşürecek her türlü propaganda faaliyetleri önlenmelidir. Oryantalistlerin İslam aleyhine yaptıkları konuşmaları cevaplandıracak birimlerinin oluşturulması gerekir. Bunun içinde, İslam ansiklopedisi çıkarılmalı, modern fıkıh terimler sözlüğü oluşturulmalı, oryantalizmin yazdıklarını izlemek ve değerlendirip gerekli eleştiriyle yapmak için bir dergi çıkarılmalıdır. (s. 222)

Misyonerliğin hedefi: Oryantalizm, ortama göre şekillenen bir çeşit misyonerliktir. Lawrance Brown, “Müslümanlar Arap bir imparatorluk içinde birleşecek olursa, dünya için lanet ve tehlike olabilirler. En büyük tehlike İslam nizamıdır.” der. Papaz Calhon Simon, “İslam Birliği, Arap halkların Avrupa’nın egemenliğinden kurtulmalarına yardımcı olmaktadır. Onun için misyonerlik bu hareketlerin önlenmesinde büyük bir etken olmuştur. Çünkü misyonerlik, Avrupalıları cazip bir aydınlık içinde göstermeye çalışmaktadır.” demektedir. Misyonerlik, aynı zamanda Müslümanların sömürülmekte olduğu ülkelerde, emperyalizmin çıkarları için tehlike oluşturmalarını da önlemeye çalışmaktadır. (s. 223) İslam’a giripte, sonra Hristiyan olan hiçbir millet yoktur. Oryantalist Alman Becker, “Hıristiyanların İslam’a düşmanlığı vardır.” demektedir. (s. 224)  Misyonerler, eğitim yolu ile yabancı egemenliğine karşı çıkmayan doğulu kişilikler yetiştirmeye çalışmaktadır. (s. 225) Guillimain, Fransa tarihi (s. 8, 81) isimli kitabında, “İslam dininin kurucusu Muhammed, mensuplarına bütün dünyayı egemenlikleri altına almalarını emretmiştir. Halbuki Hıristiyanlar sevgi ve iyilikleri ile insanları kazanmışlardır.” (!) demektedir.

Avrupalıları oryantalist çalışma yapmaya sevk eden sebeplerin başında dini sebepler gelmektedir. Zaman geçtikçe oryantalist çalışmaların alana genişlemiş ve Arapça ve İslam dışında başka dinler ve dilleri de kapsamıştır. (s. 229) Emperyalizm, İslam aleminde nüfusunu sürdürmek ve rahat bir şekilde yerleşmek için misyonerlik ve oryantalizmi araç olarak kullanır. Oryantalizmi hazırlayan başka sebepler, ticaret ve siyasettir. (s. 230) Oryantalizm çalışmaları genel olarak, Müslümanları yıldırmak, kendilerine olan güvenlerini sarsmak ve ruhi çöküntüyü sağlamak konusunda odaklanmıştır. Amaçları, Müslümanların bu şekilde, batının maddeci medeniyetlerine boyun eğmelerini sağlamaktır. ( s. 131) 1787’de Fransızlar, 1823’de İngilizler, 1842’de Amerikalılar ve daha sonra İtalyan, Avusturya ve Rusya da oryantalist topluluklar kurulur. (s. 232) Oryantalistlere finansal sağlayan kuruluşların başında, Rockefeller Vakfı ve Ford Vakfı gelir. (s. 234) Oryantalistlere göre İslam, şeytanın işidir, Muhammed yalancı, Kurnaz ve İsa düşmanıdır. Müslümanlarda vahşi ve barbar yaratıklardır. Hıristiyanlık dünyasında, Haçlı Seferleri yerine başka bir yol bulunmuştur. 1312 yılında misyoner Raymont Lull, Yüksek Öğrenim bölümünde Arapça derslerine başlamıştır. Peter The Venerable, Kuran’ı Latinceye tercüme ettirmiştir. ( s. 237)

Cambridge Üniversitesinde Arapça kürsüsünü açan kişiler gayelerini, 9 Mayıs 1936 tarihli resmi yazıda şöyle açıklamaktadırlar: ‘Hedefimiz, Doğu ülkeleri ile yapılacak ticaret yolu ile devlete ve krallığa yararlı bir hizmet yapmak ve kilisenin sınırlarını genişletmektir.’ ( A. J. Asbesry, The Cambridge Scholl of Arabic, s. 8)

Siyasi işgal ve emperyalizmi ondan daha kurnaz ve yıkıcı kültür emperyalizmi izledi. Oryantalist eğitim ve misyonerlik, Müslümanların yaşadıkları hayat hakkında şüpheler yayma görevinde işbölümü yaptı. (s. 239) “İslam’ın kaynağını, yani Yahudilik ve Hıristiyanlığın tarihi etkisini itiraf etmesi gerekir.” der Montgomery Watt. ( İslam and the Intefration of society, s. 293) Oryantalistler ve özellikle Protestan olanlar, şu veya bu dinde reform düşüncesinden kendilerini bir türlü kurtulamamışlardır. (s. 262) Birçok İslam ülkesinde reform düşüncelerinin, Hıristiyan siyasi ve askeri nüfuzla beraber veya onun neticesinde ortaya çıktığı, acı bir gerçektir. (s. 265) Oryantalistlerin anlattıkları Muhammed, hayallerinde canlandırdıkları Muhammed’dir. (s. 273) 

.

Muhammed el-Behiy, İslami düşüncede oryantalist etki

İslami düşüncede oryantalist etki Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

 1. Osman Nuri dedi ki:

  Sitenizin mobil versiyonu olsa daha güzel olur..

  CEVABEN
  İngilizce çevirisi ve mobil versiyonu hayallerimiz arasında ama …
  İnşallah nasip te olur. Dua bekleriz.

 2. Furkan dedi ki:

  Selamünaleyküm hocam. Bugün tercih günüydü. Net üzerinden tercih yaptık. Sayısal i seçtim. Dua edin hocam. ????

  ALLAH HEM DÜNYA HEM AHİRET SAADETİNE VESİLE OLACAK OLANI NASİP EYLESİN, İNŞSALLAH
  SIKI-DÜZENLİ/DEVAMLI ÇALIŞ !

  *

  Hocam iyi bir yerden maksat illa tıp mühendislik mi olmak zorun da ????

  hocam elimden geldigince calısırım mesela tp mühendislik yerine tarih geldi o da iyi bir yer sayılıyor mu ben biraz sözelciyim de ????

  SÖZELCİNİN İYİ YERİ NERESİ İSE ORASINI KAZAN İNŞALLAH! ????
  TARİH; İŞ İMKANI ÇOK AZ… ALTERNATİFLERİ ARAŞTIR, MATEMATİKTE BEN ÇOK KÖTÜ İDİM, İNAT ETTİM, 1 SENE DE 4 SENELİK MATEMATİK ÖĞRENDİM.
  PLANLI VE DEVAMLI ÇALIŞ, KİMSE ÇOK ZEKİ DEĞİL SADECE ÇOK ÇALIŞIR İNSANLAR!
  *
  Hocam Allah razı olsun ???? Dediğiniz gibi haram olana bulaşmaktan çok ona giden yollara hiç girmemek en güzelidir çünkü ona giden yollara girmezsek haramdan tamamen sakınmış oluruz Allah ın izni ile. Hocam cehennem yolları iyi niyet taşları ile döşenmiştirden maksat yani size sordugum yılbaşın da niyetimiz iyi olsa sorusu ile alakalı mı. Çünkü biz sakıncalı olan fiile iyi niyet ile yaklaşırız sonra şeytan ayagımızı kaydırır Allah korusun iyi niyet ile başladıgımız fiil sonucun da harama bulaşmışız. Bunu mu kastettiniz?

  HEM BUNU HEM KENDİ DE İYİ OLAN BİR ŞEY, ZAMANLA KÖTÜYE VESİLE OLABİLİR, HAYAT KAYGAN BİR ZEMİN. KÖTÜ ARKADAŞIN OLUR ONU DÜZELTİRSİN VEYA O SENİ BOZAR!

  Hocam bir de mizacım geregi heralde geç anlıyorum ???? Hocam gerçekten hindi mi yiyorsunuz.

  Bİ -İKİ YEDİM, YILBAŞI HARİCİ TABİİ… 🙂

  İseviler ne zaman mevlit kandili kutlar, biz de o zaman başlarız “holy night” kutlamalarına

  hocam bu sözü de anlamadım yav
  kusuruma bakmayın hocam inşallah. Geç anlıyorum hakkaten. Hıristiyanlar mevlid mi kutluyor yoksa ondan maksadınız yani kutlarsa biz normal de mevlid kutlamıyoruz onlar kutluyor diye kutlayacagız ifadesini mı kastettiniz

  ONLAR BİİZM EFENDİMİZİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLARSA BİZ DE ONLARIN DİNİ BİR BAYRAMI OLAN İSA’NIN DOĞUM GÜNÜNÜ ONLARLA KUTLARIZ!

  vesselam hocam. hayırlı yıllar diliyorum.

  TEŞEKKÜRLER…
  Not 1: Geç anlama değil, konular dağınık… Bu nedenle soruları boş ver, bi şey öğren ve onu YAŞA! Sonra ikinciye sıra gelsin!
  Not 2: Derslerine iyi çalış! Üniversite de iyi bir yer kazanmazsan bi daha sana cevap yazmam, ciddiyim!

  *

  Hocam selamünaleyküm. Hayırlı günlere dilerim. Hocam malum bugun yılbaşı. Hocam ben yılbaşı hiç kutlamadım bilhassa babamın dindarlığından dolayı. Ki kutlamam da. Hocam sadece izahını öğrenmek için soruyorum. Yılbaşı kutlamak haram mıdır? Haramsa neden haramdır?

  Hocam bir de aklıma şöyle bir soru geliyor. Efendımız (asm) ameller niyetlere göredir buyuruyor. Buradaki ameli de hıristiyanlara veya başka insanlara (işte içki içen vs.) göre değil de Müslüman kımlıgımızı göz önunde bulundurarak mesela yılbaşı gecesi çerez vs. yiyerek geçirsek yine haram olur mu? (Hocam haram-helal konusun da sarahaten cevap verirseniz çok iyi olur çünkü haram helaller zaten kişinin ahiretini belirleyen hususlardan.)

  CEVABEN
  A. Selam delikanlı.
  Her kötülük ilk adımla başlar! Sigara içenle oturmak haram değildir ama kokusuna alışır insan sigaranın, sonra farkında olmadan dudaklarının arasına alırsın bi tane ama yakmazsın, sonra…. malum son!
  Yılbaşı, içerik olarak zaten dinsel bir yapıya sahip, sağlam ve kesin olmasa da Hz İsa ile alakalı bir iddia. Ama ben kısaca, olaya şöyle bakıyorum: İseviler ne zaman mevlit kandili kutlar, biz de o zaman başlarız “holy night” kutlamalarına 😉
  Biz yine çerezi bi gün önce veya sonra yiyelim, bugün yesek haram mı, değil! Ama, sigara örneğini unutmayalım!
  Helal konusunda sınırlar Allah tarafından belirlenmiştir. Biz de, İsra, 32. ayette “Zinaya yaklaşmayın.” belirtildiği gibi,zina yapmayın değil yaklaşmayın kuralını hayatımıza tatbik etmeye çalışmalıyız! Haram demek, insana zararlı olan şeyler demektir. Zararlı olanı yapmaktan daha çok, ona giden yola hiç girmemek en güzelidir. Unutmayalım, Allah korusun, cehennem yolu iyi niyet taşları ile döşelidir!
  Neyse, hanım hindiyi kızartmış çağırıyor ;))
  selametle.

  *

  Hocam selamünaleyküm. Dediklerinizi yapıyorum. Allah razı olsun. Hocam bu sefer biraz değişik olacak sorum ????….

  CEVABEN
  A. SELAM
  Diziler, öncelikle ortam, siyaset, para ve yönlendirme amaçlı yapılır. Gerçekler çoğu kez ters yüz edilebilir. İzle, zevk al ama gerçeklerle örtüştürme gayretine gitme. Amaç farklı çünkü!
  Diyanet ansiklopedisi ile kıyaslaman güzel, metodunu oturtmaya başladın, süper, devam 🙂
  Ay veya güneş tutulması ile ilgili namazlar vardır -kusuf/husuf ve bunlar birbiri ile benzer (Sünnetullah7adetullah) tabiat olaylarıdır: Efendimizin oğlu İbrahim vefat edince güneş tutulur. İnsanlar, İbrahim öldüğü için tutulduğunu söyleyince Hz Muhammed şöye buyurur:
  “Ay ve güneş Allah’ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin.” (Buhari, Küsuf, 1, 15; Müslim, Küsuf, 5)
  Kısaca, sahne, oyun alanıdır ama ekonomiktir. Hayat farklıdır ve temellerini sağlam atmak lazım.
  dua et, muhabbetle

  *

  hocam benim attıgım yorumları sıler misiniz hocam dedıgınızı yapıyorum altyapımı olusturmak ıcın
  siyer
  hadis
  tefsir falan okuyorum hocam
  hocam hadis için m yaşar kandemir hoca nın hadis karsıtları ne yapmak istiyor kıtabını aldım
  tefsir için kuranvemeali.com sitesinden okuyorum ömer celik hoca ehli sünnettir
  hocam siyer için diyanetin bastıgı ibrahim sarıcamın hz Muhammed ve evrensel mesajı kıtabını okuyorum
  hocam sizden isteklerim varda

  hocam hakkaten usul ve metot üzerine okuma yapmak cok guzel. usulsuz ve metotsuz yaptıgım da vesvesesiz, takıntısız hayat olmuyor. takıntılar ile bos yere zamanımı harcıyorum
  hocam bir hadis sahih ise
  amenna ve saddakna
  inandık ve tasdik ettik deriz
  hikmetini ögreniriz
  bilim ile celisirse
  yine de inkar etmeyiz teslim oluruz ve bilimin gelismesini bekleriz
  ama mutlak olarak çelişse bile inkar etmeyiz sahih ise (hasen vs. ise)
  hocam bu usul üzere sizin dediniz ki ateistin evrime olan ınancı senin hadise olan ınancından daha fazla olamaz (mana olarak naklettim hocam)

  hocam mesela mevlana hazretleri hakkın da en ufak bir bilgiye sahip degilim ama mevlana hakkında olumsuz yazılar okuyorum
  sacmalık burada işte. ya senin zaten bilgin yok tabi kafaya takarsın bilgin olmadan niye okuyorsun?
  veya kaynaksız ıddıaları nıye takıyorsun? degil mi hocam

  hülasa, hocam Ehl-i Sünnet yolu üzere usul ve metotlu bir sekil de kendimi gelistiriyorum. Allah sizden razı olsun hocam bana çok yardım ettiniz
  mesela hocam schact diye bir oryantalisti okudum (cahillik ettim okudum iste bilgim olmadıgı halde)
  sizin yazını da azami hoca cevap vermiş ona

  velhasılı kelam hocam Allah razı olsun. usullu ve metotlu bır sekil de kendimi gelistiriyorum ve belli bir altyapımı olusturana kadar din karsıtı, ehli sünnet karsıtı hiçbir yazı okumamaya calısıyorum artık.
  hocam diger tüm yorumlarımı silseniz olur mu 🙂 (hocam bu arada diger mailim kapandı …. isimli mail benim hocam furkan 🙂 )

  CEVABEN
  CEVAP YOK!
  BU ŞEKİLDE DEVAM ET, BOZMA!
  BANA DUA ET İNŞALLAH ^_^
  Silmek yok, bir sene sonra nereden nereye geldiğini göreceksin bi-iznillah! 🙂

  ***

  Hocam Birkaç sualim olacaktı, sarih şekil de cevap verir misiniz kafama takıldı da
  1-) hocam mezhebiniz nedir
  2-) hocam recmi inkar ediyor musunuz? Bir yorum da reddettiginizi belirmiştiniz. Ama 4 mezhebe göre de vardır.
  3-) hocam Devlet-i Aliyye’ye (osmanlıya) nasıl bakıyorsunuz? Ecdadımızı seviyor musunuz yoksa laik veya kemalist mısınız
  4-) hocam medreseden daha iyisi var demissiniz, hocam ilahiyat mı daha iyisi ? Ama ilahiyat mantıksız değil mi hocam? Nurettin yıldız hocanın ifadesi ile
  Ilahiyata imam ebu hanife olmak için gidilmez, ebu hanifenin nasıl ebu hanife olduğunu ogrenmek için gidilir
  Ki giderlerinin çoğunun da itikadı ortada
  Hocam izah nedir

  CEVABEN
  Yine başladı sorular…!
  1- Hanefi’yim – itikatta Maturidî – ama mezhep din değildir: mezhep adlı yazımıza müracaat.
  2- Recm efendimiz uyguladı ama daha ama kime nasıl? Ayet ile zina cezası nedir? Cevapları zaten okudun!
  3-Osmanlı benim atam! Atam Osmanlı adlı yazıya müracaat. Ama hatasız ne insan ne devlet vardır, hataları ile kabulüm!
  4- İlahiyat, dini eğitimde temeldir! Ama yandan medresevâri eğitim de şarttır, eğer bu işi para için yapmayacaksan! Peki nereyi tavsiye edersin, onun cevabı; iyi bir ilahiyat kazan, o zaman gelecek 🙂
  Ama öncelikle İngilizceni çok iyi geliştir. Ya İngilizce ya bilgisayar programcılığı; kodlama vb.
  Al sana yeni soru nedenleri 😉
  Sıra ile. Bu sene artık soru yok! Ders çalış, ingilizceni ilerlet ve bilgi değil amel ağırlıklı çalış. Nurettin Yıldız’ı takibe devam et.
  Bize de dua et ^_^
  Selametle

  *
  *
  “Kitlesel yok oluşlar türün devamlılığı için pozitif bir etkiye sahiptir…
  Vesvese musibet pesimi bırakmıyor.

  CEVABEN
  Bu iddia evrimcilerin iddialarından biri o kadar bil yeter, yani klasik sallamasyonlarından biri.
  Cevabım hazır ama yazmıyacağım!
  Vesveseleri bırak…
  atla, geç, takma!
  selam ile

  *

  Birincisi medrese suali. Ikinci ailevi olan.

  MEDRESEDEN DAHA İYİSİ VAR! SEN 2 SENE SONRA KAZAN İYİ BİR YER, DAHA İYİSİNİ AÇIKLAMAK BENDEN 🙂
  BU DÖNEMDE HEM ANNE BABAN HEM KARDEŞİNLE ARANI İYİ TUTMAK İSLAMİ BİR GÖREV. SEN BAŞTA ABİN, DİN İLE BAĞLANTILARI OLACAKSIN! EN AZINDAN TARTIŞMA, KENDİNDEN UZAKLAŞTIRMA!DÜNYEVİ İRTİBATI KOPARMA, UHREVİ , ZAMANLA YAKLAŞIR SANA, FITRATTA BU VAR, VİCDAN ONU YÖNLENDİRİR. TATRIŞMA AMA UZAKLAŞMA DA! DENGE!
  DEVAM…

  *
  *
  Hocam gündelik hayat olsun, okul olsun geç döndüm. Devam edeyim. ????…

  ARANIZDAKİ YAŞ FARKI ÖNEMLİ! AMA ŞU BİR GERÇEK: KÜÇÜKSEN DAİMA KÜÇÜK KALIRSIN, GÖZLERİNDE!
  ANNE 60 OĞLU 40 YAŞINDA. FARKETMEZ, O HALA OĞLU…SEN DE KARDEŞİSİN! o ABİ, DAİMA BİLİR…
  ZAMAN TANI ONA, SANA DA…ZAMANLA BELKİ SENİ GEÇER…SÖZ DALAŞINA GİRME, İSLAM’I YAŞADIKÇA ETKİLEME ORANI ARTAR, TARTIŞMA SADECE MESAFE KOYAR ARAYA! VE HİÇ BİR ZAMAN DA İŞE YARAMAZ. KAÇ KERE TEST ETTİM!
  ÜNİVERSİTEYİ KAZAN, MEDRESE KONUSUNU KONUŞURUZ. DAHA İYİLERİ VAR, … ZAMANLA…
  DEVAM… ????

  *
  *

  Hocam selamunaleykum. Derslerden, yazılılardan vs. geri dönüş yapamadım. Hocam ben hikâyeme devam edeyim…

  SÜRME: https://www.milliyet.com.tr/pembenar/prof-dr-kadircan-keskinbora/insanlarin-gozlerine-surme-cekmesi-tesaduf-mu-surmenin-goz-sagligina-etkileri-2395293
  vesvese iyidir, doğru yolda olduğunu gösterir. Bu konuda bir sürü araştırma yapmıştım. Sadece, ” devamlı olması ” sorun! Hangi konuda vesvesen varsa, ” evet, ben doğrusunu yaptım, biliyorum.” deyip geriye bakmamalısın! İman da bu demek zaten. Sürme zararlı mı – diyelim ki şimdiki bilimin cevabı evet, diyeceksinki 100 sene sonra bu yanlıştan bilim dönecek, ben görmesem de… Evrimciler bulamadıkları fozili 100 sene sonra bulunacak veya bilime aykırı teorilerin detaylarını, bir gün bilim ilerleyip bulacak diyorda, senin İslam’a inancın-güvenin ateistin evrime güveninden az mı olacak?!

  devam edeyim mi hocam yorumlarınızı tavsiyelerinizi ve cevabınızı bekliyorum. Allah razı olsun. 🙂

  Amin, ecmain, devam, bekliyom. okudukça mesajın silinecek, sorun yok!

  *
  *

  eski mesaja cevaplarım:

  Hocam isviçre de oturmuyorum …
  CEVABEN
  ANLATMAYA DEVAM…
  Ama unutma, alt yapın olmadan bu konulara dalmak sadece yıl değil ömrü bitirir ama konular bitmez!
  Yaptığın hatalardan pişman olma, onlar seni pişirir. Kıymetlerini bil ama tekrar etme! Vesvese şeytandandır, hangi konuda vesveseleniyorsan, onu atla, oldu, bitti de, düşünme, girdaba dalma!
  Bu yolda; ateist sitelere girenlerde genel olarak olur, bir süre “her duyduğundan huylanır, şüphelenir, bunalırsın! Ama zamanla azalır, zamanla yine çıkar ama az… Arapça bilmeden, İslam tarihi, mezhepler tarihi, kelam ilmi, tefsir-hadis ilmi/tarihi olmadan bu konulara dalmak kafa karışıklığına neden olur. Sen geçmişi unut, önüne bak. Önce iyi bir arkadaş çevren olsun. mesela, nurcuların okuyucu grubu ile irtibata geç – Ben hiç bir cemaatten değilim – sonra ilmihal bilgilerinden başlayarak, islam tarihi, peygamberimizin hayatı oku! … Hadis ilminde bilgin yoksa, hadisin mealini okuyup sonuç çıkaramazsın! Hadis tarihi, literatürü, usulü… bilmeden, okumadan hadis çeşitlerini bilmeden hadis metinlerinden hüküm çıkarma, çoğu zaman hataya düşersin!
  Bu yaşlarda bu konular sana ağır gelebilir ama bir pişersen, yirmi küsürlü yaşlarda kaliteli ve hamlıktan kurtulmuş, ilmen ve manen pişmiş bir delikanlı olursun. Kendine zaman ve alan tanı. Her şeyi “sırası ile ” yap.
  devam tenıtıma , bekliyorum ????

Yorum Yaz


Yukarı Çık